al contingut a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre les mesures que afecten a comerços, bars, restaurants, esport professional i federat i arxius amb l’establiment de la Fase 0 decretada pel Govern de l’Estat espanyol dins el “Plan para la transición a la nueva normalidad”

DIUMENGE 03 MAIG 2020

COMUNICAT:

 

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre les mesures que afecten a comerços, bars, restaurants, esport professional i federat i arxius amb l’establiment de la Fase 0 decretada pel Govern de l’Estat espanyol dins el “Plan para la transición a la nueva normalidad”

 

Atenent l’Estat d’Alarma amb motiu de la lluita contra l’epidèmia de COVID-19, us informem que el Govern de l’estat espanyol ha decretat l’establiment de la Fase 0 del desescalament de l’actual estat d’alarma que estarà vigent a la província de Lleida a partir de les 00:00 hores del dia 04/05/2020.

 

Condicions de reobertura de comerços minoristes i de prestació de serveis (perruqueria, estètica, fisioteràpia o similar)

*.-Es podran reobrir tots els establiments i locals comercials minoristes i activitats de serveis professionals que tinguessin suspesa la seva activitat des del 14 de març, sempre que tinguin menys de 400 m2 o que no tinguin la consideració de centre comercial.

*.-Cal atendre amb cita prèvia, a dins el comerç només hi pot haver un sol client per cada treballador i no hi pot haver zones d’espera per a clients.

*.-Cal garantir una separació física mínima de dos metres amb el client i, si no es pot mantenir distància, cal instal·lar una mampara protectora.

*.-S’establirà horari d’atenció preferent a persones més grans de 65 anys coincidint amb les franges horàries en què se’ls permet sortir al carrer (10 a 12 i 19 a 20).

*.-Es pot disposar de sistemes de recollida de productes comprats prèviament sempre que sigui esglaonada i eviti aglomeracions dins el comerç o a la porta.

*.-El desplaçament dels clients a aquests comerços es farà sempre dins el mateix municipi, només es permet anar a un municipi veí si no es disposa d’aquell comerç o servei al municipi de residència.

 

Mesures d’higiene de tots els establiments i locals oberts al públic

*.-Tots els locals comercials faran una neteja i desinfecció de les instal·lacions dues vegades al dia, especialment poms de portes, taulells, mobles, baranes, màquines dispensadores, terra, carros, telèfons, penjadors, cistelles, aixetes etc. Aquesta neteja i desinfecció es farà de la següent manera:

Una neteja obligatòria en acabar la jornada.

Ús de desinfectant tipus lleixiu amb una concentració d’1 part per cada 50 d’aigua o qualsevol desinfectant contra virus homologat que hi hagi al mercat.

Després de cada neteja els materials usats i els equips de protecció individual que hagin usat els treballadors es llençaran al contenidor del rebuig amb bossa i es farà un rentat de mans.

En cas que hi hagi treball per torns, després de cada torn de treball es desinfectarà el lloc de treball de cada persona, especialment taulells, mampares, teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils, eines, etc.

Aquestes mesures també es faran en zones privades dels treballadors si n’hi ha, vestidors, taquilles, lavabos, cuines i zones de descans.

El rentat i la desinfecció de la roba de feina o uniformes es farà amb aigua calenta entre 60 i 90 graus. La roba de les persones treballadores que estiguin en contacte amb els clients també cal rentar-la a diari en les mateixes condicions.

*.-Cal assegurar la ventilació d’establiments i locals comercials.

*.-No es permetrà l’ús dels lavabos dels comerços als clients excepte que sigui estrictament necessari. Si es fa ús del lavabo caldrà desinfectar després de la utilització els sanitaris, aixetes i poms de portes.

*.-Tots els establiments hauran de tenir papereres amb bossa, si pot ser amb tapa i pedal, per poder dipositat mocadors o altre material d’un sol ús. Cal buidar-les i desinfectar-les almenys una vegada al dia.

 

 

Mesures especials de prevenció de riscos del personal laboral dels establiment i comerços

*.-No es podran incorporar treballadors diagnosticats amb COVID19, que estiguin en període de quarantena posterior a haver tingut la malatia o que presentin  algun dels símptomes compatibles amb COVID19.

*.-El titular de l’activitat ha de vetllar pel compliment de totes les normes de prevenció.

*.-Els treballadors han de tenir sempre disponibles equips de protecció individual adequats al nivell de risc (mascaretes, guants i ulleres o pantalles de protecció ocular segons el nivell de risc), gels hidroalcohòlics homologats per a la neteja de mans o, si no se’n pot aconseguir, aigua i sabó.

*.-L’ús de la mascareta serà obligatori quan no es pugui garantir distància mínima de dos metres entre treballadors i de dos metres també entre client i treballador si no es disposa de mampara protectora, si l’establiment disposa de mampara protectora, la distància entre client i treballador serà d’un metre.

*.-Els fitxadors electrònics de jornada laboral per empremta dactilar, se substituiran per qualsevol altre sistema de control d’horaris o es desinfectarà el dispositiu abans i després de cada ús.

