al contingut a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre les mesures generals establertes en la Fase 1 decretada pel Govern de l’Estat espanyol dins el “Plan para la transición a la nueva normalidad”

DIUMENGE 17 MAIG 2020

COMUNICAT:

 

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre les mesures generals establertes en la Fase 1 decretada pel Govern de l’Estat espanyol dins el “Plan para la transición a la nueva normalidad”

 

Atenent l’Estat d’Alarma amb motiu de la lluita contra l’epidèmia de COVID-19, us informem que el Govern de l’estat espanyol ha decretat l’establiment de la Fase 1 del desescalament de l’actual estat d’alarma que estarà vigent a la regió sanitària de Lleida a partir de les 00:00 hores del dia 18/05/2020.

 

Mesures de foment del teletreball

*.-Es continuarà fomentat la continuïtat del teletreball per a les persones treballadores que ho poden fer a distància.

 

Mesures d’higiene i prevenció previstes per als llocs de treball, centres de treball, entitats, locals i establiments

*.-El titular de l’activitat ha de vetllar pel compliment de totes les normes de prevenció.

*.-Els treballadors han de tenir sempre disponibles equips de protecció individual adequats al nivell de risc (mascaretes, guants i ulleres o pantalles de protecció ocular segons el nivell de risc), gels hidroalcohòlics homologats per a la neteja de mans o, si no se’n pot aconseguir, aigua i sabó.

*.-Els fitxadors electrònics de jornada laboral per empremta dactilar, se substituiran per qualsevol altre sistema de control d’horaris o es desinfectarà el dispositiu abans i després de cada ús.

*.-La disposició de llocs de treball i l’organització de torns es farà de manera que es garanteixi la distància mínima de dos metres entre persones. Quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal, cal que les persones treballadores disposin d’equips de protecció adequats i estar formades i informades en relació a l’ús correcte dels EPI

*.-Totes aquestes mesures es mantindran als vestidors, als armariets dels treballadors, lavabos dels treballadors, àrees de descans, menjadors, cuines o altres zones comunitàries dels treballadors.

*.-Si un treballador comença a tenir símptomes compatibles amb COVID19, es comunicarà immediatament per telèfon al CAP, el treballador abandonarà el lloc de treball immediatament i anirà al metge per ser valorat.

 

Mesures per prevenir la coincidència massiva de personal als llocs de treball

*.-Tot i l’obligatorietat de les mesures de protecció col·lectiva i individual, caldrà fer ajustaments horaris necessaris per evitar coincidències massives de persones treballadores als espais i centres de treball a les franges de major concentració o afluència

*.-Es considera risc d’afluència massiva quan hi hagi possibilitat que no es respecti la distància de seguretat a les entrades i sortides del centre de treball i aquest fet sigui previsible

*.-No es podran incorporar treballadors diagnosticats amb COVID19, que estiguin en període de quarantena posterior a haver tingut la malaltia o que presentin  algun dels símptomes compatibles amb COVID19.

 

Mesures d’higiene en tots els centres de treball, centres de treball, entitats, locals i establiments

*.-Tots els centres de treball hauran de garantir les mesures de neteja i desinfecció adequades de les instal·lacions, especialment a zones d’ús comú, superfícies de contacte freqüents, poms de portes, taulells, taules, mobles, baranes, terra, telèfons, penjadors i altres. Aquesta neteja i desinfecció es farà de la següent manera:

-Ús de desinfectant tipus lleixiu amb una concentració d’1 part per cada 50 d’aigua o qualsevol desinfectant contra virus homologat que hi hagi al mercat.

-Després de cada neteja els materials usats i els equips de protecció individual que hagin usat els treballadors es llençaran al contenidor del rebuig amb bossa i es farà un rentat de mans.

-Aquestes mesures també es faran en zones privades dels treballadors si n’hi ha, vestidors, armariets dels treballadors, lavabos, cuines i zones de descans.

-En cas que hi hagi treball per torns, després de cada torn de treball es desinfectarà el lloc de treball de cada persona, especialment mobiliari i altres elements que es puguin manipular.

-Si es fan servir uniformes o roba de feina, el rentat i la desinfecció de la roba de feina o uniformes es farà amb aigua calenta entre 60 i 90 graus. La roba de les persones treballadores que estiguin en contacte amb els clients, visitants o usuaris, també cal rentar-la a diari en les mateixes condicions.

-Cal ventilar periòdicament les instal·lacions i, com a mínim, cinc minuts cada dia.

*.-Si els centres de treball, entitats, locals i establiments disposen d’ascensor o muntacàrregues, el seu ús es limitarà als casos imprescindibles i, en cas que s’hagin d’utilitzar l’ocupació serà d’una persona com a màxim; només hi els podran utilitzar dues persones si es pot garantir distància mínima de dos metres entre els dos ocupants. Sí que es permetrà l’ús d’una persona dependent i l’acompanyant.

*.-En cas que hi hagi lavabos d’ús públic a clients, visitants o usuaris, només els podrà utilitzar una sola persona cada vegada. També es permetrà l’ús d’una persona dependent i l’acompanyant. En cas que es puguin utilitzar pel públic s’hauran de netejar i desinfectar com a mínim sis vegades al dia.

*.-Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no impliquin contacte físic, evitant sempre que es pugui l’ús i intercanvi de diners en efectiu. Cal netejar i desinfectar el datàfon o el TPV després de cada ús.

*.-Caldrà disposar de papereres, si es possible amb tapa i pedal, per poder dipositar mocadors  qualsevol material de rebuig i que hauran de netejar-se i desinfectar-se almenys una vegada al dia.

 

Mesures de caràcter social

*.-Es podrà circular per la unitat territorial de referència (província o illa) per motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn al lloc de residència familiar, assistència i cura de gent gran o persones dependents o amb discapacitat, força major, situació de necessitat o de naturalesa anàloga.

*.-En tots el casos caldrà respectar les mesures des seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries, especialment distància mínima de seguretat de 2 metres, higiene de mans i ús de mascareta.

*.-Està permesa la reunió de grups de com a màxim 10 persones que no convisquin juntes, sempre garantint la distància interpersonal de 2 metres.

*.-Es permet la mobilitat entre pobles veïns si s’ha de fer activitats socioeconòmiques.

 

Mesures en sales de vetlla i enterraments.

*.-Les vetlles de persones difuntes es podran fer a qualsevol instal·lació pública o privada amb un límit màxim de 15 persones a l’aire lliure o de 10 persones en espais tancats .

*.-Les comitives d’enterrament o comiat de persones difuntes es limiten a 15 persones entre familiars i amics, sense comptar la persona que farà l’activitat de dirigir el ritual funerari segons cada confessió.

*.-En tots el casos caldrà respectar les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries, especialment distància mínima de seguretat de 2 metres, higiene de mans i ús de mascareta.

 

Mesures relatives als Llocs de Culte

*.- Es permet l’assistència als llocs de culte sempre que no se superi un terç de l’aforament que permet la instal·lació i es respectin les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries, especialment distància mínima de seguretat de 2 metres, higiene de mans i ús de mascareta.

*.-Per poder calcular l’aforament màxim es farà de la següent manera:

-En espais amb seients individuals, cal respectar la distància mínima d’un metre entre persona i persona.

-En espais amb seients tipus banc, una persona asseguda per cada metre lineal de banc

-En espais sense seients, una persona dreta per cada metre quadrat de superfície.

*.-Per calcular l’espai disponible no es pot comptar els passadissos, vestíbuls, altars o llocs de presidència i colaterals, patis i lavabos si n’hi hagués.

*.-L’aforament màxim s’ha de calcular prèviament i publicar-se en un espai visible de l’espai destinat al culte. En cas que hi hagi més d’un espai de culte cal posar aquesta informació individualitzada per a cadascun dels espais dedicats al culte.

*.-No es podran celebrar actes de culte a l’exterior dels edificis o a la via pública.

*.-Amb caràcter general caldrà tenir en compte aquestes premisses:

-Ús generalitzat de mascareta

-Abans de cada celebració és obligatòria la desinfecció dels espais utilitzats o que s’hagin d’utilitzar en el futur i durant l’activitat es reiterarà la desinfecció d’objectes que es puguin tocar amb més freqüència.

-Organitzar entrades i sortides per evitar aglomeracions o agrupacions de persones als accessos i rodalies del centre de culte.

-Caldrà instal·lar a disposició del públic dispensadors de gel hidroalcohòlic o desinfectants homologats i autoritzats pel Ministerio de Sanidad a l’entrada del centre de culte.

