al contingut a la navegació Informació de contacte

L'ajuntament informa de les mesures de restricció per a la contenció de la COVID-19 a partir del 22 de febrer de 2021

DILLUNS 22 FEBRER 2021

L'ajuntament informa de les mesures de restricció per a la contenció de la COVID-19 a partir del 22 de febrer de 2021

A banda d’aquestes mesures, al municipi de Bellpuig continuen vigents les mesures de tancament dels espais municipals decretades en data 12 de febrer de 2021 fins el dia 26 de febrer de 2021, .

Les mesures que trobareu a continuació estaran vigents a Catalunya des del dia 22 de febrer de 2021.

 

Entrada i sortida de persones del territori de Catalunya

 1. No es pot entrar ni sortir del territori de Catalunya, excepte per als següents desplaçaments:
 2. a) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
 3. b) Compliment d'obligacions laborals que no es puguin desenvolupar mitjançant treball a distància o teletreball, així com obligacions derivades de l'activitat professional o empresarial, institucionals o legals que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics.
 4. c) Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.
 5. d) Retorn al lloc de residència habitual o familiar, per una necessitat justificada.
 6. e) Assistència i cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. S'hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d'edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.
 7. f) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances per a gestions que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics i a estacions de proveïment en territoris limítrofs.
 8. g) Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics.
 9. h) Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics.
 10. i) Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.
 11. j) Exercici del dret de manifestació i de participació política.
 12. k) Desplaçaments entre la comarca de l'Alt Urgell i el Principat d'Andorra, per part de les persones residents en aquests dos territoris.
 13. l) A causa de força major o situació de necessitat.
 14. m) Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, degudament acreditada.

 

 1. Es permeten els desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives oficials d'àmbit estatal, internacional i professional, i també d'aquelles que donen accés a categories estatals, internacionals i professionals, les quals s'han de celebrar sense assistència de públic

 

 1. Està permesa la circulació en trànsit amb origen i destí fora de Catalunya i la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

 

 

Mobilitat dins del territori de Catalunya

 1. Les persones residents a Catalunya no poden sortir de la seva comarca, excepte en els següents casos justificats:
 2. a) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
 3. b) Compliment d'obligacions laborals que no es puguin desenvolupar mitjançant treball a distància o teletreball, així com obligacions derivades de l'activitat professional o empresarial, institucionals o legals que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics.
 4. c) Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.
 5. d) Retorn al lloc de residència habitual o familiar, per una necessitat justificada.
 6. e) Assistència i cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. S'hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d'edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.
 7. f) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances per a gestions que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics i a estacions de proveïment en territoris limítrofs.
 8. g) Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics.
 9. h) Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics.
 10. i) Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.
 11. j) Exercici del dret de manifestació i de participació política.
 12. k) Desplaçaments entre la comarca de l'Alt Urgell i el Principat d'Andorra, per part de les persones residents en aquests dos territoris.
 13. l) A causa de força major o situació de necessitat.
 14. m) Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, degudament acreditada.

 

 1. Es permeten els desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives oficials d'àmbit estatal, internacional i professional, i també d'aquelles que donen accés a categories estatals, internacionals i professionals, les quals s'han de celebrar sense assistència de públic.

També es permeten els desplaçaments motivats pel desenvolupament d'activitats docents i també d'activitats d'intervenció socioeducativa per a l'atenció i formació a infants i joves amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat que comportin sortides del centre educatiu, sempre que no impliquin pernoctació.

 

 1. Està permesa la circulació en trànsit amb origen i destí fora de Catalunya i la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

 

Desplaçaments personals

Tenint sempre en compte les restriccions a la mobilitat establertes anteriorment, es recomana que els desplaçaments fora del domicili es limitin en la mesura del possible, així com la circulació per les vies d'ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents.

En tot cas, a més de les mesures essencials de distanciament, higiene i protecció a través de mascareta, es recomana que els desplaçaments es limitin a la bombolla de convivència.

La bombolla de convivència fa referència al grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l'aïllament social. El grup ha de ser tan estable com sigui possible.

 

Restricció de la mobilitat nocturna

Estan prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores.

S'exclouen d'aquesta prohibició els següents desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar adequadament:

- Desplaçament per assistència sanitària d'urgència i per anar a la farmàcia per raons d'urgència, sempre que sigui la més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.

- Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball en els casos en què el treball no es pugui realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial.

-Desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament acreditades per realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.

