al contingut a la navegació Informació de contacte

L'ajuntament de Bellpuig informa les mesures per a la contenció de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya entre el 21 de desembre i l’11 de gener de 2021

DIUMENGE 20 DESEMBRE 2020

Mesures per a la contenció de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya entre el 21 de desembre i l’11 de gener de 2021.

 

Entrada i sortida de persones del territori de Catalunya

 1. Ningú pot entrar i sortir del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments justificats pels motius següents:
 2. Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
 3. Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
 4. Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d’educació infantil.
 5. Retorn al lloc de residència habitual o familiar, per una necessitat justificada.
 6. Assistència i cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. S’hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.
 7. Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.
 8. Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
 9. Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
 10. Realització d’exàmens o proves oficials inajornables.
 11. Exercici del dret de manifestació i de participació política.
 12. Desplaçaments entre la comarca de l’Alt Urgell i el Principat d’Andorra, per part de les persones residents en aquests dos territoris.
 13. A causa de força major o situació de necessitat.
 14. Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, degudament acreditada. Específicament per al període comprès entre el dia 23 de desembre de 2020 i el dia 6 de gener de 2021, ambdós inclosos, s’autoritzen, a més dels desplaçaments justificats, els desplaçaments d’entrada i sortida del territori de Catalunya per anar i tornar al lloc de residència habitual de familiars o persones properes dels qui es desplacin per a visitar-los, complint-se en tot moment els límits a la permanència de grups de persones que siguin aplicables d’acord amb l’apartat 8.
 15. Es permeten els desplaçaments fora de Catalunya per al desenvolupament de les competicions esportives sempre que siguin federades i d’àmbit estatal.
 16. Està permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.
 17. La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l’àmbit territorial de Catalunya està permesa sempre que el desplaçament tingui origen i destí fora de Catalunya.

 

 Limitació de la mobilitat dins del territori de Catalunya

 1. Queda limitada l’entrada i sortida de persones de cada comarca, amb les excepcions justificades de l’apartat anterior. De tota manera es permet que les persones d’una mateixa bombolla de convivència es puguin desplaçar a segones residències a una comarca diferent de la que resideixen habitualment, sempre que compleixin les restriccions pel que fa a reunions de persones.

Durant el període comprès entre el dia 23 de desembre de 2020 i el dia 6 de gener de 2021 inclosos, es permet desplaçar-se a poblacions de comarques diferents de la de residència per visitar familiars i persones properes, sempre que es compleixin les restriccions pel que fa a reunions de persones.

 1. Es permeten els desplaçaments dins de Catalunya per al desenvolupament de les competicions esportives sempre que siguin federades i d’àmbit estatal.
 2. Està permesa la circulació dins de Catalunya quan es tracti de transport de mercaderies

 

Desplaçaments personals

Es recomana que els desplaçaments fora del domicili i la circulació per les vies d’ús públic es limitin en la mesura del possible i es facin sempre respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents i que són distanciament, higiene de mans i protecció a través de mascareta que tapi nas i boca en tot moment.

Per als desplaçaments cal respectar el grup de persones que viuen sota un mateix sostre o bombolla de convivència.

 

Restricció de la mobilitat nocturna

Està prohibit desplaçar-se o circular per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores. S’exclouen d’aquesta prohibició els desplaçaments essencials, que caldrà justificar adequadament:

 1. Desplaçament per assistència sanitària d’urgència i per anar a la farmàcia per raons d’urgència, sempre que sigui la més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.
 2. Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball en els casos en què el treball no es pugui realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial. S’hi inclouen, en tot cas, els desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament acreditades per realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.
 3. Retorn al domicili des de centres educatius, activitats culturals permeses, exercici del dret de manifestació i de participació política i recollida a l’establiment en els serveis de restauració de conformitat amb l’apartat 6.
 4. Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables. S’hi inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el certificat corresponent. També s’hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.
 5. Actuacions urgents davant d’òrgans judicials.
 6. Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores.
 7. Causa de força major o una altra situació de necessitat justificada.
 8. Retorn al lloc de residència habitual després d’haver realitzat les activitats permeses detallades anteriorment.

Les nits del 24 al 25 de desembre de 2020 i del 31 de desembre de 2020 a l’1 de gener de 2021 es podrà circular de manera excepcional fins les 1:00 hores, únicament per permetre el retorn al domicili.

