al contingut a la navegació Informació de contacte

L’equip de govern de l’Ajuntament de Bellpuig presenta els comptes de l’any 2020 i fa balanç dels projectes prioritaris de la legislatura

DIVENDRES 09 JULIOL 2021

El passat dimecres, dia 7 de juliol, a la Llotja de Bellpuig tenia lloc l’acte de presentació dels comptes de l’any 2020 així com el balanç, per part de l’equip de govern, dels projectes prioritaris d’aquesta legislatura.

La regidora d’hisenda, Imma Oliva, va destacar la importància de la presentació dels comptes de l’any 2020 a la ciutadania com a exercici de transparència i de coherència política. Una presentació que es va iniciar amb una explicació per part de l’alcalde Jordi Estiarte, de l’estructura del pressupost municipal, dels mecanismes per la seva elaboració, i de la importància d’una bona planificació i execució com a garantia de materialitzar el projecte polític de la legislatura, i seguint sempre els principis d’equilibri pressupostari.

La regidora va desglossar els ingressos finalistes, aquells que venen de subvencions, i que en l’exercici 2020 van ascendir a 225.819 euros, entre la Generalitat i la Diputació, dels quals es va destacar els 36.717 euros per la realització de polítiques de salut, 22.706 euros per polítiques culturals de l’IEI, 50.051 euros del fons extraordinari per fer front a la COVID.

Es va destacar el canvi de paradigma a l’hora de repartir els recursos des de la Diputació de Lleida, que respon al nou model de governança republicana, amb criteris transparents i objectius, garantint un repartiment equitatiu, ètic i transparent dels recursos. També es van destacar altres aportacions com la de la comunitat musulmana de Bellpuig, a la qual l’alcalde va mostrar el seu agraïment i va destacar la solidaritat i el compromís de l’entitat amb Bellpuig, els drets socials i la seva gent. Respecte a les subvencions rebudes, destinades a inversions, la regidora d’hisenda va destacar les destinades a la instal·lació de parquet al pavelló, amb  una aportació de 29.000 euros, sobre els 79.000 € totals,  les bombes de l’estació potabilitzadora, per valor de 25.000 euros, millores en el mobiliari del teatre Armengol i inversions finançades pel Consell Català de l’esport al motocròs per valor de 75.868 euros.

A l’apartat de les despeses, es va explicar la dissolució de l’empresa municipal BSM, per integrar així al pressupost municipal totes les despeses que fins ara s’imputaven a l’empresa pública, i també va explicar el nou paradigma de repartiment transposant el model esmentat anteriorment, en que s’estableixen criteris objectius i de transparència. Respecte a les dotacions dels grups polítics municipals, l’alcalde va exposar que durant la pandèmia aquests van renunciar al 75% dels seus ingressos, que es van invertir en la campanya de comerç i en ajudes a famílies amb caigudes greus d’ingressos derivades de la crisi generada per la pandèmia.

Respecte al resultat pressupostari de l’any 2020, la regidora d’hisenda va exposar que aquest resultat era positiu, amb un superàvit de 58.089 euros, i amb un romanent real de 940.915 euros. També va destacar un baix endeutament, del 31%, amb una reducció important respecte a l’exercici anterior, on era d’un 40, i un període mig de pagament de 18 dies, per sota de la mitjana, i sense problemes de liquiditat.

Per part de l’alcalde es van exposar les inversions reals, per valor de 249.768 euros, amb un increment substancial respecte l’any anterior i la previsió d’augmentar aquesta xifra en els anys vinents, on destaca l’enderroc de dues cases en estat de ruïna per generar un espai públic a partir d’un procés participatiu.

Respecte a l’escola de música, la regidora d’hisenda va comentar el vincle entre l’acció política i com aquesta es materialitza en la realitat econòmica, la situació actual és que les arques públiques aporten 1586 euros per alumne, mentre la mitjana a Catalunya és de 1161 euros, i que els usuaris aporten 779 euros per cap, quan la mitjana nacional és de 556 euros. L’alcalde va manifestar l’interès de l’equip de govern en realitzar un projecte més obert i inclusiu, passant d’un model d’escola reglada tradicional, que tendeix a excloure gent, a un model més inclusiu, oferint una  resposta a moltes més inquietuds ciutadanes, sense renunciar a l’excel·lència. Estiarte va exposar el projecte dut a terme per Musicoop, que desprès d’un anàlisi de la situació actual dels ensenyaments musicals a Bellpuig, ha concretat una proposta per materialitzar aquest nou paradigma d’escola oberta i inclusiva, que doni recorregut a les inquietuds de molta més ciutadania, i a la vegada incrementi els usuaris de l’Escola de Música per fer-la més viable a nivell econòmic i assequible per als usuaris. També es va destacar la incorporació de romanents durant aquest any 2021, per valor de 84.000eur destinats a les obres d’insonorització i a la compra d’una nova caldera per a la calefacció. Aquesta incorporació es suma als 55.000eur que ja hi havia previstos per a la millora dels lavabos i fa que la inversió de l’any 2021 en l’Escola Municipal de Música sigui d’un total de 139.000eur.

Un altre projecte destacat van ser els 30.000 euros destinats a pressupostos participatius per aquest 2021, i la voluntat de doblar el pressupost d’inversions de cara a l’any vinent, aprofitant la bona situació econòmica de l’Ajuntament.

De cara al setembre es començaran a elaborar els pressupostos per aquest proper 2022, amb alguns projectes clau, en aquest sentit,  la regidora  va destacar la importància de la implantació de la fibra òptica a les zones amb teixit empresarial, com a eina per reforçar-lo i fer-lo més competitiu, així com la importància del projecte de la Variant entre les carreteres de Vilanova i de Belianes. Es va destacar per part de l’alcalde el compromís de carreteres de fer un estudi properament, per tal de concretar una proposta que posteriorment serà votada al Ple municipal i executada pel departament d’infraestructures.

Imma Oliva, regidora també d’esports, va destacar el projecte d’ampliació del Pavelló i instal·lació d’un rocòdrom, que implica també ampliar el Gimnàs, per millorar-lo, així com la realització d’un estudi que s’està duent a terme per tal de garantir-ne la viabilitat,  que permeti posar-lo en funcionament en les millors condicions possibles i amb les màximes garanties de continuïtat.

També es va destacar el projecte, cofinançat pel Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de millora dels carrers  Bormio i Seré , amb un dèficit de serveis i problemes estructurals greus històrics, així com l’enjardinament i consolidació del talús.

En acabar la presentació dels projectes més rellevants que està previst dur a terme, la regidora d’hisenda va remarcar les bones condicions econòmiques de les arques municipals, així com unes previsions d’ingressos i subvencions suficients per materialitzar-los.