- Retorn al domicili des de centres educatius, activitats culturals permeses, exercici del dret de manifestació i de participació política i de recollida a l'establiment en els serveis de restauració.

- Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables.

- Desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l'exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui justificat per professionals sanitaris o socials amb el certificat corresponent.

- Desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d'edat en cas de

progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.

- Actuacions urgents davant d'òrgans judicials.

- Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores.

- Causa de força major o una altra situació de necessitat justificada.

- Retorn al lloc de residència habitual després d'haver realitzat les activitats permeses detallades anteriorment.

Durant els horaris de restricció de la mobilitat previstos, es permet la circulació de vehicles per als desplaçaments permesos.

 

Horaris de tancament

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses en cap cas pot superar les següents franges:

- Entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, per qualsevol activitat en general.

- Entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en cas d'activitats culturals i per a la recollida de productes dels establiment de restauració.

- Entre les 06.00 hores i les 23.00 hores per a l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili.

La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

 

 

Mesures de prevenció i higiene en centres de treball

 1. Les persones titulars dels centres de treball, públics i privats, han limitar al màxim la mobilitat laboral de les persones treballadores, adoptant les mesures organitzatives i tècniques necessàries per fer-ho possible. (treball a distància o teletreball, llevat de quan és impossible desenvolupar l'activitat laboral a distància o bé quan no es disposa acreditadament dels mitjans). Establir horaris d'entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària o similars.

 

 1. Les persones titulars de centres de treball, públics i privats, han d'adoptar les mesures següents:
 2. a) Garantir el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima i proporcionar els equips de protecció adequats al nivell del risc.
 3. b) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d'ús, garantir la ventilació dels espais i edificis, d'acord amb els protocols establerts per les autoritats sanitàries, en especial, els espais comuns dels centres de treball, restringint-ne o esglaonant-ne l'ús per evitar aglomeracions, intensificant la neteja de superfícies, establint que en les zones de descans es permeti el distanciament entre persones o establint zones d'entrada i sortida diferenciades.
 4. c) Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants autoritzats.
 5. d) L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral quan l'espai de treball és d'ús públic o obert al públic, quan és compartit o bé quan hi ha desplaçaments per l'interior del centre de treball.
 6. e) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les persones treballadores com de les clientes o usuàries.

 

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social

 1. Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, es permeten sempre que no se superi el nombre màxim de sis persones, llevat que es tracti de convivents.

Tot i això, les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social que tinguin lloc en espais tancats, incloent domicilis, es recomana que es restringeixin tant com sigui possible i es limitin a visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.

 

 1. En les reunions que suposin la concentració de persones en espais públics, tenint en compte els límits establerts, no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes.

Sí que es podran consumir aliments i begudes en espais públics en cas de sortides escolars o en activitats d'intervenció socioeducativa.

 

 1. Podran superar el límit de 6 persones les reunions que es facin amb motiu d’activitats laborals, activitats de culte, els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres i usuaris de mitjans de transport públic.

També podran superar el límit de 6 persones les reunions que es facin amb motiu d’activitats docents de caràcter reglat (incloses les universitàries), les activitats

extraescolars permeses i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, les quals es duen a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials del PROCICAT i la normativa relacionada.

També podran superar el límit de 6 persones les reunions que es facin amb motiu d’activitats esportives federades, que poden entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses sempre d’acord amb el pla sectorial aprovat pel PROCICAT.

També podran superar el límit de 6 persones les reunions que es facin amb motiu d’activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes i auditoris, amb programació artística estable, tant en recintes tancats com a l'aire lliure, i els espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, seguin els corresponents plans sectorials aprovats pel PROCICAT.

 

 1. En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

 

 1. Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació i de participació política, el qual pot ser exercit en les condicions que determini l'autoritat competent, i garantint el compliment de les limitacions establertes en els espais públics.

 

Empreses de serveis i comerç minorista

 1. La prestació de serveis s'ha de fer, sempre que sigui possible, sense contacte físic amb els clients. Tot i això, sí la prestació de serveis implica un inevitable contacte personal proper, caldrà tenir cita prèvia individual i les persones encarregades de la prestació usaran equips de protecció adequats al nivell de risc. S'hauran d'extremar les mesures higièniques.

 

 1. Podran obrir al públic els establiments i locals comercials de venda al detall de dilluns a divendres sempre que:
 2. a) Tinguin una superfície de venda igual o inferior a 400 metres quadrats.
 3. b) Es redueixi al 30% l'aforament permès per llicència o autorització de l'activitat.
 4. c) Apliquin de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat.

