al contingut a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre les mesures establertes per als comerços en la Fase 2 decretada pel Govern de l’Estat espanyol dins el “Plan para la transición a la nueva normalidad”

DISSABTE 06 JUNY 2020

 

COMUNICAT:

 

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre les mesures establertes per als comerços en la Fase 2 decretada pel Govern de l’Estat espanyol dins el “Plan para la transición a la nueva normalidad”

 

Atenent l’Estat d’Alarma amb motiu de la lluita contra l’epidèmia de COVID-19, us informem que el Govern de l’estat espanyol ha decretat l’establiment de la Fase 2 del desescalament de l’actual estat d’alarma que estarà vigent a la regió sanitària de Lleida a partir de les 00:00 hores del dia 8/06/2020.

 

 

Mesures d’higiene i prevenció previstes per als llocs de treball, centres de treball, entitats, locals i establiments

*.-El titular de l’activitat ha de vetllar pel compliment de totes les normes de prevenció.

*.-Els treballadors han de tenir sempre disponibles gels hidroalcohòlics o amb altres desinfectants homologats, per a la neteja de mans o, si no se’n pot aconseguir, aigua i sabó. Quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal, cal que les persones treballadores disposin d’equips de protecció adequats i estar formades i informades en relació a l’ús correcte dels EPI

*.-Aquesta normativa serà aplicable a tots els treballadors d’empreses que prestin serveis a centres, entitats, locals o establiments regulats en aquesta ordre

*.-Els fitxadors electrònics de jornada laboral per empremta dactilar, se substituiran per qualsevol altre sistema de control d’horaris o es desinfectarà el dispositiu abans i després de cada ús, advertint els treballadors de l’obligació de desinfecció.

*.-La disposició de llocs de treball i l’organització de torns es farà de manera que es garanteixi la distància mínima de dos metres entre persones.

*.-Totes aquestes mesures es mantindran als vestidors, als armariets dels treballadors, lavabos dels treballadors, àrees de descans, menjadors, cuines o altres zones comunitàries dels treballadors.

*.-Si un treballador comença a tenir símptomes compatibles amb COVID19, es comunicarà immediatament per telèfon al CAP i al servei de prevenció de riscos laborals. La persona treballadora amb símptomes abandonarà el lloc de treball immediatament i anirà al metge per ser valorat.

 

Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre

*.-Les persones titulars de l’activitat econòmica o les persones directores de centre o entitats hauran de garantir les mesures de neteja i desinfecció adequades de les instal·lacions, especialment a zones d’ús comú, superfícies de contacte freqüents, poms de portes, taulells, taules, mobles, baranes, terra, telèfons, penjadors i altres. Aquesta neteja i desinfecció es farà de la següent manera:

-Ús de desinfectant tipus lleixiu amb una concentració d’1 part per cada 50 d’aigua o qualsevol desinfectant contra virus homologat que hi hagi al mercat.

-Després de cada neteja els materials usats i els equips de protecció individual que hagin usat els treballadors es llençaran al contenidor del rebuig amb bossa i es farà un rentat de mans.

-Aquestes mesures també es faran en zones privades dels treballadors si n’hi ha, vestidors, armariets dels treballadors, lavabos, cuines i zones de descans.

-En cas que hi hagi treball per torns, després de cada torn de treball es desinfectarà el lloc de treball de cada persona, especialment mobiliari i altres elements que es puguin manipular.

-Si es fan servir uniformes o roba de feina, el seu rentat i desinfecció regular es farà de la manera habitual

-Cal ventilar periòdicament les instal·lacions i, com a mínim, diàriament el temps necessari perquè hi hagi una renovació adequada de l’aire.

*.-Si els centres de treball, entitats, locals i establiments disposen d’ascensor o muntacàrregues, el seu ús es limitarà als casos imprescindibles i, en cas que s’hagin d’utilitzar l’ocupació serà d’una persona com a màxim; només hi els podran utilitzar dues persones si es pot garantir distància mínima de dos metres entre els dos ocupants. Sí que es permetrà l’ús d’una persona dependent i l’acompanyant.