-No es permet l’ús d’aigua beneïda i les ablucions cal efectuar-les a casa.

-Es facilitarà la distribució dels assistents amb una correcta senyalització dels seients o zones utilitzables pel públic

-Cas que el públic se situï directament a terra cal que sigui respectant la distància d’un metre quadrat per assistent, si es fa ús d’una estora o similar cal que sigui d’ús individual, si s’ha de descalçar per a la celebració del ritus religiós, el calçat es guardarà en un lloc estipulat de manera individual i a l’interior d’una bossa.

-Es limitarà el culte sempre al temps mínim imprescindible.

-Mentre se celebrin els ritus s’evitarà contacte personal mantenint sempre les distàncies de seguretat establertes; no es podran distribuir llibres o fulletons entre el públic; el públic no podrà tocar o besar objectes de devoció i actuacions de cors

 

Mesures relatives a les condicions de reobertura d’establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis associats (perruqueria, estètica o similar)

*.-Poden reobrir al públic els establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis que s’haguessin vist obligats a tancar com a conseqüència del decret de 14 de març de declaració de l’estat d’alarma, sempre que tinguin una superfície inferior als 400 m2 o que no estiguin inclosos en parcs o centres comercials. Per obrir han de complir els següents requisits:

-Reduir al 30% l’aforament dels locals comercials, garantir una separació mínima entre clients de 2 metres i, si no es pot garantir aquesta distància mínima, atendre els clients individualment.

-Disposar d’un horari d’atenció preferent per a persones de més de 65 anys, dins els horaris que aquestes persones tenen per poder sortir a la via pública, de 10 a 12 hores i de 19 a 20 hores.

*.-Poden reobrir els concessionaris de vehicles, les ITV, centres de jardineria i vivers de plantes sense límit de superfície, les entitats de jocs d’àmbit estatal (loteries o similars), sempre amb cita prèvia per als clients i sempre que no estiguin inclosos en un parc o centre comercial.

*.-Tos aquests comerços podran tenir sistemes de recollida de productes comprats per telèfon o on-line, sempre que evitin aglomeracions a l’interior o als accessos dels locals

*.-També podran tenir sistemes de repartiment a domicili per a determinats col·lectius (persones vulnerables o dependents).

*.-Els mercats municipals a l’aire lliure podran reobrir prioritzant els productes alimentaris i de primera necessitat i procurant que no hi hagi manipulació directa dels productes per part dels consumidors. Es garantirà distanciament adequat entre parades per garantir la seguretat i la distància entre treballadors, clients i vianants. Es garantirà en tot cas la presència d’un 25% de les parades i una afluència d’1/3 de la clientela o s’augmentarà proporcionalment la superfície habilitada per a exercir l’activitat. Aquesta mesura caldrà comunicar-la a l’organisme competent en matèria de salut  de la Comunitat autònoma a què pertanyi.

 

Mesures d’higiene per als establiments i locals oberts al públic

*.-Tots els locals comercials faran una neteja i desinfecció de les instal·lacions dues vegades al dia, especialment poms de portes, taulells, mobles, baranes, màquines dispensadores, terra, carros, telèfons, penjadors, cistelles, aixetes etc. Una de les sessions de neteja i desinfecció es podrà fer al tancament del local al migdia o al llarg de la jornada de treball. Aquest horaris de tancament per neteja es comunicaran amb cartells o missatges de megafonia

*.-En cas que hi hagi treball per torns, després de cada torn de treball es desinfectarà el lloc de treball de cada persona, especialment taulells, mampares, teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils, eines, etc.

*.-Aquestes mesures també es faran en zones privades dels treballadors si n’hi ha, vestidors, armariets dels treballadors, lavabos, cuines i zones de descans, en cas que hi hagi més d’una persona treballant al local.

*.-Es revisarà el funcionament, neteja i desinfecció dels sanitaris, aixetes i poms de portes dels lavabos almenys una vegada al dia.

*.-En cas que els locals tinguin a disposició del públic màquines de vènding, bugaderies amb maquines d’autoservei o similars, el propietari de l’establiment haurà de garantir el compliment de les mesures d’higiene i desinfecció d’aquestes màquines i del local i informar amb cartells de les condicions d’ús als seus clients.

*.-Els clients dels establiments comercials no podran utilitzar els lavabos, excepte en cas que sigui estrictament necessari, en aquest cas es netejarà i desinfectarà immediatament els sanitaris, les aixetes i els poms de les portes.

*.-Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no impliquin contacte físic, evitant sempre que es pugui l’ús i intercanvi de diners en efectiu. Cal netejar i desinfectar el datàfon o el TPV després de cada ús.

 

 

Mesures d’higiene i protecció del personal laborals dels establiments i locals oberts al públic.

*.-Cal garantir una separació física mínima de dos metres amb el client i, si no es pot mantenir aquesta distància, cal instal·lar una protecció o barrera protectora, tipus pantalla o mampara.

*.-La distància entre parades als mercats ambulants serà com a mínim de 2 metres i entre parades i vianants també serà de 2 metres.

*.-Els establiments tipus perruqueria, centres d’estètica, fisioteràpia o similar que no poden garantir la distància mínima entre client i professional, cal utilitzar sempre material de protecció adequat que asseguri la protecció del treballador i del client; en tots els casos es garantirà separació mínima entre els clients de 2 metres com a mínim.

 

Mesures relatives a higiene dels clients a l’interior d’establiments, locals i mercats a l’aire lliure.

*.-Els clients només podran ser a l’interior de l’establiment el temps imprescindible per fer les compres o rebre el servei.

*.-Els establiments i local i els mercats  a l’aire lliure hauran d’assenyalar amb balises o marques a terra o cartells de forma clara la distància de seguretat interpersonal de 2 metres i que un venedor no podrà atendre més d’un client de forma simultània.

*.-Els establiments hauran de tenir dispensadors de gel hidroalcohòlic o altres desinfectants autoritzats en condicions per poder-los fer servir a disposició dels clients a l’entrada del local. Es recomana la instal·lació d’aquests dispensadors a les rodalies dels mercats a l’aire lliure.

*.-Els comerços o mercats que tinguin zones d’autoservei, hauran de tenir algú del seu personal que serveixi els clients, de manera que no puguin agafar ells sols el producte.

*.-No hi pot haver a disposició dels clients productes de prova o destinats a la venda de cosmètics, perfumeria o similars que pugui manipular el client .

*.-Als establiments de venda o arranjament de roba o productes tèxtils o calçat, els emprovadors només es podran usar per una persona cada vegada i es netejaran i desinfectaran després de cada ús. En cas de prova d’una peça de roba o calçat que no es compri, el responsable del comerç l’ha d’higienitzar i desinfectar abans que se la pugui emprovar un altre client. Se seguirà el mateix procediment amb la devolució de peces.

 

Mesures en l’aforament dels locals comercials

*.-És obligatori que estigui exposat al públic l’aforament màxim de cada local tenint en compte la distància de seguretat de dos metres entre clients i que cada venedor només pot atendre un client cada vegada. També han d’exposar que és obligatori respectar la distància de seguretat de dos metres entre clients.

*.-Els locals han de tenir algun sistema de recompte del  seu aforament per no superar-lo

*.-La circulació de persones i la distribució d’espais dins el local es modificarà per garantir distància de seguretat interpersonal. Si el local disposa de dues portes se’n pot habilitar una per entrada i l’altra per a sortida per reduir el risc d’aglomeracions.

*.-Els establiments o locals comercials que tinguin pàrking regulat amb sistemes electrònics no podran fer funcionar el sistema regulador de tickets o targetes de manera automàtica i serà sempre un membre de personal de seguretat qui en faci el control manual.

 

Mesures de reobertura de terrasses a l’aire lliure dels bars i restaurants.

*.-Els bars i restaurants poden obrir les  terrasses exteriors limitant al 50% la seva capacitat de taules segons la llicència municipal i caldrà que s’assegurin que la distància mínima de seguretat entre taules o agrupaments de taules és de 2 metres. Es consideren terrasses a l’aire lliure qualsevol espai no cobert o cobert per un màxim de dues parets delimitadores.

*.-En cas que l’Ajuntament autoritzi incrementar la superfície destinada a terrassa a l’aire lliure, es podrà disposar del mateix nombre de taules augmentant proporcionalment l’espai a la via pública destinat a terrassa.

*.-L’ocupació màxima de persones en una agrupació de taules serà de 10 persones. La taula o agrupació de taules han de ser adequades al número de persones, garantint la distància de seguretat interpersonal

 

Mesures d’higiene i prevenció en la prestació del servei de terrasses de bars i restaurants.

