al contingut a la navegació Informació de contacte

L'AJUNTAMENT INFORMA DE LES DARRERES MESURES RESTRICTIVES PER LLUITAR CONTRA EL REBROT DE LA COVID19

DIJOUS 29 OCTUBRE 2020

MESURES RESTRICTIVES DE DATA 29 D'OCTUBRE DE 2020 I AMB UNA VIGÈNCIA DE 15 DIES DES DE LES 00:00 HORES DEL DIVENDRES 30 D'OCTUBRE

Confinament nocturn entre les 22.00 h i les 6.00 h

 • Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22 hores i les 06.00 hores.
 • S’exclouen d’aquesta prohibició els  desplaçaments següents de caràcter essencial, que caldrà justificar adequadament:
  • Desplaçament per assistència sanitària d’urgència, i per anar a la farmàcia per raons d’urgència sempre que sigui a la més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.
  • Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treballen els casos en què el treball no es pugui realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial.
  • S’inclouen en tot cas, els desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament acreditades per realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.
  • Retorn al domicili de centres educatius i de les activitats culturals, d’espectacles públics i recreatives.
  • Cura de personesgrans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables.
  • S’inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltiaque requereixin activitat a l’exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el corresponent certificat.
  • Actuacions urgents davant d’òrgans judicials.
  • Retorn al lloc de residència habitualdesprés d’haver realitzat les activitats permeses relacionades anteriorment.
  • Cura de mascotes i animals de companyiadurant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores.
  • Causa de força majoro altra situació de necessitat justificada.
 • Igualment, durant l’horari de restricció de la mobilitat és permesa la circulació de vehicles per als desplaçaments permesos. Cal justificar aquests desplaçaments amb un certificat autoresponsable de desplaçament

La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l’àmbit territorial de Catalunya està permesa sempre que tingui origen i destinació fora de Catalunya. Així mateix, està sempre permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

 

 

Limitació de l'entrada i sortida de persones

 • Es restringeix l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per algun dels motius següents:
  • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
  • Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
  • Assistència a centres docents i educatius.
  • Retorn al lloc de residència habitual o familiar.
  • Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  • Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.
  • Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
  • Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
  • Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.
  • A causa de força major o situació de necessitat.
  • Qualsevol altra activitat urgent i inajornable degudament acreditada.
 • Queda restringida l'entrada i sortida de cada terme municipal durant els caps de setmana: des de les 06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns, excepte per aquells desplaçaments, adequadament justificats pels motius anteriors. Cal justificar aquests desplaçaments amb un certificat autoresponsable de desplaçament

 Mobilitat permesa:

 • Dia 31 d’octubre i 1 de novembre: visita a cementiris dins la mateixa comarca.
 • Exercici individual a l’aire lliure entre municipis limítrofs.
 • Entrada i sortida de cada terme municipal de les persones que estiguin gaudint d’algun tipus de permís penitenciari.
 • Desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades.
 • Circulació en trànsit

 

 

Trobades, reunions i desplaçaments

 • Es recomana que els desplaçaments fora del domicili es limitin en la mesura del possible, així com la circulació per les vies d’ús públic.
 • Es recomana adoptar una estratègia de desplaçaments basada en les “bombolles de convivència” o la “bombolla ampliada”, la qual cosa afavoreix una sociabilitat i un suport adaptada al moment epidèmic actual.
  • “Bombolla de convivència”: fa referència al grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles.
  • “Bombolla ampliada”: fa referència al grup de persones de la “bombolla de convivència” més un(s) altre(s) grup(s) acotat de persones, sempre les mateixes, i amb les quals es pot relacionar la “bombolla de convivència” amb diferents finalitats (relacions familiars, laborals, escolars, recreatives). El grup ha de ser el més estable possible.
 • Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.
 • En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes.
 • No es consideren incloses en aquesta prohibició, sempre que compleixin les indicacions de seguretat aprovades pel PROCICAT:
  • Les activitats laborals.
  • Les activitats docents.
  • Les activitats extraescolars permeses.
  • Les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts).
  • Les activitats de culte i els actes religiosos i cerimònies civils.
  • Els mitjans de transport públic.
  • El transport escolar.
  • Les activitats culturals que puguin romandre obertes. 
 • No poden participar en trobades i/o reunions persones amb símptomes de COVID-19 ni que estiguin en aïllament o quarantena.
 • S'han de mantenir i extremar les mesures de protecció: mascareta, distància i rentat de mans. 

 

 

Àmbit laboral i professional

 • Es demana als titulars dels centres de treball, públics i privats, que limitin al màxim la mobilitat laboral de persones treballadores.
 • Han d’implementar el teletreball llevat quan és impossible desenvolupar l’activitat laboral a distància o bé quan no es disposa acreditadament dels mitjans per fer-ho.
 • Si el teletreball no és possible cal aplicar mesures per garantir la distància de seguretat interpersonal: entrades i sortides esglaonades i flexibilitat horària.
 • En cas que no es pugui mantenir la distància, cal proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.
 • Garantir també la ventilació dels espais i intensificar la desinfecció i neteja.
 • L'ús de mascareta:
  • és obligatori en espais de treball d’ús públic o oberts al públic, o bé, en desplaçaments per l’interior.
  • no és obligatori en espais de treball tancats al públic, un cop la persona sigui al seu lloc de treball i faci tasques que no comporten mobilitat.