 

3.Els establiments comercials dedicats a la venda de productes relacionats amb la salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, de productes higiènics, els centres de veterinària, les llibreries, les perruqueries, els centres d'estètica, els concessionaris d'automòbils i els centres de jardineria, poden obrir encara que la seva superfície sigui superior a 400 m2, amb les mesures previstes en el pla sectorial de comerç, aprovat pel PROCICAT.

 

4.Els establiments i locals comercials de venda hauran de tancar els dissabtes i diumenges, tret dels establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials que són:

Seguretat i emergències; salut; farmàcies; serveis d'òptica, ortopèdia i fisioteràpia; serveis penitenciaris; serveis socials i residencials; les activitats de representació dels treballadors i dels empresaris; serveis funeraris; serveis judicials; notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia; electricitat; aigua potable; aigües residuals; serveis de depuració d'aigües; combustibles; gas; telecomunicacions, mitjans de comunicació i serveis de premsa; residus urbans i industrials; bancs i finances; assegurances; residus sanitaris; subministraments sanitaris i de farmàcia; producció i distribució agroalimentària humana i per a granges i centres d'animals, animals vius (transport i veterinaris); escorxadors; serveis de transport públic; advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actuacions processals; assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents; servei postal universal de l'operador estatal i serveis de missatgeria i lliurament a domicili; serveis de les administracions públiques imprescindibles per al funcionament dels serveis públics; serveis d'educació especial; serveis d'obra pública i privada inajornables o per a serveis essencials; manteniment i reparacions d'urgència; comerç per internet, telefònic o correspondència; serveis informàtics essencials; serveis de neteja i bugaderia; serveis meteorològics; serveis d'explotació de mines; servei d'ITV; serveis de socorrisme i els allotjaments turístics o altres similars que s'hagin definit com a servei essencial

 

 1. Se suspèn l'obertura al públic dels centres comercials, galeries comercials i recintes comercials. Els establiments i locals comercials que es trobin dins dels centres comercials, galeries comercials o recintes comercials i que estiguin dedicats a venda de productes essencials, de productes de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, de productes higiènics, els centres de veterinària, les llibreries, les perruqueries, els centres d'estètica, els concessionaris d'automòbils i els centres de jardineria, poden obrir sigui quina sigui la seva superfície, i amb les mesures d'higiene i de seguretat establertes al pla sectorial de comerç aprovat pel PROCICAT.

També poden obrir al públic, excepte dissabtes i diumenges, aquells establiments i locals comercials que es trobin dins dels centres, galeries o recintes comercials, que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 400 metres quadrats i disposin d'accés directe i independent des de la via pública, amb un aforament màxim del 30% i aplicant les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes pel Pla sectorial de comerç, aprovat pel PROCICAT.

Així mateix, poden obrir al públic els equipaments culturals i els equipaments esportius ubicats dins de centres, galeries o recintes comercials.

No poden obrir al públic els locals i establiments de restauració integrats en centres, galeries o recintes comercials.

 

 1. Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l'interior del local o en el seu accés, i també sistemes de repartiment a domicili.

 

Activitats d'hostaleria i restauració

Els establiments d'hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents:

- El consum s'ha de realitzar sempre a la taula.

- A l'interior, l'aforament es limita al 30% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

- A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.

- Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.

- S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes

distàncies.

- El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 10:30 hores i de les 13:00 hores a les 16:30 hores. Els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquestes franges horàries.

Queden fora de la restricció d’aquestes franges horàries els serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores, als serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei.

- Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l'establiment es podran dur a terme durant tot l'horari d'obertura de l'establiment.

- Els establiments d'hoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar fins a les 22:00 hores.

- S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel PROCICAT.

 

Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts).

 1. Es poden dur a terme les activitats docents i les activitats d'intervenció socioeducativa per a l'atenció i formació a infants i joves amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel PROCICAT.

 

 1. Els centres educatius han d'aplicar les mesures d'ensenyament previstes als seus plans d'organització del curs 2020-2021 per tal de reduir l'assistència presencial d'alumnat d'estudis postobligatoris, això és, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior.

Els centres que imparteixen formació professional per a l'ocupació dependents del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o autoritzats per aquest també han d'aplicar unes mesures organitzatives amb l'objectiu de reduir la presència dels seus alumnes als centres.

