ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS PROCEDENTS DE LA CONSTRUCCIÓ, ENDERROCAMENT i DEMOLICIÓ

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

 

Article 1r. Objecte                                                                             

Aquesta Ordenança té com a objectiu establir el marc  jurídic de la producció i gestió municipal dels residus de construcció i demolició, sense perjudici de la normativa que resulta d’aplicació.

 

Article 2n. Àmbit d’aplicació

2.1. Aquesta Ordenança és d’aplicació al terme municipal de Bellpuig.

2.2. Aquesta Ordenança és aplicable als residus de la construcció i demolició, que es generen en les obres de construcció o demolició a les que fa referència l’article 3r.

2.3. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades a la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent que s’han destinat a reutilització i que s’hagi previst aquesta reutilització en l’estudi de gestió i en el pla de gestió de residus de la construcció i demolició.

 

Article 3r. Definicions            

Als efectes d’aquesta Ordenança s’entén per:

3.1. A l’objecte d’aquesta Ordenança les terres i runes  poden procedir:

 1. a) D’enderrocs: materials i substàncies que s’obtenen de l’operació d’enderrocament d’edificis, instal·lacions i obra de fàbrica en general.
 2. b) De la construcció: materials i substàncies de rebuig que s’originen en l’activitat de la construcció.
 3. c) D’excavació: terres, pedra o altres materials que s’originen en l’activitat d’excavació del sòl.

3.2. Persona productora de residus de construcció i enderrocament:

 1. a) La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o enderrocament; en les obres que no necessiten llicència d’obres, té la consideració de persona productora del residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o enderrocament.
 2. b) La persona física o jurídica que efectua operacions de tractament, de mescla o d’un altre tipus, que ocasionen un canvi de naturalesa o de composició dels residus de construcció o enderrocament.
 3. c) La persona importadora o adquirent de residus de la construcció i enderrocament en qualsevol Estat membre de la Unió Europea.

3.3. Persona posseïdora de residus de construcció i enderrocament: la persona física o jurídica que té en el seu poder els residus de construcció i enderrocament  i que no té la condició de gestor o gestora de residus. En tot cas, té la consideració de persona posseïdora la persona física o jurídica que executa l’obra de construcció o enderrocament, com ara la persona constructora, els o les subcontractistes o els treballadors i treballadores per compte propi. En tot cas, no tenen la consideració de persona posseïdora de residus de construcció i d’enderrocament els treballadors i treballadores per compte d’altri.

3.4. Obra menor de construcció o reparació domiciliària: obra de construcció o demolició, subjecta a comunicació prèvia en un domicili particular, comerç, oficina o immoble del sector serveis, de senzilla tècnica i entitat constructiva i econòmica escassa, que no suposi alteració del volum, de l’ús, de les instal·lacions d’ús comú o del nombre d’habitatges i locals, i que no precisa de projecte signat per professionals titulats.

CAPÍTOL II. GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

Article 4t. Obligacions de la persona productora de residus de construcció i demolició

4.1. En el moment en què la persona productora de residus de construcció i demolició presenti la sol·licitud de llicència d’obres (i en el moment que així ho determini l’ens local pels productors de residus de la construcció provinents d’obres vinculades a comunicació prèvia), s’haurà  de complir amb les següents obligacions:

 1. a) Incorporar al projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus, d’acord amb allò establert a l’article 4 del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
 2. b) Presentar davant l’ajuntament, conforme al que estableix l’article 11.c) del Decret 89/2010, de 29 de juny modificat pel RD 210/2018, de 6 d’abril, juntament amb la sol·licitud de la llicència d’obres, un document d’acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió. Aquest document no eximeix en cap cas de l’aval en concepte de caució, exigible a criteri dels Serveis Tècnics, segons la gradació en la tipologia i risc ambiental que en considerin resultants de l’obra. Imports els quals queden estipulats en aquesta mateixa ordenança.

4.2. Presentació de la fiança en les condicions que estipula l’article 13, d’aquest document, previ atorgament de la llicència o permís d’obra.

4.3. Una vegada finalitzades les obres, la persona sol·licitant ha de presentar a l’ajuntament el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent  a la quantitat  i tipus de residus lliurats a que fa referència l’article 15.2 del Decret 89/2010, de 29 de juny modificat pel RD 210/2018, de 6 d’abril.

4.4. En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s’hagi previst la reutilització de terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses generades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d’obres es determini la forma d’acreditar aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se mitjançant els serveis tècnics del mateix Ajuntament o mitjançant empreses acreditades externes i el cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus.

4.5. Els projectes d'obres públiques no subjectes a llicència d'obres es regiran per la seva normativa específica i concretaran, en tot cas, el sistema de gestió de les terres i materials sobrants, d'acord amb els objectius fixats 89/2010, de 29 de juny.

4.6. En totes les situacions de comunicació prèvia, que per tractar-se d’obres de poca entitat, sense risc per la salut o el medi ambient, exempts o no de realitzar el dipòsit de caució, serà obligatori acompanyar la sol·licitud amb el model de declaració responsable per la correcta gestió dels residus generats durant l’execució dels treballs.

 

Article 5è. Obligacions de la persona posseïdora de residus de construcció i demolició

5.1. La persona posseïdora dels residus de construcció i demolició ha de presentar a la propietat un pla de gestió que reflecteixi com ha de portar a terme les obligacions que li corresponen en relació amb els residus de la construcció i demolició, d’acord amb allò establert a l’article 12 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

5.2. Quan els residus de construcció i demolició no es gestionen per la persona posseïdora dels mateixos, aquesta està obligada a lliurar-los a un gestor de residus autoritzat, qui emetrà el corresponent certificat referent a les quantitats i residus lliurats i l’entregarà al sol·licitant de la llicència d’obres, d’acord amb allò disposat a l’article 15 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

CAPÍTOL III. INSTAL·LACIÓ, DIPÒSIT I RETIRADA DE CONTENIDORS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ A LA VIA PÚBLICA.

Article 6è. Recollida de residus de la construcció i demolició El dipòsit de residus de la construcció i demolició a la via pública s’ha d’efectuar per mitjà de contenidors o de sacs degudament homologats, que han de comptar amb la preceptiva autorització municipal.

Article 7è. Prohibicions

Es prohibeix expressament:

 1. a) L’abandonament i la recollida d’altres residus no especificats a l’article 3r de la present Ordenança en els contenidors i sacs, així com també el dipòsit d’aquests residus de las construcció en recipients diferents dels contenidors i sacs.
 2. b) Dipositar en els contenidors o en els sacs residus que, tot i procedir de moviments de terres, obres de reforma o d’enderrocs d’immobles, siguin caracteritzables com a residus especials d’acord amb allò que disposa el Catàleg de Residus de Catalunya.
 3. c) Dipositar en els contenidors o en els sacs, residus que continguin matèries inflamables, explosives, nocives o perilloses; siguin susceptibles de putrefacció o de produir olors desagradables, i tota mena de materials que, per qualsevol motiu, puguin causar molèsties als veïns i vianants.
 4. d) Dipositar mobles, estris, trastos vells i qualsevol altre material residual en els contenidors i sacs que no siguin els provinents directament de la pròpia obra o demolició.

Article 8è. Identificació dels contenidors i sacs

Tots els contenidors i els sacs instal·lats a la via pública hauran de presentar al seu exterior de manera perfectament visible:

 1. a) El nom o raó social i telèfon del responsable del sac o del contenidor.
 2. b) El nom o raó social del transportista que ha de recollir el contenidor o el sac, sinó es tracta de la mateixa empresa responsable.
 3. c) Número d’identificació del contenidor o sac.
 4. d) Placa o indicatiu de la llicència municipal.

L’omissió de qualsevol d’aquests requisits comportarà la consideració del sac o contenidor com a residu abandonat a la via pública i justificarà per sí mateixa la seva retirada pels serveis municipals, amb el cost del transport, dipòsit i disposició del contingut a càrrec, solidàriament, del responsable del sac o contenidor, del transportista i de l’usuari, amb independència de la sanció que pugui correspondre.

