al contingut a la navegació Informació de contacte

ORDENANCES FISCALS

Ordenança Fiscal 5 - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions. Vigència 2014 -

Ordenança Fiscal 6 - Sobre les taxes fiscals del cementiri Vigència 2019 -

Tarifes per l'ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa. Vigència 2014 - Disposició transitòria 2020 ( es deixa sense efectes l'ordenança pels efectes de la pandèmia ) Disposició transitòria 2021 ( es postposa deixar sense efectes l'ordenança per compensar els efectes de la pandèmia )

Taxa per esteses, canonades, i galeries per les conduccions d'energia elèctrica, aigua, gas o qualsevol altre fluïd. Vigència 1999 -

Taxa vinculada a les entrades de vehicles a través de voreres, reserves de via pública, aparcament exclusius, parada de vehicles, i la càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. Vigència 2019 -

19 - Ordenança Fiscal IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA Vigència 2022 -

Ordenança Fiscal N. 20 Taxa per la realització d'activitats singulars de regulació i control del tràfic urbà, retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via urbana. Vigència 2010 -