al contingut a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament de Bellpuig informa sobre les mesures establertes en el TRAM 1 d'obertura d'activitats que entra en vigor dilluns dia 23 de novembre de 2020

DIUMENGE 22 NOVEMBRE 2020

Dilluns dia 23 de novembre de 2020 s’inicia el TRAM 1 d’obertura d’activitats segons el pla PROCICAT de la Generalitat de Catalunya que en contempla un total de 4.

El pas d’un tram a un altre no serà mai automàtic i dependrà sempre dels índexs epidemiològics vigents en cada moment a Catalunya. El rigor en el compliment de les mesures de distanciament social, higiene de mans i ús correcte de la mascareta tapant nas i boca afavoriran la millora d’aquests índexs epidemiològics i l’avenç en la implantació dels successius trams amb menys restriccions.

Aquestes són les novetats que estableix el TRAM1 vigents a partir de dilluns 23 de novembre de 2020.

 

Desplaçaments

No es pot entrar ni sortir del territori de Catalunya, excepte que el trajecte tingui origen i destinació fora de Catalunya o es transporti mercaderies.

No es pot entrar ni sortir dels termes municipals, des de les 06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns. Sí que es pot sortir del terme municipal durant aquesta franja horària en cas de realització d'activitat física i d'activitats esportives a l'aire lliure entre municipis limítrofs.

Estan permesos els desplaçaments sense restricció, adequadament justificats amb un certificat autoresponsable de desplaçament, per aquests motius:

 1. Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
 2. Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
 3. Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.
 4. Retorn al lloc de residència habitual o familiar, per una necessitat justificada i inajornable.
 5. Assistència i cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. S'hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d'edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.
 6. Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.
 7. Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
 8. Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
 9. Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.
 10. A causa de força major o situació de necessitat.
 11. Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa, degudament acreditada.

No es troben afectats per aquestes limitacions els desplaçaments a les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d'acollir entrenaments i competicions, només en els caos que aquestes competicions siguin professionals, amateurs d’àmbit estatal i amateurs o professionals d’àmbit internacional.

 

Mobilitat personal.

Es recomana que els desplaçaments fora del domicili i la circulació per la via pública es limitin al màxim possible. Quan es faci cal respectar les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents que són : distanciament, higiene i protecció a través de mascareta.

També es recomana que s'adopti una estratègia de desplaçaments basada en les “bombolles de convivència” o la “bombolla ampliada”, la qual cosa afavoreix una sociabilitat i un suport adaptats al moment epidèmic actual. El concepte de bombolla fa referència a un grup de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat.

 1. La “bombolla de convivència” fa referència al grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l'aïllament social. El grup ha de ser tan estable com sigui possible. Els contactes fora de la “bombolla de convivència” s'han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren la “bombolla ampliada” a què fa referència el paràgraf següent.
 2. La “bombolla ampliada” fa referència al grup de persones de la “bombolla de convivència” més un altre grup o uns altres grups acotats de persones, sempre les mateixes, i amb les quals la “bombolla de convivència” s'hi relaciona amb diferents finalitats (relacions familiars, laborals, escolars, recreatives). El grup ha de ser tan estable com sigui possible.

 

Mobilitat nocturna

Estan prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores. S'exclouen d'aquesta prohibició aquells desplaçaments adequadament justificats amb un certificat autoresponsable de desplaçament només per aquests motius:

 1. Desplaçament per assistència sanitària d'urgència i per anar a la farmàcia per raons d'urgència, sempre que sigui la més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.
 2. Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball en els casos en què el treball no es pugui realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial. S'hi inclouen, en tot cas, els desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament acreditades per realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.
 3. Retorn al domicili des de centres educatius, activitats culturals permeses i recollida a l'establiment en els serveis de restauració de conformitat amb l'apartat
 4. Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables. S'hi inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l'exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el certificat corresponent. També s'hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d'edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.
 5. Actuacions urgents davant d'òrgans judicials.
 6. Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores.
 7. Causa de força major o una altra situació de necessitat justificada.
 8. Retorn al lloc de residència habitual després d'haver realitzat les activitats permeses detallades anteriorment.

Per dur a terme qualsevol d’aquests desplaçaments permesos, es podrà fer ús del vehicle. També podran circular vehicles en trànsit, si el seu trajecte té l’origen i la destinació fora de Catalunya o si transporten mercaderies.

 

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència” a què fa referència l'apartat 3 d'aquesta Resolució, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic.

En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes. S'exceptuen de la prohibició de consum d'aliments i begudes en espais públics els àpats que es puguin fer a l'aire lliure en les sortides escolars i en l'àmbit de les activitats d'intervenció socioeducativa.

