al contingut a la navegació Informació de contacte

Que és?

Els Plans educatius d’entorn són un instrument per donar una resposta integrada i comunitària als reptes educatius, coordinant i dinamitzant l’acció educativa dels diferents espais i temps educatius de la vida dels infants i dels joves amb la finalitat de millorar les seves oportunitats en tots els temps i espais, connectant els aprenentatges formals i no formals i afavorint l’accés de tot l’alumnat, especialment a aquell més vulnerable, sent doncs element estratègic d’equitat i igualtat d’oportunitats.

L’Ajuntament de Bellpuig i la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació van signar un conveni de col·laboració perquè amb aquest instrument es contribueixi a:

- Fomentar la llengua catalana.

- Millorar l’èxit educatiu per tot l’alumnat en totes les dimensions: personal, acadèmica, social i laboral.

- Afavorir la convivència, cohesió social, foment de l’ús de la llengua catalana.

- Crear i/o manteniment una xarxa educativa que doni una resposta global, integral i més eficaç als reptes educatius.

Els destinataris són la població de 0 a 20 anys de tots els centres educatius de la vila, les seves famílies i la comunitat educativa en general. D’aquesta manera, s’aconsegueix donar un valor afegit a l’educació, aportant experiències de convivència a dins i a fora dels centres educatius.

Els objectius generals són: 

  1. Contrtibuir a la milora de les condicions d’escolarització i a l’èxit escolar i educatiu
  2. Potenciar l’educació en valors, el compromís cívic dels alumnes en un marc de convivència
  3. Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i la participació en la vida escolar
  4. Promoure l’educació intercultural i l’ús de la llengua com a element de cohesió social
  5. Potenciar els estils de vida saludables i fomentar la pràctica regular de l’activitat físicoesportiva.

Cada objectiu conté unes línies d'intervenció relacionades de les quals se'n deriven unes actuacions amparades per un  objectiu metodològic: implementació de projectes d’àmbit comunitari en funció de les necessitats de cada territori, formació de treball i aprenentatge en xarxa interprofessional i impuls d’espais de trobada i reflexió (grups de treball temàtics)

Els agents als quals es demana implicació a banda de l’Ajuntament i les seves regidories i la Generalitat i els seus departaments són: els centres educatius, AFAs i famílies, alumnat, teixit associatiu i entitats culturals, esportives i de lleure de la vila.