*.-Cal netejar i desinfectar l’equipament de taula i cadires i qualsevol superfície de contacte entre un client i un altre

*.-Es prioritari usar estovalles i tovallons d’un sòl ús i, si no es possible caldrà canviar-los entre client i client i rentar-les a màquina entre 60 i 90 graus.

*.-Es posaran dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants autoritzats en condicions de ser utilitzats pels clients a l’entrada dels establiments.

*.- No està permès l’ús de cartes de manera comuna, s’optarà per dispositius electrònics, pissarres, cartells o altres maneres d’anunciar els productes.

*.-Els elements auxiliars com vaixella, cristalleria, coberteria o estovalles i tovallons s’emmagatzemaran en recintes tancats o fora dels llocs de pas de clients i treballadors.

*.-En cas que hi hagi lavabos d’ús públic a clients, visitants o usuaris, només el podrà utilitzar una sola persona cada vegada. També es permetrà l’ús d’una persona dependent i l’acompanyant. En cas que es puguin utilitzar pel públic s’hauran de netejar i desinfectar com a mínim sis vegades al dia.

 

Mesures relatives a serveis i prestacions dels serveis socials

*.-El serveis socials han de garantir la prestació efectiva de tots els seus serveis i prestacions, prioritzant l’atenció telemàtica i reservant l’atenció presencial als casos imprescindibles.

*.-Es garantirà l’accés als serveis de teràpia, rehabilitació i atenció a persones amb discapacitat o situació de dependència

 

Mesures per a la reobertura de centres educatius

*.-Es poden obrir centres educatius per a la desinfecció, condicionament i funcions administratives. La direcció del centre determinarà el personal necessari per a aquestes funcions.

*.-Mentre durin aquestes tasques es garantirà la separació interpersonal de seguretat de 2 metres entre persones treballadores.

 

Mesures d’higiene i prevenció de centres educatius

*.-Tots els centres educatius hauran de garantir les mesures de neteja i desinfecció adequades de les instal·lacions, especialment en zones d’ús comú, superfícies de contacte freqüents, poms de portes, taulells, taules, mobles, baranes, terra, telèfons, penjadors i altres. Aquesta neteja i desinfecció es farà de la següent manera:

-Ús de desinfectant tipus lleixiu amb una concentració d’1 part per cada 50 d’aigua o qualsevol desinfectant contra virus homologat que hi hagi al mercat.

-Després de cada neteja els materials usats i els equips de protecció individual que hagin usat els treballadors es llençaran al contenidor del rebuig amb bossa i es farà un rentat de mans.

-Aquestes mesures també es faran en zones privades dels treballadors si n’hi ha, vestidors, armariets dels treballadors, lavabos, cuines i zones de descans.

-En cas que hi hagi treball per torns, després de cada torn de treball es desinfectarà el lloc de treball de cada persona, especialment mobiliari i altres elements que es puguin manipular.

-Si es fan servir uniformes o roba de feina, el rentat i la desinfecció de la roba de feina o uniformes es farà amb aigua calenta entre 60 i 90 graus. La roba de les persones treballadores que estiguin en contacte amb els clients, visitants o usuaris, també cal rentar-la a diari en les mateixes condicions.

-Cal ventilar periòdicament les instal·lacions i, com a mínim, durant cinc minuts cada dia.

*.-Si els centres de treball, entitats, locals i establiments disposen d’ascensor o muntacàrregues, el seu ús es limitarà als casos imprescindibles i, en cas que s’hagin d’utilitzar l’ocupació serà d’una persona com a màxim o de dues si es pot garantir distància mínima de dos metres entre els dos ocupants. També es permetrà l’ús d’una persona dependent i l’acompanyant.

*.-En cas que hi hagi lavabos d’ús públic a clients, visitants o usuaris, només el podrà utilitzar una sola persona cada vegada. També es permetrà l’ús d’una persona dependent i l’acompanyant. En cas que es puguin utilitzar pel públic s’hauran de netejar i desinfectar com a mínim sis vegades al dia.

*.-La circulació de persones i la distribució d’espais es modificarà per garantir les distàncies de seguretat interpersonal.

*.-Cal limitar al màxim l’ús de documents en paper i la seva circulació i intercanvi.

*.-Els llocs d’atenció al públic han de tenir mesures de separació entre persones treballadores i persones usuàries.

*.-Els centres hauran de proveir les persones treballadores del material de protecció necessari per a desenvolupar les seves funcions.

 

Mesures de reobertura de centres i laboratoris universitaris

*.-Es poden reobrir els centres universitaris per a la seva desinfecció i condicionament i gestions administratives urgents. Mentre es facin aquestes tasques cal garantir la distància interpersonal de seguretat de 2 metres entre persones treballadores i entre persones treballadores i alumnes

 

*.-Els centres hauran de proveir les persones treballadores del material de protecció necessari per a desenvolupar les seves funcions

*.-Poden reobrir els laboratoris universitaris per a les funcions d’investigació que tenen encomanades garantint la distància interpersonal de seguretat de 2 metres entre persones treballadores, proveint les persones treballadores del material de protecció necessari per a desenvolupar les seves funcions i garantit la neteja i desinfecció de tot el material utilitzat.

*.-Tots els centres i laboratoris universitaris hauran de garantir les mesures de neteja i desinfecció adequades de les instal·lacions, especialment a zones d’ús comú, superfícies de contacte freqüents, poms de portes, taulells, taules, mobles, baranes, terra, telèfons, penjadors i altres. Aquesta neteja i desinfecció es farà de la següent manera:

-Ús de desinfectant tipus lleixiu amb una concentració d’1 part per cada 50 d’aigua o qualsevol desinfectant contra virus homologat que hi hagi al mercat.

-Després de cada neteja els materials usats i els equips de protecció individual que hagin usat els treballadors es llençaran al contenidor del rebuig amb bossa i es farà un rentat de mans.

-Aquestes mesures també es faran en zones privades dels treballadors si n’hi ha, vestidors, armariets dels treballadors, lavabos, cuines i zones de descans.

-En cas que hi hagi treball per torns, després de cada torn de treball es desinfectarà el lloc de treball de cada persona, especialment mobiliari i altres elements que es puguin manipular.

-Si es fan servir uniformes o roba de feina, el rentat i la desinfecció de la roba de feina o uniformes es farà amb aigua calenta entre 60 i 90 graus. La roba de les persones treballadores que estiguin en contacte amb els clients, visitants o usuaris, també cal rentar-la a diari en les mateixes condicions.

-Cal ventilar periòdicament les instal·lacions i, com a mínim, cinc minuts cada dia.

*.-Si els centres de treball, entitats, locals i establiments disposen d’ascensor o muntacàrregues, el seu ús es limitarà als casos imprescindibles i, en cas que s’hagin d’utilitzar l’ocupació serà d’una persona com a màxim o de dues si es pot garantir distància mínima de dos metres entre els dos ocupants. També es permetrà l’ús d’una persona dependent i l’acompanyant.

*.-En cas que hi hagi lavabos d’ús públic a clients, visitants o usuaris, només el podrà utilitzar una sola persona cada vegada. També es permetrà l’ús d’una persona dependent i l’acompanyant. En cas que es puguin utilitzar pel públic s’hauran de netejar i desinfectar com a mínim sis vegades al dia.

*.-La circulació de persones i la distribució d’espais es modificarà per garantir les distàncies de seguretat interpersonal.

*.-Cal limitar al màxim l’ús de documents en paper i la seva circulació i intercanvi.

*.-Els llocs d’atenció al públic han de tenir mesures de separació entre persones treballadores i persones usuàries.

*.-Els centres hauran de proveir les persones treballadores del material de protecció necessari per a desenvolupar les seves funcions.

 

Mesures de reobertura d’instal·lacions científiques i tècniques

*.-Poden reiniciar la seva activitat les entitats públiques o privades que facin funcions de suport o activitats d’investigació científiques i tècniques i funcions de desenvolupament i innovació en tots els camps de l’economia de la societat.

*.-Cal garantir la protecció del personal i l’acompliment de mesures generals de protecció i higiene en condicions de distanciament social.

*.-Tots aquestes entitats hauran de garantir les mesures de neteja i desinfecció adequades de les instal·lacions, especialment a zones d’ús comú, superfícies de contacte freqüents, poms de portes, taulells, taules, mobles, baranes, terra, telèfons, penjadors i altres. Aquesta neteja i desinfecció es farà de la següent manera:

-Ús de desinfectant tipus lleixiu amb una concentració d’1 part per cada 50 d’aigua o qualsevol desinfectant contra virus homologat que hi hagi al mercat.