Article 9è. Règim general de col·locació

L’ajuntament de la vila de Bellpuig es reserva el dret a delimitar aquest espai a través de les Ordenances i Reglaments d’ocupació de via pública i el propi reglament Urbanístic municipal.

Article 10è. Retirada dels contenidors i sacs

10.1. Els contenidors i sacs hauran de ser retirats segons estableixi la normativa urbanística de la Vila de Bellpuig.

No obstant i en qualsevol cas s’ha de procedir a la retirada dels contenidors i sacs quan hagi caducat el termini per al qual s’ha atorgat la llicència d’ocupació de la via pública, a requeriment dels serveis tècnics municipals i en tot cas quan hagi expirat la llicència d’obres.

CAPÍTOL IV. DETERMINACIÓ, CONSTITUCIÓ I RETORN DE LA FIANÇA

Article 11è. Objecte de fiança

L’objecte de la fiança ha de ser garantir que els residus de la construcció i demolició generats en una obra concreta per la persona productora seran gestionats d’acord amb la normativa vigent.

Article 12è. Determinació de l’import de la fiança

1.- L’import de la fiança queda fixat en la quantia de 11 euros per tona de residus previstos en l’estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros, de conformitat amb el que estableix l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

2.- En aquells casos que per tractar-se d’obres de poc abast o petites reformes i de no disposar de pla o estudi de gestió de residus, a criteri  dels serveis tècnics municipals es podrà exigir al peticionari o promotor, la formulació d’una previsió de quantitat de residus per tones. Aquesta estimació servirà de base pel càlcul de la fiança a dipositar. Si la quantitat de residus declarada pel peticionari és poc realista, els serveis tècnics municipals podran revisar i establir una nova quantitat de residus.

Article 13è . Formes de constitució de la fiança

La fiança pot fer-se efectiva en la forma prevista a l’article 108 de la Llei 9/2017, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, pels mitjans següents:

 • En efectiu o en valors de deute públic
 • Aval
 • Contracte d’assegurança de caució

 

Article 14è. Retorn de la fiança

1.-L’Ajuntament ha de procedir al retorn de la fiança quan la persona que l’ha dipositat presenta el certificat de gestió al què fa referència l’article 4 de la present Ordenança.

2.- En aquells casos que per tractar-se d’obres de poca entitat, sense risc per la salut o el medi ambient, referides en l’article 12.2,  quan el promotor opti per dipositar els residus en els contenidors o deixalleria municipal el retorn de la fiança s’efectuarà prèvia comprovació dels serveis municipals de que els residus s’hi han dipositat correctament.

En cap cas aquest procediment eximeix de les obligacions imposades per la declaració responsable obligatòria vinculades a aquesta tipologia d’obres.

Article 15è. Execució de la fiança

L’execució de la fiança dipositada és procedent en cas d’incompliment de l’obligació garantida, d’acord amb allò disposat en la normativa aplicable.

CAPÍTOL V. RÈGIM SANCIONADOR

Article 16è. Infraccions i sancions

Les infraccions a les disposicions d’aquesta Ordenança són sancionades  d’acord amb el que disposa el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Els titulars de les obres iniciades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, pendents encara de la seva gestió, tot i no haver constituït les fiances corresponents, estan obligats a realitzar-la d’acord amb la normativa aplicable i podran ser requerits en qualsevol moment per l’Ajuntament per tal que així ho acreditin.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent en el moment de la seva redacció i a les normes de desenvolupament, i aquells en que es faci remissions a preceptes d’aquesta , s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el moment en que es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de que porten causa.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança , aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada el dia 11 de novembre de 2020  , i que ha quedat definitivament aprovada, començarà a regir a partir de l’endemà de la publicació de l’aprovació definitiva i del text íntegre de l’ordenança al Butlletí Oficial de la Província , i es mantindrà vigent fins s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses.

Document Actions