al contingut a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament de Bellpuig modifica ordenances fiscal

L’Ajuntament de Bellpuig va aprovar la modificació per a l’exercici de 2024, de diferents ordenances fiscals vigents dels imports i taxes relacionats amb els vehicles de tracció mecànica, amb l’impost de construccions, instal·lacions i obres i amb la taxa de recollida d’escombraries.

DIVENDRES 24 NOVEMBRE 2023

Pel que fa als vehicles de tracció mecànica i en relació a les exempcions i bonificacions, es va acordar que els vehicles, excepte remolcs, classificats com a Zero emissions segons el registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit en funció de les seves emissions, gaudiran d’una bonificació del 60%entre el primer i el quart any de la seva matriculació i una bonificació del 50% entre el 5è i 8è any de la seva matriculació. 

En cas que es produeixi el meritament de l’impost i no es disposi de la classificació de vehicles amb Zero emissions o ECO per part de la DGT, gaudiran de la bonificació els vehicles que reuneixen qualsevol de les condicions següents: que sigui vehicles elèctrics, vehicles que utilitzen biogàs, gas natural comprimit, gas liquat, metà, metanol o hidrogen o que es tracti de vehicles híbrids que utilitzin benzina, amb emissions fins 120gr/km de CO2. 

Pel que fa la l’impost de construccions, instal·lacions i obres dutes a terme per comunitats energètiques de caràcter local que incorporin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar destinades a autoconsum compartit, incloses aquelles de concepció aïllada i prèvia petició de l’interessat, es concedirà una subvenció equivalent al 95% de la quota de l’impost, pel que fa exclusivament als elements i treballs subjectes a la conversió de l’energia fotovoltaica. Aquesta bonificació estarà condicionada a la prèvia justificació per part del sol·licitant que la instal·lació que es realitza no és d’obligat compliment per la normativa vigent i el Codi tècnic. 

Finalment, en relació a la Taxa per recollida d’escombraries, les tarifes aprovades són: 

Habitatge particular, en condicions d’habitabilitat

100,00€

Habitatge particular Seana

50,00€

Hotels, fondes, cafès, bars, etc.

183,00€

Establiments comercials, de superfície de venda inferior a 800m2

167,00€

Establiments industrials

167,00€

Establiments comercials, individuals o col·lectius amb una superfície de venda igual o superior a 800m2

1.705,00€

Establiments Seana

84,00€

Oficines entitats bancàries

386,00€

Per la recollida d’aquells establiments ubicats fora dels nuclis urbans de Bellpuig o Seana, que vulguin gaudir del servei de recollida d’escombraries no industrial, s’haurà de regular mitjançant conveni. Per calcular l’import d’aquest tipus de recollida, es prendrà com a base el cost total que representa aquest servei específic. Als imports dels convenis vigents se’ls aplicarà, a partir del 01/01/2024, l’increment del 13,63%. 

Pel que fa a les bonificacions s’atorgarà una bonificació d’un 10% de la quota tributària d’aquesta taxa aquells usuaris particulars que hagin efectuat almenys 5 entrades durant l’anualitat, de material rebutjable admissible a la deixalleria municipal de Bellpuig. 

L’increment d’aquestes quotes responen al fet d’actualitzar aquestes tarifes que feia anys que no s’actualitzaven i posar-les així amb els mateixos imports (o si es comparen amb segons quins municipis del voltant inclús, més barates) que altres municipis de la nostra comarca. 

A més, cal tenir present que l’Ajuntament de Bellpuig està treballant per implementar el porta a porta i que aquest sistema de recollida és molt més car que l’actual ja que requereix de més mà d’obra. Incrementar ara aquestes quotes que feia temps que no es revisaven suposa que un cop implementat el nou sistema de recollida la diferència d’imports no sigui tant gran. 

D’altra banda, també cal destacar que l’Ajuntament de Bellpuig, des de l’any 2019 que està suportant un dèficit amb els costos anuals dels abocaments de rebuig per no fer bé la separació en orgànica, envasos, vidre i paper que es posen al rebuig. Per anys, aquest costos són: 

ANY

TOTAL

2019

135.264,23€

2020

164.266,91€

2021

182.796,44€

2022

202.473,06€

2023

231.575,24€

En definitiva, la voluntat de l’Ajuntament és fer un pas més cap a bonificar les conductes mediambientalment positives i no les que es podrien considerar més negatives.