-Després de cada neteja els materials usats i els equips de protecció individual que hagin usat els treballadors es llençaran al contenidor del rebuig amb bossa i es farà un rentat de mans.

-Aquestes mesures també es faran en zones privades dels treballadors si n’hi ha, vestidors, armariets dels treballadors, lavabos, cuines i zones de descans.

-En cas que hi hagi treball per torns, després de cada torn de treball es desinfectarà el lloc de treball de cada persona, especialment mobiliari i altres elements que es puguin manipular.

-Si es fan servir uniformes o roba de feina, el rentat i la desinfecció de la roba de feina o uniformes es farà amb aigua calenta entre 60 i 90 graus. La roba de les persones treballadores que estiguin en contacte amb els clients, visitants o usuaris, també cal rentar-la a diari en les mateixes condicions.

-Cal ventilar periòdicament les instal·lacions i, com a mínim, cinc minuts cada dia.

*.-Si aquestes entitats, locals i establiments disposen d’ascensor o muntacàrregues, el seu ús es limitarà als casos imprescindibles i, en cas que s’hagin d’utilitzar l’ocupació serà d’una persona com a màxim o de dues si es pot garantir distància mínima de dos metres entre els dos ocupants. També es permetrà l’ús d’una persona dependent i l’acompanyant.

*.-En cas que hi hagi lavabos d’ús públic a clients, visitants o usuaris, només el podrà utilitzar una sola persona cada vegada. També es permetrà l’ús d’una persona dependent i l’acompanyant. En cas que es puguin utilitzar pel públic s’hauran de netejar i desinfectar com a mínim sis vegades al dia.

*.-Es fomentarà l’activitat de teletreball de tot aquell personal laboral que pugui fer la seva tasca diària d’aquesta manera i es garantirà la presència de tot aquell personal laboral  imprescindible per a les activitats investigadores, científiques i tècniques.

*.-Sempre que sigui compatible amb el desenvolupament de la seva activitat , s’establirà el treball per torns o adaptació de jornades laborals per garantir les mesures d’autoprotecció. Es garantirà que cada vegada que finalitzi un torn de treball es desinfecta correctament l’entorn de treball.

*.-La responsabilitat en l’aplicació d’aquestes mesures la té el personal directiu o els màxims responsables de les entitats.

 

Mesures per a la celebració de seminaris i congressos científics i innovadors

*.-.Es poden celebrar congressos, trobades, esdeveniments i seminaris en l’àmbit de la investigació científica i tècnica, del desenvolupament i la innovació.

*.-Els pot organitzar qualsevol entitat pública o privada que tingui com a objecte la millora i ampliació del coneixement en les àrees de la investigació, el desenvolupament o la innovació per fomentar investigació científica i tècnica, impulsar la transferència de coneixement o fomentar la innovació i la competitivitat.

*.-Cal garantir que en tots els casos es manté la distància de seguretat interpersonal de 2 metres i en cap cas se superarà la xifra de 30 assistents, fomentant tant com es pugui la participació telemàtica. Si per qualsevol circumstància derivada de l’organització de l’esdeveniment no es pot garantir la distància interpersonal de 2 metres, caldrà disposar d’equipaments de protecció adequats al nivell de risc.

*.-És obligatori garantir les mesures de neteja i desinfecció adequades de les instal·lacions, especialment a zones d’ús comú, superfícies de contacte freqüents, poms de portes, taulells, taules, mobles, baranes, terra, telèfons, penjadors i altres. Aquesta neteja i desinfecció es farà de la següent manera:

-Ús de desinfectant tipus lleixiu amb una concentració d’1 part per cada 50 d’aigua o qualsevol desinfectant contra virus homologat que hi hagi al mercat.

-Després de cada neteja els materials usats i els equips de protecció individual que hagin usat els treballadors es llençaran al contenidor del rebuig amb bossa i es farà un rentat de mans.

-Aquestes mesures també es faran en zones privades dels treballadors si n’hi ha, vestidors, armariets dels treballadors, lavabos, cuines i zones de descans.

-En cas que hi hagi treball per torns, després de cada torn de treball es desinfectarà el lloc de treball de cada persona, especialment mobiliari i altres elements que es puguin manipular.

-Si es fan servir uniformes o roba de feina, el rentat i la desinfecció de la roba de feina o uniformes es farà amb aigua calenta entre 60 i 90 graus. La roba de les persones treballadores que estiguin en contacte amb els clients, visitants o usuaris, també cal rentar-la a diari en les mateixes condicions.

-Cal ventilar periòdicament les instal·lacions i com a mínim, durant cinc minuts cada dia.

*.-Si aquestes entitats, locals i establiments disposen d’ascensor o muntacàrregues, el seu ús es limitarà als casos imprescindibles i, en cas que s’hagin d’utilitzar l’ocupació serà d’una persona com a màxim o de dues si es pot garantir distància mínima de dos metres entre els dos ocupants. També es permetrà l’ús d’una persona dependent i l’acompanyant.

*.-En cas que hi hagi lavabos d’ús públic a clients, visitants o usuaris, només el podrà utilitzar una sola persona cada vegada. També es permetrà l’ús d’una persona dependent i l’acompanyant. En cas que es puguin utilitzar pel públic s’hauran de netejar i desinfectar com a mínim sis vegades al dia.

*.-La responsabilitat en l’aplicació d’aquestes mesures la té el personal directiu o els màxims responsables de les entitats.

 

 

Mesures per a la reobertura al públic de les biblioteques

*.-Es podran obrir les biblioteques tan públiques com privades per a les activitats de préstec i devolució d’obres, per a la lectura a les seves sales i per a la informació bibliogràfica i bibliotecària.

*.-No es podran desenvolupar activitats culturals, estudiar a les sales o fer préstecs interbibliotecaris ni qualsevol altre tipus de servei al públic.

*.-No es podran utilitzar ordinadors o mitjans informàtics, ni catàlegs o fitxes per a l’ús públic.

*.-La Biblioteca Nacional de España i altres biblioteques especialitzades o amb fons antics, únics i especials exclosos de préstec domiciliari, podran permetre la consulta d’aquests fons amb reducció d’aforament si es considera necessari.

*.-No està permès el lliure accés a les obres. Les obres sol·licitades o consultades pels usuaris les lliurarà sempre el personal de la biblioteca. Una vegada consultades es disposaran en un lloc apartat i separat de la resta d’obres durant 14 dies

 

Mesures d’higiene i prevenció a les biblioteques

*.- Caldrà netejar i desinfectar les instal·lacions, el mobiliari i els equip de treball de les biblioteques abans de la seva obertura al públic.

*.-S’ubicaran dispensadors de gel hidroalcohòlic o qualsevol altre desinfectant autoritzat a les zones d’accés o als punts de contacte amb el públic.

*.-Als llocs d’atenció al públic s’ha de garantir la separació entre persones treballadores i persones usuàries, així s’instal·laran panells, pantalles o mampares protectores allà on calgui i al terra se senyalitzarà la distància mínima que han d’ocupar els usuaris respecte dels personal laboral de la biblioteca en els punt de contacte.

*.-Es obligatori tancar, panelar, instal·lar balises o acordonar per impedir l’accés a zones no habilitades als usuaris.

*.-Cal clausurar els ordinadors o equips informàtics o catàlegs d’ús públic.

*.-S’habilitarà un espai a la biblioteca per dipositar almenys durant 14 dies les obres consultades i disposar dels carros necessaris per al seu trasllat. Fet això no és necessària la desinfecció de llibres en paper

*.-S’ha d’organitzar el treball perquè el menor número possible de persones treballadores manipulin els llibres o altres materials

*.-Cal reduir l’aforament de la biblioteca almenys al 30% del seu aforament per garantir el distanciament social.

*.-S’hauran de garantir les mesures de neteja i desinfecció adequades de les instal·lacions, especialment a zones d’ús comú, superfícies de contacte freqüents, poms de portes, taulells, taules, mobles, baranes, terra, telèfons, penjadors i altres. Aquesta neteja i desinfecció es farà de la següent manera:

-Ús de desinfectant tipus lleixiu amb una concentració d’1 part per cada 50 d’aigua o qualsevol desinfectant contra virus homologat que hi hagi al mercat.

-Després de cada neteja els materials usats i els equips de protecció individual que hagin usat els treballadors es llençaran al contenidor del rebuig amb bossa i es farà un rentat de mans.

-Aquestes mesures també es faran en zones privades dels treballadors si n’hi ha, vestidors, armariets dels treballadors, lavabos, cuines i zones de descans.

