al contingut a la navegació Informació de contacte

L'ajuntament informa de les mesures de restricció per a la contenció de la COVID-19 a partir del 7 de gener de 2021

DIJOUS 07 GENER 2021

A banda d’aquestes mesures, al municipi de Bellpuig continuen vigents fins el dia 15 de gener de 2021, les mesures decretades en data 31 de desembre de 2020 de tancament dels espais municipals.

Les mesures que trobareu a continuació estaran vigents a Catalunya des del dia 7 de gener de 2021 fins a les 00 hores del 18 de gener de 2021.

 

Mobilitat

 • Confinament perimetral de tot Catalunya amb l’única excepció de la mobilitat essencial.
 • Confinament municipal durant tota la setmana amb l’única excepció de la mobilitat essencial.
 • Mobilitat essencial

o Assistència a serveis sanitaris i socials

o Obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals que no es puguin fer telemàticament

o Educació o Retorn al lloc de residència per causes justificades

o Atenció de persones amb necessitats o vulnerables

o Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances que no es puguin fer telemàticament o a estacions de proveïment en territoris limítrofs

o Desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents

 o Actuacions davant dels òrgans públics, judicials o notarials que no es puguin fer telemàticament

o Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables que no es puguin fer telemàticament 2

o Realització d'exàmens o proves oficials inajornables

o Dret de manifestació i participació política

o Permisos i visites penitenciaris o Causes de força major o situació de necessitat degudament acreditades

o Activitat física i esportiva individual a l’aire lliure entre municipis limítrofs

 • No hi ha limitacions en la circulació de pas per Catalunya, origen i destí fora de Catalunya.

 

Confinament nocturn

 • Continua l’horari de confinament nocturn de les 22.00 a les 06.00 hores amb les excepcions següents:

o Assistència a serveis sanitaris i socials

o Obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals que no es puguin fer telemàticament

o Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals permeses i recollida a l'establiment en els serveis de restauració d’acord amb els horaris de tancament establerts

o Retorn de l’exercici de dret de manifestació i participació política

o Atenció de persones amb necessitats o vulnerables

o Desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents

o Actuacions urgents davant dels òrgans judicials que no es puguin fer telemàticament

o Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores

o Causes de força major o situació de necessitat degudament acreditades

 • No hi ha limitacions en la circulació de pas per Catalunya, origen i destí fora de Catalunya.

 

Restauració:

 • Horari de servei i consum als establiments: de les 7.30 a les 9.30 hores i de les 13.00 a les 15.30 hores.
 • Fora d’aquest horari l’establiment només pot dur a terme activitat de restauració per servir a domicili fins a les 23.00 hores o per a la recollida dels clients a l’establiment fins a les 22.00 hores.
 • Màxim grups de 4 persones o bombolles de convivència (sense límit)
 • Consum sempre a taula.
 • Distància mínima senyalitzada de 2 metres entre persones de diferents taules o grups de taules.
 • Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte persones de la bombolla de convivència.
 • El tipus i la mida de la taula han de permetre garantir aquestes distàncies.
 • Interior: 30% de l’aforament i garantia de ventilació.
 • Terrasses: sense limitació específica d’aforament, però mantenint la distància entre taules i senyalització a terra.
 • Tancament de locals de restauració ubicats a centres comercials.
 • Els establiments d’hoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades i també en horari de sopar fins a les 22.00 hores (canvis).

 

Comerç

 • El comerç minorista podrà obrir al públic amb el 30% de l’aforament i només si té una superfície de venda que no superi els 400 m2 .
 • Només podran obrir de dilluns a divendres.
 • No es podran obrir els centres comercials excepte els si tenen accés independent i directe des de la via pública amb les mateixes condicions i limitacions que la resta de comerços: aforament del 30% i superfície de venda màxima de 400 m2, i els equipaments culturals i esportius d’acord amb les limitacions vigents en cada cas.
 • Els establiments dedicats al comerç essencial (alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica, centres de veterinària, centres de jardineria i concessionaris d’automòbils) poden obrir sense les limitacions anteriors (aforament, superfície de venda i prohibició d’obertura en centres comercials).
 • Es permeten sempre els sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o internet i el repartiment a domicili.

 

Cultura i espectacles públics

 • Teatres, cinemes, auditoris o similars: 50% d’aforament i un màxim de 1.000 persones assegudes per sessió, sempre que sigui a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin les mesures de ventilació reforçada, de control d’accessos i aglomeracions i d’assignació prèvia de seients.
 • En la resta d’activitats que no disposin de ventilació reforçada, es mantenen l’aforament del 50% i el màxim de 500 persones assegudes.
 • Se suspenen totes les activitats culturals que quedin fora de la programació habitual.
 • Es permet l’obertura de sales de concert sense servei de bar.
 • Es permet l’obertura de restaurants musicals, cafès teatre i cafès concert amb les mateixes condicions que la restauració.
 • Totes les activitats culturals han de ser amb el públic assegut.
 • Biblioteques, museus, sales d’exposicions i galeries d’art: 50% d’aforament.
 • Tancament a les 22.00 hores. Es permet el retorn posterior a les 22.00 hores.
 • Se suspenen totes les activitats de cultura popular i tradicional.