 

Àmbit educatiu

 • Universitats: tota la docència ha de ser virtual i només es mantindran com a excepció les pràctiques i les avaluacions, extremant les mesures de protecció.
 • Batxillerat i cicles formatius: reducció de l’activitat presencial. Desenvolupar totes aquelles activitats que es puguin de forma telemàtica.
 • Se suspenen les activitats de lleure infantil i juvenil, l’esport escolar i les activitats extraescolars que es realitzen fora de l’horari lectiu habitual.
 • Es mantenen les extraescolars que organitzen els propis centres si aquestes es realitzen amb els grups estables de convivència de les activitats lectives.

 

 

Transport públic

 • El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que hi hagi una disminució de passatgers. Només es poden produir restriccions en horari nocturn.
 • Els usuaris no poden fer activitats que comportin treure’s la mascareta, com menjar.
 • Les estacions en espais tancats han d’oferir dispensadors de gel hidroalcohòlic.

 

 

Activitat comercial

 • No es poden prestar serveis que impliquin contacte físic amb els clients, excepte que siguin essencials, sanitaris o sociosanitaris. Es prohibeixen els serveis de tractament de bellesa, excepte els serveis de perruqueria que només poden oferir serveis d’higiene del cabell.
 • Els establiments comercials d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, serveis essencials, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d’automòbil i centres de jardineria, poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície.
 • L’obertura al públic dels establiments i locals comercials detallistes queda condicionada a:
  • Que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats.
  • Que es redueixi al 30% l'aforament permès.
 • Els establiments comercials amb una superfície de venda de més de 800 metres quadrats:
  • Han d’acotar l’espai d’obertura al públic a l’esmentada superfície
  • Reduir al 30% l’aforament que correspongui a aquesta superfície.
 • Els mercats no sedentaris poden mantenir la seva activitat condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d’aforament.
 • Se suspèn l’obertura al públic de centres comercials i recintes comercials. Al seu interior, poden romandre oberts si ofereixen:
  • Productes d’alimentació i begudes.
  • Productes higiènics i d’altres productes de primera necessitat.
  • Farmàcies.
  • Ortopèdies.
  • Òptiques.
  • Centres de veterinària.
 • També poden obrir els establiments comercials que es trobin dins dels centres i que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats i comptin amb accés directe i independent des de la via pública amb un aforament màxim del 30%.
 • Es permeten sistemes de recollida al local i de repartiment al domicili. 
 • Horari d’obertura: entre les 06.00 hores i les 21.00 hores.

 

 

Hostaleria i restauració

 • Se suspenen les activitats de restauració, excepte en hotels per a l'ús dels clients, centres sanitaris, socials i residencials i menjadors socials. 
 • Es permet el lliurament a domicili o la recollida a l’establiment.
 • Les activitats de restauració de les àrees de servei d’autopistes i altres vies es limitaran al servei de lliurament al mateix establiment, sense consum a l'interior.
 • Horaris de lliurament a domicili permès: de 6:00 hores a les 23.00 hores.

 

 

Activitats culturals

 • Se suspèn l’obertura al públic de les activitats culturals d’arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, tant en recintes tancats com a l’aire lliure.
 • Els arxius, museus, sales d’exposicions, galeries d’art i romanen oberts amb un 33% de l’aforament. No poden organitzar activitats amb assistència de públic.
 • L’accés a les biblioteques es limita a la recollida i lliurament de documents reservats pel préstec.
 • Horari de les activitats permeses: entre les 6.00 hores i les 22.00 hores.

 

 

Activitats esportives

 • Suspesa l’obertura d’equipaments esportius.
 • S’ajornen totes les competicions excepte les d’àmbit estatal, internacional i professional que s’han de celebrar sense públic.
 • No es pot practicar la caça esportiva només està permesa la caça d’espècies que causen danys als cultius amb permisos especials.

 

Activitats lúdiques i recreatives

 • S'estableix el tancament de:
  • parcs i fires d’atraccions
  • establiments lúdics infantils
  • sales de joc, casinos i bingos
 • Les festes majors queden suspeses.
 • Se suspenen les activitats cíviques i comunitàries grupals –com, per exemple, als equipaments cívics- que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics. 
 • Els parcs i jardins es poden fer servir només fins a les 20.00 hores.

Actes religiosos i cerimònies civils

 • Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 30% de l’aforament.

 

Activitats de lleure nocturn

 • Se suspèn l'obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupen les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut i establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos.
 • Se suspenen també les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en l'apartat anterior.

 

Consum de tabac i alcohol a la via pública

 • No està permès fumar a la via pública o a l'aire lliure si no hi ha una distància de dos metres. Aquesta limitació és aplicable també per a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o similars. 
 • Es prohibeix el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d'espais oberts.

RECORDEU QUE la manera més efectiva de lluitar contra l’alarmant creixement del nombre de contagis és reduir al màxim la nostra interacció amb altres persones de fora del nucli de convivència familiar o laboral habitual.

No es pot celebrar trobades per fer festes com la castanyada o àpats fora del nucli de convivència, procurem sortit de casa només per dur a terme aquelles activitats que són del tot essencials

 

L’esforç d’avui, la recompensa de demà

Fitxers adjunts