En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

No es consideren incloses en aquesta prohibició de reunió de fins a 6 persones, les persones que estiguin desenvolupant una activitat laboral, les activitats de culte, els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, ni els mitjans de transport públic.

Tampoc s'hi inclouen les activitats docents de caràcter reglat (incloses les universitàries), les activitats extraescolars permeses d'acord amb aquesta Resolució i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, les quals es duen a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials de represa aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa relacionada.

Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació i de participació política, el qual pot ser exercit en les condicions que determini l'autoritat competent, i sense perjudici del compliment de les limitacions establertes amb caràcter general per les autoritats sanitàries en els espais públics.

 

Horaris d’obertura d’activitats de restauració, culturals i comercials

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense superar en cap cas la franja de les 06:00 a les 21:00 hores de manera general.

Horaris per a la restauració:

 1. El servei de consum al mateix establiment es podrà dur a terme entre les 06:00 i les 21:30 hores
 2. El servei de recollida a l’establiment pr consum a domicili es podrà dur a terme entre les 06:00 i les 22:00 hores
 3. El servei de restauració amb lliurament a domicili es podrà dur a terme entre les 06:00 i les 22:00 hores

Horaris per a activitats culturals:

L’horari de tancament per a activitats culturals serà les 22:00 hores

Horaris per a establiments comercials especials:

 1. Les botigues de conveniència, els establiments comercials annexos a les gasolineres, i els establiments de menys de 300 metres quadrats de superfície de venda, i tots els establiments comercials ubicats en municipis turístics d'acord amb el que estableix l'article 38 de la Llei 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, no poden romandre oberts ni portar a terme cap activitat de venda entre les 21.00 i les 06.00 hores.
 2. S'exceptuen d'aquesta limitació les activitats de caràcter essencial establertes a l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública. En cap cas aquest caràcter essencial s'aplica a la venta de begudes alcohòliques en horari entre les 21.00 i les 6.00 hores.

 

Activitats d'hostaleria i restauració

Els establiments d'hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents:

 1. El consum s'ha de realitzar sempre a la taula.
 2. A l'interior, l'aforament es limita al 30% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 3. A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.
 4. Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència” a què fa referència l'apartat 3 d'aquesta Resolució.
 5. S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la “bombolla de convivència”. El tipus i mida de taula ha de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.
 6. No es pot dur a terme servei en taula més enllà de les 21:30 hores. A partir d'aquesta hora l'establiment només pot dur a terme activitat de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l'establiment, d'acord amb el règim horari establert.
 7. S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

 

Activitats del comerç minorista i de prestació de serveis

L'obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes queda condicionada que redueixin al 30% l'aforament permès per llicència o autorització de l'activitat.

 S'exclouen d'aquesta limitació els establiments comercials minoristes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, serveis essencials, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d'automòbil, telecomunicacions, perruqueries i centres d'estètica, i centres de jardineria, que poden romandre oberts d'acord amb les mesures de distància establertes en el Pla sectorial de comerç, aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

 Tots els establiments han d'aplicar de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l'interior del local o en el seu accés, i també sistemes de repartiment a domicili. En la mesura que sigui possible, el lliurament ha d'evitar el contacte directe amb el client mitjançant la recollida a la porta o al cotxe, inclòs el menjar preparat.

Pel que fa a les activitats comercials de prestació de serveis s'ha de fer, sempre que sigui possible, sense contacte físic amb els clients. No obstant, es pot dur a terme la prestació de serveis la naturalesa dels quals impliqui un contacte personal proper sempre que es concertin amb cita prèvia de forma individual i que les persones encarregades de la seva prestació disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l'activitat s'hauran d'extremar les mesures higièniques.

Se suspèn l'obertura al públic dels centres comercials i recintes comercials. Tanmateix poden romandre oberts els establiments i locals comercials que es trobin dins dels centres comercials o recintes comercials i estiguin dedicats exclusivament a la venda de productes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d'estètica, centres de veterinària i equipaments culturals i esportius.

També poden obrir al públic aquells establiments comercials que es trobin dins dels centres o recintes comercials i que comptin amb accés directe i independent des de la via pública, amb un aforament màxim del 30%.

 

Activitats culturals, d'espectacles públics i recreatives

Els locals i els espais en què es desenvolupen activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes i auditoris, amb programació artística estable, tant en recintes tancats com a l'aire lliure, i els espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, poden obrir limitant l'aforament al 50% de l'autoritzat i amb un nombre màxim de 500 persones per sessió o actuació, totes assegudes i sempre que es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

En el cas dels locals o establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a sales de concert, els són aplicables les limitacions assenyalades al paràgraf anterior, i no es permet que s'hi dugui a terme el servei de bar.