*.-En cas que hi hagi lavabos d’ús públic a clients, visitants o usuaris, només els podrà utilitzar una sola persona cada vegada. Com a excepció es permetrà el seu ús a menors i persones dependents amb acompanyant. En cas que es puguin utilitzar pel públic s’hauran de reforçar la neteja i desinfecció de manera que se’n garanteixi la seva salubritat i higiene.

*.-Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no impliquin contacte físic, evitant sempre que es pugui l’ús i intercanvi de diners en efectiu. Cal netejar i desinfectar el datàfon o el TPV després de cada ús si no el fa servir el mateix empleat.

*.-Caldrà disposar de papereres, si es possible amb tapa i pedal, per poder dipositar mocadors o qualsevol material de rebuig i que hauran de netejar-se i desinfectar-se de manera freqüent i com a mínim una vegada al dia.

*.-Aquestes mesures són de caràcter general, si algun dels centres de treball, entitats, locals i establiments té una normativa de neteja i desinfecció més restrictiva, haurà d’aplicar-la.

 

Mesures relatives a les condicions de reobertura d’establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis associats (perruqueria, estètica o similar)

*.-Poden reobrir al públic els establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis professionals que s’haguessin vist obligats a tancar com a conseqüència del decret de 14 de març de declaració de l’estat d’alarma, amb independència de la seva superfície útil d’exposició i venda. Per obrir han de complir els següents requisits:

-Reduir al 40% l’aforament dels locals comercials, garantir una separació mínima entre clients de 2 metres i, si no es pot garantir aquesta distància mínima, atendre els clients individualment.

-Disposar d’un horari d’atenció preferent per a persones de més de 65 anys, dins els horaris que aquestes persones tenen per poder sortir a la via pública, de 10 a 12 hores i de 19 a 20 hores.

*.-Poden reobrir els concessionaris de vehicles, les ITV, centres de jardineria i vivers de plantes sense límit de superfície, les entitats de jocs d’àmbit estatal (loteries o similars), sempre amb cita prèvia per als clients i sempre que no estiguin inclosos en un parc o centre comercial.

*.-Tos aquests comerços podran tenir sistemes de recollida de productes comprats per telèfon o on-line, sempre que evitin aglomeracions a l’interior o als accessos dels locals

*.-També podran tenir sistemes de repartiment a domicili per a determinats col·lectius (persones vulnerables o dependents).

*.-Els mercats municipals a l’aire lliure podran reobrir prioritzant els productes alimentaris i de primera necessitat i procurant que no hi hagi manipulació directa dels productes per part dels consumidors. Es garantirà distanciament adequat entre parades per garantir la seguretat i la distància entre treballadors, clients i vianants. Es garantirà en tot cas la presència d’una tercera part de les parades i una afluència de la clientela que permeti el distanciament mínim o s’augmentarà proporcionalment la superfície habilitada per a exercir l’activitat.

*.-Es donarà prioritat a productes alimentaris i de primera necessitat i està prohibit que els clients manipulin qualsevol tipus de producte.

 

Mesures d’higiene per als establiments i locals oberts al públic

*.-Les persones titulars de l’activitat seran responsables de les mesures de seguretat i higiene adequades al seu tipus d’establiment. Tots els locals comercials faran una neteja i desinfecció de les instal·lacions dues vegades al dia, especialment poms de portes, taulells, mobles, baranes, màquines dispensadores, terra, carros, telèfons, penjadors, cistelles, aixetes etc.

Aquesta neteja i desinfecció es farà de la següent manera:

-Ús de desinfectant tipus lleixiu amb una concentració d’1 part per cada 50 d’aigua o qualsevol desinfectant contra virus homologat que hi hagi al mercat.

-Després de cada neteja els materials usats i els equips de protecció individual que hagin usat els treballadors es llençaran al contenidor del rebuig amb bossa i es farà un rentat de mans.

*.-Una de les sessions de neteja i desinfecció es farà obligatòriament en acabar la jornada.

*.-Per fer la segona neteja es podrà fer una pausa per a neteja, desinfecció i reposició al llarg de la jornada i preferentment al migdia. Aquest horaris de  tancament per neteja es comunicaran amb cartells o missatges de megafonia

*.-En cas que hi hagi treball per torns, després de cada torn de treball es desinfectarà el lloc de treball de cada persona, especialment taulells, mampares, teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils, eines, etc.