-En cas que hi hagi treball per torns, després de cada torn de treball es desinfectarà el lloc de treball de cada persona, especialment mobiliari i altres elements que es puguin manipular.

-Si es fan servir uniformes o roba de feina, el rentat i la desinfecció de la roba de feina o uniformes es farà amb aigua calenta entre 60 i 90 graus. La roba de les persones treballadores que estiguin en contacte amb els clients, visitants o usuaris, també cal rentar-la a diari en les mateixes condicions.

-Cal ventilar periòdicament les instal·lacions i com a mínim, durant cinc minuts cada dia.

*.-Si aquestes entitats, locals i establiments disposen d’ascensor o muntacàrregues, el seu ús es limitarà als casos imprescindibles i, en cas que s’hagin d’utilitzar l’ocupació serà d’una persona com a màxim o de dues si es pot garantir distància mínima de dos metres entre els dos ocupants. També es permetrà l’ús d’una persona dependent i l’acompanyant.

*.-En cas que hi hagi lavabos d’ús públic a clients, visitants o usuaris, només el podrà utilitzar una sola persona cada vegada. També es permetrà l’ús d’una persona dependent i l’acompanyant. En cas que es puguin utilitzar pel públic s’hauran de netejar i desinfectar com a mínim sis vegades al dia.

*.-L’organització de la circulació de persones i distribució d’espais s’haurà de modificar quan sigui necessari per garantir les distàncies de seguretat interpersonals

*.-Tota aquella informació necessària per a les persones usuàries s’exposarà en llocs visibles de la biblioteca per al seu coneixement.

 

 

Mesures per a la reobertura de museus

*.-Els museus tan públics com privats podran obrir al públic per a visites amb un aforament d’1/3 part del que tenen permès.

*.- Hauran d’adequar les instal·lacions per garantir la protecció de persones treballadores i usuàries; amb aquesta finalitat es podran alterar recorreguts, entrades i sortides o exclusió de sales on no es pugui garantir distàncies de seguretat.

*.-Només es permet la visita al museu, no es podrà fer cap activitat cultural ni didàctica i s’inhabilitaran els dispositius tàctils d’ús públic, tampoc no es podrà oferir servei d’audioguia, fulletons o altre material similar.

*.-Les visites seran sempre individuals o per unitats familiars de convivència i, entre una visita i una altra, es garantirà la distància de seguretat interpersonal de 2 metres

*.-La limitació de l’aforament es controlarà a la zona de venda d’entrades i amb la venda on-line i si cal es posarà un nombre limitat d’entrades disponibles per franges horàries

*.-Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no impliquin contacte físic, evitant sempre que es pugui l’ús i intercanvi de diners en efectiu. Cal netejar i desinfectar el datàfon o el TPV després de cada ús.

*.-Tot el públic visitant del museu, inclòs el que està esperant per entrar, haurà de mantenir una distància de seguretat de 2 metres. A les zones d’espera d’usuaris se senyalitzarà aquesta distància amb senyals al terra o amb qualsevol altre element.

*.-El personal d’atenció al públic dels museus recordarà als usuaris la necessitat de complir les pautes a les zones de circulació i també a les sales d’exposició.

*.-No es podrà utilitzar el servei de consigna.

 

Mesures higièniques i sanitàries per al públic dels museus

*.-S’ubicaran dispensadors de gel hidroalcohòlic o qualsevol altre desinfectant autoritzat a les zones d’accés o als punts de contacte amb el públic.

*.-És obligatori instal·lar mampares o altres elements de protecció en aquells punts de contacte entre públic i persones treballadores, venda d’entrades, etc.

*.-Cal senyalitzar correctament els edificis i les instal·lacions i informar els ciutadans a través de la web o a les xarxes socials de les mesures de seguretat i de sanitat adoptades.

*.-S’hauran de garantir les mesures de neteja i desinfecció adequades de les instal·lacions, especialment a zones d’ús comú, superfícies de contacte freqüents, poms de portes, taulells, taules, mobles, baranes, terra, telèfons, penjadors i altres. Aquesta neteja i desinfecció es farà de la següent manera:

-Ús de desinfectant tipus lleixiu amb una concentració d’1 part per cada 50 d’aigua o qualsevol desinfectant contra virus homologat que hi hagi al mercat.

-Després de cada neteja els materials usats i els equips de protecció individual que hagin usat els treballadors es llençaran al contenidor del rebuig amb bossa i es farà un rentat de mans.

-Aquestes mesures també es faran en zones privades dels treballadors si n’hi ha, vestidors, armariets dels treballadors, lavabos, cuines i zones de descans.

-En cas que hi hagi treball per torns, després de cada torn de treball es desinfectarà el lloc de treball de cada persona, especialment mobiliari i altres elements que es puguin manipular.

-Si es fan servir uniformes o roba de feina, el rentat i la desinfecció de la roba de feina o uniformes es farà amb aigua calenta entre 60 i 90 graus. La roba de les persones treballadores que estiguin en contacte amb els clients, visitants o usuaris, també cal rentar-la a diari en les mateixes condicions.

-Cal ventilar periòdicament les instal·lacions i com a mínim, durant cinc minuts cada dia.

*.-Si aquestes entitats, locals i establiments disposen d’ascensor o muntacàrregues, el seu ús es limitarà als casos imprescindibles i, en cas que s’hagin d’utilitzar l’ocupació serà d’una persona com a màxim o de dues si es pot garantir distància mínima de dos metres entre els dos ocupants. També es permetrà l’ús d’una persona dependent i l’acompanyant.

*.-En cas que hi hagi lavabos d’ús públic a clients, visitants o usuaris, només el podrà utilitzar una sola persona cada vegada. També es permetrà l’ús d’una persona dependent i l’acompanyant. En cas que es puguin utilitzar pel públic s’hauran de netejar i desinfectar com a mínim sis vegades al dia.

*.-De tota manera els productes utilitzats per a al desinfecció en el cas dels museus han de ser adequats per no danyar els béns culturals sobre els quals s’hagin d’aplicar. La desinfecció inclourà vitrines que hagi pogut tocar el públic.

 

Mesures de prevenció de riscos laborals als museus

*.-Els titulars o gestors dels museus hauran d’establir i garantir aquelles mesures de prevenció de riscos necessàries per al desenvolupament de les funcions del seu personal adequades a la prevenció i higiene davant el COVID19.

 

Mesures per a la producció i rodatge d’obres audiovisuals

*.-Es poden fer activitats associades a la producció i rodatge d’obres audiovisuals sempre que compleixin les mesures higièniques i sanitàries previstes.

*.-La llista d’activitats permeses és: selecció de localitzacions, maneig d’equips, activitats del Departament de Producció i de Direcció, Departament Artístic, Maquillatge i Perruqueria, Vestuari, Il·luminació, Maquinistes, Fotografia i So, Departament d’Actors i Actrius, de Figuració, Càtering i altres activitats de postproducció.

 

Mesures de prevenció i higiene en matèria de producció audiovisual

*.-A més de les mesures generals de protecció i higiene, les produccions audiovisuals hauran de reduir els equips de treball al mínim de persones imprescindibles.

*.-Sempre que es pugui es garantirà la distància de seguretat interpersonal i l’ús d’equipament de protecció adequats al risc observat, en cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat.

*.-El trasllat als espais de treball i rodatge es farà amb el mínim risc possible i els treballadors estan obligats a informar del mitjà de transport que utilitzaran.

*.-Les activitats de maquillatge, perruqueria i vestuari caldrà fer-les amb els equips de protecció necessaris per als treballadors i els artistes, assegurant distàncies d’almenys dos metres i desinfectant els materials després d’utilitzar-los. Especialment les peces de roba.

 

Mesures per als rodatges

*.-Es podran fer rodatges en platós i espais privats, després d’avaluar els riscos laborals i d’adoptar les mesures necessàries i també en espais públics amb autorització dels Ajuntaments.

*.-Pel que fa als espais tancats públics o privats, s’hauran de garantir les mesures de neteja i desinfecció adequades de les instal·lacions, especialment a zones d’ús comú, superfícies de contacte freqüents, poms de portes, taulells, taules, mobles, baranes, terra, telèfons, penjadors i altres. Aquesta neteja i desinfecció es farà de la següent manera:

-Ús de desinfectant tipus lleixiu amb una concentració d’1 part per cada 50 d’aigua o qualsevol desinfectant contra virus homologat que hi hagi al mercat.

-Després de cada neteja els materials usats i els equips de protecció individual que hagin usat els treballadors es llençaran al contenidor del rebuig amb bossa i es farà un rentat de mans.

-Aquestes mesures també es faran en zones privades dels treballadors si n’hi ha, vestidors, armariets dels treballadors, lavabos, cuines i zones de descans.

-En cas que hi hagi treball per torns, després de cada torn de treball es desinfectarà el lloc de treball de cada persona, especialment mobiliari i altres elements que es puguin manipular.

-Si es fan servir uniformes o roba de feina, el rentat i la desinfecció de la roba de feina o uniformes es farà amb aigua calenta entre 60 i 90 graus. La roba de les persones treballadores que estiguin en contacte amb els clients, visitants o usuaris, també cal rentar-la a diari en les mateixes condicions.

-Cal ventilar periòdicament les instal·lacions i com a mínim, durant cinc minuts cada dia.

*.-Si aquestes entitats, locals i establiments disposen d’ascensor o muntacàrregues, el seu ús es limitarà als casos imprescindibles i, en cas que s’hagin d’utilitzar l’ocupació serà d’una persona com a màxim o de dues si es pot garantir distància mínima de dos metres entre els dos ocupants. També es permetrà l’ús d’una persona dependent i l’acompanyant.

*.-En cas que hi hagi lavabos d’ús públic a clients, visitants o usuaris, només el podrà utilitzar una sola persona cada vegada. També es permetrà l’ús d’una persona dependent i l’acompanyant. En cas que es puguin utilitzar pel públic s’hauran de netejar i desinfectar com a mínim sis vegades al dia.

*.-Els rodatges que no tinguin una interacció física entre actors i actius es faran seguint les mesures generals de prevenció i higiene davant el COVID19.

*.-En el cas en què la interacció d’actors i actrius no permeti respectar la distància de seguretat, s’adoptaran aquelles mesures que indiquein les autoritats sanitàries.

*.-S’instal·laran elements de senyalització als rodatges informant de les mesures d’higiene o de qualsevol altra informació necessària per al compliment de les mesures de seguretat, ja sigui amb balises, cartells o altre tipus de senyalització.

*.-L’empresa productora haurà de posar a disposició dels treballadors tots els elements de protecció necessaris.

 

Mesures d’obertura al públic de locals i establiments on es desenvolupin actes i espectacles culturals

*.-Es podran obrir al públic tots els locals i establiments que desenvolupin actes i espectacles culturals que haguessin quedat tancats per l’actual estat d’alarma el 14 de març de 2020.

*.-L’aforament màxim serà d’1/3 del que tenen permès i mai no podrà superar les 30 persones en cas d’espais tancats. Si l’espectacle és a l’aire lliure l’aforament màxim serà de 200 persones, sempre assegudes i amb una distància mínima entre seients de 2 metres.

*.-Es recomana la venda on-line de les entrades. Si és necessari fer venda a les taquilles, es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no impliquin contacte físic, evitant sempre que es pugui l’ús i intercanvi de diners en efectiu. Cal netejar i desinfectar el datàfon o el TPV després de cada ús.

*.-Els espectadors sempre hauran d’estar asseguts i mantenir la distància de seguretat establerta per les autoritats sanitàries.

*.-Es recomana que totes les entrades i els seients estiguin numerats i cal inhabilitar les butaques que no compleixin els criteris de distanciament físic. S’evitarà tant com sigui possible el pas de persones entre files.

*.-Es posaran marques de distanciament al terra a l’accés a la sala.

*.-L’obertura de portes es farà amb l’antelació suficient per garantir un accés esglaonat i fixant franges horàries adequades per a l’accés.

*.-No es poden entregar programes o qualsevol tipus de paper.

*.-En cas que no es pugui garantir la distància de seguretat caldrà assegurar-se que tothom fa ús d’equips de protecció adequats al risc.

*.-La sortida del local es farà de manera esglaonada per garantir el distanciament de seguretat.

*.-Es recomana que s’evitin les pauses a la meitat dels espectacles i si s’han de fer s’aplicaran les mateixes mesures que a l’entrada i sortida de l’espectacle.

*.-No estan autoritzats els serveis de botiga, cafeteria o guarda-roba.

*.-Cal fer avisos abans i després de l’espectacle que recordin les mesures d’higiene i distanciament.

*.-La distància entre treballadors de sala i públic durant l’atenció i l’acomodació serà de 2 metres

 

Mesures d’higiene per al públic.

*.-Els establiments o locals oberts o a l’aire lliure hauran de netejar i desinfectar almenys una vagada al dia, abans d‘obrir al públic.

*.-En cas que es faci més d’una funció o passi caldrà netejar i desinfectar sempre abans de l’entrada del públic de cada funció.

*.-S’hauran de garantir les mesures de neteja i desinfecció adequades de les instal·lacions, especialment a zones d’ús comú, superfícies de contacte freqüents, poms de portes, taulells, taules, mobles, baranes, terra, telèfons, penjadors i altres. Aquesta neteja i desinfecció es farà de la següent manera:

-Ús de desinfectant tipus lleixiu amb una concentració d’1 part per cada 50 d’aigua o qualsevol desinfectant contra virus homologat que hi hagi al mercat.

-Després de cada neteja els materials usats i els equips de protecció individual que hagin usat els treballadors es llençaran al contenidor del rebuig amb bossa i es farà un rentat de mans.

-Aquestes mesures també es faran en zones privades dels treballadors si n’hi ha, vestidors, armariets dels treballadors, lavabos, cuines i zones de descans.

-En cas que hi hagi treball per torns, després de cada torn de treball es desinfectarà el lloc de treball de cada persona, especialment mobiliari i altres elements que es puguin manipular.

-Si es fan servir uniformes o roba de feina, el rentat i la desinfecció de la roba de feina o uniformes es farà amb aigua calenta entre 60 i 90 graus. La roba de les persones treballadores que estiguin en contacte amb els clients, visitants o usuaris, també cal rentar-la a diari en les mateixes condicions.

-Cal ventilar periòdicament les instal·lacions i com a mínim, durant cinc minuts cada dia.

*.-Si aquestes entitats, locals i establiments disposen d’ascensor o muntacàrregues, el seu ús es limitarà als casos imprescindibles i, en cas que s’hagin d’utilitzar l’ocupació serà d’una persona com a màxim o de dues si es pot garantir distància mínima de dos metres entre els dos ocupants. També es permetrà l’ús d’una persona dependent i l’acompanyant.

*.-En cas que hi hagi lavabos d’ús públic a clients, visitants o usuaris, només el podrà utilitzar una sola persona cada vegada. També es permetrà l’ús d’una persona dependent i l’acompanyant. En cas que es puguin utilitzar pel públic s’hauran de netejar i desinfectar al començament i al final de les representacions i a les pauses si se’n fan.

*.-Es recomana la venda on-line de les entrades. Si és necessari fer venda a les taquilles, es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no impliquin contacte físic, evitant sempre que es pugui l’ús i intercanvi de diners en efectiu. Cal netejar i desinfectar el datàfon o el TPV després de cada ús.

*.-S’ubicaran dispensadors de gel hidroalcohòlic o qualsevol altre desinfectant autoritzat a les zones d’accés o als punts de contacte amb el públic.

 

Mesures de protecció per als col·lectius d’artistes

*.-Cal que tingui en compte les mesures generals d’higiene i prevenció.

*.- Quan hi hagi múltiples artistes en un escenari, la direcció artística cal que vetlli pel manteniment de la distància de seguretat interpersonal i l’ús d’equipament de protecció adequats al risc observat, en cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat.

*.-Tan si s’ha fet una representació com un assaig es garantirà la neteja i desinfecció de totes les superfícies i instruments que hagin tocat els artistes. No es podrà compartir vestuari entre artistes si no s’ha desinfectat prèviament

 

Mesures de seguretat del personal tècnic

*.-Els equips o eines de comunicació seran personals i intransferibles o caldrà substituir i desinfectar les parts que entrin en contacte amb el cos després de cada ús.

*.-Qualsevol equip que hagi de ser manipulat per més d’una persona s’ha de desinfectar després de cada ús.

*.-Les tasques a desenvolupar per més d’una persona que no permetin garantir les distàncies mínimes de seguretat caldrà fer-les utilitzant els equips de protecció adequats.

 

Mesures per a l’activitat esportiva professional i federada

*.-Els esportistes integrats en programes oficialment aprovats, esportistes d’Alt Nivell (DAN), esportistes d’Alt Rendiment (DAR) i els reconeguts pel Consejo Superior de Deportes com a esportistes d’interès nacional, podran accedir als Centres d’Alt Rendiment Esportiu.