 

Activitat física i esportiva

 • En grup (màxim 6 persones i 2 bombolles de convivència) dins del municipi o individual en municipis limítrofs
 • Tancament d’instal·lacions i equipaments esportius en espais tancats a excepció de les piscines
 • Obertura d’instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure sempre amb control d’accés, sense ús de vestidors excepte piscines, i o al 50% d’aforament o activitats en grup limitades a un màxim de 6 persones, inclòs el professor/a o monitor/a, si n’hi ha
 • L’ús de piscines tancades es limita al 30% de l’aforament amb control d’accés i no es permet fer activitats en grup.
 • No es permet l’ús d’instal·lacions i equipaments esportius no supervisats, que hauran de quedar tancats físicament, incloses les pistes i els camps d’esports públics a l’aire lliure.
 • Es permet l’admissió fins a les 21.00 hores i l’ús més enllà d’aquesta hora sempre que no s’incompleixi el confinament nocturn.
 • Les limitacions no afecten ni els equipaments de tecnificació ni les lligues i competicions professionals (nacionals, internacionals), que s’han de celebrar sense públic.

 

Educació, lleure educatiu i intervenció socioeducativa

 • Estan permeses les activitats docents i d’intervenció socioeducativa per a l’atenció i formació d’infants i joves amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, amb el compliment dels plans sectorials corresponents.
 • Se suspèn el lleure infantil i juvenil, l'esport escolar i les activitats extraescolars que es fan fora de l'horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu amb un propòsit educatiu o formatiu. S’exceptuen les activitats extraescolars organitzades o promogudes pels centres educatius, les seves associacions de mares i pares d'alumnes o les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes i que estiguin previstes en les respectives programacions generals anuals, quan aquestes es duguin a terme en el centre educatiu i els grups constants en què s'agrupin els participants siguin coincidents amb els grups de convivència estable definits per a l'activitat lectiva.
 • Els centres de formació d'adults, les escoles oficials d'idiomes i l’ensenyament de règim especial reglat ha d'adoptar mesures per reduir l'assistència presencial dels seus alumnes.
 • Docència de les universitats catalanes virtual a excepció de les pràctiques i les avaluacions, en què s’han d’extremar les mesures de protecció.
 • En els equipaments cívics no es poden dur a terme activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat. Sí que es podrran dur a terme en centres cívics els programes i activitats d’intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d’intervenció social i personal permeses, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.

 

Cerimònies civils i religioses i culte

 • 30% de l’aforament amb un màxim de 1.000 persones, sempre que siguin a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin les mesures de ventilació reforçada, de control d’accessos i aglomeracions i es desenvolupin de forma estàtica.
 • En la resta de cerimònies i actes que no tinguin ventilació reforçada, es manté el 30% d’aforament i un màxim de 500 persones.

 

Resta de mesures Reunions i sortides del domicili

 • Recomanació de limitar les sortides del domicili en la mesura que sigui possible.
 • Desplaçaments basats en la bombolla de convivència.
 • Reunions i trobades familiars i de caràcter social limitades a un màxim de 6 persones i 2 bombolles de convivència.
 • Recomanació de limitar les reunions i trobades en espais tancats, inclosos els domicilis, en les visites a persones amb dependència o situació de vulnerabilitat, i que les persones que visiten siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.
 • Prohibició de consumir aliments i begudes en les trobades o reunions en espais públics, excepte en les sortides escolars.

 

Treball

 • Obligació de les empreses de limitar la mobilitat laboral.
 • Treball a distància – teletreball excepte que no sigui possible (reforçada l’obligació dins els límits de competències de la Generalitat).
 • Si no és possible el teletreball, flexibilitat horària per evitar hores punta.
 • Evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball.

 

Transport públic

 • Es manté el servei al 100% en hora punta de 06.00 a 09.00 hores.
 • Els usuaris del transport públic s’han d’abstenir d’activitats que comportin treure’s la mascareta i de menjar.
 • Els operadors del transport públic amb estacions que estiguin en espais tancats han de disposar-hi dispensadors de gel hidroalcohòlic.
 • Ocupació de taxis i VTC: màxim 5 persones i conductor (segons capacitat del vehicle), amb seient lliure al costat del conductor.

 

Altres suspensions i tancaments

 • Activitats recreatives que puguin reunir més de 6 persones que no pertanyin a la mateixa bombolla de convivència o que puguin suposar un contacte personal proper.
 • Fires comercials, convencions, congressos i festes majors.
 • Parcs i fires d’atraccions.
 • Oci nocturn.
 • Joc, casinos i sales de bingo.
 • Parcs i jardins públics i àrees de joc infantil: fins a les 20.00 hores.