*.-Aquestes mesures també es faran en zones privades dels treballadors si n’hi ha, vestidors, armariets dels treballadors, lavabos, cuines i zones de descans, en cas que hi hagi més d’una persona treballant al local.

*.-Es revisarà cada hora el funcionament, neteja i desinfecció dels sanitaris, aixetes i poms de portes dels lavabos.

*.-En cas que els locals tinguin a disposició del públic màquines de vènding, bugaderies amb maquines d’autoservei o similars, el propietari de l’establiment haurà de garantir el compliment de les mesures d’higiene i desinfecció d’aquestes màquines i del local i informar amb cartells de les condicions d’ús als seus clients.

 

Mesures d’higiene i protecció del personal laboral dels establiments i locals oberts al públic.

*.-Cal garantir una separació física mínima de dos metres amb el client i, si no es pot mantenir aquesta distància, cal instal·lar una protecció o barrera protectora, tipus pantalla o mampara i mantenir una distància d’1 metre.

*.-La distància entre parades als mercats ambulants serà com a mínim de 2 metres i entre parades i vianants també serà de 2 metres.

*.-Els establiments tipus perruqueria, centres d’estètica, fisioteràpia o similar que no poden garantir la distància mínima entre client i professional, cal utilitzar sempre material de protecció adequat que asseguri la protecció del treballador i del client; en tots els casos es garantirà separació mínima entre els clients de 2 metres com a mínim.

 

Mesures relatives a higiene dels clients a l’interior d’establiments, locals i mercats a l’aire lliure.

*.-Els clients només podran ser a l’interior de l’establiment el temps imprescindible per fer les compres o rebre el servei.

*.-Els establiments i local i els mercats  a l’aire lliure hauran d’assenyalar amb balises o marques a terra o cartells de forma clara la distància de seguretat interpersonal de 2 metres i que un venedor no podrà atendre més d’un client de forma simultània.

*.-Els establiments hauran de tenir dispensadors de gel hidroalcohòlic o altres desinfectants autoritzats en condicions per poder-los fer servir a disposició dels clients a l’entrada del local. Es recomana la instal·lació d’aquests dispensadors a les rodalies dels mercats a l’aire lliure.

*.-Els comerços o mercats que tinguin zones d’autoservei, hauran de tenir algú del seu personal que serveixi els clients, de manera que no puguin agafar ells sols el producte.

*.-No hi pot haver a disposició dels clients productes de prova o destinats a la venda de cosmètics, perfumeria o similars que pugui manipular el client .

*.-Tampoc no es podrà disposar de dispositius de telecomunicacions de prova de manera lliure pels clients, aquesta prova ha d’estar supervisada per un venedor que ha de desinfectar el dispositiu immediatament després del seu ús.

*.-Als establiments de venda o arranjament de roba o productes tèxtils o calçat, els emprovadors només es podran usar per una persona cada vegada i es netejaran i desinfectaran després de cada ús. En cas de prova d’una peça de roba o calçat que no es compri, el responsable del comerç l’ha d’higienitzar i desinfectar abans que se la pugui emprovar un altre client. Se seguirà el mateix procediment amb la devolució de peces.

 

Mesures en l’aforament dels locals comercials

*.-És obligatori que estigui exposat al públic l’aforament màxim de cada local tenint en compte la distància de seguretat de dos metres entre clients i que cada venedor només pot atendre un client cada vegada. També han d’exposar que és obligatori respectar la distància de seguretat de dos metres entre clients.

*.-Els locals han de tenir algun sistema de recompte del  seu aforament per no superar-lo.

*.-La circulació de persones i la distribució d’espais dins el local es modificarà per garantir distància de seguretat interpersonal. Si el local disposa de dues portes se’n pot habilitar una per entrada i l’altra per a sortida per reduir el risc d’aglomeracions.

*.-Els establiments o locals comercials que tinguin pàrking regulat amb sistemes electrònics no podran fer funcionar el sistema regulador de tickets o targetes de manera automàtica i serà sempre un membre de personal de seguretat qui en faci el control manual.