*.-Es consideren Centres d’Alt Rendiment, els Centres d’Alt Rendiment esportiu (CAR), els Centres Especialitzats d’Alt Rendiment (CEAR), els Centres de Tecnificació Esportiva (CETD) integrats en programes esportius aprovats pel Consejo Superior de Deportes o pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes.

*.-Es permet l’accés d’un sol entrenador per esportista en cas que s’acrediti que és necessari, no caldrà aquesta acreditació en el cas de persones amb discapacitat o menors que necessitin un acompanyant.

*.-Els esportistes i entrenadors podran accedir al Centre d’entrenament més proper a la seva residència dins el territori de la província; si no n’hi hagués podrà accedir al més proper dins la seva comunitat autònoma; si no n’hi hagués podrà accedir al més proper dins una comunitat autònoma limítrof amb la seva. Cas que s’hagués de desplaçar fora dels límits de la unitat territorial (província o Comunitat Autònoma) necessita una acreditació de la seva federació esportiva o de l’entitat on hagi de fer l’entrenament.

*.-Els Centres d’entrenament tindran la figura del coordinador de totes les mesures generals de seguretat i higiene establertes, un cap mèdic expert en medicina esportiva que s’han de comunicar amb el Consejo Superior de Deportes abans de començar l’activitat d’entrenament a les instal·lacions.

*.-Aquelles federacions esportives presents en qualsevol Centre d’entrenament designaran un responsable tècnic que coordinarà els tècnics de la seva federació per enviar informacions que necessiti el Centre d’Alt Rendiment.

*.-Cada CAR establirà unes normes de protecció sanitària i d’accés i netejarà i desinfectarà les instal·lacions abans de la seva obertura.

*.-Podran disposar de serveis de residència i de restauració sempre que compleixin les mesures genèriques establertes per als establiments de restauració i hotels

*.-Els entrenaments es faran sempre en solitari, sense contacte físic i respectant distàncies mínimes de seguretat interpersonals.

*.-S’establiran torns d’accés i entrenament de dues hores i mitja com a màxim; caldrà respectar la distància mínima de seguretat i la limitació del 30% de l’aforament permès; després de cada torn d’entrenament es netejaran i desinfectaran els espais esportius

 

Mesures d’entrenament en lligues professionals.

*.-Els clubs esportius i les Societats Anònimes Esportives podran desenvolupar entrenaments de tipus mitjà amb tasques individuals de caràcter físic i tècnic i entrenaments tàctics en petits grups de com a molt 10 esportistes, mantenint sempre la distància mínima de seguretat de 2 metres i evitant el contacte físic. Podran fer ús d  les seves instal·lacions seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries.

*.-En cas que es vulgui fer un entrenament de concentració es farà per torns sense superar el 30% de l’aforament de la instal·lació per mantenir distàncies mínimes de seguretat.

*.-Als entrenaments hi podran assistir els entrenadors i personal tècnic sempre que respectin les mesures de seguretat i higiene. D’entre el cos tècnic hi haurà un responsable de comunicar incidències al coordinador de l’entitat esportiva.

*.-Es podrà fer ús dels vestidors sempre que es respectin les mesures generals  de prevenció i higiene establertes per les autoritats sanitàries.

*.-Els mitjans de comunicació no podran assistir a les sessions d’entrenament.

 

Mesures comunes per a l’obertura de Centres d’Alt Rendiment i de desenvolupament d’entrenaments a Lligues professionals

*.-Es podran fer reunions tècniques de treball de 10 participants com a màxim, guardant distancia mínima de seguretat i utilitzant les mesures de protecció necessàries.

*.-Es faran controls mèdics i posteriors seguiments del personal que accedeixi al centre ja siguin esportistes o altre tipus de personal.

*.-Les sessions d’entrenament es faran sempre amb el personal mínim imprescindible i no podran comptar amb personal auxiliar ni encarregats de material.

*.-S’hauran de garantir les mesures de neteja i desinfecció adequades de les instal·lacions, especialment a zones d’ús comú, superfícies de contacte freqüents, poms de portes, taulells, taules, mobles, baranes, terra, telèfons, penjadors i altres. Aquesta neteja i desinfecció es farà de la següent manera:

-Ús de desinfectant tipus lleixiu amb una concentració d’1 part per cada 50 d’aigua o qualsevol desinfectant contra virus homologat que hi hagi al mercat.

-Després de cada neteja els materials usats i els equips de protecció individual que hagin usat els treballadors es llençaran al contenidor del rebuig amb bossa i es farà un rentat de mans.

-Aquestes mesures també es faran en zones privades dels treballadors si n’hi ha, vestidors, armariets dels treballadors, lavabos, cuines i zones de descans.

-En cas que hi hagi treball per torns, després de cada torn de treball es desinfectarà el lloc de treball de cada persona, especialment mobiliari i altres elements que es puguin manipular.

-Si es fan servir uniformes o roba de feina, el rentat i la desinfecció de la roba de feina o uniformes es farà amb aigua calenta entre 60 i 90 graus. La roba de les persones treballadores que estiguin en contacte amb els clients, visitants o usuaris, també cal rentar-la a diari en les mateixes condicions.

-Cal ventilar periòdicament les instal·lacions i com a mínim, durant cinc minuts cada dia.

*.-Si aquestes entitats, locals i establiments disposen d’ascensor o muntacàrregues, el seu ús es limitarà als casos imprescindibles i, en cas que s’hagin d’utilitzar l’ocupació serà d’una persona com a màxim o de dues si es pot garantir distància mínima de dos metres entre els dos ocupants. També es permetrà l’ús d’una persona dependent i l’acompanyant.

*.-En cas que hi hagi lavabos d’ús públic a clients, visitants o usuaris, només el podrà utilitzar una sola persona cada vegada. També es permetrà l’ús d’una persona dependent i l’acompanyant. En cas que es puguin utilitzar pel públic s’hauran de netejar i desinfectar com a mínim sis vegades al dia.

*.-Pel que fa a l’ús de materials i gimnasos caldrà aplicar mesures de protecció d’esportistes i tècnics. No es podrà compartir cap tipus de material o equipament i caldrà desinfectar-los després de cada ús.

 

Mesures per a l’obertura d’instal·lacions esportives a l’aire lliure

*.-Es podran obrir les instal·lacions esportives a l’aire lliure per a la pràctica d’activitats esportives. Es considera instal·lació esportiva a l’aire lliure la que es trobi en un recinte obert o tancat i que no tingui  sostre i parets, queden excloses les piscines i zones d’aigua.

*.-Caldrà fer neteja i desinfecció de les instal·lacions abans de la reobertura

*.-Es permetrà la pràctica esportiva individual o per parelles sense contacte físic i garantint la distància mínima de seguretat interpersonal;  per poder-hi accedir es demanarà cita prèvia amb l’entitat que gestioni la instal·lació que estarà obligada a establir torns, fora dels quals no hi podrà haver ningú a les instal·lacions. Sempre caldrà respectar el límit d’aforament del 30% de la capacitat de l’aforament de la instal·lació.

*.-Cal garantir que no hi hagi acumulacions de persones als sistemes d’accés

*.-Podran accedir a les instal·lacions amb els esportistes un entrenador en cas que sigui necessari i caldrà que ho acreditin. En cas de persones amb discapacitat o menors sempre podran anar acompanyats

*.-S’hauran de garantir les mesures de neteja i desinfecció adequades de les instal·lacions, especialment a zones d’ús comú, superfícies de contacte freqüents, poms de portes, taulells, taules, mobles, baranes, terra, telèfons, penjadors i altres. Aquesta neteja i desinfecció es farà de la següent manera:

-Ús de desinfectant tipus lleixiu amb una concentració d’1 part per cada 50 d’aigua o qualsevol desinfectant contra virus homologat que hi hagi al mercat.

-Després de cada neteja els materials usats i els equips de protecció individual que hagin usat els treballadors es llençaran al contenidor del rebuig amb bossa i es farà un rentat de mans.

-Aquestes mesures també es faran en zones privades dels treballadors si n’hi ha, vestidors, armariets dels treballadors, lavabos, cuines i zones de descans.

-En cas que hi hagi treball per torns, després de cada torn de treball es desinfectarà el lloc de treball de cada persona, especialment mobiliari i altres elements que es puguin manipular.

-Si es fan servir uniformes o roba de feina, el rentat i la desinfecció de la roba de feina o uniformes es farà amb aigua calenta entre 60 i 90 graus. La roba de les persones treballadores que estiguin en contacte amb els clients, visitants o usuaris, també cal rentar-la a diari en les mateixes condicions.

-Cal ventilar periòdicament les instal·lacions i com a mínim, durant cinc minuts cada dia.