 

 1. Les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d’esport escolar organitzades dins i fora d’un centre educatiu per qualsevol entitat pública o provada i per a infants escolaritzats en educació infantil i primària es poder realitzar amb un màxim de 6 alumnes per aula.

Els centres que organitzin activitats extraescolars mantenint els grups estables escolars o part d’aquests poden desenvolupar activitats amb més de 6 alumnes sempre que no hi participin alumnes d’altres grups estables.

 

4) Les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d’esport escolar organitzades dins i fora d’un centre educatiu per qualsevol entitat pública o provada i per a infants escolaritzats en educació secundària obligatòria només es poden realitzar mantenint els grups de convivència estable establerts per l’activitat lectiva.

 

5)L’esport federat es pot dur a terme d’acord amb la normativa sectorial

 

6) Les activitats de lleure educatiu dirigides a infants d’educació infantil i primària es poden dur a terme en espais interiors i a l’aire lliure en grups màxims de 6 persones i seguint mesures aprovades pel PROCICAT

 

7) Els centres de formació d'adults, les escoles oficials d'idiomes, els ensenyaments de règim especial reglats i les escoles de música i de dansa autoritzades pel Departament d'Educació d'acord amb el Decret 179/1993, de

27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa, han d'adoptar mesures per reduir l'assistència presencial dels seus alumnes.

 

Activitats docents universitàries

En l'àmbit de les activitats docents universitàries (a universitats, centres adscrits i escoles de negoci ubicades a Catalunya), la docència ha de ser virtual, a excepció de les pràctiques i les avaluacions i també de les classes corresponents al primer curs d'estudis de grau, en les quals es pot reprendre l'activitat presencial restringida.

En el desenvolupament de les activitats presencials s'han d'extremar les mesures de protecció segons el pla sectorial aprovat pel PROCICAT.

 

Actes religiosos i cerimònies civils

 1. Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, han de limitar l'assistència al 30% de l'aforament i amb un nombre màxim de 500 persones, i garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

 

 1. Aquestes activitats, si es desenvolupen de forma estàtica, a l'aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades i sempre que garanteixin les mesures de control d'aglomeracions poden obrir, respectant el límit de l'aforament al 30%, fins a un màxim de 1.000 persones. Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria de cultura i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui l'espai de l'activitat, en la qual s'informarà de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire i dels controls d'accessos i mobilitat, donant compliment a les condicions establertes.

En la declaració haurà de constar l'empresa o personal de manteniment habilitat

 

 1. La realització d'aquestes activitats ha de subjectar-se a les mesures establertes al Pla sectorial aprovat pel PROCICAT. Els seus horaris han de respectar les limitacions de mobilitat nocturna.

 

 

Ús del transport públic

 1. El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que es produeixi una disminució de la demanda. Se'n pot ajustar l'oferta en horari nocturn i caps de setmana, en funció de l'evolució de la demanda. L'oferta d'hora

punta s'ha de mantenir entre les 6:00 hores i les 9.00 hores dels dies laborables.

Els usuaris del transport públic s'han d'abstenir d'activitats que comportin treure's la mascareta, com menjar.

Les estacions de transport públic que estiguin en espais tancats han de disposar de dispensadors de gel hidroalcohòlic.

Els operadors  de transport públic han d’informar clarament les persones usuàries de les indicacions d'autoprotecció que han de seguir.

 

 1. En el cas del transport en vehicles de fins a nou places inclòs el conductor, amb llicències de taxi i d'autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor, els ens locals poden dictar les normes adients per determinar reduccions en l'oferta de serveis en funció de la demanda previsible en el seu àmbit territorial d'actuació.

Pel que fa a l'ocupació en vehicles de fins a nou places inclòs el conductor, es poden ocupar totes les places disponibles llevat de la del costat del conductor, que ha de quedar lliure en tot cas, i amb el límit màxim de sis persones inclòs el conductor.

 

Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives

 1. Poden obrir al públic els locals i els espais en què es desenvolupen activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes i auditoris, amb programació artística estable, tant en recintes tancats com a l'aire lliure, i els espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, poden obrir exclusivament per a les activitats de la programació ordinària i limitant l'aforament al 50% de l'autoritzat i amb un nombre màxim de 500 persones per sala i sessió o actuació. En tot cas, tots els assistents han d'estar asseguts i s'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

Se suspenen altres activitats extraordinàries com ara gales, cerimònies d'entrega de premis, festivals, entre d'altres.

En el cas dels locals o establiments amb llicència com a sales de concert, cafès teatre o cafès concert els són aplicables les limitacions assenyalades al paràgraf anterior, i no es permet que s'hi dugui a terme el servei de bar.

