al contingut a la navegació Informació de contacte

L'AJUNTAMENT DE BELLPUIG INFORMA DE LES NOVES RESTRICCIONS DE MOBILITAT DE DATA 25 D'OCTUBRE DE 2020

DILLUNS 26 OCTUBRE 2020

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores.

Desplaçaments autoritzats de caràcter essencial:

 • -Desplaçament per assistència sanitària d'urgència i per anar a la farmàcia per raons d'urgència, sempre que sigui a la més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.
 • Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball, així com desplaçaments necessaris per al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial. S'inclouen, en tot cas, els desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament acreditades per a realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.
 • Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles que hagin pogut finalitzar a les 22:00 hores.
 • Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables. S'inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l'exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el corresponent certificat.
 • Actuacions urgents davant d'òrgans judicials.
 • Retorn al lloc de residència habitual després d'haver realitzat les activitats permeses relacionades anteriorment.
 • Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores.
 • Causa de força major o altra situació de necessitat justificada.

Circulació de Vehicles durant l'horari de restricció de la mobilitat, de 22:00 a 6:00 hores,

 • -S’autoritza la circulació de vehicles per als desplaçaments permesos.
 • -S’autoritza la circulació de vehicles que transitin per carreteres i vies que transcorrin o travessin l'àmbit territorial de Catalunya sempre que tingui origen i destí fora de Catalunya.
 • -S’autoritza sempre la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

Horaris de tancament

-L'horari d'obertura al públic de les activitats de serveis i de comerç minorista i de restauració, recreatives i esportives autoritzades en cap cas es poden superar les 21:00 hores.

- Pel que fa a les activitats de prestació de serveis de restauració a domicili i a les activitats culturals i d'espectacles públics, en cap cas es poden superar les 22.00 hores.

Aquestes mesures són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

 

 

 

Justificació de desplaçaments

Caldrà justificar qualsevol desplaçament de caràcter essencial amb un Certificat Autoresponsable de Desplaçament per la crisi sanitària del COVID19 que trobareu al següent link:

 

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/certificat-autoresponsable-de-desplacament-en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-crisi-sanitaria-per-la-covid-19/

Fitxers adjunts