*.-La disposició de llocs de treball i l’organització de torns es farà de manera que es garanteixi la distància mínima de dos metres entre persones.

*.-En el cas de perruqueries, centres d’estètica i fisioteràpia o similar en que no es pot garantir distància entre treballador i client, caldrà utilitzar sistemes de protecció que garanteixin la seguretat tant del client com del treballador. Sempre serà obligatòria la distància de seguretat de dos metres entre clients.

*.-Totes aquestes mesures es mantindran als vestidors, taquilles, lavabos dels treballadors, àrees de descans, menjadors, cuines o altres zones comunitàries dels treballadors.

*.-Si un treballador comença a tenir símptomes compatibles amb COVID19, es comunicarà immediatament per telèfon al CAP, el treballador abandonarà el lloc de treball immediatament i anirà al metge per ser valorat.

 

Mesures de protecció i higiene per a clients dins els locals:

*.-Els clients seran a l’establiment el temps estrictament necessari per fer la compra o rebre el servei.

*.-En aquells establiments que permetin atendre a més d’un client alhora, cal senyalar de forma clara la distància de seguretat mínima de dos metres entre clients o bé a terra, o bé amb balises o amb qualsevol altra senyalització.

*.-Un mateix treballador no pot atendre dos clients a la vegada.

*.-Els locals tindran sempre a l’entrada gel hidroalcohòlic a disposició de la clientela.

*.-Comerços amb zona d’autoservei tindran un treballador que garantirà el servei per evitar la manipulació de productes directament per part dels clients.

*.-No hi pot haver productes de prova disponibles pels clients

*.-Als establiments de venda o arranjament de roba, els emprovadors només es podran utilitzar per un client cada vegada i es desinfectaran sempre després de cada ús.

*.-En cas que un client s’emprovi una peça de roba o calçat, el responsable de l’establiment garantirà la seva desinfecció abans de posar-la a disposició de nous clients.

 

Activitat d’Hostaleria i restauració

*.-Només està permesa l’activitat de serveis de repartiment a domicili o de recollida de comandes per part dels clients al mateix establiment.

*.- Pel que a als serveis de repartiment a domicili, si es creu oportú, es podrà fer un repartiment preferent per a persones de més de 65 anys, persones dependents o especialment vulnerables a la infecció per COVID19.

*.-Pel que fa al servei de recollida, el client abans haurà de fer la comanda per telèfon o per internet, i l’establiment li ha de dir l’hora de recollida prevista, cal evitar aglomeracions a l’entrada dels locals i no està permès fer la comanda al local i esperar que la serveixin.

*.- Se senyalitzarà dins el local una zona específica per fer la recollida i el pagament i cal que es garanteixi la separació entre treballador i client mínima de dos metres o instal·lar una mampara protectora.

*.-En aquells locals que tinguin habilitada la recollida des del vehicle, el client podrà fer la comanda al mateix establiment des del vehicle i esperar dins el vehicle fins el moment de recollir la comanda.

*.-Els locals només podran obrir al públic durant l’horari de recollida de comandes.

 

Mesures especials de prevenció de riscos del personal laboral dels establiments d’hostaleria i restauració

*.-No es podran incorporar treballadors diagnosticats amb COVID19, que estiguin en període de quarantena posterior a haver patit la malatia o que presentin  algun dels símptomes compatibles amb COVID19.

*.-El titular de l’activitat ha de vetllar pel compliment de totes les normes de prevenció.

*.-Els treballadors han de tenir sempre disponibles equips de protecció individual adequats al nivell de risc (mascaretes, guants i ulleres o pantalles de protecció ocular), gels hidroalcohòlics homologats per a la neteja de mans o , si no se’n pot aconseguir, aigua i sabó.

 

Mesures d’higiene per a clients i aforaments per als locals d’hostaleria i restauració

*.-El titular de l’establiment ha de posar a l’entrada gels hidroalcohòlics a disposició dels clients i a la sortida papereres amb tapa d’accionament no manual (pedal o similar) amb bossa de brossa.

*.-Els clients només poden ser dins el local el temps necessari per a la recollida de la comanda sense que, en cap cas, hi puguin fer cap consumició

*.-En aquells establiments que permetin atendre a més d’un client alhora cal senyalar de forma clara la distància de seguretat mínima de dos metres entre clients o bé a terra, o bé amb balises o amb qualsevol altra senyalització.

*.-Un mateix treballador no pot atendre dos clients a la vegada.

*.-En cas que només hi hagi una persona per fer atenció al públic, només podrà haver-hi un client a dins el local, només està permès que hi hagi més d’una persona en cas que sigui un adult acompanyat d’una persona amb discapacitat.

 

Mesures per a l’obertura al públic  i prestació de servei d’arxius

*.-Els arxius prestaran el seu servei preferentment de manera telemàtica, amb sol·licitud i petició prèvia, per ordre de recepció i per part dels serveis d’informació, administració i reprografia digital, que lliuraran les còpies digitals o en paper que siguin necessàries, fins un màxim de 25.