La nit del 5 de gener de 2021 es podrà circular de manera excepcional fins les 23:00 hores, únicament per permetre el retorn al domicili.

 

Horaris de tancament

L’horari general d’obertura al públic de qualsevol activitat permesa és el corresponent a cada activitat, sense poder superar en cap cas la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores.

En cas d’activitats culturals i de recollida d’aliments per emportar a locals de restauració aquest horari d’obertura serà entre les 06:00 i les 22:00 hores.

En cas d’activitats de prestació d’activitat de restauració amb lliurament a domicili aquest horari d’obertura serà entre les 06:00 i les 23:00 hores.

La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

Les botigues de conveniència, els establiments comercials annexos a les gasolineres i els establiments de menys de 300 metres quadrats de superfície de venda, i tots els establiments comercials ubicats en municipis turístics no poden obrir ni fer cap activitat de venda entre les 21.00 i les 06.00 hores.

S’exceptuen d’aquesta limitació les activitats de caràcter essencial. En cap cas aquest caràcter essencial s’aplica a la venda de begudes alcohòliques en horari entre les 21.00 i les 6.00 hores.

 

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social

 1. Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.

Excepcionalment s’amplien a 10 persones, les trobades amb familiars o persones properes per a la celebració dels àpats dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2020 i dels dies 1, 5 i 6 de gener de 2021, llevat que es tracti de convivents.

 1. En les reunions amb concentracions de persones en espais públics dins els límits permesos no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes. Sí que podran consumir aliments i begudes en espais públics a l’aire lliure grups de sortides escolars i d’ activitats d’intervenció socioeducativa o activitats en l’àmbit del lleure educatiu.
 2. Estan permeses les reunions de més de 6 persones en cas que estiguin desenvolupant una activitat laboral, activitats de culte, actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres i als mitjans de transport públic, les activitats docents de caràcter reglat (incloses les universitàries), les activitats extraescolars permeses i les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar.
 3. En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.
 4. Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació i de participació política, el qual pot ser exercit en les condicions que determini l’autoritat competent, i sense perjudici del compliment de les limitacions generals per als espais públics.

 

Activitats d’hostaleria i restauració

Els establiments d’hostaleria i restauració poden obrir amb les condicions següents:

 • El consum s’ha de realitzar sempre a la taula.
 • A l’interior l’aforament es limita al 30% de l’autoritzat i s’ha garantir una distància mínima i senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S’ha de garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • A les terrasses s’ha de garantir una distància mínima i senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.
 • Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
 • -Els serveis de restauració dels àpats dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2020 i dels dies 1, 5 i 6 de gener de 2021, el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules s’estableix en sis persones.
 • S’ha de garantir la distància d’un metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.
 • El serveis als locals només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 9:30 hores i de les 13:00 hores a les 15:30 hores. Els clients no podran romandre a l’establiment fora d’aquestes franges horàries.
 • Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l’establiment es podran dur a terme durant tot l’horari d’obertura de l’establiment.
 • Els establiments d’hoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar, d’acord amb el règim horari establert anteriorment.

 

Empreses de serveis, comerç minorista i Centres i Recintes Comercials

 1. La prestació de serveis s’ha de fer, sempre que sigui possible, sense contacte físic amb els clients. En cas que la prestació de serveis impliqui un contacte personal proper cal concertar sempre cita prèvia de forma individual i les persones encarregades de la seva prestació han de fer ús dels equips de protecció adequats al nivell de risc i extremant les mesures higièniques.
 2. Els establiments i locals comercials poden dur a terme les seves activitats reduint al 30% l’aforament permès per llicència o autorització de l’activitat. Queden exclosos de la limitació del 30% els establiments comercials minoristes d’alimentació, de begudes, de productes higiènics, d’altres productes de primera necessitat, serveis essencials, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d’automòbil, telecomunicacions, perruqueries i centres d’estètica, i centres de jardineria. Tots els establiments han d’aplicar de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19.
 3. L’obertura al públic dels centres comercials i recintes comercials queda condicionada al fet que es compleixin els requisits següents:
 • Reducció al 30% de l’aforament permès. Queden exclosos d’aquesta reducció els establiments i locals comercials dedicats exclusivament a la venda de productes d’alimentació, de begudes, de productes higiènics, d’altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica i centres de veterinària que es trobin dins dels centres comercials o recintes comercials. Els centres comercials i recintes comercials han d’establir sistemes de control d’aforament i fluxos també als accessos i aparcaments. No està permès l’accés i l’ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans.
 • Compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades.
 • Compleixin estrictament les mesures previstes en el corresponent Pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT. No obstant l’anterior, queda suspesa l’obertura al públic dels locals i establiments de restauració integrats en centres comercials i recintes comercials.
 1. Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l’interior del local o en el seu accés, i també sistemes de repartiment a domicili.

