al contingut a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre les mesures establertes per a hotels i allotjaments turístics en la Fase 2 decretada pel Govern de l’Estat espanyol dins el “Plan para la transición a la nueva normalidad”

DISSABTE 06 JUNY 2020

COMUNICAT:

 

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre les mesures establertes per a hotels i allotjaments turístics en la Fase 2 decretada pel Govern de l’Estat espanyol dins el “Plan para la transición a la nueva normalidad”

 

Atenent l’Estat d’Alarma amb motiu de la lluita contra l’epidèmia de COVID-19, us informem que el Govern de l’estat espanyol ha decretat l’establiment de la Fase 2 del desescalament de l’actual estat d’alarma que estarà vigent a la regió sanitària de Lleida a partir de les 00:00 hores del dia 8/06/2020.

 

Mesures d’higiene i prevenció previstes per als llocs de treball, centres de treball, entitats, locals i establiments

*.-El titular de l’activitat ha de vetllar pel compliment de totes les normes de prevenció.

*.-Els treballadors han de tenir sempre disponibles gels hidroalcohòlics o amb altres desinfectants homologats, per a la neteja de mans o, si no se’n pot aconseguir, aigua i sabó. Quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal, cal que les persones treballadores disposin d’equips de protecció adequats i estar formades i informades en relació a l’ús correcte dels EPI

*.-Aquesta normativa serà aplicable a tots els treballadors d’empreses que prestin serveis a centres, entitats, locals o establiments regulats en aquesta ordre

*.-Els fitxadors electrònics de jornada laboral per empremta dactilar, se substituiran per qualsevol altre sistema de control d’horaris o es desinfectarà el dispositiu abans i després de cada ús, advertint els treballadors de l’obligació de desinfecció.

*.-La disposició de llocs de treball i l’organització de torns es farà de manera que es garanteixi la distància mínima de dos metres entre persones.

*.-Totes aquestes mesures es mantindran als vestidors, als armariets dels treballadors, lavabos dels treballadors, àrees de descans, menjadors, cuines o altres zones comunitàries dels treballadors.

*.-Si un treballador comença a tenir símptomes compatibles amb COVID19, es comunicarà immediatament per telèfon al CAP i al servei de prevenció de riscos laborals. La persona treballadora amb símptomes abandonarà el lloc de treball immediatament i anirà al metge per ser valorat.

 

Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre

*.-Les persones titulars de l’activitat econòmica o les persones directores de centre o entitats hauran de garantir les mesures de neteja i desinfecció adequades de les instal·lacions, especialment a zones d’ús comú, superfícies de contacte freqüents, poms de portes, taulells, taules, mobles, baranes, terra, telèfons, penjadors i altres. Aquesta neteja i desinfecció es farà de la següent manera:

-Ús de desinfectant tipus lleixiu amb una concentració d’1 part per cada 50 d’aigua o qualsevol desinfectant contra virus homologat que hi hagi al mercat.

-Després de cada neteja els materials usats i els equips de protecció individual que hagin usat els treballadors es llençaran al contenidor del rebuig amb bossa i es farà un rentat de mans.

-Aquestes mesures també es faran en zones privades dels treballadors si n’hi ha, vestidors, armariets dels treballadors, lavabos, cuines i zones de descans.

-En cas que hi hagi treball per torns, després de cada torn de treball es desinfectarà el lloc de treball de cada persona, especialment mobiliari i altres elements que es puguin manipular.

-Si es fan servir uniformes o roba de feina, el seu rentat i desinfecció regular es farà de la manera habitual

-Cal ventilar periòdicament les instal·lacions i, com a mínim, diàriament el temps necessari perquè hi hagi una renovació adequada de l’aire.

*.-Si els centres de treball, entitats, locals i establiments disposen d’ascensor o muntacàrregues, el seu ús es limitarà als casos imprescindibles i, en cas que s’hagin d’utilitzar l’ocupació serà d’una persona com a màxim; només hi els podran utilitzar dues persones si es pot garantir distància mínima de dos metres entre els dos ocupants. Sí que es permetrà l’ús d’una persona dependent i l’acompanyant.

*.-En cas que hi hagi lavabos d’ús públic a clients, visitants o usuaris, només els podrà utilitzar una sola persona cada vegada. Com a excepció es permetrà el seu ús a menors i persones dependents amb acompanyant. En cas que es puguin utilitzar pel públic s’hauran de reforçar la neteja i desinfecció de manera que se’n garanteixi la seva salubritat i higiene.

*.-Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no impliquin contacte físic, evitant sempre que es pugui l’ús i intercanvi de diners en efectiu. Cal netejar i desinfectar el datàfon o el TPV després de cada ús si no el fa servir el mateix empleat.

*.-Caldrà disposar de papereres, si es possible amb tapa i pedal, per poder dipositar mocadors o qualsevol material de rebuig i que hauran de netejar-se i desinfectar-se de manera freqüent i com a mínim una vegada al dia.

*.-Aquestes mesures són de caràcter general, si algun dels centres de treball, entitats, locals i establiments té una normativa de neteja i desinfecció més restrictiva, haurà d’aplicar-la.

 

Reobertura de zones comunes d’hotels i allotjaments turístics

*.-Es podran reobrir les zones comunes dels hotels sempre que no superin una tercera part del seu aforament

*.-Pel que fa a la prestació de serveis de restauració en hotels i allotjaments turístics hauran de complir les mesures generals establertes per a la reobertura de terrasses i locals dedicats a l’hostaleria i la restauració, bars i restaurants.

*.-Tot el que estableix aquesta ordre és sense perjudici del que es va establir en l’ordre TMA/277/2020 de 23 de març de 2020 de serveis essencials a determinats establiments hotelers i d’allotjament turístic i és complementari del que es va establir en aquella ordre.

 

Mesures d’higiene i prevenció a les zones comunes d’hotels i allotjaments turístics

*.-Cada establiment ha de determinar els aforaments de les seves sones comunes, dels llocs on celebrarà esdeveniments d’acord amb la mesura de restricció d’una tercer apart de l’aforament i les mesures d’higiene i manteniment de distància e seguretat interpersonal de 2 metres.

*.-Els espais tancats on se celebrin esdeveniments, activitats d’animació o gimnasos s’hauran de ventilar dues hores abans i després del seu ús.

*.-Les activitats d’animació o classes grupals s’han de dissenyar per a un màxim de 20 persones, i garantint les mesures de protecció, ús de mascareta i higiene de mans i distància interpersonal de seguretat de 2 metres entre usuaris i monitors o animadors. Es faran preferentment a l’aire lliure i s’evitarà l’intercanvi d’objectes.

*.-Es desinfectaran els objectes utilitzats en les activitats d’animació després de cada ús i s’instal·laran dispensadors de gel hidroalcohòlic o un altre desinfectant autoritzat en condicions d’ús per a la clientela.

*.-Pel que fa a les instal·lacions esportives d’aquest tipus d’establiment, caldrà aplicar les mesures establertes per a instal·lacions esportives en Fase 1 i Fase 2 i pel que fa a piscines i spas caldrà aplicar les mesures previstes en aquesta ordre per a aquest tipus d’instal·lacions.