al contingut a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre les mesures establertes per a cinemes i teatres en la Fase 2 decretada pel Govern de l’Estat espanyol dins el “Plan para la transición a la nueva normalidad”

DISSABTE 06 JUNY 2020

COMUNICAT:

 

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre les mesures establertes per a cinemes i teatres en la Fase 2 decretada pel Govern de l’Estat espanyol dins el “Plan para la transición a la nueva normalidad”

 

Atenent l’Estat d’Alarma amb motiu de la lluita contra l’epidèmia de COVID-19, us informem que el Govern de l’estat espanyol ha decretat l’establiment de la Fase 2 del desescalament de l’actual estat d’alarma que estarà vigent a la regió sanitària de Lleida a partir de les 00:00 hores del dia 8/06/2020.

 

Mesures d’higiene i prevenció previstes per als llocs de treball, centres de treball, entitats, locals i establiments

*.-El titular de l’activitat ha de vetllar pel compliment de totes les normes de prevenció.

*.-Els treballadors han de tenir sempre disponibles gels hidroalcohòlics o amb altres desinfectants homologats, per a la neteja de mans o, si no se’n pot aconseguir, aigua i sabó. Quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal, cal que les persones treballadores disposin d’equips de protecció adequats i estar formades i informades en relació a l’ús correcte dels EPI

*.-Aquesta normativa serà aplicable a tots els treballadors d’empreses que prestin serveis a centres, entitats, locals o establiments regulats en aquesta ordre

*.-Els fitxadors electrònics de jornada laboral per empremta dactilar, se substituiran per qualsevol altre sistema de control d’horaris o es desinfectarà el dispositiu abans i després de cada ús, advertint els treballadors de l’obligació de desinfecció.

*.-La disposició de llocs de treball i l’organització de torns es farà de manera que es garanteixi la distància mínima de dos metres entre persones.

*.-Totes aquestes mesures es mantindran als vestidors, als armariets dels treballadors, lavabos dels treballadors, àrees de descans, menjadors, cuines o altres zones comunitàries dels treballadors.

*.-Si un treballador comença a tenir símptomes compatibles amb COVID19, es comunicarà immediatament per telèfon al CAP i al servei de prevenció de riscos laborals. La persona treballadora amb símptomes abandonarà el lloc de treball immediatament i anirà al metge per ser valorat.

 

Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre

*.-Les persones titulars de l’activitat econòmica o les persones directores de centre o entitats hauran de garantir les mesures de neteja i desinfecció adequades de les instal·lacions, especialment a zones d’ús comú, superfícies de contacte freqüents, poms de portes, taulells, taules, mobles, baranes, terra, telèfons, penjadors i altres. Aquesta neteja i desinfecció es farà de la següent manera:

-Ús de desinfectant tipus lleixiu amb una concentració d’1 part per cada 50 d’aigua o qualsevol desinfectant contra virus homologat que hi hagi al mercat.

-Després de cada neteja els materials usats i els equips de protecció individual que hagin usat els treballadors es llençaran al contenidor del rebuig amb bossa i es farà un rentat de mans.

-Aquestes mesures també es faran en zones privades dels treballadors si n’hi ha, vestidors, armariets dels treballadors, lavabos, cuines i zones de descans.

-En cas que hi hagi treball per torns, després de cada torn de treball es desinfectarà el lloc de treball de cada persona, especialment mobiliari i altres elements que es puguin manipular.

-Si es fan servir uniformes o roba de feina, el seu rentat i desinfecció regular es farà de la manera habitual

-Cal ventilar periòdicament les instal·lacions i, com a mínim, diàriament el temps necessari perquè hi hagi una renovació adequada de l’aire.

*.-Si els centres de treball, entitats, locals i establiments disposen d’ascensor o muntacàrregues, el seu ús es limitarà als casos imprescindibles i, en cas que s’hagin d’utilitzar l’ocupació serà d’una persona com a màxim; només hi els podran utilitzar dues persones si es pot garantir distància mínima de dos metres entre els dos ocupants. Sí que es permetrà l’ús d’una persona dependent i l’acompanyant.

*.-En cas que hi hagi lavabos d’ús públic a clients, visitants o usuaris, només els podrà utilitzar una sola persona cada vegada. Com a excepció es permetrà el seu ús a menors i persones dependents amb acompanyant. En cas que es puguin utilitzar pel públic s’hauran de reforçar la neteja i desinfecció de manera que se’n garanteixi la seva salubritat i higiene.

*.-Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no impliquin contacte físic, evitant sempre que es pugui l’ús i intercanvi de diners en efectiu. Cal netejar i desinfectar el datàfon o el TPV després de cada ús si no el fa servir el mateix empleat.

*.-Caldrà disposar de papereres, si es possible amb tapa i pedal, per poder dipositar mocadors o qualsevol material de rebuig i que hauran de netejar-se i desinfectar-se de manera freqüent i com a mínim una vegada al dia.

*.-Aquestes mesures són de caràcter general, si algun dels centres de treball, entitats, locals i establiments té una normativa de neteja i desinfecció més restrictiva, haurà d’aplicar-la.

 

Mesures generals de control d’aforament

*.-La reducció de l’aforament a una tercera part es calcularà respecte de l’aforament previst al Pla d’Autoprotecció de l’edifici o instal·lació tan per als espais tancats com a l’aire lliure. Aquest aforament es controlarà tan amb la venda física d’entrades com amb les entrades on-line i es limitarà el seu nombre a la restricció de l’aforament.

*.- Si el percentatge de limitació de l’aforament no permet la distància mínima de seguretat interpersonal de 2 metres, preval el manteniment de la distància de seguretat sobre el percentatge d’aforament permès i, per tant caldrà limitar-lo per sota de la tercera part.

 

Mesures per a cinemes, teatre, auditoris i espais similars i altres espais dedicats a actes culturals

*.-Els cinemes, teatres, auditoris i espais similars que haguessin suspès l’activitat per l’estat d’alarma poden reobrir amb butaques preassignades i sense superar una tercera part del seu aforament ni les 50 persones en total.

*.-En espais a l’aire lliure, les activitats es faran sempre amb el públic assegut, mantenint la distància de seguretat interpersonal de 2 metres, sense superar una tercera part de l’aforament permès ni les 400 persones.

*.-Es recomana la venda on-line de les entrades. Si és necessari fer venda a les taquilles, es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no impliquin contacte físic, evitant sempre que es pugui l’ús i intercanvi de diners en efectiu. Cal netejar i desinfectar el datàfon o el TPV després de cada ús.

*.-Els espectadors sempre hauran d’estar asseguts i mantenir la distància de seguretat establerta per les autoritats sanitàries.

*.-Es recomana que totes les entrades i els seients estiguin numerats i cal inhabilitar les butaques que no compleixin els criteris de distanciament físic. S’evitarà tant com sigui possible el pas de persones entre files.

*.-Es posaran marques de distanciament al terra a l’accés a la sala.

*.-L’obertura de portes es farà amb l’antelació suficient per garantir un accés esglaonat i fixant franges horàries adequades per a l’accés.

*.-No es poden entregar programes o qualsevol tipus de paper.

*.-En cas que no es pugui garantir la distància de seguretat caldrà assegurar-se que tothom fa ús d’equips de protecció adequats al risc.

*.-La sortida del local es farà de manera esglaonada per garantir el distanciament de seguretat.

*.-Es recomana que s’evitin les pauses a la meitat dels espectacles i si s’han de fer s’aplicaran les mateixes mesures que a l’entrada i sortida de l’espectacle.

*.-S’autoritzen els serveis de botiga, cafeteria o similars que hauran d’adpotar totes les mesures previstes per a bars i restaurants

*.-No està permès el servei de guarda-roba de consigna.

*.-Cal fer avisos abans i després de l’espectacle que recordin les mesures d’higiene i distanciament.

*.-La distància entre treballadors de sala i públic durant l’atenció i l’acomodació serà de 2 metres

*.-Els establiments o locals oberts o a l’aire lliure hauran de netejar i desinfectar almenys una vegada al dia, abans d‘obrir al públic.

*.-En cas que es faci més d’una funció o passi caldrà netejar i desinfectar sempre abans de l’entrada del públic de cada funció.

*.-Cal que tingui en compte les mesures generals d’higiene i prevenció als col·lectius d’artistes.

*.- Quan hi hagi múltiples artistes en un escenari, la direcció artística cal que vetlli pel manteniment de la distància de seguretat interpersonal i l’ús d’equipament de protecció adequats al risc observat, en cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat.

*.-Tan si s’ha fet una representació com un assaig es garantirà la neteja i desinfecció de totes les superfícies i instruments que hagin tocat els artistes. No es podrà compartir vestuari entre artistes si no s’ha desinfectat prèviament

*.-Els equips o eines de comunicació seran personals i intransferibles o caldrà substituir i desinfectar les parts que entrin en contacte amb el cos després de cada ús.

*.-Qualsevol equip que hagi de ser manipulat per més d’una persona s’ha de desinfectar després de cada ús.

*.-Les tasques a desenvolupar per més d’una persona que no permetin garantir les distàncies mínimes de seguretat caldrà fer-les utilitzant els equips de protecció adequats.