 

Esdeveniments i activitats nadalenques oberts al públic

Es permet la realització d’activitats esportives, de cultura popular o tradicional o similars, que no comportin  aglomeracions.

La representació de les activitats ha de ser estàtica en tots els casos.

Només es podran realitzar les activitats que siguin perimetrades amb control d’accessos i amb cita prèvia.

En els espais interiors, el públic ha d’assistir amb seient preassignat i romandre assegut durant tota l’activitat.

En els espais a l’aire lliure es permet la mobilitat del públic sempre que el control d’accessos i de fluxos preservin la distància de seguretat d’1,5 metres entre grups i una superfície mínima de 2,5 m2 per persona.

Els intervinents no professionals en les representacions culturals han de respectar la limitació establerta de grups de màxim sis persones.

En l’àmbit esportiu només es poden realitzar les proves incloses en el calendari oficial i amb la participació exclusivament d’esportistes federats. Les activitats nadalenques tradicionals que es duguin a terme en equipaments culturals queden subjectes a les limitacions establertes per a aquell tipus d’activitat.

 

Activitats de lleure educatiu, activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts) i activitats esportives en l’àmbit del lleure educatiu.

 1. Es poden dur a terme activitats docents i les activitats d'intervenció socioeducativa per a l'atenció i formació a infants i joves amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, s'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials i aplicant rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut.
 2. Els centres educatius han d'aplicar les mesures previstes per al curs 2020-2021 per tal de reduir l'assistència presencial d'alumnat d'estudis postobligatoris de batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior.
 3. Les activitats extraescolars presencials que es realitzen fora de l'horari lectiu habitual, dins o fora del centre educatiu, amb un propòsit educatiu o formatiu, així com els ensenyaments no reglats que imparteixen els centres autoritzats de música i dansa, es poden realitzar amb fins a un màxim de sis alumnes per aula.

En el cas de les activitats esportives escolars no competitives organitzades pels centres educatius, així com associacions esportives escolars o entitats esportives legalment previstes, es poden realitzar adoptant les mesures sanitàries establertes per a aquestes activitats.

Les activitats de l’àmbit del lleure educatiu es podran realitzar, tant en espais interiors com a l’aire lliure, en grups màxims de sis persones. Se suspenen les activitats que suposin sortides i trasllats fora de la comarca.

 1. Els centres de formació d'adults, les escoles oficials d'idiomes i els ensenyaments de règim especial reglats han d'adoptar mesures per reduir l'assistència presencial dels seus alumnes.

 

Activitats docents universitàries

Tota la docència ha de ser virtual i només es mantenen com a excepció les pràctiques i les avaluacions, en què s’han d’extremar les mesures de protecció.

 

Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives

 1. Les activitats culturals d’arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes i auditoris, amb programació artística estable, tant en recintes tancats i els espais especialment habilitats per a la realització d’espectacles públics incloses sales de concerts, poden obrir exclusivament per a activitats de programació ordinària amb un aforament limitat al 50% i amb un nombre màxim de 500 persones per sessió o actuació i no es permet que s’hi dugui a terme el servei de bar.. El públic ha d’estar assegut i s’ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. Resten suspeses altres activitats extraordinàries com ara gales, cerimònies d’entrega de premis, festivals, entre d’altres.

Els establiments o locals amb llicència de restaurants musicals o cafès teatre i cafès concert, els és d’aplicació les restriccions establertes per a les activitats d’hostaleria i restauració.