Pel que fa als establiments o locals amb llicència com a restaurants musicals els és d'aplicació el que s'estableix en relació amb les activitats d'hostaleria i restauració.

 

 1. Les activitats culturals d’arts escèniques i musicals si es desenvolupen a l'aire

lliure o bé en espais físics tancats que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades acreditades tècnicament, poden obrir amb el límit d'aforament al 50%, fins a un màxim de 1.000 persones per sessió o actuació, totes assegudes, i amb assignació prèvia de seients i registre previ.

Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria de cultura i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui l'espai de l'activitat, en la qual s'informarà de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire i dels controls d'accessos i mobilitat, donant compliment a les condicions establertes. En la declaració haurà de constar l'empresa o personal de manteniment habilitat d'acord amb el Reial decret

 

 1. Els arxius, les biblioteques, els museus, les sales d'exposicions, les galeries d'art i els centres de creació i arts visuals romanen poden obrir limitant l'aforament al 50% de l'autoritzat. En cap cas, en aquests espais es poden organitzar altres activitats culturals amb assistència de públic.

 

 1. Les instal·lacions i els equipaments esportius poden obrir i utilitzar-se sempre que es compleixin les condicions següents:

- Es garanteixi que no se supera el percentatge següent de l'aforament autoritzat: que és del 50% en les instal·lacions i els equipaments a l'aire lliure i del 30% en les instal·lacions i equipament en espais tancats.

- S'estableixi un control d'accés.

- Es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

- Romanguin tancats els vestidors, excepte per a les persones usuàries del servei de piscina, si n'hi ha.

- Es permet el desenvolupament d'activitats grupals sempre que no es concentrin més de sis persones, inclosa la persona que és la professora o monitora, si escau, i, addicionalment, en les instal·lacions i equipaments en espais tancats (excepte les piscines) que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta. Les activitats esportives federades o organitzades per un consell esportiu, poden entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses sempre amb subjecció al corresponent pla sectorial aprovat pel PROCICAT, aplicant totes les mesures establertes als protocols de les federacions esportives corresponents i evitant qualsevol tipus d'aglomeració d'esportistes.

- En les instal·lacions i els equipaments en espais tancats s'ha de concertar cita prèvia.

Queda prohibida la utilització d'equipaments esportius que no estiguin supervisats i hauran de quedar tancats físicament incloent pistes i camps d'esports públics a l'aire lliure.

No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d'acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

 

 1. Es permet el desenvolupament de les competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i professional, i també d'aquelles que donen accés a categories estatals, internacionals i professionals, les quals s'han de celebrar sense assistència de públic. Per a la resta de competicions esportives previstes a Catalunya durant el període de vigència d'aquesta Resolució, es manté l'ajornament.

 

 1. Es manté el tancament al públic dels parcs i fires d'atraccions, incloent-hi tot tipus d'estructures no permanents desmuntables, com també dels establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.

Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts seguint les pautes aprovades pel PROCICAT per a aquests espais. No es permet l'ús d'aquests espais a partir de les 20:00 hores.

 

 1. Se suspenen la resta d'activitats recreatives que puguin reunir més de sis persones que no pertanyin a la mateixa bombolla de convivència o que puguin suposar un contacte personal proper.

 

 

Equipaments cívics

En aquest tipus d’equipament no es poden realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics, sense que això impliqui la presència dels participants.

Resten exclosos d'aquesta suspensió els programes i activitats d'intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d'intervenció social i personals permeses en aquesta Resolució, com menjadors de caràcter social, serveis de perruqueria o de podologia.

 

Congressos, convencions, fires comercials i festes majors

Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials, festes majors i altres festes que puguin suposar la celebració d'actes amb risc de generar aglomeracions de persones.

Els mercats no sedentaris i les fires de mercat no poden mantenir la seva activitat en dissabtes ni diumenges, llevat que es dediquin a la venda de productes de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, de productes higiènics, de veterinària, llibreries, perruqueries, estètica i els centres de jardineria.

En tots els casos, el desenvolupament de l'activitat resta condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d'aforament màxim del recinte i al compliment de les mesures previstes al pla sectorial aprovat pel PROCICAT.

 

Activitats populars i tradicionals

Se suspenen totes les activitats de cultura popular i tradicional.

 

Activitats relacionades amb el joc

Se suspèn l'obertura al públic d'activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo.