al contingut a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre les mesures generals establertes en la Fase 2 decretada pel Govern de l’Estat espanyol dins el “Plan para la transición a la nueva normalidad”

DISSABTE 06 JUNY 2020

COMUNICAT:

 

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre les mesures generals establertes en la Fase 2 decretada pel Govern de l’Estat espanyol dins el “Plan para la transición a la nueva normalidad”

 

Atenent l’Estat d’Alarma amb motiu de la lluita contra l’epidèmia de COVID-19, us informem que el Govern de l’estat espanyol ha decretat l’establiment de la Fase 2 del desescalament de l’actual estat d’alarma que estarà vigent a la regió sanitària de Lleida a partir de les 00:00 hores del dia 8/06/2020.

 

Mesures de foment del teletreball

*.-Es continuarà fomentat la continuïtat del teletreball per a les persones treballadores que ho poden fer a distància.

 

Mesures d’higiene i prevenció previstes per als llocs de treball, centres de treball, entitats, locals i establiments

*.-El titular de l’activitat ha de vetllar pel compliment de totes les normes de prevenció.

*.-Els treballadors han de tenir sempre disponibles gels hidroalcohòlics o amb altres desinfectants homologats, per a la neteja de mans o, si no se’n pot aconseguir, aigua i sabó. Quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal, cal que les persones treballadores disposin d’equips de protecció adequats i estar formades i informades en relació a l’ús correcte dels EPI

*.-Aquesta normativa serà aplicable a tots els treballadors d’empreses que prestin serveis a centres, entitats, locals o establiments regulats en aquesta ordre

*.-Els fitxadors electrònics de jornada laboral per empremta dactilar, se substituiran per qualsevol altre sistema de control d’horaris o es desinfectarà el dispositiu abans i després de cada ús, advertint els treballadors de l’obligació de desinfecció.

*.-La disposició de llocs de treball i l’organització de torns es farà de manera que es garanteixi la distància mínima de dos metres entre persones.

*.-Totes aquestes mesures es mantindran als vestidors, als armariets dels treballadors, lavabos dels treballadors, àrees de descans, menjadors, cuines o altres zones comunitàries dels treballadors.

*.-Si un treballador comença a tenir símptomes compatibles amb COVID19, es comunicarà immediatament per telèfon al CAP i al servei de prevenció de riscos laborals. La persona treballadora amb símptomes abandonarà el lloc de treball immediatament i anirà al metge per ser valorat.

 

Mesures per prevenir la coincidència massiva de personal als llocs de treball

*.-Tot i l’obligatorietat de les mesures de protecció col·lectiva i individual, caldrà fer ajustaments horaris necessaris per evitar coincidències massives de persones treballadores als espais i centres de treball a les franges de major concentració o afluència

*.-Es considera risc d’afluència massiva quan hi hagi possibilitat que no es respecti la distància de seguretat a les entrades i sortides del centre de treball i aquest fet sigui previsible

 

Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre

*.-Les persones titulars de l’activitat econòmica o les persones directores de centre o entitats hauran de garantir les mesures de neteja i desinfecció adequades de les instal·lacions, especialment a zones d’ús comú, superfícies de contacte freqüents, poms de portes, taulells, taules, mobles, baranes, terra, telèfons, penjadors i altres. Aquesta neteja i desinfecció es farà de la següent manera:

-Ús de desinfectant tipus lleixiu amb una concentració d’1 part per cada 50 d’aigua o qualsevol desinfectant contra virus homologat que hi hagi al mercat.

-Després de cada neteja els materials usats i els equips de protecció individual que hagin usat els treballadors es llençaran al contenidor del rebuig amb bossa i es farà un rentat de mans.

-Aquestes mesures també es faran en zones privades dels treballadors si n’hi ha, vestidors, armariets dels treballadors, lavabos, cuines i zones de descans.

-En cas que hi hagi treball per torns, després de cada torn de treball es desinfectarà el lloc de treball de cada persona, especialment mobiliari i altres elements que es puguin manipular.

-Si es fan servir uniformes o roba de feina, el seu rentat i desinfecció regular es farà de la manera habitual

-Cal ventilar periòdicament les instal·lacions i, com a mínim, diàriament el temps necessari perquè hi hagi una renovació adequada de l’aire.

*.-Si els centres de treball, entitats, locals i establiments disposen d’ascensor o muntacàrregues, el seu ús es limitarà als casos imprescindibles i, en cas que s’hagin d’utilitzar l’ocupació serà d’una persona com a màxim; només hi els podran utilitzar dues persones si es pot garantir distància mínima de dos metres entre els dos ocupants. Sí que es permetrà l’ús d’una persona dependent i l’acompanyant.

*.-En cas que hi hagi lavabos d’ús públic a clients, visitants o usuaris, només els podrà utilitzar una sola persona cada vegada. Com a excepció es permetrà el seu ús a menors i persones dependents amb acompanyant. En cas que es puguin utilitzar pel públic s’hauran de reforçar la neteja i desinfecció de manera que se’n garanteixi la seva salubritat i higiene.

*.-Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no impliquin contacte físic, evitant sempre que es pugui l’ús i intercanvi de diners en efectiu. Cal netejar i desinfectar el datàfon o el TPV després de cada ús si no el fa servir el mateix empleat.

*.-Caldrà disposar de papereres, si es possible amb tapa i pedal, per poder dipositar mocadors o qualsevol material de rebuig i que hauran de netejar-se i desinfectar-se de manera freqüent i com a mínim una vegada al dia.

*.-Aquestes mesures són de caràcter general, si algun dels centres de treball, entitats, locals i establiments té una normativa de neteja i desinfecció més restrictiva, haurà d’aplicar-la.

 

Mesures de caràcter social

*.-Es podrà circular per la unitat territorial de referència (regió sanitària, província o illa); també es podrà circular fora de la unitat territorial de referència per motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn al lloc de residència familiar, assistència i cura de gent gran o persones dependents o amb discapacitat, força major, situació de necessitat o de naturalesa anàloga.

*.-No podran beneficiar-se d’aquesta flexibilització les persones  amb símptomes o amb aïllament domiciliari o amb quarantena c om a conseqüència del COVID19.

*.-Les persones vulnerables podran beneficiar-se de la flexibilització, sempre i quan la seva situació clínica estigui controlada i mantinguin rigoroses mesures de protecció.

*.-Les persones de fins a 70 anys podran fer activitat física no professional en qualsevol franja horària amb les mesures de seguretat establertes de manera general per a aquest tipus d’activitat; exceptuant les hores reservades a persones més grans de 70 anys (10:00 a 12:00) i (19:00 a 20:00).

*.-Hi ha total llibertat horària de circulació per a la població pel que fa a passejos i a pràctica de l’esport a la via pública.

*.-Aquesta llibertat de circulació es podrà dur a terme en una àrea de fins a 5 quilòmetres respecte de lloc de residència i inclou els termes municipals dels municipis dels voltant, limítrofes, amb el de residència. Sempre que estiguin a la mateixa unitat territorial de referència (regió sanitària).

*.-En el cas de sortides de menors de 14 anys, ja no és obligatòria la norma d’un adult per cada grup de tres menors i es poden desplaçar lliurement totes les persones que convisquin dins un mateix nucli familiar.

*.-En tots el casos caldrà respectar les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries, especialment distància mínima de seguretat de 2 metres, higiene de mans i ús de mascareta.

*.-Està permesa la reunió de grups de com a màxim 15 persones que no convisquin juntes, sempre garantint la distància interpersonal de 2 metres.

 

Mesures en sales de vetlla i enterraments.

*.-Les vetlles de persones difuntes es podran fer a qualsevol instal·lació pública o privada amb un límit màxim de 25 persones a l’aire lliure o de 15 persones en espais tancats .

*.-Les comitives d’enterrament o comiat per a la cremació de persones difuntes es limiten a 25 persones entre familiars i amics, sense comptar la persona que farà l’activitat de dirigir el ritual funerari segons cada confessió.

*.-En tots el casos caldrà respectar les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries, especialment distància mínima de seguretat de 2 metres, higiene de mans i ús de mascareta.

 

Mesures relatives als Llocs de Culte

*.- Es permet l’assistència als llocs de culte sempre que no se superi el 50% de l’aforament que permet la instal·lació i es respectin les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries, especialment distància mínima de seguretat de 2 metres, higiene de mans i ús de mascareta.

*.-Per poder calcular l’aforament màxim es farà de la següent manera:

-En espais amb seients individuals, cal respectar la distància mínima d’un metre entre persona i persona.

-En espais amb seients tipus banc, una persona asseguda per cada metre lineal de banc

-En espais sense seients, una persona dreta per cada metre quadrat de superfície.

*.-Per calcular l’espai disponible no es pot comptar els passadissos, vestíbuls, altars o llocs de presidència i colaterals, patis i lavabos si n’hi hagués.

*.-L’aforament màxim s’ha de calcular prèviament i publicar-se en un espai visible de l’espai destinat al culte. En cas que hi hagi més d’un espai de culte cal posar aquesta informació individualitzada per a cadascun dels espais dedicats al culte.

*.-No es podran celebrar actes de culte a l’exterior dels edificis o a la via pública.

*.-Amb caràcter general caldrà tenir en compte aquestes premisses:

-Ús generalitzat de mascareta

-Abans de cada celebració és obligatòria la desinfecció dels espais utilitzats o que s’hagin d’utilitzar en el futur i durant l’activitat es reiterarà la desinfecció d’objectes que es puguin tocar amb més freqüència.

-Organitzar entrades i sortides per evitar aglomeracions o agrupacions de persones als accessos i rodalies del centre de culte.

-Caldrà instal·lar a disposició del públic dispensadors de gel hidroalcohòlic o desinfectants homologats i autoritzats pel Ministerio de Sanidad a l’entrada del centre de culte.

-No es permet l’ús d’aigua beneïda i les ablucions cal efectuar-les a casa.

-Es facilitarà la distribució dels assistents amb una correcta senyalització dels seients o zones utilitzables pel públic

-Cas que el públic se situï directament a terra cal que sigui respectant la distància d’un metre quadrat per assistent, si es fa ús d’una estora o similar cal que sigui d’ús individual, si s’ha de descalçar per a la celebració del ritus religiós, el calçat es guardarà en un lloc estipulat de manera individual i a l’interior d’una bossa.

-Es limitarà el culte sempre al temps mínim imprescindible.

-Mentre se celebrin els ritus s’evitarà contacte personal mantenint sempre les distàncies de seguretat establertes; no es podran distribuir llibres o fulletons entre el públic; el públic no podrà tocar o besar objectes de devoció i actuacions de cors.

 

Mesures relatives a cerimònies nupcials

*.-Es podran celebrar cerimònies nupcials en qualsevol instal·lació pública o privada ja sigui en espais oberts o tancats, sense superar mai el 50% de l’aforament dels espais; i com a màxim 100 persones  a l’aire lliure o les 50% en espais tancats.

*.-Els serveis d’hostaleria o restauració que es puguin fer posteriorment a la celebració de la cerimònia es regiran per les normes establertes en aquells sectors.

*.-Caldrà garantir totes les mesures d’higiene, seguretat i prevenció pel que fa als distanciament social, higiene de mans i ús de mascaretes.

*.-Aquesta normativa també s’aplicarà a altres cerimònies religioses de caràcter social (batejos, comunions, etc.)

 

Mesures relatives a les condicions de reobertura d’establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis associats (perruqueria, estètica o similar)

*.-Poden reobrir al públic els establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis professionals que s’haguessin vist obligats a tancar com a conseqüència del decret de 14 de març de declaració de l’estat d’alarma, amb independència de la seva superfície útil d’exposició i venda. Per obrir han de complir els següents requisits:

-Reduir al 40% l’aforament dels locals comercials, garantir una separació mínima entre clients de 2 metres i, si no es pot garantir aquesta distància mínima, atendre els clients individualment.

-Disposar d’un horari d’atenció preferent per a persones de més de 65 anys, dins els horaris que aquestes persones tenen per poder sortir a la via pública, de 10 a 12 hores i de 19 a 20 hores.

*.-Poden reobrir els concessionaris de vehicles, les ITV, centres de jardineria i vivers de plantes sense límit de superfície, les entitats de jocs d’àmbit estatal (loteries o similars), sempre amb cita prèvia per als clients i sempre que no estiguin inclosos en un parc o centre comercial.

*.-Tos aquests comerços podran tenir sistemes de recollida de productes comprats per telèfon o on-line, sempre que evitin aglomeracions a l’interior o als accessos dels locals

*.-També podran tenir sistemes de repartiment a domicili per a determinats col·lectius (persones vulnerables o dependents).

*.-Els mercats municipals a l’aire lliure podran reobrir prioritzant els productes alimentaris i de primera necessitat i procurant que no hi hagi manipulació directa dels productes per part dels consumidors. Es garantirà distanciament adequat entre parades per garantir la seguretat i la distància entre treballadors, clients i vianants. Es garantirà en tot cas la presència d’una tercera part de les parades i una afluència de la clientela que permeti el distanciament mínim o s’augmentarà proporcionalment la superfície habilitada per a exercir l’activitat.

*.-Es donarà prioritat a productes alimentaris i de primera necessitat i està prohibit que els clients manipulin qualsevol tipus de producte.

 

Mesures per a la reobertura de centres i parcs comercials

*.-Poden reobrir els centres i parcs comercials sempre que es limiti el seu aforament al 30 % en les seves zones comunes i al 40% dins de cada establiment comercial.

*.-No està permès que els clients facin estada a les zones comunes excepte per transitar entre establiments comercials.

*.-En cas que hi hagi serveis d’hostaleria o restauració en les zones comunes els serà d’aplicació la normativa prevista per a aquell sector.

*.-Està prohibit l’ús de zones recreatives, infantils, ludoteques o àrees de descans que hauran d’estar tancades al públic.

*.-La utilització de lavabos familiars i sales de lactància estan restringides a una sola família cada vegada i hauran d’estar controlats per personal del centre comercial i dur a terme una neteja i desinfecció de manera que se’n garanteixi la seva salubritat i higiene.

*.-El personal de seguretat vetllarà per al respecte de la distància de seguretat interpersonal de 2 metres  i evitaran la formació de grups nombrosos i aglomeracions amb especial atenció a escales mecàniques i ascensors.

*.-A les zones d’aparcament es desinfectaran contínuament els punts de contacte habituals i hi haurà gel hidroalcohòlic a disposició de la clientela.

*.-En tots els casos es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no impliquin contacte físic, evitant sempre que es pugui l’ús i intercanvi de diners en efectiu. Cal netejar i desinfectar el datàfon o el TPV després de cada ús si no el fa servir el mateix empleat.

*.-S’utilitzaran sempre tanques o sistemes de senyalització equivalent per al control d’accessos i la gestió de afluència de persones per evitar aglomeracions. Si el centre o parc comercial té més d’un accés, se’n podrà un ús diferenciat per a entrada i sortida.

*.-Caldrà tenir sistemes de recompte i control de l’aforament per no superar-lo mai.

 

Mesures d’higiene per als establiments i locals oberts al públic

*.-Les persones titulars de l’activitat seran responsables de les mesures de seguretat i higiene adequades al seu tipus d’establiment. Tots els locals comercials faran una neteja i desinfecció de les instal·lacions dues vegades al dia, especialment poms de portes, taulells, mobles, baranes, màquines dispensadores, terra, carros, telèfons, penjadors, cistelles, aixetes etc.

Aquesta neteja i desinfecció es farà de la següent manera:

-Ús de desinfectant tipus lleixiu amb una concentració d’1 part per cada 50 d’aigua o qualsevol desinfectant contra virus homologat que hi hagi al mercat.

-Després de cada neteja els materials usats i els equips de protecció individual que hagin usat els treballadors es llençaran al contenidor del rebuig amb bossa i es farà un rentat de mans.

*.-Una de les sessions de neteja i desinfecció es farà obligatòriament en acabar la jornada.

*.-Per fer la segona neteja es podrà fer una pausa per a neteja, desinfecció i reposició al llarg de la jornada i preferentment al migdia. Aquest horaris de  tancament per neteja es comunicaran amb cartells o missatges de megafonia

*.-En cas que hi hagi treball per torns, després de cada torn de treball es desinfectarà el lloc de treball de cada persona, especialment taulells, mampares, teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils, eines, etc.

*.-Aquestes mesures també es faran en zones privades dels treballadors si n’hi ha, vestidors, armariets dels treballadors, lavabos, cuines i zones de descans, en cas que hi hagi més d’una persona treballant al local.

*.-Es revisarà cada hora el funcionament, neteja i desinfecció dels sanitaris, aixetes i poms de portes dels lavabos.

*.-En cas que els locals tinguin a disposició del públic màquines de vènding, bugaderies amb maquines d’autoservei o similars, el propietari de l’establiment haurà de garantir el compliment de les mesures d’higiene i desinfecció d’aquestes màquines i del local i informar amb cartells de les condicions d’ús als seus clients.

 

Mesures d’higiene i protecció del personal laboral dels establiments i locals oberts al públic.

*.-Cal garantir una separació física mínima de dos metres amb el client i, si no es pot mantenir aquesta distància, cal instal·lar una protecció o barrera protectora, tipus pantalla o mampara i mantenir una distància d’1 metre.

*.-La distància entre parades als mercats ambulants serà com a mínim de 2 metres i entre parades i vianants també serà de 2 metres.

*.-Els establiments tipus perruqueria, centres d’estètica, fisioteràpia o similar que no poden garantir la distància mínima entre client i professional, cal utilitzar sempre material de protecció adequat que asseguri la protecció del treballador i del client; en tots els casos es garantirà separació mínima entre els clients de 2 metres com a mínim.

 

Mesures relatives a higiene dels clients a l’interior d’establiments, locals i mercats a l’aire lliure.

*.-Els clients només podran ser a l’interior de l’establiment el temps imprescindible per fer les compres o rebre el servei.

*.-Els establiments i local i els mercats  a l’aire lliure hauran d’assenyalar amb balises o marques a terra o cartells de forma clara la distància de seguretat interpersonal de 2 metres i que un venedor no podrà atendre més d’un client de forma simultània.

*.-Els establiments hauran de tenir dispensadors de gel hidroalcohòlic o altres desinfectants autoritzats en condicions per poder-los fer servir a disposició dels clients a l’entrada del local. Es recomana la instal·lació d’aquests dispensadors a les rodalies dels mercats a l’aire lliure.

*.-Els comerços o mercats que tinguin zones d’autoservei, hauran de tenir algú del seu personal que serveixi els clients, de manera que no puguin agafar ells sols el producte.

*.-No hi pot haver a disposició dels clients productes de prova o destinats a la venda de cosmètics, perfumeria o similars que pugui manipular el client .

*.-Tampoc no es podrà disposar de dispositius de telecomunicacions de prova de manera lliure pels clients, aquesta prova ha d’estar supervisada per un venedor que ha de desinfectar el dispositiu immediatament després del seu ús.

*.-Als establiments de venda o arranjament de roba o productes tèxtils o calçat, els emprovadors només es podran usar per una persona cada vegada i es netejaran i desinfectaran després de cada ús. En cas de prova d’una peça de roba o calçat que no es compri, el responsable del comerç l’ha d’higienitzar i desinfectar abans que se la pugui emprovar un altre client. Se seguirà el mateix procediment amb la devolució de peces.

 

Mesures en l’aforament dels locals comercials

*.-És obligatori que estigui exposat al públic l’aforament màxim de cada local tenint en compte la distància de seguretat de dos metres entre clients i que cada venedor només pot atendre un client cada vegada. També han d’exposar que és obligatori respectar la distància de seguretat de dos metres entre clients.

*.-Els locals han de tenir algun sistema de recompte del  seu aforament per no superar-lo.

*.-La circulació de persones i la distribució d’espais dins el local es modificarà per garantir distància de seguretat interpersonal. Si el local disposa de dues portes se’n pot habilitar una per entrada i l’altra per a sortida per reduir el risc d’aglomeracions.

*.-Els establiments o locals comercials que tinguin pàrking regulat amb sistemes electrònics no podran fer funcionar el sistema regulador de tickets o targetes de manera automàtica i serà sempre un membre de personal de seguretat qui en faci el control manual.

 

 

Mesures de reobertura de centres comercials i parcs comercials.

*.-L’ús de serveis familiars i sales de lactància es restringiran a una sola família simultàniament i els espais es controlaran pel personal del centre comercial i es netejaran i desinfectaran de la manera com ha quedat establert en el punt de Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre.

*.-El personal de seguretat vetllarà pel compliment de les distàncies mínimes interpersonals de 2 metres entre clients i evitarà aglomeracions i formacions de grups nombrosos, especialment en zones d’escales mecàniques i ascensors.

*.-A les zones d’estacionament de vehicles es farà una desinfecció continuada dels punts de contacte habituals, s’instal·larà dispensadors de gel hidroalcohòlic i es fomentarà el pagament per mitjans electrònics sense contacte físic, tal i com s’estableix en el punt Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre.

*.-Si fos necessari s’utilitzaran tanques  mitjans similars per millorar accessos i evitar aglomeracions i si el cente comercial té més de dos accessos es podrà establir un ús diferenciat per a l’entrada i la sortida reduint el risc d’aglomeracions.

*.-Cal destinar treballadors a controlar l’aforametn del centre comercial per mo superar-lo en cap moment.

 

Reobertura de locals d’hostaleria i restauració per al consum a l’interior, bars i restaurants

*.-Es podran reobrir al públic els establiments d’hostaleria i restauració, bars i restaurants sense superar l’aforament màxim interior del 40%, excepte discoteques i locals d’oci nocturn.

*.-El consum al local es farà només amb la clientela asseguda a les taules o agrupacions de taules i, preferentment amb reserva prèvia, també es pot prestar el servei de menjar per emportar.

*.-En cap cas es permetrà el consum amb la clientela asseguda a la barra.

*.-Està permès la venda de productes frescos o elaborats d’autoservei a disposició de la clientela, sempre que hi hagi pantalla de protecció entre el producte i la clientela, vagin amb plats individuals i/o mono-dosi i envasats per evitar el contacte amb l’ambient.

*.-La prestació del servei a les terrasses continuarà en els termes previstos en la fase 1, un 50% de les taules autoritzades o augmentant en un 50% l’espai de les terrasses si es vol mantenir el nombre de taules i cadires autoritzades. En cap cas es podrà augmentar el nombre de taules que tenen autoritzades per l’ajuntament.

*.-Cal garantir la distància física de dos metres entre taules  agrupacions de taules tant a l’interior dels locals com a les terrasses i aquestes agrupacions de taules s’han de disposar de manera proporcional a les persones que hi ha assegudes, permetent el manteniment de les distàncies de seguretat.

 

Mesures d’higiene i prevenció en la prestació del servei a bars i restaurants

*.-Cal netejar i desinfectar l’equipament, particularment taules, cadires i qualsevol altra superfície de contacte entre un client i un altre.

*.-Caldrà netejar i desinfectar el local almenys una vegada al dia, segons les s’estableix a les Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre.

*.-Es prioritzarà la utilització d’estovalles d’un sol ús. En cas que no fos possible se n’ha d’evitar l’ús per part de més d’un client i que siguin d’un material que en permeti el rentat entre 60° i 90°.

*.-S’instal·laran dispensadors de gel hidroalcohòlic o desinfectant autoritzat pel Ministeri de Sanitat en condicions de funcionament a disposició del públic a l’entrada i sortida del local i dels lavabos .

*.-No es poden utilitzar cartes d’ús comú, cal utilitzar dispositius electrònics, pissarres, cartells o altres mitjans similars.

*.-Els elements auxiliars del servei, vaixella, cristalleria, coberteria o similars s’emmagatzemaran en llocs tancats lluny del contacte amb les zones de pas o la clientela.

*.-No es poden utilitzar dispensadors d’autoservei de productes com tovallons, escuradents, vinagreres, etc. Cal utilitzar-los en mono-dosi o servir-los en altres formats a petició del client.

*.-Cal establir un itinerari dons el local per evitar aglomeracions i prevenir contacte entre clients.

*.-L’ús dels lavabos es farà segons el punt de Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre

*.-Le personal laboral que faci els serveis a les taules han de garantir la distància des seguretat amb els clients  i aplicar els procediments d’higiene i prevenció necessaris per evitar el risc de contagi, mascareta i higiene de mans.

 

Visites a habitatges tutelats, centres residencials amb persones amb discapacitats i centre residencials de gent gran

*.-Les Comunitats Autònomes podran autoritzar la visita de familiars a aquest tipus d’instal·lacions preferentment en supòsits excepcionals com el final de la vida o per alleujar la descompensació neuro-cognitiva de la persona resident.

*.-Cal concertar prèviament la visita amb la residència, només hi pot haver una visita per persona resident i s’han d’utilitzar obligatòriament els equips de protecció adequats per preservar la seguretat de la persona resident i la visitant, ús de mascaretes, distància de seguretat interpersonal de 2 metres i higiene de mans.

*.-Els centres residencials han d’establir procediments per evitar les aglomeracions amb treballadors o residents en les entrades i sortides de visites.

*.-No es podrà establir règims de visites en centres o instal·lacions residencials en què hi hagi casos confirmats de COVID19 o residents en quarantena per haver mantingut contacte estret amb persones amb símptomes o diagnosticades de COVID19.

 

Reobertura de residències per a persones investigadores

*.-Poden reobrir totes aquelles residències, edificis, centres i instal·lacions públiques o privades d’allotjament i prestació de serveis hotelers i de restauració de personal científic, tècnic i investigador de tots els àmbits que haguessin hagut d’aturar la seva activitat amb la declaració de l’estat d’alarma.

*.-Hauran de complir les Mesures generals establertes per a la reobertura de terrasses i locals dedicats a l’hostaleria i la restauració, bars i restaurants i les mesures establertes per a l’obertura d’establiments hotelers en Fase 1 i Fase2.

*.-És obligatori desinfectar i netejar les instal·lacions abans de la seva obertura al públic i de manera regular es netejaran i desinfectaran els locals de la manera en què queda establert al punt Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre

*.-Si és necessari es fomentarà el treball per torns o altre adaptacions de la jornada del personal laboral per garantir les mesures de protecció previstes

*.-Els directors o màxims responsables d eles residències han de vetllar per a l’aplicació del que estableix aquesta ordre.

 

Reobertura de zones comunes d’hotels i allotjaments turístics

*.-Es podran reobrir les zones comunes dels hotels sempre que no superin una tercera part del seu aforament

*.-Pel que fa a la prestació de serveis de restauració en hotels i allotjaments turístics hauran de complir les mesures generals establertes per a la reobertura de terrasses i locals dedicats a l’hostaleria i la restauració, bars i restaurants.

*.-Tot el que estableix aquesta ordre és sense perjudici del que es va establir en l’ordre TMA/277/2020 de 23 de març de 2020 de serveis essencials a determinats establiments hotelers i d’allotjament turístic i és complementari del que es va establir en aquella ordre.

 

Mesures d’higiene i prevenció a les zones comunes d’hotels i allotjaments turístics

*.-Cada establiment ha de determinar els aforaments de les seves sones comunes, dels llocs on celebrarà esdeveniments d’acord amb la mesura de restricció d’una tercer apart de l’aforament i les mesures d’higiene i manteniment de distància e seguretat interpersonal de 2 metres.

*.-Els espais tancats on se celebrin esdeveniments, activitats d’animació o gimnasos s’hauran de ventilar dues hores abans i després del seu ús.

*.-Les activitats d’animació o classes grupals s’han de dissenyar per a un màxim de 20 persones, i garantint les mesures de protecció, ús de mascareta i higiene de mans i distància interpersonal de seguretat de 2 metres entre usuaris i monitors o animadors. Es faran preferentment a l’aire lliure i s’evitarà l’intercanvi d’objectes.

*.-Es desinfectaran els objectes utilitzats en les activitats d’animació després de cada ús i s’instal·laran dispensadors de gel hidroalcohòlic o un altre desinfectant autoritzat en condicions d’ús per a la clientela.

*.-Pel que fa a les instal·lacions esportives d’aquest tipus d’establiment, caldrà aplicar les mesures establertes per a instal·lacions esportives en Fase 1 i Fase 2 i pel que fa a piscines i spas caldrà aplicar les mesures previstes en aquesta ordre per a aquest tipus d’instal·lacions.

 

Mesures per a l’activitat de les biblioteques

*.-Es podran obrir les biblioteques tan públiques com privades per a les activitats de préstec i devolució d’obres, per a la lectura a les seves sales i per a la informació bibliogràfica i bibliotecària.

*.-Es podran fer activitats de consulta  a les sales sempre que no se superi una tercer part de l’aforament. Caldrà netejar i desinfectar cada punt de lectura quan l’usuari abandoni la sala

*.- Es podran utilitzar els ordinadors i mitjans informàtics de les biblioteques i els catàlegs d’accés públic on-line o publicacions electròniques. Els terminals s’hauran de desinfectar després de cada ús.

*.- Està prohibit l’accés a les sales infantils i l’accés lliure a les col·leccions. Les obres sol·licitades o consultades pels usuaris les lliurarà sempre el personal de la biblioteca. Una vegada consultades es disposaran en un lloc apartat i separat de la resta d’obres durant 14 dies

*.- Caldrà netejar i desinfectar les instal·lacions, el mobiliari i els equip de treball de les biblioteques abans de la seva obertura al públic.

*.-S’ubicaran dispensadors de gel hidroalcohòlic o qualsevol altre desinfectant autoritzat a les zones d’accés o als punts de contacte amb el públic.

*.-Als llocs d’atenció al públic s’ha de garantir la separació entre persones treballadores i persones usuàries, així s’instal·laran panells, pantalles o mampares protectores allà on calgui i al terra se senyalitzarà la distància mínima que han d’ocupar els usuaris respecte dels personal laboral de la biblioteca en els punt de contacte.

*.-Es obligatori tancar, panelar, instal·lar balises o acordonar per impedir l’accés a zones no habilitades als usuaris.

*.-S’habilitarà un espai a la biblioteca per dipositar almenys durant 14 dies les obres consultades i disposar dels carros necessaris per al seu trasllat. Fet això no és necessària la desinfecció de llibres en paper

*.-Cal reduir l’aforament de la biblioteca almenys a una tercera part del seu aforament per garantir el distanciament social.

*.-S’hauran de garantir les mesures de neteja i desinfecció adequades de les instal·lacions, especialment a zones d’ús comú, superfícies de contacte freqüents, poms de portes, taulells, taules, mobles, baranes, terra, telèfons, penjadors i altres. Aquesta neteja i desinfecció es farà seguint les  Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre

*.-L’organització de la circulació de persones i distribució d’espais s’haurà de modificar quan sigui necessari per garantir les distàncies de seguretat interpersonals

*.-Tota aquella informació necessària per a les persones usuàries s’exposarà en llocs visibles de la biblioteca per al seu coneixement.

 

Reobertura al públic de les sales d’exposicions

*.-Es podran reobrir les sales d’exposicions que van quedar tancades amb l’aplicació de l’estat d’alarma, sempre que no superin una tercera part del seu aforament i es garanteixin les mesures de seguretat i higiene en les seves instal·lacions.

*.-Si les sales disposen de taulells d’informació i atenció al públic hi hauran d’instal·lar barreres o elements físics de protecció. També caldrà instal·lar cartells amb les normes i recomanacions per al públic fent especial incidència a la distància mínima de seguretat interpersonal de 2 metres i instal·lar elements que senyalitzin aquesta distància a l’entrada i sortida del local.

*.- Pel que fa a l’ús dels lavabos caldrà seguir el que s’estableix a Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre

*.-Les instal·lacions obertes al públic s’hauran de netejar i desinfectar abans de la seva obertura i la neteja i desinfecció de les zones amb dipòsit de béns culturals es farà d’acord amb les recomanacions específiques de l’Institut de l Patrimoni Cultural de España.

*.- La neteja i desinfecció dels espais sense béns culturals es farà d’acord al que s’estableix pel que fa a Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre.

*.-Les sales podran valorar la prestació del servei en funció de la limitació de l’aforament i l’obertura dels diferents espais i els responsables de les instal·lacions evitaran la celebració d’esdeveniments i les aglomeracions durant les visites.

*.-No està autoritzat el servei de consigna ni de guarda-roba.

*.-No està permès l’ús de dispositius tàctils, audioguies o fulletons explicatius per al públic

*.-El personal laboral haurà d’informar els visitants de les mesures d’higiene i protecció vigents que cal respectar i vetllaran pel seu compliment i pel manteniment de l’aforament permès

*.-En les activitats de muntatge i desmuntatge d’exposicions temporals, caldrà garantir la distància de seguretat interpersonal de 2 metres quan conflueixin treballadors de diferents especialitats o empreses.

*.-Caldrà netejar i desinfectar les cabines dels vehicles d’empreses de transport, els punts d’ancoratge de la maquinària i les eines de muntatge o desmuntatge d’exposicions almenys una vegada al dia

*.-Si el muntatge i desmuntatge d’exposicions els fan diverses empreses cal garantir l’esglaonament en la seva entrada i sortida concentrant horaris i evitant al màxim la coincidència del treballadors

*.-Caldrà planificar els moviments d’aquest personal a l’interior de les instal·lacions i reduir-ne els efectius encara que suposi allargar els calendaris de treball.

 

Reobertura al públic de monuments i altres equipaments culturals

*.-Es podran reobrir els monuments i altres equipaments culturals que van quedar tancats amb l’aplicació de l’estat d’alarma, sempre que no superin una tercera part del seu aforament i es garanteixin les mesures de seguretat i higiene en les seves instal·lacions, única i exclusivament per a l’activitat de visites del públic.

*.-Si les sales disposen de taulells d’informació i atenció al públic hi hauran d’instal·lar barreres o elements físics de protecció. També caldrà instal·lar cartells amb les normes i recomanacions per al públic fent especial incidència a la distància mínima de seguretat interpersonal de 2 metres i instal·lar elements que senyalitzin aquesta distància a l’entrada i sortida del local.

*.- Pel que fa a l’ús dels lavabos caldrà seguir el que s’estableix a les Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre

*.-Les instal·lacions obertes al públic s’hauran de netejar i desinfectar abans de la seva obertura i la neteja i desinfecció de les zones amb de béns culturals es farà d’acord amb les recomanacions específiques de l’Institut del Patrimonio Cultural de España.

*.- La neteja i desinfecció dels espais sense béns culturals es farà d’acord al que s’estableix pel que fa a Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre.

*.-Es farà un anàlisi de els condicions particulars del recorregut dels visitants per les instal·lacions per poder detectar possibles focus de contagi i planificar-ne una desinfecció o neteja específics, on no es pugui garantir aquestes mesures s’haurà de restringir l’accés al públic.

*.-Les sales podran valorar la prestació del servei en funció de la limitació de l’aforament i l’obertura dels diferents espais i els responsables de les instal·lacions evitaran la celebració d’esdeveniments i les aglomeracions durant les visites.

*.-El personal laboral haurà d’informar els visitants de les mesures d’higiene i protecció vigents que cal respectar i vetllaran pel seu compliment i pel manteniment de l’aforament permès.

*.-En aquelles zones on puguin confluir visitants i personal laboral investigador caldrà instal·lar balises per assegurar distancia interpersonal de seguretat.

*.-En recintes religiosos de culte com esglésies, col·legiates, catedrals i altres ocupats per comunitats religioses com monestirs, abadies i convents, caldrà diferenciar recorreguts obligatoris per als visitants i en tot moment es garantirà la distància de seguretat interpersonal de 2 metres, l’ús de mascaretes i si no és possible horaris diferenciats de visita i d’utilització del recinte per a les seves activitats de culte ordinàries.

*.-En recinte monumentals residencials com palaus, habitatges col·lectius o residències privades caldrà adaptar els horaris per evitar coincidir les activitats dels residents i les activitats de visita.

*.-Els recorreguts obligatoris diferenciats caldrà dissenyar-los tenint en compte les mesures d’evacuació normatives

*.-Només estan permeses les visites individuals o de grups de persones que convisquin al mateix nucli familiar.

*.-No està permès els servei de consigna o guarda-roba i es pot limitar l’accés de persones amb bosses i motxilles si el personal de seguretat ho considera un perill per a la seguretat de persones o béns.

*.-No està permès l’ús de dispositius tàctils, audioguies o fulletons explicatius per al públic.

 

Mesures generals de control d’aforament

*.-La reducció de l’aforament a una tercera part es calcularà respecte de l’aforament previst al Pla d’Autoprotecció de l’edifici o instal·lació tan per als espais tancats com a l’aire lliure. Aquest aforament es controlarà tan amb la venda física d’entrades com amb les entrades on-line i es limitarà el seu nombre a la restricció de l’aforament.

*.- Si el percentatge autoritzat de l’aforament no permet la distància mínima de seguretat interpersonal de 2 metres, preval el manteniment de la distància de seguretat sobre el percentatge d’aforament permès i, per tant caldrà limitar-lo per sota de la tercera part.

 

Mesures per a cinemes, teatre, auditoris i espais similars i altres epais dedicats a actes culturals

*.-Els cinemes, teatres, auditoris i espais similars que haguessin suspès l’activitat per l’estat d’alarma poden reobrir amb butaques preassignades i sense superar una tercera part del seu aforament ni les 50 persones en total.

*.-En espais a l’aire lliure, les activitats es faran sempre amb el públic assegut, mantenint la distància de seguretat interpersonal de 2 metres, sense superar una tercera part de l’aforament permès ni les 400 persones.

*.-Es recomana la venda on-line de les entrades. Si és necessari fer venda a les taquilles, es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no impliquin contacte físic, evitant sempre que es pugui l’ús i intercanvi de diners en efectiu. Cal netejar i desinfectar el datàfon o el TPV després de cada ús.

*.-Els espectadors sempre hauran d’estar asseguts i mantenir la distància de seguretat establerta per les autoritats sanitàries.

*.-Es recomana que totes les entrades i els seients estiguin numerats i cal inhabilitar les butaques que no compleixin els criteris de distanciament físic. S’evitarà tant com sigui possible el pas de persones entre files.

*.-Es posaran marques de distanciament al terra a l’accés a la sala.

*.-L’obertura de portes es farà amb l’antelació suficient per garantir un accés esglaonat i fixant franges horàries adequades per a l’accés.

*.-No es poden entregar programes o qualsevol tipus de paper.

*.-En cas que no es pugui garantir la distància de seguretat caldrà assegurar-se que tothom fa ús d’equips de protecció adequats al risc.

*.-La sortida del local es farà de manera esglaonada per garantir el distanciament de seguretat.

*.-Es recomana que s’evitin les pauses a la meitat dels espectacles i si s’han de fer s’aplicaran les mateixes mesures que a l’entrada i sortida de l’espectacle.

*.-S’autoritzen els serveis de botiga, cafeteria o similars que hauran d’adpotar totes les mesures previstes per a bars i restaurants

*.-No està permès el servei de guarda-roba de consigna.

*.-Cal fer avisos abans i després de l’espectacle que recordin les mesures d’higiene i distanciament.

*.-La distància entre treballadors de sala i públic durant l’atenció i l’acomodació serà de 2 metres

*.-Els establiments o locals oberts o a l’aire lliure hauran de netejar i desinfectar almenys una vegada al dia, abans d‘obrir al públic.

*.-En cas que es faci més d’una funció o passi caldrà netejar i desinfectar sempre abans de l’entrada del públic de cada funció.

*.-Cal que tingui en compte les mesures generals d’higiene i prevenció als col·lectius d’artistes.

*.- Quan hi hagi múltiples artistes en un escenari, la direcció artística cal que vetlli pel manteniment de la distància de seguretat interpersonal i l’ús d’equipament de protecció adequats al risc observat, en cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat.

*.-Tan si s’ha fet una representació com un assaig es garantirà la neteja i desinfecció de totes les superfícies i instruments que hagin tocat els artistes. No es podrà compartir vestuari entre artistes si no s’ha desinfectat prèviament

*.-Els equips o eines de comunicació seran personals i intransferibles o caldrà substituir i desinfectar les parts que entrin en contacte amb el cos després de cada ús.

*.-Qualsevol equip que hagi de ser manipulat per més d’una persona s’ha de desinfectar després de cada ús.

*.-Les tasques a desenvolupar per més d’una persona que no permetin garantir les distàncies mínimes de seguretat caldrà fer-les utilitzant els equips de protecció adequats.

 

Mesures d’entrenaments bàsics de lligues no professionals federades

*.-Els esportistes integrats en clubs que participen en lligues no professionals podran començar a fer entrenaments bàsics de manera individual i complint les mesures de protecció i higiene. Aquests entrenaments seran adaptats a les necessitats de cada modalitat esportiva, a les instal·lacions dels clubs o amb altres instal·lacions obertes al públic.

*.-Els entrenaments caldrà dur-los a terme respectant totes les mesures d’higiene i seguretat establertes, mantenint sempre la distància de seguretat interpersonal de dos metres, higiene de mans, ús i desinfecció d’instal·lacions, proteccions sanitaris per a jugadors, entrenadors i personal.

 

Mesures d’entrenaments totals o de precompetició en lligues professionals

*.-Els clubs esportius professionals i les Societats anònimes Esportives podran fer entrenaments totals, desenvolupant tasques dirigides a la fase prèvia de la competició, incloent treballs exhaustius, accions conjuntes den grups d’esportistes de 14 persones com a  màxim, complint emb les mesures de protecció i higiene.