 1. Totes aquestes activitats si es desenvolupen a l’aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades i també garanteixin les mesures de control d’aglomeracions, poden obrir amb un aforament màxim del 50%, i amb un nombre màxim de 1.000 persones per sessió o actuació, totes assegudes, i amb assignació prèvia de seients i registre previ.
 2. Els arxius, les biblioteques, els museus, les sales d’exposicions, les galeries d’art i els centres de creació i arts visuals poden obrir limitant l’aforament al 50% de l’autoritzat. En cap cas, en aquests espais es poden organitzar altres activitats culturals amb assistència de públic.
 3. Les instal·lacions i els equipaments esportius poden obrir i utilitzar-se sempre que es compleixin les condicions següents:
 • Es garanteixi que no se supera l’aforament autoritzat del 50% a l’aire lliure i del 30% en les instal·lacions i equipament en espais tancats, incloent-hi usuaris i públic assistent.
 • S’estableixi un control d’accés.
 • Es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • Romanguin tancats els vestidors, excepte per a les persones usuàries del servei de piscina.
 • En els establiments i equipaments en espais tancats s’ha de concertar cita prèvia.
 • En els establiments i equipaments tancats només estan permeses les activitats grupals que es puguin desenvolupar amb mascareta.
 1. S’estableix l’ajornament de totes les competicions esportives previstes a Catalunya, a excepció de les competicions oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals que s’han de celebrar sense assistència de públic.
 2. Es manté el tancament al públic dels parcs i fires d’atraccions, incloent-hi tot tipus d’estructures no permanents desmuntables, com també dels establiments d’activitats lúdiques infantils privades en espais tancats. Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts fins les 20:00 hores.
 3. Se suspenen la resta d’activitats recreatives que puguin reunir més de sis persones que no pertanyin a la mateixa bombolla de convivència o que puguin suposar un contacte personal proper.

 

Actes religiosos i cerimònies civils

 1. Es poden celebrar actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, limitant l’assistència al 30% de l’aforament i amb un nombre màxim de 500 persones, i garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 2. Aquestes activitats, si es desenvolupen de forma estàtica, a l’aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades i garanteixin les mesures de control d’aglomeracions, poden celebrar-se, respectant el límit de l’aforament al 30% i fins a un màxim de 1.000 persones. Els seus horaris han de respectar les limitacions de mobilitat nocturna establertes.

 

Congressos, convencions, fires comercials i festes majors i mercats.

Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials, festes majors i altres festes que puguin suposar la celebració d’actes amb risc de generar aglomeracions de persones.

 Els mercats no sedentaris i les fires de mercat poden mantenir la seva activitat condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d’aforament màxim del recinte.

 

Equipaments cívics

En aquests espais no es poden realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat,  sí que es permeten per mitjans telemàtics.

Estan exclosos de la suspensió els programes i activitats d’intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, lleure educatiu i d’educació en el lleure d’infants, adolescents i programes de suport juvenil, així com altres activitats d’intervenció social i personals permeses també estan exclosos els menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.

 

Ús del transport públic

 1. El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que es produeixi una disminució de la demanda. Se’n pot ajustar l’oferta en horari nocturn i caps de setmana, en funció de l’evolució de la demanda. L’oferta d’hora punta s’ha de mantenir entre les 6:00 hores i les 9.00 hores dels dies laborables. Els usuaris del transport no poden treure’s en cap cas la mascareta o menjar o beure i han de tenir a la seva disposició dispensadors de gel hidroalcohòlic. Els operadors de transport públic han d’utilitzar els seus mitjans de difusió per informar clarament les persones usuàries de les indicacions d’autoprotecció que han de seguir.
 2. En el cas del transport en vehicles de fins a nou places inclòs el conductor, prestat a l’empara de llicències de taxi i d’autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor, els ens locals poden, d’acord amb les seves competències, dictar les normes que considerin adients per determinar les reduccions en l’oferta de serveis en funció de la demanda. Pel que fa a l’ocupació d’aquests vehicles de fins a nou places inclòs el conductor, es poden ocupar totes les places disponibles llevat de la del costat del conductor, que ha de quedar lliure en tot cas, i amb el límit màxim de sis persones inclòs el conductor.

 

Mesures de prevenció i higiene en centres de treball

 1. Cal limitar al màxim la mobilitat laboral de les persones treballadores, adoptant les mesures organitzatives i tècniques necessàries per fer-ho possible. Entre d’altres, les mesures següents:
 2. Garantir el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima, i proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.
 3. Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d’ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis
 4. Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.
 5. L’ús de la mascareta és obligatori en l’entorn laboral.

Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les persones treballadores com de les clientes o usuàries.

 

Activitats relacionades amb el joc

Se suspèn l’obertura al públic d’activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo.

Fitxers adjunts