*.-Quan sigui estrictament necessari l’usuari podrà demanar 10 documents simultanis per jornada de treball i haurà de fer les consultes a les dependències habilitades.

*.-L’arxiu comunicarà prèviament la dat i condicions de consulta de la documentació i es prioritzarà les consultes que tinguin a veure amb l’obtenció de documentació per al seu ús en procediments administratius o judicials.

*.-Els dispositius o mitjans informàtics que utilitzin els ciutadans no els podran utilitzar els usuaris o investigadors que sí podran utilitzar el seus dispositius amb connectivitat a la xarxa mentre facin la consulta.

*.-Els documents i material dels arxius que hagin estat a disposició del públic hauran d’estar en quarantena com a mínim durant deu dies abans de posar-se a disposició de nous usuaris.

*.-Els arxius que no tinguin dependències adequades no hauran de prestar serveis presencials.

 

Accés de la ciutadania als arxius

*.-Aquelles persones que hagin de fer ús dels serveis dels arxius hauran d’utilitzar materials de protecció personal i mantenir distància de seguretat d’almenys dos metres a qualsevol de les seves dependències.

*.-Els arxius posaran a disposició dels usuaris aigua, sabó, tovalloletes desinfectants d’un sol us o gels hidroalcohòlics de desinfecció.

 

Mesures de protecció del persona laboral dels arxius

*.-Les persones responsables de la gestió dels arxius hauran de prendre les mesures de prevenció de riscos necessàries per garantir la seguretat de les persones treballadores i els hauran de dotar d’elements de protecció adequats i suficients segons el criteri de les autoritats sanitàries.

 

Elements de protecció dels arxius

*.-Les instal·lacions dels arxius hauran de garantir la protecció de treballadors i usuaris i, a banda de la senyalització d’edificis i instal·lacions hauran d’informar de l’adopció de mesures per les pàgines web i xarxes socials.

 

Mesures de desenvolupament de l’activitat esportiva professional d’Alt Nivell

*.-Els esportistes d’alt nivell o considerats d’interès nacional podran fer entrenaments individuals a l’aire lliure dins els límits de la província de l’esportista, podran accedir a espais naturals necessaris per a la seva activitat esportiva com mar, rius, embassaments i altres fent ús dels equipaments esportius i material necessari.

*.-L’ús dels equipaments i el desenvolupament de l’entrenament es farà sempre garantint mesures de distanciament social i higiene.

*.- En cas d’esportistes professional i d’alt nivell que practiquin esport adaptat o paralímpic podran anar acompanyats d’un altre esportista quan sigui estrictament necessari. Es podrà reduir distància de seguretat fent ús de mascaretes i amb mesures d’higiene personal

*.-La durada dels entrenaments serà només la necessària per al manteniment de la forma esportiva.

*.- L’activitat la podrà presenciar l’entrenador o preparador físic si garanteix mesures de distanciament social i higiene.

*.-La distància interpersonal serà de dos metres excepte si es fa ús de bicicletes, patins o similars que serà de deu metres. Aquestes distàncies no són obligatòries en cas d’esport adaptat o paralímpic.

*.-Tots aquests esportistes hauran de tenir la llicència esportiva o certificat d’Esportista d’Alt Nivell

 

Altres esportistes federats

*.-Esportistes federats que no siguin d’alt nivell podran entrenar-se de forma individual a l’aire lliure dues vegades al dia entre les 06:00 i les 10:00 i entre les 20:00 i les 23:00 dins els límits del seu terme municipal, podran accedir a espais naturals necessaris per a la seva activitat esportiva com mar, rius, embassaments i altres fent ús dels equipaments esportius i material necessari.

*.- Si per a la pràctica de l’esport cal utilitzar animals (cavalls per exemple) es podrà fer la pràctica de l’esport de manera individual al lloc on hi hagi els animals, amb cita prèvia i dins les franges horàries establertes.

*.- En cas d’esportistes federats que practiquin esport adaptat o paralímpic podran anar acompanyats d’un altres esportista quan sigui estrictament necessari. Es podrà reduir distància de seguretat fent us de mascaretes i amb mesures d’higiene personal

*.-La distància interpersonal serà de dos metres excepte si es fa ús de bicicletes, patins o similars que serà de deu metres. Aquestes distàncies no són obligatòries en cas d’esport adaptat o paralímpic.

*.- No es permesa l’assistència d’entrenadors o similars mentre es fa l’activitat esportiva.

*.-La federació esportiva emetrà les llicències que acreditin la condició d’esportista federat.

 

Mesures d’entrenament d’esportistes de lligues professionals

*.-Els esportistes de clubs i societats anònimes esportives de lligues professionals podran fer entrenaments individuals amb les mesures adequades de prevenció i higiene, als centres d’entrenaments dels clubs o societats anònimes esportives

*.-Aquests entrenaments es faran sempre garantint mesures de distanciament social i d’higiene per a la prevenció del contagi per COVID19.

*.-Les respectives lligues professionals emetran els certificats pertinents a cadascun d’aquests esportistes.