Pel que fa als establiments o locals amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a restaurants musicals o com a cafès teatre i cafès concert, els és d'aplicació el que s'estableix en relació amb les activitats d'hostaleria i restauració a l'apartat 13 2. Els arxius, les biblioteques, els museus, les sales d'exposicions, les galeries d'art i els centres de creació i arts visuals romanen oberts i limiten l'aforament al 50% de l'autoritzat. En cap cas, en aquests espais es poden organitzar altres activitats culturals amb assistència de públic.

Es manté al tancament al públic dels parcs i fires d'atraccions, incloent-hi tot tipus d'estructures no permanents desmuntables, com també dels establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats. Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts seguint les pautes d'ús i manteniment aprovades pel PROCICAT per a aquests espais. No es permet l'ús d'aquests espais a partir de les 20:00 hores.

Se suspenen la resta d'activitats recreatives que puguin reunir més de sis persones que no pertanyin a la mateixa bombolla de convivència o que puguin suposar un contacte personal proper.

 

Activitats esportives

Les instal·lacions i els equipaments dedicades a activitats esportives es veuran afectades en el seu horari d’utilització per les restriccions de mobilitat nocturna i de mobilitat de cap de setmana, per tant:

 1. Tots els usuaris d’un equipament o instal·lació esportiva hauran de d’abandonar-lo tenint en compte que hauran de ser al seu domicili abans de les 22:00 hores.
 2. Entre les 06:00 hores del divendres i les 06:00 hores del dilluns només podran fer ús de les instal·lacions esportives els residents al municipi

Les instal·lacions i equipaments esportius poden obrir i utilitzar-se sempre que es compleixin les condicions següents:

 1. Es garanteixi que no se supera el percentatge següent de l'aforament autoritzat: que és del 50% en les instal·lacions i els equipaments a l'aire lliure i del 30% en les instal·lacions i equipament en espais tancats, incloent-hi tant els usuaris de les instal·lacions esportives com el públic assistent.
 2. S'estableixi un control d'accés.
 3. Es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 4. Romanguin tancats els vestidors, excepte per a les persones usuàries del servei de piscina.
 5. En els establiments i equipaments en espais tancats s'ha de concertar cita prèvia.
 6. Es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

Queda prohibida la utilització d'equipaments esportius que no estiguin supervisats.

No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com els desplaçaments a les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d'acollir entrenaments i competicions.

S'estableix l'ajornament de totes les competicions esportives previstes per ser realitzades a Catalunya durant el període de vigència d'aquesta Resolució, a excepció de les competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i professionals que s'han de celebrar sense assistència de públic.

 

 

Activitats docents, i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts).

Els centres educatius han d'aplicar les mesures d'ensenyament previstes als seus plans d'organització del curs 2020-2021 per tal de reduir l'assistència presencial d'alumnat d'estudis postobligatoris, això és, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior.

Els ensenyaments no reglats que imparteixen els centres autoritzats de música i dansa, es poden realitzar fins a un màxim de sis alumnes per aula i garantint sempre un mínim de 8 m2 per persona. Si no es poden garantir els 8 m2 per persona es reduirà l’aforament fins poder complir aquest espai mínim.

Els centres de formació d'adults, les escoles oficials d'idiomes i els ensenyaments de règim especial reglats han d'adoptar mesures per reduir l'assistència presencial dels seus alumnes.

Les activitats docents i les activitats d'intervenció socioeducativa per a l'atenció i formació a infants i joves amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, s'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa relacionada, aplicant rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut.

 

Les activitats de lleure infantil i juvenil incloses les extraescolars

Les activitats extraescolars presencials que es realitzen fora de l'horari lectiu habitual, dins o fora del centre educatiu, amb un propòsit educatiu o formatiu, es poden realitzar fins a un màxim de sis alumnes per aula i garantint sempre un mínim de 8 m2 per persona. Si no es poden garantir els 8 m2 per persona es reduirà l’aforament fins poder complir aquest espai mínim.

En el cas de les activitats esportives escolars no competitives organitzades pels centres educatius, les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes, es poden realitzar adoptant les mesures sanitàries establertes per a les activitats esportives.

Les activitats de l'àmbit del lleure educatiu es podran fer a l'aire lliure segons el pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, i en el cas de les activitats que es facin en espais interiors es realitzaran en grups de sis persones i garantint sempre un mínim de 8 m2 per persona. Si no es poden garantir els 8 m2 per persona es reduirà l’aforament fins poder complir aquest espai mínim.