*.-Si aquestes entitats, locals i establiments disposen d’ascensor o muntacàrregues, el seu ús es limitarà als casos imprescindibles i, en cas que s’hagin d’utilitzar l’ocupació serà d’una persona com a màxim o de dues si es pot garantir distància mínima de dos metres entre els dos ocupants. També es permetrà l’ús d’una persona dependent i l’acompanyant.

*.-En cas que hi hagi lavabos d’ús públic a clients, visitants o usuaris, només el podrà utilitzar una sola persona cada vegada. També es permetrà l’ús d’una persona dependent i l’acompanyant. En cas que es puguin utilitzar pel públic s’hauran de netejar i desinfectar com a mínim sis vegades al dia.

*.-Els titulars de la instal·lació hauran de complir les normes bàsiques de protecció sanitària. En cas que la instal·lació esportiva es facin altres activitats o serveis no esportius (restauració, etc.) caldrà que compleixin amb la normativa específica.

 

Mesures per a l’activitat esportiva individual amb cita prèvia a centres esportius

*.-Les instal·lacions i centres esportius públics o privats podran oferir serveis esportius individuals i amb cita prèvia.

*.-Abans de l’obertura hauran de netejar i desinfectar les instal·lacions i durant el seu funcionament, s’hauran de garantir les mesures de neteja i desinfecció adequades de les instal·lacions, especialment a zones d’ús comú, superfícies de contacte freqüents, poms de portes, taulells, taules, mobles, baranes, terra, telèfons, penjadors i altres. Aquesta neteja i desinfecció es farà de la següent manera:

-Ús de desinfectant tipus lleixiu amb una concentració d’1 part per cada 50 d’aigua o qualsevol desinfectant contra virus homologat que hi hagi al mercat.

-Després de cada neteja els materials usats i els equips de protecció individual que hagin usat els treballadors es llençaran al contenidor del rebuig amb bossa i es farà un rentat de mans.

-Aquestes mesures també es faran en zones privades dels treballadors si n’hi ha, vestidors, armariets dels treballadors, lavabos, cuines i zones de descans.

-En cas que hi hagi treball per torns, després de cada torn de treball es desinfectarà el lloc de treball de cada persona, especialment mobiliari i altres elements que es puguin manipular.

-Si es fan servir uniformes o roba de feina, el rentat i la desinfecció de la roba de feina o uniformes es farà amb aigua calenta entre 60 i 90 graus. La roba de les persones treballadores que estiguin en contacte amb els clients, visitants o usuaris, també cal rentar-la a diari en les mateixes condicions.

-Cal ventilar periòdicament les instal·lacions i com a mínim, durant cinc minuts cada dia.

*.-Si aquestes entitats, locals i establiments disposen d’ascensor o muntacàrregues, el seu ús es limitarà als casos imprescindibles i, en cas que s’hagin d’utilitzar l’ocupació serà d’una persona com a màxim o de dues si es pot garantir distància mínima de dos metres entre els dos ocupants. També es permetrà l’ús d’una persona dependent i l’acompanyant.

*.-En cas que hi hagi lavabos d’ús públic a clients, visitants o usuaris, només el podrà utilitzar una sola persona cada vegada. També es permetrà l’ús d’una persona dependent i l’acompanyant. En cas que es puguin utilitzar pel públic s’hauran de netejar i desinfectar com a mínim sis vegades al dia

*.-L’activitat esportiva serà individual, per torns, sense contacte físic, amb una sol usuari per entrenador i torn i evitant l’acumulació de persones als accessos tan a l’inici com al final del torn.

*.-Si es disposa de diversos entrenadors es podrà donar servei simultani a tantes persones com entrenadors hi hagi disponibles sense superar mai un 30% de l’aforament i garantint la distància de seguretat de 2 metres entre persones. Es podran habilitar espais auxiliars per persones que necessitin un acompanyant per a la pràctica de l’activitat esportiva (menors o persones amb discapacitats).

*.-Caldrà netejar i desinfectar els espais després de cada ús i al final de la jornada.

*.-Està prohibit utilitzar vestidors o dutxes.

 

Mesures per a l’obertura d’hotels i establiments turístics

*.-Es podran obrir aquells hotels i establiments turístics que haguessin hagut de tancar segons el Decret d’establiment de l’estat d’alarma.

*.-Es podrà oferir serveis de restauració i qualsevol altre servei necessari exclusivament als clients de l’establiment hoteler.

*.-Als serveis de restauració dels hotels i establiments turístics els serà d’aplicació la normativa d’obertura de terrasses en establiments de restauració en la fase 1. Els serveis prestats hauran de garantir les mesures i instruccions sanitàries i de protecció i les distàncies mínimes interpersonals.

*.-Les zones comunes dels establiments hotelers estaran tancades i, per tant no s’hi podrà prestar cap tipus de servei i s’haurà de senyalitzar públicament el seu tancament o clausura

*.-Està prohibit la utilització de piscines, spa, gimnasos, miniclubs, zones infantils, discoteques, sales d’esdeveniments i aquells espais anàlegs que no siguin imprescindibles per a l’allotjament.

 

Mesures d’higiene i prevenció dels hotels i allotjaments turístics

*.-Cal que hi hagi cartells en els idiomes més habituals de la clientela de l’hotel exposant les condicions de restricció d’ús de les instal·lacions i les mesures d’higiene per prevenir contagis

*.-A la zona de recepció cal garantir una separació mínima de 2 metres entre treballadors i clients i, si no es pot mantenir aquesta distància, caldrà adoptar els equips de protecció necessaris segons el risc. Si hi ha zones en què es pugui preveure que hi pot haver aglomeracions o cues puntuals, es marcarà al terra els espais respectant la distància de 2 metres entre persones.

*.-És obligatori desinfectar tots aquells objectes manipulats pels clients o treballadors i s’ubicaran dispensadors de gel hidroalcohòlic o qualsevol altre desinfectant autoritzat a les zones d’accés o als punts de contacte amb el públic.

*.-Per a les unitats d’allotjament caldrà tenir un procediment documentat de neteja d’acord amb les mesures de prevenció i higiene davant el COVID19 indicades per les autoritats sanitàries. Aquest procediment ha d’incloure la retirada de residus i la reposició de material o productes de les cambres si s’ofereix aquest servei; també ha d’incloure el condicionament de les cambres o espais d’allotjament a la sortida del client; aquest procediment ha de concretar cada element que cal netejar, l’ordre en què s’ha de netejar, el producte químic utilitzat per a la desinfecció i l’equip de protecció necessari per a cada tasca, inclòs el processat de materials i productes i la seva neteja posterior.

 

*.-Abans d’obrir l’establiment cal netejar i desinfectar totes les instal·lacions, incloent zones de pas, zones de servei, cambres, parcel·les o espais d’allotjament. Es desinfectarà almenys cada dues hores els objectes i superfícies que hagin pogut tocar o manipular els clients (botoneres d’ascensor o màquines, passamans d’escales, poms de portes, timbres, aixetes de lavabos compartits, etc.)

 

Mesures d’higiene i prevenció per a clients

*.- Els clients han de conèixer en tot moment les condicions de restricció d’ús de les instal·lacions, se’ls comunicarà per escrit de manera prèvia a la confirmació de la reserva i durant la seva estada a l’allotjament.

 

Mesures per al turisme actiu i de natura

*.-Es podran fer activitats de turisme actiu i de natura per grups de fins a 10 persones, per empreses registrades de turisme actiu, preferentment amb cita prèvia.

*.-Aquestes activitats no es podran desenvolupar en zones comunes d’establiments o locals que estaran tancats al públic, excepte les zones de recepció i els lavabos o vestidors que hauran de disposar de dispensadors de gel hidroalcohòlic o qualsevol altre desinfectant autoritzat a les zones d’accés o als punts de contacte amb el públic.

*.-En cas que hi hagi lavabos d’ús públic a clients, visitants o usuaris, només el podrà utilitzar una sola persona cada vegada. També es permetrà l’ús d’una persona dependent i l’acompanyant. En cas que es puguin utilitzar pel públic s’hauran de netejar i desinfectar com a mínim sis vegades al dia.

*.-En el desenvolupament d’aquestes activitats es garantirà la distància de seguretat interpersonal de 2 metres i, en cas que no es pugui mantenir aquesta distància caldrà utilitzar equips de protecció adequats al risc.

*.-Quan per al desenvolupament de l’activitat turística es necessiti fer ús d’equipaments específics, aquests equipaments es desinfectaran adequadament després de cada ús per part dels clients.

Galeria d'imatges