al contingut a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre les mesures establertes per als llocs de culte en la Fase 2 decretada pel Govern de l’Estat espanyol dins el “Plan para la transición a la nueva normalidad”

DISSABTE 06 JUNY 2020

COMUNICAT:

 

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre les mesures establertes per als llocs de culte en la Fase 2 decretada pel Govern de l’Estat espanyol dins el “Plan para la transición a la nueva normalidad”

 

Atenent l’Estat d’Alarma amb motiu de la lluita contra l’epidèmia de COVID-19, us informem que el Govern de l’estat espanyol ha decretat l’establiment de la Fase 2 del desescalament de l’actual estat d’alarma que estarà vigent a la regió sanitària de Lleida a partir de les 00:00 hores del dia 8/06/2020.

 

Mesures d’higiene i prevenció previstes per als llocs de treball, centres de treball, entitats, locals i establiments

*.-El titular de l’activitat ha de vetllar pel compliment de totes les normes de prevenció.

*.-Els treballadors han de tenir sempre disponibles gels hidroalcohòlics o amb altres desinfectants homologats, per a la neteja de mans o, si no se’n pot aconseguir, aigua i sabó. Quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal, cal que les persones treballadores disposin d’equips de protecció adequats i estar formades i informades en relació a l’ús correcte dels EPI

*.-Aquesta normativa serà aplicable a tots els treballadors d’empreses que prestin serveis a centres, entitats, locals o establiments regulats en aquesta ordre

*.-Els fitxadors electrònics de jornada laboral per empremta dactilar, se substituiran per qualsevol altre sistema de control d’horaris o es desinfectarà el dispositiu abans i després de cada ús, advertint els treballadors de l’obligació de desinfecció.

*.-La disposició de llocs de treball i l’organització de torns es farà de manera que es garanteixi la distància mínima de dos metres entre persones.

*.-Totes aquestes mesures es mantindran als vestidors, als armariets dels treballadors, lavabos dels treballadors, àrees de descans, menjadors, cuines o altres zones comunitàries dels treballadors.

*.-Si un treballador comença a tenir símptomes compatibles amb COVID19, es comunicarà immediatament per telèfon al CAP i al servei de prevenció de riscos laborals. La persona treballadora amb símptomes abandonarà el lloc de treball immediatament i anirà al metge per ser valorat.

 

Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre

*.-Les persones titulars de l’activitat econòmica o les persones directores de centre o entitats hauran de garantir les mesures de neteja i desinfecció adequades de les instal·lacions, especialment a zones d’ús comú, superfícies de contacte freqüents, poms de portes, taulells, taules, mobles, baranes, terra, telèfons, penjadors i altres. Aquesta neteja i desinfecció es farà de la següent manera:

-Ús de desinfectant tipus lleixiu amb una concentració d’1 part per cada 50 d’aigua o qualsevol desinfectant contra virus homologat que hi hagi al mercat.

-Després de cada neteja els materials usats i els equips de protecció individual que hagin usat els treballadors es llençaran al contenidor del rebuig amb bossa i es farà un rentat de mans.

-Aquestes mesures també es faran en zones privades dels treballadors si n’hi ha, vestidors, armariets dels treballadors, lavabos, cuines i zones de descans.

-En cas que hi hagi treball per torns, després de cada torn de treball es desinfectarà el lloc de treball de cada persona, especialment mobiliari i altres elements que es puguin manipular.

-Si es fan servir uniformes o roba de feina, el seu rentat i desinfecció regular es farà de la manera habitual

-Cal ventilar periòdicament les instal·lacions i, com a mínim, diàriament el temps necessari perquè hi hagi una renovació adequada de l’aire.

*.-Si els centres de treball, entitats, locals i establiments disposen d’ascensor o muntacàrregues, el seu ús es limitarà als casos imprescindibles i, en cas que s’hagin d’utilitzar l’ocupació serà d’una persona com a màxim; només hi els podran utilitzar dues persones si es pot garantir distància mínima de dos metres entre els dos ocupants. Sí que es permetrà l’ús d’una persona dependent i l’acompanyant.

*.-En cas que hi hagi lavabos d’ús públic a clients, visitants o usuaris, només els podrà utilitzar una sola persona cada vegada. Com a excepció es permetrà el seu ús a menors i persones dependents amb acompanyant. En cas que es puguin utilitzar pel públic s’hauran de reforçar la neteja i desinfecció de manera que se’n garanteixi la seva salubritat i higiene.

*.-Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no impliquin contacte físic, evitant sempre que es pugui l’ús i intercanvi de diners en efectiu. Cal netejar i desinfectar el datàfon o el TPV després de cada ús si no el fa servir el mateix empleat.

*.-Caldrà disposar de papereres, si es possible amb tapa i pedal, per poder dipositar mocadors o qualsevol material de rebuig i que hauran de netejar-se i desinfectar-se de manera freqüent i com a mínim una vegada al dia.

*.-Aquestes mesures són de caràcter general, si algun dels centres de treball, entitats, locals i establiments té una normativa de neteja i desinfecció més restrictiva, haurà d’aplicar-la.

 

Mesures relatives als Llocs de Culte

*.- Es permet l’assistència als llocs de culte sempre que no se superi el 50% de l’aforament que permet la instal·lació i es respectin les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries, especialment distància mínima de seguretat de 2 metres, higiene de mans i ús de mascareta.

*.-Per poder calcular l’aforament màxim es farà de la següent manera:

-En espais amb seients individuals, cal respectar la distància mínima d’un metre entre persona i persona.

-En espais amb seients tipus banc, una persona asseguda per cada metre lineal de banc

-En espais sense seients, una persona dreta per cada metre quadrat de superfície.

*.-Per calcular l’espai disponible no es pot comptar els passadissos, vestíbuls, altars o llocs de presidència i colaterals, patis i lavabos si n’hi hagués.

*.-L’aforament màxim s’ha de calcular prèviament i publicar-se en un espai visible de l’espai destinat al culte. En cas que hi hagi més d’un espai de culte cal posar aquesta informació individualitzada per a cadascun dels espais dedicats al culte.

*.-No es podran celebrar actes de culte a l’exterior dels edificis o a la via pública.

*.-Amb caràcter general caldrà tenir en compte aquestes premisses:

-Ús generalitzat de mascareta

-Abans de cada celebració és obligatòria la desinfecció dels espais utilitzats o que s’hagin d’utilitzar en el futur i durant l’activitat es reiterarà la desinfecció d’objectes que es puguin tocar amb més freqüència.

-Organitzar entrades i sortides per evitar aglomeracions o agrupacions de persones als accessos i rodalies del centre de culte.

-Caldrà instal·lar a disposició del públic dispensadors de gel hidroalcohòlic o desinfectants homologats i autoritzats pel Ministerio de Sanidad a l’entrada del centre de culte.

-No es permet l’ús d’aigua beneïda i les ablucions cal efectuar-les a casa.

-Es facilitarà la distribució dels assistents amb una correcta senyalització dels seients o zones utilitzables pel públic

-Cas que el públic se situï directament a terra cal que sigui respectant la distància d’un metre quadrat per assistent, si es fa ús d’una estora o similar cal que sigui d’ús individual, si s’ha de descalçar per a la celebració del ritus religiós, el calçat es guardarà en un lloc estipulat de manera individual i a l’interior d’una bossa.

-Es limitarà el culte sempre al temps mínim imprescindible.

-Mentre se celebrin els ritus s’evitarà contacte personal mantenint sempre les distàncies de seguretat establertes; no es podran distribuir llibres o fulletons entre el públic; el públic no podrà tocar o besar objectes de devoció i actuacions de cors.