*.- Si opten pels entrenaments en règim de concentració caldrà complir a més les mesures establertes per les autoritats sanitàries i el Consejo Superior de Deportes per a aquest tipus d’entrenament i si disposen de servei de restauració, cafeteria o allotjament caldrà que compleixin les mesures establertes per a cadascuna d’aquestes activitats.

*.-Els entrenaments es faran per torns evitant superar el 50% de la capacitat de la instal·lació, hi podran assistir entrenadors i personal de suport i es podran utilitzar els vestidors. No hi podran assistir el mitjans de comunicació

*.-Les reunions tècniques de preparació no podran superar els 15 assistents inclòs l’entrenador i es ¡faran sempre guardant les mesures de seguretat i higiene relatives a distància de seguretat interpersonal i us de mesures de protecció.

*.-Els àrbitres podran accedir a les instal·lacions per al seu entrenament en les mateixes condicions aplicables als esportistes i personal tècnic.

*.-Caldrà fer neteja i desinfecció de les instal·lacions en la manera en què s’estableix a les Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre

*.-Si s’ha de fer ús de materials o activitats de gimnàs caldrà adoptar mesures de protecció per a esportistes i tècnics. Els esportistes no podran compartir material d’ús individual i si fos necessari usar aquest tipus de material caldrà netejar-lo i desinfectar-lo correctament després de cada ús.

 

Represa de la competició de les lligues professionals

*.-Es podrà reprendre l’activitat de les lligues professionals si la situació sanitària ho permet

*.-La represa de la competició serà sense públic i a porta tancada i els mitjans de comunicació podran retransmetre la competició

*.-El nombre de persones que tindran accés als estadis serà la necessària per al correcte desenvolupament de les seves funcions, determinades pel Consejo Superior de Deportes i seguint les recomanacions sanitàries d’higiene i prevenció.

 

Obertura d’instal·lacions esportives cobertes

*.-Es podran obrir instal·lacions esportives cobertes respectant les restriccions per a la pràctica de l’esport que determina aquest ordre. Hi podrà accedir qualsevol persona que practiqui esport, inclosos esportistes d’alt nivell, d’alt rendiment, professionals federats, àrbitres, jutges i personal tècnic i federatiu.

*.-És obligatòria la cita prèvia amb l’entitat titular de la instal·lació i caldrà organitzar torn horari i només s’hi podrà practicar esports individuals o per parelles sense contacte físic i garantint la distància de seguretat interpersonal, l’aforament quedarà limitat al 30% i caldrà controlar els accessos perquè no es produeixin acumulacions de persones i es garanteixin les mesures de seguretat i protecció.

*.-Només podrà entrar un entrenador acompanyant a cada esportista  sempre que s’acrediti la necessitat de la seva presència, en el cas de persones amb discapacitats o de menors d’edat sempre podrà entrar un acompanyant.

*.-Es podrà fer ús de vestidors sempre i quan es garanteixi les mesures de protecció i d’higiene indicades per les autoritats sanitàries contra el COVID19.

*.-Abans de l’obertura hauran de netejar i desinfectar les instal·lacions i durant el seu funcionament, s’hauran de garantir les mesures de neteja i desinfecció tenint en compte les Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre

*.-L’activitat esportiva serà individual, per torns, sense contacte físic, amb una sol usuari per entrenador i torn i evitant l’acumulació de persones als accessos tan a l’inici com al final del torn.

*.-Si es disposa de diversos entrenadors es podrà donar servei simultani a tantes persones com entrenadors hi hagi disponibles sense superar mai un 30% de l’aforament i garantint la distància de seguretat de 2 metres entre persones. Es podran habilitar espais auxiliars per persones que necessitin un acompanyant per a la pràctica de l’activitat esportiva (menors o persones amb discapacitats).

*.-Caldrà netejar i desinfectar els espais després de cada ús i al final de la jornada.

*.-Es podran utilitzar els vestidors garantint sempre les mesures higièniques i de prevenció establertes per les autoritats sanitàries contra el COVID19

 

Mesures per a l’obertura de piscines per a ús esportiu

*.-Es podran reobrir piscines cobertes o a l’aire lliure per a ús esportiu

*.-Hi podrà accedir qualsevol persona, preferentment els esportistes integrats a federacions esportives amb activitats al medi aquàtic, natació, salvament i socorrisme, triatló, pentatló modern i activitats subaquàtiques.

*.-És obligatòria la cita prèvia amb l’entitat gestora d ela instal·lació i caldrà respectar els torns horaris establerts.

*.-Es podran desenvolupar activitats individuals o per parelles que no impliquin contacte físic, garantint sempre les mesures de seguretat pel que fa al distanciament interpersonal i sense superar el 30% de l’aforament de la instal·lació.

*.-Si l’activitat esportiva es desenvolupa per carrers, es permet l’ús d’un carrer per a cada esportista i es garantirà que no hi ha acumulacions de gent en l’accés i la sortida del medi aquàtic.

*.-Només podrà entrar un entrenador acompanyant a cada esportista sempre que s’acrediti la necessitat de la seva presència, en el cas de persones amb discapacitats o de menors d’edat sempre podrà entrar un acompanyant.

*.-Es podran utilitzar els vestidors garantint sempre les mesures higièniques i de prevenció establertes per les autoritats sanitàries contra el COVID19

*.-Abans de la reobertura de les instal·lacions caldrà dur a terme una neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció als espais tancats i als diferents materials com el vas, corxeres, material auxiliar per a les classes, reixeta perimetral, i qualsevol altre element o superfície en contacte amb els usuaris.

*.-Els biocides utilitzats per a la desinfecció de superfícies seran del tipus 2 establerts a l’annex V del Reglament (UE) número 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell de 22 de maig de 2012 relatiu a la comercialització i l’ús de biocides.

*.-En el seu defecte, es poden utilitzar desinfectant de dilució de lleixiu en proporció de 1:50 o qualsevol dels altres desinfectants autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat

*.-A banda caldrà garantir les operacions de depuració física i química de l’aigua necessàries pe obtenir una qualitat d’aigua als vasos de les piscines d’acord amb els annexes I i II de Reial Decret 742/2013 de 23 de setembre de criteris tècnics i sanitaris de les piscines, fent els controls pertinents i complint la resta de la normativa aplicable.

*.- La neteja i desinfecció de les instal·lacions es farà seguint les Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre. Tanmateix les superfícies de contacte freqüent com poms de portes de vestidors, baranes etc. caldrà desinfectar-les almenys tres vegades al dia.

*.-Es faran recordatoris de les normes d’higiene i prevenció que han de respectar els usuaris amb cartells o megafonia i s’indicarà que les persones amb simptomatologia de COVID 19 hauran d’abandonar les intal·lacions.

*.-Les zones d’estada d’usuaris fora de la piscina s’han de distribuir de manera que es garanteixi una distància de seguretat d’almenys dos metres entre usuaris i tots els objectes que porten els usuaris s’han de mantenir dins aquest perímetre personal sense entrar en contacte amb altres usuaris o amb els objectes personals d’altre usuaris.

