al contingut a la navegació Informació de contacte

ORDENANCES FISCALS 2021

33 - TAXA PER PARADES, FIRES i AMBULANTS

Ordenança Fiscal núm. 33 Taxa vinculada a parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d'ús públic i indústries al carrer o ambulants. Vigència 2020 - https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2021_10_269

34 - ORDENANÇA FISCAL DEL DOMINI PÚBLIC

Ordenança Fiscal núm. 34 Taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses o enttats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministrament. Vigència 2004 -

52 ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE DIVERSOS PREUS PÚBLICS

ANNEX NÚMERO 1. PREU PÚBLIC PISCINES. ANNEX NÚMERO 2. PREU PÚBLIC ACTIVITATS ESPORTIVES DIRIGIDES. ANNEX NÚMERO 3. PREU PÚBLIC PARC DE NADAL. ANNEX NÚMERO 4. PREU PÚBLIC SOBRE CULTURA i TURISME, ENTRADES I RESERVA DE LOCALITATS. ANNEX NÚMERO 5. PREU PÚBLIC SERVEIS DE LA BRIGADA MUNICIPAL. ANNEX NÚMERO 6. PREU PÚBLIC TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS ANNEX NÚMERO 7. UTILITZACIÓ D’EQUIPAMENTS I ESPAIS MUNICIPALS

Document Actions