al contingut a la navegació Informació de contacte

Pla de contingència de l'escoleta de Bellpuig

CONSIDERACIONS GENERALS L’elaboració d’aquest pla s’ha fet amb la regidora d’Educació i l’equip docent de l’Escoleta, seguint les instruccions per l’Organització d’obertura dels centres educatius en Fase 2 del departament d’Educació.

DIMECRES 03 JUNY 2020

L’objectiu d’aquest document es establir un protocol mínim d’actuació per a la reincorporació a l’activitat presencial des del període del tancament pels centres educatius amb motiu de l’establiment de l’estat d’alarma pel Covid-19.

Aquest pla té un caràcter dinàmic i haurà d’actualitzar-se en funció de les directrius que vagin establint les autoritats competents en els diferents matèries.

La tornada a l’escola no serà normal ni es podrà fer de manera general ni permanent per a tot l’alumnat, per tal de poder garantir i respectar totes les mesures de sanitat i seguretat i seguint sempre les indicacions establertes pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

En el context que ens trobem les llars d’infants tenim unes dificultats que fa que no poguem complir totes les instruccions marcades pel departament. Com ara:

 • Higiene: dificultat per rentar les mans, no controlen els esfínters, saliva, mocs, canvi de bolquers... Hi ha contacte inevitable amb els fluid de l’alumnat.
 • Relacions: El nostre alumnat no compren el distanciament social pel que no pot complir-lo.
 • Alimentació: En la majoria dels casos, els professionals han d’intervenir per ajudar-los.
 • Joguines: dificultat que els alumnes es passaran les joguines i se les posaran a la boca ja que el seu aprenentatge passa per descobrir els objectes a través de la boca.

Continuarem enviant propostes telemàticament fins al dia 30 de juny de 2020 (últim dia del calendari escolar per a l’alumnat).

Admetrem només les sol·licituds de reincorporació dels infants els progenitors dels quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo o d’acollir-se a altres mesures de conciliació laboral i familiar (es necessitarà un justificant que ja es proporcionarà abans de començar).

En cap cas podran assistir a la llar infants menors d’1 any, ja que és el grup de més vulnerabilitat degut a la immaduresa del sistema immunitari d’aquest alumnat.

Si una família accepta la tornada a l’escola n’accepta les condicions estipulades i es compromet a seguir les directrius i criteris establerts. Totes les famílies hauran de signar una declaració jurada responsable i lliurar-la abans o en el moment de la incorporació al centre.

Les famílies hauran de prendre la temperatura de l’infant abans de sortir de casa i accepten tota la responsabilitat que aquesta dada sigui real i veraç.

Tot i així l’Escoleta tindrà un termòmetre frontal sense contacte. En qualsevol moment de la jornada les educadores podran prendre la temperatura quan es tinguin dubtes de no ser la normalitzada (+37,5º)

Per assistir al centre educatiu els infants han de complir els següents requisits:

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • Que no siguin o hagin estat positius per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
 • Calendari vacunal al dia.

Totes les famílies han de presentar el carnet de vacunacions al corrent en aquesta data, així com una declaració jurada que se us farà arribar abans de venir al centre o el primer dia. Poden fer-lo arribar al correu del centre escoleta@bellpuig.cat.

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la CovID-19:

 • Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.
 • Malalties cardíaques greus.
 • Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).
 • Diabetis mal controlada.
 • Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

És responsabilitat de les famílies que aquesta informació sigui verídica i real. En cap cas l’escola es responsabilitzarà de la falsedat o informació no donada.

L’escola es compromet a garantir en tot moment totes les mesures preventives i d’higiene requerides, però en cap cas és responsable de si un alumne/a assisteix a l’escola amb símptomes o del que pugui esdevenir.

L’acompanyant no podrà entrar a l’escola. Es recomana i demana no assistir-hi abans de l’hora per tal d’evitar concentracions d’alumnat i famílies innecessàries. S’hauran de respectar les distàncies de 2m entre famílies mentre esperen. Es recomana l’ús de mascaretes.

L’horari serà de 9h a 13h que és el que marca el Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya, es demana puntualitat en les entrades i sortides. Per evitar aglomeracions disposarem de 3 entrades diferents de l’escola (entrada principal i entrades laterals que donen al pati).

Ens organitzarem amb tres grups (Classe dels Patufets, Aneguets i Follets), amb un màxim de 5 infants per aula, garantint 4 m2 per infant. Per tant, hi haurà una responsable per aula i dos membres de l’equip directiu.

La previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre és d’11 alumnes.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell moment (en el moment d’elaboració d’aquest document pot ser necessari l’aïllament preventiu).

En cas d’aparició de símptomes en un infant en la seva presència al centre:

 • La tutora avisarà a la Txell, que s’encarregarà d’aïllar l’infant en un espai específic. Al mateix temps la Mercè avisarà a les famílies i informarà al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos. Finalment es procedirà a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre.