 

Activitats docents universitàries

En l'àmbit de les universitats catalanes, tota la docència ha de ser virtual i només es mantindran com a excepció les pràctiques i les avaluacions, extremant les mesures de protecció.

 

Actes religiosos i cerimònies civils

Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, han de limitar l'assistència al 30% de l'aforament. La realització d'aquestes activitats ha de subjectar-se a les mesures establertes en el corresponent Pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT

 

Ús del transport públic

Sense perjudici de les previsions específiques previstes per al sector del taxi, el transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que es produeixi una disminució de la demanda. Se'n pot ajustar l'oferta en horari nocturn i caps de setmana, en funció de l'evolució de la demanda. L'oferta d'hora punta s'ha de mantenir entre les 6:00 hores i les 9.00 hores dels dies laborables. Els usuaris del transport públic s'han d'abstenir d'activitats que comportin treure's la mascareta, com menjar. Els operadors del transport públic amb estacions que estiguin en espais tancats hi han de disposar dispensadors de gel hidroalcohòlic. Seguint criteris comuns establerts per les autoritats de transport públic, els operadors han d'utilitzar els seus mitjans de difusió per informar clarament les persones usuàries de les indicacions d'autoprotecció que han de seguir.

En el cas del transport en vehicles de fins a nou places inclòs el conductor, prestat a l'empara de llicències de taxi i d'autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor, els ens locals poden, d'acord amb les seves competències, dictar les normes que considerin adients per determinar les reduccions en l'oferta de serveis en funció de la demanda previsible en el seu àmbit territorial d'actuació. A aquests efectes, poden dictar les normes que considerin adients respecte als torns i els temps de conducció dels conductors dels serveis de taxi. Pel que fa l'ocupació d'aquests vehicles de fins a nou places inclòs el conductor, es poden ocupar totes les places disponibles llevat de la del costat del conductor, que ha de quedar lliure en tot cas, i amb el límit màxim de sis persones inclòs el conductor.

 

Equipaments cívics

En els equipaments cívics no es poden realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics, sense que això impliqui la presencialitat dels participants.

Resten exclosos d'aquesta suspensió els programes i activitats d'intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, lleure educatiu i d'educació en el lleure d'infants, adolescents i programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d'intervenció social i personals permeses en aquesta Resolució, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.

 

Congressos, convencions, fires comercials, mercats no sedentaris i festes majors

Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials, festes majors i altres festes que puguin suposar la celebració d'actes amb risc de generar aglomeracions de persones.

 Els mercats no sedentaris i les fires mercat poden mantenir la seva activitat condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d'aforament màxim del recinte i al compliment de les mesures previstes al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. Si les seves característiques no permeten aquesta adaptació, no es podrà dur a terme aquesta activitat

 

Mesures de prevenció i higiene en centres de treball

S'obliga els titulars dels centres de treball, públics i privats, a limitar al màxim la mobilitat laboral de persones treballadores, adoptant les mesures organitzatives i tècniques necessàries per fer-ho possible. A aquest efecte, han d'implementar treball a distància o teletreball, llevat quan és impossible desenvolupar l'activitat laboral a distància o bé quan no es disposa acreditadament dels mitjans per fer-ho. En aquest darrer cas, s'han d'establir horaris d'entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària o similars.

Sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normativa laboral aplicable, les persones titulars de centres de treball, públics i privats, han d'adoptar, als centres de treball, entre d'altres, les mesures següents:

 1. Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I, quan això no sigui possible, han de proporcionar-se a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.
 2. Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d'ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, d'acord amb els protocols que estableixin en cada cas les autoritats sanitàries i, en especial, dels espais comuns dels centres de treball, restringint-ne o esglaonant-ne l'ús per evitar aglomeracions, intensificant la neteja de superfícies, establint que en les zones de descans es permeti el distanciament entre persones o establint zones d'entrada i sortida diferenciades, entre d'altres.
 3. Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.
 4. L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral quan l'espai de treball és d'ús públic o obert al públic, d'acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, o bé quan hi ha desplaçaments per l'interior del centre de treball. En el cas d'espais de treball tancats al públic, un cop la persona treballadora estigui al seu lloc de treball i fent tasques que no comporten mobilitat no n'és obligatori l'ús, sense perjudici de les recomanacions específiques que puguin adoptar els serveis de prevenció de les empreses.
 5. Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les persones treballadores com de les clientes o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.

 

Activitats relacionades amb el joc

Se suspèn l'obertura al públic d'activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo.