al contingut a la navegació Informació de contacte

NOVA ORDENANÇA QUE REGULA LA INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS A BELLPUIG

DIMECRES 08 JULIOL 2020

NOVA ORDENANÇA QUE REGULA LA INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS A BELLPUIG

L’estat de conservació d’alguns edificis a la població de Bellpuig i els esdeveniments de la matinada del 6 de març en què es va ensorrar una casa desocupada a Bellpuig, han fet necessari que des de l’Ajuntament es prenguin iniciatives que permetin conèixer l’estat de conservació del nostre parc d’edificis antics, que permetin garantir la seguretat de les persones i un bon estat de conservació dels edificis, que permetin afavorir i facilitar la rehabilitació dels edificis que ho necessitin i lluitar contra la creixent dificultat d’accés a l’habitatge dels sectors més desafavorits de la ciutadania.

Al ple municipal del passat 29 de juny es va aprovar la ordenança de la Inspecció Tècnica d’Edificis que estableix l’obligació de realitzar una inspecció que en permeti acreditar el seu estat de conservació. Aquesta Inspecció haurà de generar un informe que permeti conèixer les deficiències en l’estat de conservació dels edificis i que cal reparar.

Els propietaris dels edificis són els que estan obligats a efectuar aquesta ITE i, en funció de l’informe final, són les persones responsables de reparar les deficiències en el seu estat de conservació o realitzar els ajustaments raonables en matèria d’accessibilitat.

Estaran obligats a fer la Inspecció Tècnica d’Edificis tots aquells propietaris d’edificis deshabitats  que tinguin una antiguitat superior a 45 anys o d’aquells que, malgrat no tenir aquesta antiguitat, els serveis tècnics municipals en detectin deficiències tenint en compte el seu estat general. Cada deu anys serà obligatori renovar aquesta Inspecció Tècnica i, una vegada requerits els propietaris, el termini per presentar la ITE a l’ajuntament serà de 4 mesos.

LA ITE la podran dur a  terme tècnics facultatius competents o entitats d’Inspecció registrades a Catalunya que tinguin tècnics habilitats. Es considera tècnic facultatiu competent: Arquitectes, arquitectes tècnics, aparelladors, enginyers de l’edificació i graduats en ciències i tecnologies de l’edificació, que no siguin treballadors en actiu de l’ajuntament. Les deficiències que s’observin es justificaran en l’Informe sota el criteri i la responsabilitat del tècnic competent que l’emeti.

Us convidem a conèixer el contingut íntegre d’aquesta nova ordenança a l’apartat de notícies de la pàgina web de l’Ajuntament

Fitxers adjunts