En cas d'aparició de símptomes en una treballadora:

 • No assistirà al centre
 • Es posarà en contacte amb el seu metge de capçalera.
 • La treballadora amb simptomatologia serà substituïda per una professional.

Les principals mesures de protecció són les següents:

 1. Desinfecció de la sola de les sabates amb solució hidroalcohólica i un cop dins l’aula es trauran, amb possibilitat de tornar-les a ficar quan l’infant ho necessiti.
 2. Rentat de mans sistemàtic. Es tracta d’una de les mesures de protecció́ més importants. Per això, és imprescindible l’entrenament de tots aquells infants que puguin començar a fer-ho d’una manera autònoma.

En cas que no sigui així, caldrà dur a terme un rentat de mans acompanyat de manera freqüent.

Els infants es rentaran les mans:

 • A l’arribada i a la sortida del centre educatiu
 • Abans i després dels àpats
 • Abans i després d’anar al WC (infants continents),
 • Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)
 • Després de tossir, mocar-se o d’esternudar.
 • Com a mínim una vegada cada 2 hores.

En el cas del personal que treballa a la llar, el rentat de mans es durà a terme:

 • A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.
 • Abans i després d’entrar en contacte amb el menjar, dels àpats dels infants i del personal.
 • Abans i després del canvi de bolquers
 • Abans i després d’acompanyar un infant al WC
 • Abans i després d’anar al WC
 • Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús)
 • Com a mínim una vegada cada 2 hores.

Garantim l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i paper d’un sol ús (no utilitzarem tovalloles de roba). Col·locarem dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escoleta en diferents espais.

L’esmorzar s’haurà de portar de casa, es recomana que aquest sigui saludable, i la fruita s’ha de portar a punt per menjar (evitar aquelles que porten pinyol). En el cas dels infants que utilitzin pitets, seran d’ús diari i caldrà̀ guardar-los en bosses de plàstic individuals i tancades.

Els vasos es tornaran cap a casa un cop a la setmana per desinfectar i es tindran a l’aula on l’educador li donarà a cada infant quan el necessiti.

Canvi de bolquers: es realitzarà tal qual marca les instruccions del departament en el punt 4.6 on indica les mesures específiques per a les llars d’infants.

Les joguines seran seleccionades perquè es puguin rentar i desinfectar amb facilitat de manera diària.

Les mascaretes (quirúrgiques o higièniques) estan indicades quan no és possible mantenir el distanciament físic de seguretat (2 metres). En el cas dels infants, no són adequades per sota dels 3 anys. Per tant, només seran d’ús pel personal docent dels centres educatius quan no es pugui mantenir la distància, ja sigui entre les persones adultes o amb els infants.

Les indicacions d’ús de guants no varien respecte a les habituals. Cal recordar que, en termes de protecció davant del nou coronavirus, els guants poden donar una falsa sensació de seguretat. Per aquest motiu nosaltres els portarem únicament en el canvi de bolquers.

Els xumets i biberons s’hauran de guardar dins d’estoigs o bossetes de plàstic individuals. En el cas que hagin estat utilitzats, es retornaran a les famílies diàriament per a la seva neteja i desinfecció. Es recomana que les famílies els esterilitzin després de cada ús.

No hi haurà servei de menjador.

 

Roba de personal:

El personal del centre disposarà de dos equipaments (bates) que es puguin rentar a 60º. Aquestes bates es canviaran cada 2 dies i es rentaran al centre, tot i així cada dia després de cada ús es vaporitzarà amb solució desinfectant.

El calçat serà d’ús exclusiu del centre.

Material:

Les persones treballadores utilitzaran material individual i s’ha d’utilitzar una altra persona, caldrà desinfectar-lo prèviament (ordinadors, telèfon, bolígrafs, grapadores...) No es distribuirà documents en paper, excepte en casos imprescindibles.

 

VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’OBJECTES I ESPAIS

Pautes de ventilació

És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. És recomanable mantenir una màxima aportació de ventilació natural. La primera que arribi al centre obrirà les finestres de tots els espais.

No es pot fer us dels aparells de climatització dels centres.

En el cas dels ventiladors d’aspes si se’n fa ús, les finestres de l’espai han d’estar obertes, i en cap cas pot direccionar-se el corrent d’aire cap a les persones.

Pautes generals de neteja i desinfecció.

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. Se seguiran les recomanacions de neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana.

Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantir la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en aquells de màxima concurrència.

Les joguines i altre material emprat en les diferents activitats també es desinfectarà després del seu ús o, com a mínim, un cop al dia. Per a la desinfecció es poden utilitzar tovalloletes impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat amb alcohol de 70%. Si són de plàstic poden rentar-se al rentaplats a temperatura superior a 60º.