al contingut a la navegació Informació de contacte

34 - ORDENANÇA FISCAL DEL DOMINI PÚBLIC

Ordenança Fiscal núm. 34 Taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses o enttats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministrament. Vigència 2004 -