*.-L’ús i neteja dels lavabos es farà seguint les Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre i caldrà verificar que sempre hi ha sabó, gel hidroalcohòlic o algun altre desinfectants autoritzat a disposició dels usuaris

*.-Està totalment prohibit fer ús de les dutxes dels vestidors o de les fonts d’aigua.

*.-Després de cada torn d’activitat es netejarà i desinfectarà la zona de platja de la piscina i de les zones comunes i el material compartit que s’hagi pogut utilitzar. Quan finalitzi la jornada cal netejar i desinfectar el conjunt de les instal·lacions amb el personal mínim imprescindible per fer-ho

*.-Si a les instal·lacions s’hi desenvolupen altres activitats o serveis addicionals no esportius, cadascuna d’aquestes activitats es regirà per les mesures específiques del seu sector

 

Mesures per a la reobertura al públic de piscines recreatives

*.-Es podran reobrir al públic les piscines recreatives.

*.-Hi podrà accedir qualsevol persona,  l’aforament màxim permès és del 30% de la capacitat de la instal·lació i cal mantenir la distància mínima de seguretat interpersonal a l’aigua sempre que sigui possible. En cas contrari es garantirà l’aforament per garantir aquesta distància

*.-És obligatòria la cita prèvia amb l’entitat gestora de la instal·lació i caldrà respectar els torns horaris establerts.

*.-Abans de la reobertura de les instal·lacions caldrà dur a terme una neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció als espais tancats i als diferents materials com el vas, corxeres, material auxiliar per a les classes, reixeta perimetral, i qualsevol altre element o superfície en contacte amb els usuaris.

*.-Els biocides utilitzats per a la desinfecció de superfícies seran del tipus 2 establerts a l’annex V del Reglament (UE) número 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell de 22 de maig de 2012 relatiu a la comercialització i l’ús de biocides.

*.-En el seu defecte, es poden utilitzar desinfectant de dilució de lleixiu en proporció de 1:50 o qualsevol dels altres desinfectants autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat

*.-A banda caldrà garantir les operacions de depuració física i química de l’aigua necessàries pe obtenir una qualitat d’aigua als vasos de les piscines d’acord amb els annexes I i II de Reial Decret 742/2013 de 23 de setembre de criteris tècnics i sanitaris de les piscines, fent els controls pertinents i complint la resta de la normativa aplicable.

*.- La neteja i desinfecció de les instal·lacions es farà seguint les Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre. Tanmateix les superfícies de contacte freqüent com poms de portes de vestidors, baranes etc. caldrà desinfectar-les almenys tres vegades al dia.

*.-Es faran recordatoris de les normes d’higiene i prevenció que han de respectar els usuaris amb cartells o megafonia i s’indicarà que les persones amb simptomatologia de COVID 19 hauran d’abandonar les instal·lacions.

*.-Les zones d’estada d’usuaris fora de la piscina s’han de distribuir de manera que es garanteixi una distància de seguretat d’almenys dos metres entre usuaris i tots els objectes que porten els usuaris s’han de mantenir dins aquest perímetre personal sense entrar en contacte amb altres usuaris o amb els objectes personals d’altre usuaris.

*.-L’ús i neteja dels lavabos es farà seguint les Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre i caldrà verificar que sempre hi ha sabó, gel hidroalcohòlic o algun altre desinfectants autoritzat a disposició dels usuaris

*.-Està totalment prohibit fer ús de les dutxes dels vestidors o de les fonts d’aigua.

*.-Després de cada torn d’activitat es netejarà i desinfectarà la zona de platja de la piscina i de les zones comunes i el material compartit que s’hagi pogut utilitzar. Quan finalitzi la jornada cal netejar i desinfectar el conjunt de les instal·lacions amb el personal mínim imprescindible per fer-ho

*.-Si a les instal·lacions s’hi desenvolupen altres activitats o serveis addicionals no esportius, cadascuna d’aquestes activitats es regirà per les mesures específiques del seu sector.

 

Mesures relatives a l’ús de les platges

*.-El trànsit i estada a les platges es farà tenint en compte les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries contra el COVID19, manteniment de distància mínima de seguretat de 2 metres o fer ús de mascareta i higiene de mans

*.-Es faran recordatoris d eles normes d’higiene i prevenció que han de respectar els usuaris amb cartells o megafonia i s’indicarà que les persones amb simptomatologia de COVID 19 hauran d’abandonar la platja.

*.-Les zones d’estada d’usuaris s’han de distribuir de manera que es garanteixi una distància de seguretat d’almenys dos metres entre usuaris i tots els objectes que porten els usuaris s’han de mantenir dins aquest perímetre personal sense entrar en contacte amb altres usuaris o amb els objectes personals d’altre usuaris.

*.-L’ús i neteja dels lavabos, si n’ hi hagués, es farà seguint les Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre i caldrà verificar que sempre hi ha sabó, gel hidroalcohòlic o algun altre desinfectants autoritzat a disposició dels usuaris

*.-Està totalment prohibit fer ús de les dutxes dels vestidors, si n’hi hagués, o de les fonts d’aigua.

*.-Es permet la pràctica i el desenvolupament d’activitats esportives professionals o d’esbarjo que es puguin fer individualment i sense contacte físic i garantint la distància de seguretat interpersonal de 2 metres entre usuaris.

 

Mesures per a les activitats de turisme actiu i de natura

*.-Es podran desenvolupar activitats de turisme actiu i de natura per a grups de fins a 20 persones, per empreses registrades de turisme actiu, preferentment amb cita prèvia.

*.-Aquestes activitats no es podran desenvolupar en zones comunes d’establiments o locals que estaran tancats al públic, excepte les zones de recepció i els lavabos o vestidors que hauran de disposar de dispensadors de gel hidroalcohòlic o qualsevol altre desinfectant autoritzat a les zones d’accés o als punts de contacte amb el públic.

*.-En cas que hi hagi lavabos d’ús públic a clients, visitants o usuaris, només el podrà utilitzar una sola persona cada vegada. També es permetrà l’ús d’una persona dependent i l’acompanyant. En cas que es puguin utilitzar pel públic s’hauran de netejar i desinfectar com a mínim sis vegades al dia.

*.-En el desenvolupament d’aquestes activitats es garantirà la distància de seguretat interpersonal de 2 metres i, en cas que no es pugui mantenir aquesta distància caldrà utilitzar equips de protecció adequats al risc.

*.-Quan per al desenvolupament de l’activitat turística es necessiti fer ús d’equipaments específics, aquests equipaments es desinfectaran adequadament després de cada ús per part dels clients.

 

Mesures per a la celebració de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències

*.-Es permet la celebració de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències promoguts per entitat públiques o privades. Per fer-ho es podran obrir al públic pavellons de congressos, sales de conferències, sales multi-usos i altres establiments o instal·lacions similars.

*.-Aquests esdeveniments hauran de garantir sempre la distància interpersonal de seguretat de 2 metres entre els assistents sense superar mai els 50 assistents

*.-Si no es pogués garantir la distància de seguretat cal adoptar els elements de protecció necessaris al nivell de risc i desenvolupament de l’activitat.

*.-Pel que fa a la neteja i desinfecció de les instal·lacions es farà en base al que estableixen les Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre.