al contingut a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre les mesures establertes en la Fase 3 decretada pel Govern de l’Estat espanyol dins el “Plan para la transición a la nueva normalidad”

DIJOUS 18 JUNY 2020

 

COMUNICAT:

 

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre les mesures establertes en la Fase 3 decretada pel Govern de l’Estat espanyol dins el “Plan para la transición a la nueva normalidad”

 

Atenent l’Estat d’Alarma amb motiu de la lluita contra l’epidèmia de COVID-19, us informem que el Govern de l’estat espanyol ha decretat l’establiment de la Fase 3 del desescalament de l’actual estat d’alarma que estarà vigent a la regió sanitària de Lleida a partir de les 00:00 hores del dia 18/06/2020.

 

Àmbit d’aplicació

*.-Aquest ordre està vigent en totes les activitats i persones de la Regió Sanitària. Les persones especialment vulnerables al COVID19 també podran realitzar aquestes activitats sempre que la seva condició clínica ho permeti i amb mesures d’autoprotecció.

*.-Les persones afectades per COVID19, amb símptomes o amb període de quarantena després d’haver estat diagnosticades de COVID19, o per haver tingut contacte estret amb alguna persona infectada, no  estan habilitades per anar al seu lloc de treball, per anar a locals o establiments o centres o fer les activitats que regula aquesta ordre.

 

Mesures de foment del teletreball

*.-Es continuarà fomentat la continuïtat del teletreball per a les persones treballadores que ho poden fer a distància.

*.-De tota manera les empreses podran elaborar protocols de reincorporació presencial a l’activitat laboral, d’acord amb la normativa i la prevenció de riscos laborals, incloent recomanacions sobre ús d’equips de protecció, descripció de mesures de seguretat i regulació de tornada a la feina amb horari esglaonat i de conciliació de vida laboral i familiar.

 

Mesures d’higiene i prevenció previstes per als llocs de treball, centres de treball, entitats, locals i establiments

*.-El titular de l’activitat ha de vetllar pel compliment de totes les normes de prevenció.

*.-Els treballadors han de tenir sempre disponibles gels hidroalcohòlics o altres desinfectants homologats, per a la neteja de mans o, si no se’n pot aconseguir, aigua i sabó. Quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal, cal que les persones treballadores disposin d’equips de protecció adequats i estar formades i informades en relació a l’ús correcte dels EPI

*.-Aquesta normativa serà aplicable a tots els treballadors d’empreses que prestin serveis a centres, entitats, locals o establiments regulats en aquesta ordre

*.-Els fitxadors electrònics de jornada laboral per empremta dactilar, se substituiran per qualsevol altre sistema de control d’horaris o es desinfectarà el dispositiu abans i després de cada ús, advertint els treballadors de l’obligació de desinfecció.

*.-La disposició de llocs de treball i l’organització de torns es farà de manera que es garanteixi la distància mínima de dos metres entre persones.

*.-Totes aquestes mesures es mantindran als vestidors, als armariets dels treballadors, lavabos dels treballadors, àrees de descans, menjadors, cuines o altres zones comunitàries dels treballadors.

*.-Si un treballador comença a tenir símptomes compatibles amb COVID19, es comunicarà immediatament per telèfon al CAP i al servei de prevenció de riscos laborals. La persona treballadora amb símptomes abandonarà el lloc de treball immediatament i anirà al metge per ser valorat.

 

Mesures per prevenir la coincidència massiva de personal als llocs de treball

*.-Tot i l’obligatorietat de les mesures de protecció col·lectiva i individual, caldrà fer els ajustaments necessaris d’horaris per evitar coincidències massives de persones treballadores als espais i centres de treball a les franges de major concentració o afluència

*.-Es considera risc d’afluència massiva quan hi hagi possibilitat que no es respecti la distància de seguretat a les entrades i sortides del centre de treball i aquest fet sigui previsible

 

Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre

*.-Les persones titulars de l’activitat econòmica o les persones directores de centre o entitats hauran de garantir les mesures de neteja i desinfecció adequades de les instal·lacions, especialment a zones d’ús comú, superfícies de contacte freqüents, poms de portes, taulells, taules, mobles, baranes, terra, telèfons, penjadors i altres. Aquesta neteja i desinfecció es farà de la següent manera:

-Ús de desinfectant tipus lleixiu amb una concentració d’1 part per cada 50 d’aigua o qualsevol desinfectant contra virus homologat que hi hagi al mercat.

-Després de cada neteja els materials usats i els equips de protecció individual que hagin usat els treballadors es llençaran al contenidor del rebuig amb bossa i es farà un rentat de mans.

-Aquestes mesures també es faran en zones privades dels treballadors si n’hi ha, vestidors, armariets dels treballadors, lavabos, cuines i zones de descans.

-En cas que hi hagi treball per torns, després de cada torn de treball es desinfectarà el lloc de treball de cada persona, especialment mobiliari i altres elements que es puguin manipular.

-Si es fan servir uniformes o roba de feina, el seu rentat i desinfecció regular es farà de la manera habitual

-Cal ventilar periòdicament les instal·lacions i, com a mínim, diàriament el temps necessari perquè hi hagi una renovació adequada de l’aire.

*.-Si els centres de treball, entitats, locals i establiments disposen d’ascensor o muntacàrregues, el seu ús es limitarà als casos imprescindibles i, en cas que s’hagin d’utilitzar l’ocupació serà d’una persona com a màxim; només hi els podran utilitzar dues persones si es pot garantir distància mínima de dos metres entre els dos ocupants. Sí que es permetrà l’ús d’una persona dependent i l’acompanyant.

*.-En cas que hi hagi lavabos, vestidors, emprovadors, sales de lactància o similars d’ús públic a clients, visitants o usuaris, l’ocupació màxima serà d’una persona cada 4 metres2. Els lavabos de més de 4 metres2 que tinguin més d’una cabina o urinaris, només s’habilitaran un 50% de les cabines o urinaris, mantenint sempre la distància mínima de seguretat interpersonal de 2 metres. Com a excepció es permetrà el seu ús a menors i persones dependents amb acompanyant. En cas que es puguin utilitzar pel públic s’hauran de reforçar la neteja i desinfecció de manera que se’n garanteixi la seva salubritat i higiene.

*.-Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no impliquin contacte físic, evitant sempre que es pugui l’ús i intercanvi de diners en efectiu. Cal netejar i desinfectar el datàfon o el TPV després de cada ús si no el fa servir el mateix empleat.

*.-Caldrà disposar de papereres, si es possible amb tapa i pedal, per poder dipositar mocadors o qualsevol material de rebuig i que hauran de netejar-se i desinfectar-se de manera freqüent i com a mínim una vegada al dia.

*.-Aquestes mesures són de caràcter general, si algun dels centres de treball, entitats, locals i establiments té una normativa de neteja i desinfecció més restrictiva, haurà d’aplicar-la.

 

Mesures de caràcter social

*.-Es podrà circular per diverses unitats territorials de referència (regió sanitària, província o illa) sempre que la unitat territorial d’origen i la de destinació estiguin en Fase 3.

*.-Es podrà circular a altres llocs de l’Estat espanyol per motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn al lloc de residència familiar, assistència i cura de gent gran o persones dependents o amb discapacitat, força major, situació de necessitat o de naturalesa anàloga.

*.-Hi ha total llibertat horària de circulació per a la població pel que fa a passejos i a pràctica de l’esport a la via pública.

*.-Quan es puguin produir contactes amb persones dels grups considerats vulnerables, s’extremaran les mesures de seguretat i higiene.

*.-En tots el casos caldrà respectar les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries, especialment distància mínima de seguretat de 2 metres, higiene de mans i ús de mascareta.

*.-La reunió de grups hauria de ser de com a màxim 20 persones que no convisquin juntes, sempre garantint la distància interpersonal de 2 metres.

 

Mesures en sales de vetlla i enterraments.

*.-Les vetlles de persones difuntes es podran fer a qualsevol instal·lació pública o privada amb un límit màxim de 50 persones a l’aire lliure o de 25 persones en espais tancats.

*.-Les comitives d’enterrament o comiat per a la cremació de persones difuntes es limiten a 50 persones entre familiars i amics, sense comptar la persona que farà l’activitat de dirigir el ritual funerari segons cada confessió.

*.-En tots el casos caldrà respectar les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries, especialment distància mínima de seguretat de 2 metres, higiene de mans i ús de mascareta.

 

Mesures relatives als Llocs de Culte

*.- Es permet l’assistència als llocs de culte sempre que no se superi el 75% de l’aforament que permet la instal·lació i es respectin les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries, especialment distància mínima de seguretat de 2 metres, higiene de mans i ús de mascareta.

*.-Per poder calcular l’aforament màxim es farà de la següent manera:

-En espais amb seients individuals, una persona per seient respectant la distància mínima d’un metre entre persona i persona.

-En espais amb seients tipus banc, una persona asseguda per cada metre lineal de banc

-En espais sense seients, una persona dreta per cada metre quadrat de superfície.

*.-Per calcular l’espai disponible no es pot comptar els passadissos, vestíbuls, altars o llocs de presidència i colaterals, patis i lavabos si n’hi hagués.

*.-L’aforament màxim s’ha de calcular prèviament i publicar-se en un espai visible de l’espai destinat al culte. En cas que hi hagi més d’un espai de culte cal posar aquesta informació individualitzada per a cadascun dels espais dedicats al culte.

*.-No es podran celebrar actes de culte a l’exterior dels edificis o a la via pública.

*.-Amb caràcter general caldrà tenir en compte aquestes premisses:

-Ús generalitzat de mascareta

-Abans de cada celebració és obligatòria la desinfecció dels espais utilitzats o que s’hagin d’utilitzar en el futur i durant l’activitat es reiterarà la desinfecció d’objectes que es puguin tocar amb més freqüència.

-Organitzar entrades i sortides per evitar aglomeracions o agrupacions de persones als accessos i rodalies del centre de culte.

-Caldrà instal·lar a disposició del públic dispensadors de gel hidroalcohòlic o desinfectants homologats i autoritzats pel Ministerio de Sanidad a l’entrada del centre de culte.

-No es permet l’ús d’aigua beneïda i les ablucions cal efectuar-les a casa.

-Es facilitarà la distribució dels assistents amb una correcta senyalització dels seients o zones utilitzables pel públic

-Cas que el públic se situï directament a terra cal que sigui respectant la distància d’un metre quadrat per assistent, si es fa ús d’una estora o similar cal que sigui d’ús individual, si s’ha de descalçar per a la celebració del ritus religiós, el calçat es guardarà en un lloc estipulat de manera individual i a l’interior d’una bossa.

-Es limitarà el culte sempre al temps mínim imprescindible.

-Mentre se celebrin els ritus s’evitarà contacte personal mantenint sempre les distàncies de seguretat establertes; no es podran distribuir llibres o fulletons entre el públic; el públic no podrà tocar o besar objectes de devoció i actuacions de cors.

 

Mesures relatives a cerimònies nupcials

*.-Es podran celebrar cerimònies nupcials en qualsevol instal·lació pública o privada ja sigui en espais oberts o tancats, sense superar mai el 75% de l’aforament dels espais; i com a màxim 150 persones  a l’aire lliure o les 75 persones en espais tancats.

*.-Els serveis d’hostaleria o restauració que es puguin fer posteriorment a la celebració de la cerimònia es regiran per les normes establertes en aquells sectors.

*.-Caldrà garantir totes les mesures d’higiene, seguretat i prevenció pel que fa als distanciament social, higiene de mans i ús de mascaretes.

*.-Aquesta normativa també s’aplicarà a altres cerimònies religioses de caràcter social (batejos, comunions, etc.)

 

Mesures relatives a les condicions de reobertura d’establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis associats (perruqueria, estètica o similar)

*.-Els establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis professionals que no siguin centres o parcs comercials han de reduir al 50% l’aforament dels locals comercials, garantir una separació mínima entre clients de 2 metres i, si no es pot garantir aquesta distància mínima, atendre els clients individualment.

*.-Si els establiments disposen de més d’una planta aquesta restricció s’aplicarà a cadascuna de els plantes.

*.-Han de disposar d’un horari d’atenció preferent per a persones de més de 65 anys.

*.-Tots aquests comerços podran tenir sistemes de recollida de productes comprats per telèfon o on-line, sempre que evitin aglomeracions a l’interior o als accessos dels locals

*.-També podran tenir sistemes de repartiment a domicili per a determinats col·lectius (persones vulnerables o dependents).

*.-Els mercats municipals a l’aire lliure podran reobrir prioritzant els productes alimentaris i de primera necessitat i procurant que no hi hagi manipulació directa dels productes per part dels consumidors. Es garantirà distanciament adequat entre parades per garantir la seguretat i la distància entre treballadors, clients i vianants. Es garantirà en tot cas la presència  de la meitat de les parades i una afluència de la clientela que permeti el distanciament mínim o s’augmentarà proporcionalment la superfície habilitada per a exercir l’activitat o es pot destinar més d’un dia per a la celebració del mercat.

*.-Es donarà prioritat a productes alimentaris i de primera necessitat i està prohibit que els clients manipulin qualsevol tipus de producte.

 

Mesures d’higiene per als establiments i locals oberts al públic

*.-Les persones titulars de l’activitat seran responsables de les mesures de seguretat i higiene adequades al seu tipus d’establiment. Tots els locals comercials faran una neteja i desinfecció de les instal·lacions dues vegades al dia, especialment poms de portes, taulells, mobles, baranes, màquines dispensadores, terra, carros, telèfons, penjadors, cistelles, aixetes etc.

Aquesta neteja i desinfecció es farà de la següent manera:

-Ús de desinfectant tipus lleixiu amb una concentració d’1 part per cada 50 d’aigua o qualsevol desinfectant contra virus homologat que hi hagi al mercat.

-Després de cada neteja els materials usats i els equips de protecció individual que hagin usat els treballadors es llençaran al contenidor del rebuig amb bossa i es farà un rentat de mans.

*.-Una de les sessions de neteja i desinfecció es farà obligatòriament en acabar la jornada o abans de reiniciar la jornada el dia següent.

*.-Per fer la segona neteja es podrà fer una pausa per a neteja, desinfecció i reposició al llarg de la jornada i preferentment al migdia. Aquest horaris de  tancament per neteja es comunicaran amb cartells o missatges de megafonia

*.-En cas que hi hagi treball per torns, després de cada torn de treball es desinfectarà el lloc de treball de cada persona, especialment taulells, mampares, teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils, eines, etc.

*.-Aquestes mesures també es faran en zones privades dels treballadors si n’hi ha, vestidors, armariets dels treballadors, lavabos, cuines i zones de descans, en cas que hi hagi més d’una persona treballant al local.

*.-Es revisarà cada hora el funcionament, neteja i desinfecció dels sanitaris, aixetes i poms de portes dels lavabos.

*.-En cas que els locals tinguin a disposició del públic màquines de vènding, bugaderies amb maquines d’autoservei o similars, el propietari de l’establiment haurà de garantir el compliment de les mesures d’higiene i desinfecció d’aquestes màquines i del local i informar amb cartells de les condicions d’ús als seus clients. Caldrà que apliquin les Mesures d’higiene i prevenció previstes per als llocs de treball, centres de treball, entitats, locals i establiments i les Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre.

 

Mesures d’higiene i protecció del personal laboral dels establiments i locals oberts al públic.

*.-Cal garantir una separació física mínima de dos metres amb el client i, si no es pot mantenir aquesta distància, cal instal·lar una protecció o barrera protectora, tipus pantalla o mampara i mantenir una distància d’1 metre.

*.-La distància entre parades als mercats ambulants serà com a mínim de 2 metres i entre parades i vianants també serà de 2 metres.

*.-Els establiments tipus perruqueria, centres d’estètica, fisioteràpia o similar que no poden garantir la distància mínima entre client i professional, cal utilitzar sempre material de protecció adequat que asseguri la protecció del treballador i del client; en tots els casos es garantirà separació mínima entre els clients de 2 metres com a mínim.

 

Mesures relatives a higiene dels clients a l’interior d’establiments, locals i mercats a l’aire lliure.

*.-Els clients només podran ser a l’interior de l’establiment el temps imprescindible per fer les compres o rebre el servei.

*.-Els establiments i local i els mercats  a l’aire lliure hauran d’assenyalar amb balises o marques a terra o cartells de forma clara la distància de seguretat interpersonal de 2 metres i que un venedor no podrà atendre més d’un client de forma simultània.

*.-Els establiments hauran de tenir dispensadors de gel hidroalcohòlic o altres desinfectants autoritzats en condicions per poder-los fer servir a disposició dels clients a l’entrada del local. Es recomana la instal·lació d’aquests dispensadors a les rodalies dels mercats a l’aire lliure.

*.-Els comerços o mercats que tinguin zones d’autoservei, hauran de tenir algú del seu personal que serveixi els clients, de manera que no puguin agafar ells sols el producte.

*.-No hi pot haver a disposició dels clients productes de prova o destinats a la venda de cosmètics, perfumeria o similars que pugui manipular el client .

*.-Tampoc no es podrà disposar de dispositius de telecomunicacions de prova de manera lliure pels clients, aquesta prova ha d’estar supervisada per un venedor que ha de desinfectar el dispositiu immediatament després del seu ús.

*.-Als establiments de venda o arranjament de roba o productes tèxtils o calçat, els emprovadors només es podran usar per una persona cada vegada i es netejaran i desinfectaran després de cada ús. En cas de prova d’una peça de roba o calçat que no es compri, el responsable del comerç l’ha d’higienitzar i desinfectar abans que se la pugui emprovar un altre client. Se seguirà el mateix procediment amb la devolució de peces.

 

Mesures en l’aforament dels locals comercials

*.-És obligatori que estigui exposat al públic l’aforament màxim de cada local tenint en compte la distància de seguretat de dos metres entre clients.

*.-Els locals han de tenir algun sistema de recompte del  seu aforament per no superar-lo.

*.-La circulació de persones i la distribució d’espais dins el local es modificarà per garantir distància de seguretat interpersonal. Si el local disposa de dues portes se’n pot habilitar una per entrada i l’altra per a sortida per reduir el risc d’aglomeracions.

*.-Els establiments o locals comercials que tinguin pàrking regulat amb sistemes electrònics no podran fer funcionar el sistema regulador de tickets o targetes de manera automàtica i serà sempre un membre de personal de seguretat qui en faci el control manual.

*.-També es controlaran les normes d’arribada i sortida esglaonada del personal laboral als llocs de treball segons els torns establerts. Les portes d’accés estaran sempre obertes per evitar-ne la manipulació innecessària , excepte que s’hagin de tancar per motius de seguretat.

 

Mesures per a la reobertura de centres i parcs comercials

*.-Els centres i parcs comercials oberts al públic hauran de limitar el seu aforament al 40% en les seves zones comunes i al 50% dins de cada establiment comercial.

*.-Han de garantir sempre la distància de seguretat interpersonal de 2 metres entre clients i evitar les aglomeracions de clientela a les zones comunes i recreatives, zones infantils, ludoteques o àrees de descans.

*.-Hauran de complir les mesures generals d’higiene previstes per a establiment i locals minoristes i també les mesures addicionals per a centres i parcs comercials.

*.-La utilització de lavabos familiars i sales de lactància estan restringides a una sola família cada vegada i hauran d’estar controlats per personal del centre comercial i dur a terme una neteja i desinfecció de manera que se’n garanteixi la seva salubritat i higiene, segons les Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre

*.-Caldrà netejar i desinfectar diàriament les zones comunes i recreatives de centres i parcs comercials, segons les Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre. La neteja i desinfecció es farà tan abans com després del tancament i de manera regular durant el període d’obertura amb especial atenció a les àrees de contacte com terra, taulells, jocs de zones infantils, bancs o cadires.

*.-El personal de seguretat vetllarà pel respecte de la distància mínima de seguretat interpersonal de 2 metres entre clients i evitarà la formació de grups i aglomeracions especialment a les zones d’ escales mecàniques, ascensors, zones comunes de pas i zones recreatives.

 *.-A les zones d’aparcament es desinfectaran contínuament els punts de contacte habituals i hi haurà gel hidroalcohòlic o amb altres desinfectants homologats, a disposició de la clientela.

*.-En tots els casos es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no impliquin contacte físic, evitant sempre que es pugui l’ús i intercanvi de diners en efectiu. Cal netejar i desinfectar el datàfon o el TPV després de cada ús si no el fa servir el mateix empleat.

*.-S’utilitzaran sempre tanques o sistemes de senyalització equivalent per al control d’accessos i la gestió de afluència de persones per evitar aglomeracions. Si el centre o parc comercial té més d’un accés, se’n podrà un ús diferenciat per a entrada i sortida.

*.-Caldrà tenir sistemes de recompte i control de l’aforament per no superar-lo mai.

*.-En cas que hi hagi serveis d’hostaleria o restauració en les zones comunes els serà d’aplicació la normativa prevista per a aquell sector.

 

Mesures de consum per a locals d’hostaleria i restauració, bars i restaurants

*.-Es podran reobrir al públic els establiments d’hostaleria i restauració, bars i restaurants sense superar l’aforament màxim interior del 50%,.

*.-El consum al local es podrà fer amb la clientela asseguda a les taules o agrupacions de taules i, preferentment amb reserva prèvia, s’ha de garantir sempre la distància física de 2 metres entre taules o grups de taules. Les taules hauran de ser adequades al nombre de persones que hi ha assegudes i s’haurà de respectar la distància mínima de seguretat.

*.-Es pot continuar prestant el servei de menjar per emportar i està permès la venda de productes frescos o elaborats d’autoservei a disposició de la clientela, sempre que hi hagi pantalla de protecció entre el producte i la clientela, vagin amb plats individuals i/o mono-dosi i envasats per evitar el contacte amb l’ambient.

*.-Es permet el consum amb la clientela asseguda a la barra, sempre que hi hagi una separació mínima de 2 metres entre clients.

*.-La prestació del servei a les terrasses continuarà en els termes previstos limitant l’aforament a un 75% de les taules autoritzades o augmentant l’espai de les terrasses si es vol mantenir el nombre de taules i cadires autoritzades. En cap cas es podrà augmentar el nombre de taules que tenen autoritzades per l’ajuntament. Es considerarà terrassa qualsevol espai a l’aire lliure o limitat per un màxim de dues parets, murs o paraments.

*.-La distància de seguretat entre taules o agrupacions de taules a les terrasses serà de 2 metres i hi podrà haver un màxim de 20 persones a cada taula o agrupació de taules i aquestes agrupacions de taules s’han de disposar de manera proporcional a les persones que hi ha assegudes.

*.-Poden reobrir al públic els locals de discoteques i bars d’oci nocturn sempre que no superin una tercera part del seu aforament.

*.-Pel que fa a les seves terrasses poden obrir amb els mateixos requisits i condicions que les de qualsevol bar o restaurant.

*.-Si disposen d’una zona o espai destinada a ballar, no es pot fer servir amb aquest finalitat i haurà d’estar ocupat per taules o agrupacions de taules en les mateixes condicions que les de qualsevol bar o restaurant.

 

Mesures d’higiene i prevenció en la prestació del servei a bars, restaurants, discoteques i bars d’oci nocturn

*.-Cal netejar i desinfectar l’equipament, particularment taules, cadires, barra i qualsevol altra superfície de contacte entre un client i un altre.

*.-Caldrà netejar i desinfectar el local almenys una vegada al dia, segons les s’estableix a les Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre.

*.-Es prioritzarà la utilització d’estovalles d’un sol ús. En cas que no fos possible se n’ha d’evitar l’ús per part de més d’un client i que siguin d’un material que en permeti el rentat entre 60° i 90°.

*.-S’instal·laran dispensadors de gel hidroalcohòlic o desinfectant autoritzat pel Ministeri de Sanitat en condicions de funcionament a disposició del públic a l’entrada i sortida del local i dels lavabos .

*.-No es poden utilitzar cartes d’ús comú, cal utilitzar dispositius electrònics, pissarres, cartells o altres mitjans similars.

*.-Els elements auxiliars del servei, vaixella, cristalleria, coberteria o similars s’emmagatzemaran en llocs tancats lluny del contacte amb les zones de pas o la clientela.

*.-No es poden utilitzar dispensadors d’autoservei de productes com tovallons, escuradents, vinagreres, etc. Cal utilitzar-los en mono-dosi o servir-los en altres formats a petició del client.

*.-Cal establir un itinerari dons el local per evitar aglomeracions i prevenir contacte entre clients.

*.-L’ús dels lavabos es farà segons el punt de Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre

*.-El personal laboral que faci els serveis a les taules i a la barra han de garantir la distància des seguretat amb els clients  i aplicar els procediments d’higiene i prevenció necessaris per evitar el risc de contagi, mascareta i higiene de mans. En tots els casos cal garantir una distància de seguretat mínima de 2 metres entre clients.

 

Mesures de reobertura de zones comunes d’hotels i allotjaments turístics

*.-Es podran reobrir les zones comunes dels hotels sempre que no superin el 50% del seu aforament

*.-Pel que fa a la prestació de serveis de restauració en hotels i allotjaments turístics hauran de complir les mesures generals establertes per a la reobertura de terrasses i locals dedicats a l’hostaleria i la restauració, bars i restaurants.

*.-Tot el que estableix aquesta ordre és sense perjudici del que es va establir en l’ordre TMA/277/2020 de 23 de març de 2020 de serveis essencials a determinats establiments hotelers i d’allotjament turístic i és complementari del que es va establir en aquella ordre.

 

Mesures d’higiene i prevenció a les zones comunes d’hotels i allotjaments turístics

*.-Cada establiment ha de determinar els aforaments de les seves sones comunes, dels llocs on celebrarà esdeveniments d’acord amb la mesura de restricció d’una tercer apart de l’aforament i les mesures d’higiene i manteniment de distància de seguretat interpersonal de 2 metres.

*.-Els espais tancats on se celebrin esdeveniments, activitats d’animació o gimnasos s’hauran de ventilar dues hores abans i després del seu ús.

*.-Les activitats d’animació o classes grupals s’han de dissenyar per a un màxim de 20 persones, i garantint les mesures de protecció, ús de mascareta i higiene de mans i distància interpersonal de seguretat de 2 metres entre usuaris i monitors o animadors. Es faran preferentment a l’aire lliure i s’evitarà l’intercanvi d’objectes.

*.-Es desinfectaran els objectes utilitzats en les activitats d’animació després de cada ús i s’instal·laran dispensadors de gel hidroalcohòlic o un altre desinfectant autoritzat en condicions d’ús per a la clientela.

*.-Pel que fa a les instal·lacions esportives d’aquest tipus d’establiment, caldrà aplicar les mesures establertes per a instal·lacions esportives en Fase 1 i Fase 2 i pel que fa a piscines i spas caldrà aplicar les mesures previstes en aquesta ordre per a aquest tipus d’instal·lacions.

 

Mesures per a l’activitat de les biblioteques

*.-Es podran obrir les biblioteques tan públiques com privades per a les activitats de préstec i devolució d’obres, per a la lectura a les seves sales i per a la informació bibliogràfica i bibliotecària.

*.-Es podran fer activitats de consulta  a les sales sempre que no se superi el 50% de l’aforament. Caldrà netejar i desinfectar cada punt de lectura quan l’usuari abandoni la sala

*.- Es podran utilitzar els ordinadors i mitjans informàtics de les biblioteques i els catàlegs d’accés públic on-line o publicacions electròniques. Els terminals s’hauran de desinfectar després de cada ús.

*.- Està prohibit l’accés a les sales infantils i l’accés lliure a les col·leccions. Les obres sol·licitades o consultades pels usuaris les lliurarà sempre el personal de la biblioteca. Una vegada consultades es disposaran en un lloc apartat i separat de la resta d’obres durant 14 dies

*.- Caldrà netejar i desinfectar les instal·lacions, el mobiliari i els equip de treball de les biblioteques abans de la seva obertura al públic.

*.-S’ubicaran dispensadors de gel hidroalcohòlic o qualsevol altre desinfectant autoritzat a les zones d’accés o als punts de contacte amb el públic.

*.-Als llocs d’atenció al públic s’ha de garantir la separació entre persones treballadores i persones usuàries, així s’instal·laran panells, pantalles o mampares protectores allà on calgui i al terra se senyalitzarà la distància mínima que han d’ocupar els usuaris respecte dels personal laboral de la biblioteca en els punt de contacte.

*.-Es obligatori tancar, panelar, instal·lar balises o acordonar per impedir l’accés a zones no habilitades als usuaris.

*.-S’habilitarà un espai a la biblioteca per dipositar almenys durant 14 dies les obres consultades i disposar dels carros necessaris per al seu trasllat. Fet això no és necessària la desinfecció de llibres en paper.

*.-Es podran fer activitats culturals a les biblioteques sempre que no se superi el 50% de l’aforament i es guardi la distància se seguretat interpersonal de 2 metres.

*.-Està permesa l’activitat d’estudi a les sales, sempre que es pugui tenint en compte les característiques de les instal·lacions, mai no es podrà superar el 50% de l’aforament i s’haurà de garantir sempre l distància se seguretat interpersonal de 2 metres entre persones usuàries

*.-Cal reduir l’aforament de la biblioteca almenys a 50% del seu aforament per garantir el distanciament social.

*.-S’hauran de garantir les mesures de neteja i desinfecció adequades de les instal·lacions, especialment a zones d’ús comú, superfícies de contacte freqüents, poms de portes, taulells, taules, mobles, baranes, terra, telèfons, penjadors i altres. Aquesta neteja i desinfecció es farà seguint les  Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre

*.-L’organització de la circulació de persones i distribució d’espais s’haurà de modificar quan sigui necessari per garantir les distàncies de seguretat interpersonals

*.-Tota aquella informació necessària per a les persones usuàries s’exposarà en llocs visibles de la biblioteca per al seu coneixement.

 

Mesures previstes per a l’activitat de museus

*.- Hauran d’adequar les instal·lacions per garantir la protecció de persones treballadores i usuàries; amb aquesta finalitat es podran alterar recorreguts, entrades i sortides o exclusió de sales on no es pugui garantir distàncies de seguretat.

*.-Els museus, tan públics com privats   poden fer activitats de visita del públic a col·leccions i exposicions temporals i fer activitats culturals o didàctiques reduint al 50% l’aforament de totes les sales i espais públics.

*.-La limitació de l’aforament es controlarà a la zona de venda d’entrades i amb la venda on-line i si cal es posarà un nombre limitat d’entrades disponibles per franges horàries

*.-Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no impliquin contacte físic, evitant sempre que es pugui l’ús i intercanvi de diners en efectiu. Cal netejar i desinfectar el datàfon o el TPV després de cada ús.

*.-Tot el públic visitant del museu, inclòs el que està esperant per entrar, haurà de mantenir una distància de seguretat de 2 metres. A les zones d’espera d’usuaris se senyalitzarà aquesta distància amb senyals al terra o amb qualsevol altre element.

*.-El personal d’atenció al públic dels museus recordarà als usuaris la necessitat de complir les pautes a les zones de circulació i també a les sales d’exposició.

*.-No es podrà utilitzar el servei de consigna.

*.-En les activitats culturals i educatives, conferències, tallers, concerts i altres esdeveniments i programes públics, que impliqui la concurrència de persones en un mateix espai, es limitarà l’aforament que permeti garantir el manteniment de la distància de seguretat interpersonal de 2 metres entre les persones assistents. S’informarà sempre de la limitació en la convocatòria o programació de l’activitat.

*.-Les activitats a sales de col·leccions o exposicions dels museus que comportin agrupaments de persones, visites guiades, xerrades explicatives de les peces del museu o similars, es podran suspendre fins que se superin totes les fases previstes al Pla per al desescalament de la pandèmia de COVID19.

*.-Es promouran activitats que evitin proximitat física entre participants, i ses fomentaran les activitats autònomes i individuals.

*.-Si l’activitat ho permet es faran servir canals de comunicació no presencials com la retransmissió en directe o l’enregistrament per a la difusió pública digital.

*.-Es reforçaran els recursos educatius, científics i divulgatius digitals que permetin la funció educativa i de transmissió de coneixement dels museus per mitjans diferents dels presencials.

*.-Les visites seran amb grups de fins a 20 persones, garantint en tots els casos la distància de seguretat interpersonal de 2 metres.

 

Mesures higièniques i sanitàries per al públic dels museus

*.-S’ubicaran dispensadors de gel hidroalcohòlic o qualsevol altre desinfectant autoritzat a les zones d’accés o als punts de contacte amb el públic.

*.-És obligatori instal·lar mampares o altres elements de protecció en aquells punts de contacte entre públic i persones treballadores, venda d’entrades, etc.

*.-Cal senyalitzar correctament els edificis i les instal·lacions i informar els ciutadans a través de la web o a les xarxes socials de les mesures de seguretat i de sanitat adoptades.

*.-S’hauran de garantir les mesures de neteja i desinfecció adequades de les instal·lacions, especialment a zones d’ús comú, superfícies de contacte freqüents, poms de portes, taulells, taules, mobles, baranes, terra, telèfons, penjadors i altres. Aquesta neteja i desinfecció es farà de la següent manera:

-Ús de desinfectant tipus lleixiu amb una concentració d’1 part per cada 50 d’aigua o qualsevol desinfectant contra virus homologat que hi hagi al mercat.

-Després de cada neteja els materials usats i els equips de protecció individual que hagin usat els treballadors es llençaran al contenidor del rebuig amb bossa i es farà un rentat de mans.

-Aquestes mesures també es faran en zones privades dels treballadors si n’hi ha, vestidors, armariets dels treballadors, lavabos, cuines i zones de descans.

-En cas que hi hagi treball per torns, després de cada torn de treball es desinfectarà el lloc de treball de cada persona, especialment mobiliari i altres elements que es puguin manipular.

-Si es fan servir uniformes o roba de feina, el rentat i la desinfecció de la roba de feina o uniformes es farà amb aigua calenta entre 60 i 90 graus. La roba de les persones treballadores que estiguin en contacte amb els clients, visitants o usuaris, també cal rentar-la a diari en les mateixes condicions.

-Cal ventilar periòdicament les instal·lacions i com a mínim, durant cinc minuts cada dia.

*.-Si aquestes entitats, locals i establiments disposen d’ascensor o muntacàrregues, el seu ús es limitarà als casos imprescindibles i, en cas que s’hagin d’utilitzar l’ocupació serà d’una persona com a màxim o de dues si es pot garantir distància mínima de dos metres entre els dos ocupants. També es permetrà l’ús d’una persona dependent i l’acompanyant.

*.-En cas que hi hagi lavabos d’ús públic a clients, visitants o usuaris, només el podrà utilitzar una sola persona cada vegada. També es permetrà l’ús d’una persona dependent i l’acompanyant. En cas que es puguin utilitzar pel públic s’hauran de netejar i desinfectar com a mínim sis vegades al dia.

*.-De tota manera els productes utilitzats per a al desinfecció en el cas dels museus han de ser adequats per no danyar els béns culturals sobre els quals s’hagin d’aplicar. La desinfecció inclourà vitrines que hagi pogut tocar el públic.

 

Mesures de prevenció de riscos laborals als museus

*.-Els titulars o gestors dels museus hauran d’establir i garantir aquelles mesures de prevenció de riscos necessàries per al desenvolupament de les funcions del seu personal adequades a la prevenció i higiene davant el COVID19.

 

Mesures de funcionament de les sales d’exposicions

*.-Es podran reobrir les sales d’exposicions que van quedar tancades amb l’aplicació de l’estat d’alarma, sempre que no superin 50% del seu aforament i es garanteixin les mesures de seguretat i higiene en les seves instal·lacions i la distància de seguretat interpersonal de 2 metres.

*.-Si les sales disposen de taulells d’informació i atenció al públic hi hauran d’instal·lar barreres o elements físics de protecció. També caldrà instal·lar cartells amb les normes i recomanacions per al públic fent especial incidència a la distància mínima de seguretat interpersonal de 2 metres i instal·lar elements que senyalitzin aquesta distància a l’entrada i sortida del local.

*.- Pel que fa a l’ús dels lavabos caldrà seguir el que s’estableix a Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre

*.-Les instal·lacions obertes al públic s’hauran de netejar i desinfectar abans de la seva obertura i la neteja i desinfecció de les zones amb dipòsit de béns culturals es farà d’acord amb les recomanacions específiques de l’Institut de l Patrimoni Cultural de España.

*.- La neteja i desinfecció dels espais sense béns culturals es farà d’acord al que s’estableix pel que fa a Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre.

*.-Les sales podran valorar la prestació del servei en funció de la limitació de l’aforament i l’obertura dels diferents espais i els responsables de les instal·lacions evitaran la celebració d’esdeveniments i les aglomeracions durant les visites.

*.-No està autoritzat el servei de consigna ni de guarda-roba.

*.-No està permès l’ús de dispositius tàctils, audioguies o fulletons explicatius per al públic

*.-El personal laboral haurà d’informar els visitants de les mesures d’higiene i protecció vigents que cal respectar i vetllaran pel seu compliment i pel manteniment de l’aforament permès

*.-En les activitats de muntatge i desmuntatge d’exposicions temporals, caldrà garantir la distància de seguretat interpersonal de 2 metres quan conflueixin treballadors de diferents especialitats o empreses.

*.-Caldrà netejar i desinfectar les cabines dels vehicles d’empreses de transport, els punts d’ancoratge de la maquinària i les eines de muntatge o desmuntatge d’exposicions almenys una vegada al dia

*.-Si el muntatge i desmuntatge d’exposicions els fan diverses empreses cal garantir l’esglaonament en la seva entrada i sortida concentrant horaris i evitant al màxim la coincidència del treballadors

*.-Caldrà planificar els moviments d’aquest personal a l’interior de les instal·lacions i reduir-ne els efectius encara que suposi allargar els calendaris de treball.

 

Mesures de funcionament de visites a monuments i altres equipaments culturals

*.-Es poden continuar les  visites públiques, als monuments i altres equipaments culturals sempre que no superin el 50% del seu aforament i es garanteixin les mesures de seguretat i higiene en les seves instal·lacions.

*.-Es permetrà només les visites individuals, de grups de persones que convisquin o de grups en general de fins a 20 persones i no es podran fer activitats paral·leles o complementaris de la visita. No es podran fer mai activitats culturals diferents de les visites.

*.-La reducció de l’aforament al 50% es calcularà respecte de l’aforament previst al Pla d’Autoprotecció de l’edifici o instal·lació tan per als espais tancats com a l’aire lliure. Aquest aforament es controlarà tan amb la venda física d’entrades com amb les entrades on-line i es limitarà el seu nombre a la restricció de l’aforament.

*.- Si el percentatge autoritzat de l’aforament no permet la distància mínima de seguretat interpersonal de 2 metres, preval el manteniment de la distància de seguretat sobre el percentatge d’aforament permès i, per tant caldrà limitar-lo per sota de la tercera part.

*.-Si les sales disposen de taulells d’informació i atenció al públic hi hauran d’instal·lar barreres o elements físics de protecció. També caldrà instal·lar cartells amb les normes i recomanacions per al públic fent especial incidència a la distància mínima de seguretat interpersonal de 2 metres i instal·lar elements que senyalitzin aquesta distància a l’entrada i sortida del local.

*.- Pel que fa a l’ús dels lavabos caldrà seguir el que s’estableix a les Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre

*.-Les instal·lacions obertes al públic s’hauran de netejar i desinfectar abans de la seva obertura i la neteja i desinfecció de les zones amb de béns culturals es farà d’acord amb les recomanacions específiques de l’Institut del Patrimonio Cultural de España.

*.- La neteja i desinfecció dels espais sense béns culturals es farà d’acord al que s’estableix pel que fa a Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre.

*.-Es farà un anàlisi de els condicions particulars del recorregut dels visitants per les instal·lacions per poder detectar possibles focus de contagi i planificar-ne una desinfecció o neteja específics, on no es pugui garantir aquestes mesures s’haurà de restringir l’accés al públic.

*.-Les sales podran valorar la prestació del servei en funció de la limitació de l’aforament i l’obertura dels diferents espais i els responsables de les instal·lacions evitaran la celebració d’esdeveniments i les aglomeracions durant les visites.

*.-El personal laboral haurà d’informar els visitants de les mesures d’higiene i protecció vigents que cal respectar i vetllaran pel seu compliment i pel manteniment de l’aforament permès.

*.-En aquelles zones on puguin confluir visitants i personal laboral investigador caldrà instal·lar balises per assegurar distancia interpersonal de seguretat.

*.-En recintes religiosos de culte com esglésies, col·legiates, catedrals i altres ocupats per comunitats religioses com monestirs, abadies i convents, caldrà diferenciar recorreguts obligatoris per als visitants i en tot moment es garantirà la distància de seguretat interpersonal de 2 metres, l’ús de mascaretes i si no és possible horaris diferenciats de visita i d’utilització del recinte per a les seves activitats de culte ordinàries.

*.-En recinte monumentals residencials com palaus, habitatges col·lectius o residències privades caldrà adaptar els horaris per evitar coincidir les activitats dels residents i les activitats de visita.

*.-En cas de jardins històrics les activitats de visita es programaran de manera que no coincideixin amb les tasques necessàries de manteniment.

*.-Els recorreguts obligatoris diferenciats caldrà dissenyar-los tenint en compte les mesures d’evacuació normatives.

*.-No està permès els servei de consigna o guarda-roba i es pot limitar l’accés de persones amb bosses i motxilles si el personal de seguretat ho considera un perill per a la seguretat de persones o béns.

*.-No està permès l’ús de dispositius tàctils, audioguies o fulletons explicatius per al públic.

 

Mesures per a l’activitat de cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais similars i altres espaís a l’aire lliure o locals dedicats a actes i espectacles culturals

*.-Els cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais similars d’espectacles podran dur a terme la seva activitat amb butaques assignades prèviament i sense superar el 50% del seu aforament o les 80 persones com a màxim.

*.-En espais a l’aire lliure, les activitats es faran sempre amb el públic assegut, mantenint la distància de seguretat interpersonal de 2 metres, sense superar el 50% de l’aforament permès ni les 800 persones.

*.-Es recomana la venda on-line de les entrades. Si és necessari fer venda a les taquilles, es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no impliquin contacte físic, evitant sempre que es pugui l’ús i intercanvi de diners en efectiu. Cal netejar i desinfectar el datàfon o el TPV després de cada ús.

*.-Els espectadors sempre hauran d’estar asseguts i mantenir la distància de seguretat establerta per les autoritats sanitàries.

*.-Es recomana que totes les entrades i els seients estiguin numerats i cal inhabilitar les butaques que no compleixin els criteris de distanciament físic. S’evitarà tant com sigui possible el pas de persones entre files.

*.-Es posaran marques de distanciament al terra a l’accés a la sala.

*.-L’obertura de portes es farà amb l’antelació suficient per garantir un accés esglaonat i fixant franges horàries adequades per a l’accés.

*.-No es poden entregar programes o qualsevol altre tipus de paper.

*.-En cas que no es pugui garantir la distància de seguretat caldrà assegurar-se que tothom fa ús d’equips de protecció adequats al risc.

*.-La sortida del local es farà de manera esglaonada per garantir el distanciament de seguretat.

*.-Es recomana que s’evitin les pauses a la meitat dels espectacles i si s’han de fer s’aplicaran les mateixes mesures que a l’entrada i sortida de l’espectacle.

*.-S’autoritzen els serveis de botiga, cafeteria o similars que hauran d’adoptar totes les mesures previstes per a bars i restaurants.

*.-No està permès el servei de guarda-roba de consigna.

*.-Cal fer avisos abans i després de l’espectacle que recordin les mesures d’higiene i distanciament.

*.-La distància entre treballadors de sala i públic durant l’atenció i l’acomodació serà de 2 metres.

*.-Els establiments o locals oberts o a l’aire lliure hauran de netejar i desinfectar almenys una vegada al dia, abans d‘obrir al públic.

*.-Els locals hauran de tenir dispensadors de gel hidroalcohòlic o d’altres desinfectants autoritzats a disposició del públic.

*.-En cas que es faci més d’una funció o passi caldrà netejar i desinfectar sempre abans de l’entrada del públic de cada funció.

*.-Caldrà netejar i desinfectar els lavabos d’ús públic abans i després de cada representació i també a les mitges parts o pauses si se’n fan.

*.-Cal que tingui en compte les mesures generals d’higiene i prevenció als col·lectius d’artistes.

*.- Quan hi hagi múltiples artistes en un escenari, la direcció artística cal que vetlli pel manteniment de la distància de seguretat interpersonal i l’ús d’equipament de protecció adequats al risc observat, en cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat.

*.-Tan si s’ha fet una representació com un assaig es garantirà la neteja i desinfecció de totes les superfícies i instruments que hagin tocat els artistes. No es podrà compartir vestuari entre artistes si no s’ha desinfectat prèviament.

*.-Els equips o eines de comunicació seran personals i intransferibles o caldrà substituir i desinfectar les parts que entrin en contacte amb el cos després de cada ús.

*.-Qualsevol equip que hagi de ser manipulat per més d’una persona s’ha de desinfectar després de cada ús.

*.-Les tasques a desenvolupar per més d’una persona que no permetin garantir les distàncies mínimes de seguretat caldrà fer-les utilitzant els equips de protecció adequats.

 

Mesures per a l’activitat de places, recintes i instal·lacions taurines

*.-Les places, recintes i instal·lacions taurines podran desenvolupar la seva activitat amb butaques assignades prèviament, limitant l’aforament al 50% i amb un màxim de 800 persones.

*.-Es recomana la venda on-line de les entrades. Si és necessari fer venda a les taquilles, es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no impliquin contacte físic, evitant sempre que es pugui l’ús i intercanvi de diners en efectiu. Cal netejar i desinfectar el datàfon o el TPV després de cada ús.

*.-Els espectadors sempre hauran d’estar asseguts i mantenir la distància de seguretat establerta per les autoritats sanitàries.

*.-Es recomana que totes les entrades i els seients estiguin numerats i cal inhabilitar les butaques que no compleixin els criteris de distanciament físic. S’evitarà tant com sigui possible el pas de persones entre files.

*.-Es posaran marques de distanciament al terra a l’accés a la sala.

*.-L’obertura de portes es farà amb l’antelació suficient per garantir un accés esglaonat i fixant franges horàries adequades per a l’accés.

*.-No es poden entregar programes o qualsevol tipus de paper.

*.-En cas que no es pugui garantir la distància de seguretat caldrà assegurar-se que tothom fa ús d’equips de protecció adequats al risc.

*.-La sortida del local es farà de manera esglaonada per garantir el distanciament de seguretat.

*.-Es recomana que s’evitin les pauses a la meitat dels espectacles i si s’han de fer s’aplicaran les mateixes mesures que a l’entrada i sortida de l’espectacle.

*.-S’autoritzen els serveis de botiga, cafeteria o similars que hauran d’adoptar totes les mesures previstes per a bars i restaurants.

*.-No està permès el servei de guarda-roba de consigna.

*.-Cal fer avisos abans i després de l’espectacle que recordin les mesures d’higiene i distanciament.

*.-La distància entre treballadors de sala i públic durant l’atenció i l’acomodació serà de 2 metres.

*.-Els establiments o locals oberts o a l’aire lliure hauran de netejar i desinfectar almenys una vegada al dia, abans d‘obrir al públic.

*.-Els locals hauran de tenir dispensadors de gel hidroalcohòlic o d’altres desinfectants autoritzats a disposició del públic

*.-En cas que es faci més d’una funció o passi caldrà netejar i desinfectar els lavabos d’ús públic abans i després de cada representació i també a les mitges parts o pauses si se’n fan.

*.-Cal que tingui en compte les mesures generals d’higiene i prevenció als col·lectius d’artistes.

*.- Quan hi hagi múltiples artistes en un escenari, la direcció artística cal que vetlli pel manteniment de la distància de seguretat interpersonal i l’ús d’equipament de protecció adequats al risc observat, en cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat.

*.-Tan si s’ha fet una representació com un assaig es garantirà la neteja i desinfecció de totes les superfícies i instruments que hagin tocat els artistes. No es podrà compartir vestuari entre artistes si no s’ha desinfectat prèviament

*.-Els equips o eines de comunicació seran personals i intransferibles o caldrà substituir i desinfectar les parts que entrin en contacte amb el cos després de cada ús.

*.-Qualsevol equip que hagi de ser manipulat per més d’una persona s’ha de desinfectar després de cada ús.

*.-Les tasques a desenvolupar per més d’una persona que no permetin garantir les distàncies mínimes de seguretat caldrà fer-les utilitzant els equips de protecció adequats.

*.-Qualsevol element que se subministri als usuaris durant l’activitat cal desinfectar-lo després de cada ús.

 

Mesures d’entrenaments mitjans de lligues no professionals federades

*.-Els esportistes integrats en clubs que participen en lligues no professionals podran començar a fer entrenaments mitjans, amb exercicis de tasques individualitzades físiques i tècniques i entrenaments tàctics no exhaustius dirigits a la modalitat esportiva específica.

*.-Els entrenaments es faran en grups petits de com a màxim 20 persones, mantenint en tot moment la distància mínima de seguretat interpersonal de 2 metres i evitant situacions en què hi hagi contacte físic.

*.-Per a aquests entrenaments podran utilitzar les instal·lacions que tinguin habitualment a la seva disposició, complint totes les mesures establertes per les autoritats sanitàries.

*.- Si opten pels entrenaments en règim de concentració caldrà complir a més les mesures establertes per les autoritats sanitàries i el Consejo Superior de Deportes per a aquest tipus d’entrenament i si disposen de servei de restauració, cafeteria o allotjament caldrà que compleixin les mesures establertes per a cadascuna d’aquestes activitats.

*.-Els entrenaments seran per torns, evitant superar el 50% de la capacitat de la instal·lació, per mantenir les distàncies mínimes de seguretat entre esportistes.

*.-El personal tècnic necessari podrà assistir a les sessions d’entrenament, respectant totes les mesures d’higiene i seguretat establertes, mantenint sempre la distància de seguretat interpersonal de dos metres, higiene de mans, ús i desinfecció d’instal·lacions, proteccions sanitàries per a jugadors, entrenadors i personal. S’haurà de nomenar un responsable tècnic que informarà en tot moment de les incidències a l’entitat esportiva.

*.-Es podran utilitzar els vestidors sempre que es tinguin en compte que l’ocupació màxima serà d’una persona cada 4 metres2. Els lavabos de més de 4 metres2 que tinguin més d’una cabina o urinaris, només s’habilitaran un 50% de les cabines o urinaris, mantenint sempre la distància mínima de seguretat interpersonal de 2 metres. Com a excepció es permetrà el seu ús a menors i persones dependents amb acompanyant. En cas que es puguin utilitzar pel públic s’hauran de reforçar la neteja i desinfecció de manera que se’n garanteixi la seva salubritat i higiene.

*.-Als entrenaments no hi podran assistir el mitjans de comunicació.

*.-Les reunions tècniques de preparació, sessions teòriques, visionat de vídeos o xerrades tècniques de revisió d’aspectes tècnics, tàctics o esportius vinculades als entrenaments, no podran superar els 20 assistents inclòs l’entrenador i es faran sempre guardant les mesures de seguretat i higiene relatives a distància de seguretat interpersonal i us de mesures de protecció.

*.-A les sessions d’entrenament no hi podran assistir personal auxiliar o encarregats de material.

*.-Es netejaran i desinfectaran les instal·lacions i el material  després de cada ús tenint en compte les Mesures d’higiene i prevenció previstes per als llocs de treball, centres de treball, entitats, locals i establiments d’aquest comunicat

*.-Si s’ha de fer ús de materials o activitats de gimnàs caldrà adoptar mesures de protecció per a esportistes i tècnics. Els esportistes no podran compartir material d’ús individual i si fos necessari usar aquest tipus de material caldrà netejar-lo i desinfectar-lo correctament després de cada ús.

 

Mesures per a la celebració d’activitats esportives a l’aire lliure o en instal·lacions esportives obertes o tancades

*.-Es podrà reprendre la celebració d’activitats esportives a l’aire lliure o en instal·lacions esportives obertes i tancades si la situació sanitària ho permet

*.-La represa de l’activitat serà sense públic i a porta tancada i els mitjans de comunicació podran retransmetre la competició.

*.-El nombre de persones que podran realitzar l’activitat esportiva serà en grups de com a màxim 20 persones, sense contacte físic i sense superar mai el 50% de l’aforament

*.-Caldrà fer neteja i desinfecció de les instal·lacions abans de la reobertura

*.-Cal garantir que no hi hagi acumulacions de persones als sistemes d’accés

*.-Podran accedir a les instal·lacions amb els esportistes una persona acompanyant diferent de l’entrenador.

*.-S’hauran de garantir les mesures de neteja i desinfecció adequades de les instal·lacions, especialment a zones d’ús comú, superfícies de contacte freqüents, poms de portes, taulells, taules, mobles, baranes, terra, telèfons, penjadors i altres. Aquesta neteja i desinfecció es farà tenint en compte les Mesures d’higiene i prevenció previstes per als llocs de treball, centres de treball, entitats, locals i establiments d’aquest comunicat

*.-Es podran obrir instal·lacions esportives cobertes respectant les restriccions per a la pràctica de l’esport que determina aquest ordre. Hi podrà accedir qualsevol persona que practiqui esport, inclosos esportistes d’alt nivell, d’alt rendiment, professionals federats, àrbitres, jutges i personal tècnic i federatiu.

*.-S’ha de garantir la distància de seguretat interpersonal, l’aforament quedarà limitat al 50% i caldrà controlar els accessos perquè no es produeixin acumulacions de persones i es garanteixin les mesures de seguretat i protecció.

*.-Es podrà fer ús de vestidors sempre i quan es garanteixi les mesures de protecció i d’higiene indicades per les autoritats sanitàries contra el COVID19.

*.-Abans de l’obertura hauran de netejar i desinfectar les instal·lacions i durant el seu funcionament, s’hauran de garantir les mesures de neteja i desinfecció tenint en compte les Mesures d’higiene i prevenció previstes per als llocs de treball, centres de treball, entitats, locals i establiments d’aquest comunicat

*.-Es podran utilitzar els vestidors  i les zones de dutxa garantint sempre les mesures higièniques i de prevenció establertes per les autoritats sanitàries contra el COVID19, l’ocupació màxima serà d’una persona cada 4 metres2. Els lavabos de més de 4 metres2 que tinguin més d’una cabina o urinaris, només s’habilitaran un 50% de les cabines o urinaris, mantenint sempre la distància mínima de seguretat interpersonal de 2 metres. Com a excepció es permetrà el seu ús a menors i persones dependents amb acompanyant. En cas que es puguin utilitzar pel públic s’hauran de reforçar la neteja i desinfecció de manera que se’n garanteixi la seva salubritat i higiene.

 

Mesures per a la pràctica d’activitats de turisme actiu i de natura

*.-Es podran desenvolupar activitats de turisme actiu i de natura per a grups de fins a 30 persones, per empreses registrades de turisme actiu, preferentment amb cita prèvia.

*.-Aquestes activitats no es podran desenvolupar en zones comunes d’establiments o locals que estaran tancats al públic, excepte les zones de recepció i els lavabos o vestidors que hauran de disposar de dispensadors de gel hidroalcohòlic o qualsevol altre desinfectant autoritzat a les zones d’accés o als punts de contacte amb el públic.

*.-En cas que hi hagi lavabos d’ús públic a clients, visitants o usuaris, només el podrà utilitzar una sola persona cada vegada. També es permetrà l’ús d’una persona dependent i l’acompanyant. En cas que es puguin utilitzar pel públic s’hauran de netejar i desinfectar com a mínim sis vegades al dia.

*.-En el desenvolupament d’aquestes activitats es garantirà la distància de seguretat interpersonal de 2 metres i, en cas que no es pugui mantenir aquesta distància caldrà utilitzar equips de protecció adequats al risc.

*.-Quan per al desenvolupament de l’activitat turística es necessiti fer ús d’equipaments específics, aquests equipaments es desinfectaran adequadament després de cada ús per part dels clients.

*.-Es pot desenvolupar l’activitat de guia turístic, sempre que es concerti preferentment amb cita prèvia i que durant l’activitat s’eviti el trànsit per zones o llocs que puguin generar aglomeracions.

*.-Aquesta activitat es farà tenint en compte les restriccions establertes per a les visites a monuments i altres equipaments culturals similars

*.-Si les sales a visitar disposen de taulells d’informació i atenció al públic hi hauran d’instal·lar barreres o elements físics de protecció. També caldrà instal·lar cartells amb les normes i recomanacions per al públic fent especial incidència a la distància mínima de seguretat interpersonal de 2 metres i instal·lar elements que senyalitzin aquesta distància a l’entrada i sortida del local.

*.- Pel que fa a l’ús dels lavabos es farà tenint en compte les Mesures d’higiene i prevenció previstes per als llocs de treball, centres de treball, entitats, locals i establiments d’aquest comunicat

*.-Es farà un anàlisi de els condicions particulars del recorregut dels visitants per poder detectar possibles focus de contagi i planificar-ne una desinfecció o neteja específics, on no es pugui garantir aquestes mesures s’haurà de restringir l’accés al públic.

*.-Les sales podran valorar la prestació del servei en funció de la limitació de l’aforament i l’obertura dels diferents espais i els responsables de les instal·lacions evitaran la celebració d’esdeveniments i les aglomeracions durant les visites.

*.-El personal laboral haurà d’informar els visitants de les mesures d’higiene i protecció vigents que cal respectar i vetllaran pel seu compliment i pel manteniment de l’aforament permès.

*.-En aquelles zones on puguin confluir visitants i personal laboral caldrà instal·lar balises per assegurar distancia interpersonal de seguretat.

*.-En recintes religiosos de culte com esglésies, col·legiates, catedrals i altres ocupats per comunitats religioses com monestirs, abadies i convents, caldrà diferenciar recorreguts obligatoris per als visitants i en tot moment es garantirà la distància de seguretat interpersonal de 2 metres, l’ús de mascaretes i si no és possible horaris diferenciats de visita i d’utilització del recinte per a les seves activitats de culte ordinàries.

*.-En recinte monumentals residencials com palaus, habitatges col·lectius o residències privades caldrà adaptar els horaris per evitar coincidir les activitats dels residents i les activitats de visita.

*.-En cas de jardins històrics les activitats de visita es programaran de manera que no coincideixin amb les tasques necessàries de manteniment.

*.-Els recorreguts obligatoris diferenciats caldrà dissenyar-los tenint en compte les mesures d’evacuació normatives.

*.-No està permès els servei de consigna o guarda-roba i es pot limitar l’accés de persones amb bosses i motxilles si el personal de seguretat ho considera un perill per a la seguretat de persones o béns.

*.-No està permès l’ús de dispositius tàctils, audioguies o fulletons explicatius per al públic.

 

Mesures per a la reobertura de centres recreatius turístics, zoològics i aquaris.

*.-Es podran reobrir al públic els centres recreatius turístics, zoològics i aquaris.

*.-Han de limitar el seu aforament al 50% en espais oberts i a una tercera part a les seves atraccions i llocs tancats.

*.-Les zones comercials d’aquestes instal·lacions hauran de complir les condicions d’higiene i prevenció tenint en compte les Mesures relatives a les condicions de reobertura d’establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis associats (perruqueria, estètica o similar), tenint en compte les Mesures d’higiene per als establiments i locals oberts al públic, tenit en compte les Mesures d’higiene i protecció del personal laboral dels establiments i locals oberts al públic, tenint en compte les Mesures relatives a higiene dels clients a l’interior d’establiments, locals i mercats a l’aire lliure i tenint en compte les Mesures en l’aforament dels locals comercials

*.-Els establiments d’hostaleria i restauració, bars i restaurants que hi hagi en aquestes instal·lacions hauran de complir les mesures d’higiene i prevenció tenint en compte les  Mesures de consum per a locals d’hostaleria i restauració, bars i restaurants, i tenint en compte les Mesures d’higiene i prevenció en la prestació del servei a bars, restaurants, discoteques i bars d’oci nocturn.

*.-Els hotels i allotjaments turístics que hi hagi en aquestes instal·lacions hauran de complir les mesures d’higiene i prevenció tenint en compte les Mesures de reobertura de zones comunes d’hotels i allotjaments turístics i tenint en compte les Mesures d’higiene i prevenció a les zones comunes d’hotels i allotjaments turístics.

 

Mesures per a l’aforament de centres recreatius, turístics, zoològics i aquaris

*.-Totes aquestes instal·lacions hauran d’exposar al públic el seu aforament màxim tenint en compte que està limitat al 50% en espais oberts i a una tercera part a les seves atraccions i llocs tancats.

*.-Hauran d’establir mecanismes per al control i recompte de l’aforament de manera que no se superi, en el límit d’aquest aforament s’hi ha d’incloure el personal laboral.

*.-La circulació de persones s’organitzarà de manera que es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal de 2 metres. Si la instal·lació disposa de dues o més portes es podrà establir un ús diferenciat de les d’entrada i les de sortida per evitar aglomeracions. El personal de seguretat controlarà que es respecten les distàncies de seguretat i dispersarà les possibles aglomeracions.

*.-Els establiments o locals comercials que tinguin pàrking regulat amb sistemes electrònics no podran fer funcionar el sistema regulador de tickets o targetes de manera automàtica i serà sempre un membre de personal de seguretat qui en faci el control manual.

*.- Les portes entre el pàrking i l’accés a l’establiment o als vestidors dels treballadors estaran sempre obertes per evitar-ne la manipulació innecessària , excepte que s’hagin de tancar per motius de seguretat.

 

Mesures relatives a la higiene de clients i personal laboral dels centres recreatius, turístics, zoològics i aquaris

*.-Cal garantir la distància interpersonal de seguretat de dos metres entre clients a la zona de les cues d’embarcament i desembarcament de les atraccions, amb marques a terra, cartells, balises o senyalització. També s’haurà de mantenir aquesta distància als espais interiors i, en cas que no es pugui fer, caldrà mantenir-los tancats.

*.-S’instal·laran dispensadors de gels hidroalcohòlics o un altre desinfectant autoritzat a disposició dels usuaris a les entrades de cada atracció.

*-.Es mantindrà   la distància de seguretat interpersonal de 2 metres en tot moment entre clients i treballadors que podrà ser d’un metre si hi ha elements de protecció tipus barrera. Si no es poden mantenir aquestes distàncies s’haurà d’utilitzar els equips de protecció adequats per al nivell de risc

*.-Les persones titulars de l’activitat seran responsables de les mesures de seguretat i higiene adequades al seu tipus d’establiment. Tots els locals comercials faran una neteja i desinfecció de les instal·lacions dues vegades al dia, especialment atraccions, màquines d’entreteniment, poms de portes, taulells, mobles, baranes, màquines dispensadores, terra, telèfons, aixetes etc.

*.-Una de les sessions de neteja i desinfecció es farà obligatòriament en acabar la jornada o abans de reiniciar la jornada el dia següent.

*.-Per fer la segona neteja es podrà fer una pausa per a neteja, desinfecció i reposició al llarg de la jornada i preferentment al migdia. Aquest horaris de  tancament per neteja es comunicaran amb cartells o missatges de megafonia

*.-En cas que hi hagi treball per torns, després de cada torn de treball es desinfectarà el lloc de treball de cada persona, especialment taulells, mampares, teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils, eines, etc.

*.-Aquestes mesures també es faran en zones privades dels treballadors si n’hi ha, vestidors, armariets dels treballadors, lavabos, cuines i zones de descans, en cas que hi hagi més d’una persona treballant al local.

*.-Es revisarà cada hora el funcionament, neteja i desinfecció dels sanitaris, aixetes i poms de portes dels lavabos.

*.-La utilització de lavabos familiars i sales de lactància estan restringides a una sola família cada vegada i hauran d’estar controlats per personal del centre comercial i dur a terme una neteja i desinfecció de manera que se’n garanteixi la seva salubritat i higiene, segons les Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre

*.-En cas que hi hagi venda automàtica, màquines expenedores, llocs de venda de menjar i activitats similars, la persona responsable de l’activitat ha de garantir el compliment de les mesures específiques d’higiene i desinfecció tant de les màquines com dels establiments i locals i informar-ne els usuaris amb la instal·lació de cartells i seguir les Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre

 

Mesures per a la celebració de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències

*.-Es permet la celebració de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències promoguts per entitat públiques o privades. Per fer-ho es podran obrir al públic pavellons de congressos, sales de conferències, sales multi-usos i altres establiments o instal·lacions similars.

*.-Aquests esdeveniments hauran de garantir sempre la distància interpersonal de seguretat de 2 metres entre els assistents sense superar mai els 80 assistents

*.-Si no es pogués garantir la distància de seguretat cal adoptar els elements de protecció necessaris al nivell de risc i desenvolupament de l’activitat.

*.-Pel que fa a la neteja i desinfecció de les instal·lacions es farà en base al que estableixen les Mesures d’higiene generals per a totes les activitats previstes en aquesta ordre.

*.-Aquestes mesures s’aplicaran a la realització tant pública com privada d’activitats i tallers informatius i de divulgació de l’àmbit de la investigació científica i tècnica, desenvolupament i innovació adreçats a qualsevol públic per a l’aprenentatge i la divulgació de continguts relacionats amb la I+D+I.

 

Mesures per a la reobertura dels establiments i locals de joc i apostes

*.-Es poden reobrir al públic casinos, establiments de joc col·lectiu de diners i atzar, sales de joc i recreatives, rifes i tómboles, locals específics d’apostes i altres locals assimilables a l’activitat recreativa de jocs i apostes segons normativa específica en matèria de joc.

*.-Aquests establiments no podran superar el 50% de l’aforament i hauran de complir tots els requisits i condicionants establerts per a qualsevol local o establiment.

*.-Estan obligats a tenir sistemes de recompte de l’aforament de manera que no el superin en cap moment i la disposició i l’ús de qualsevol màquina o dispositiu han de garantir el respecte a la distància de seguretat interpersonal de 2 metres.

*.-Els establiments d’hostaleria i restauració, bars i restaurants que hi hagi en aquestes instal·lacions hauran de complir les mesures d’higiene i prevenció tenint en compte les  Mesures de consum per a locals d’hostaleria i restauració, bars i restaurants, i tenint en compte les Mesures d’higiene i prevenció en la prestació del servei a bars, restaurants, discoteques i bars d’oci nocturn.

 

Mesures d’higiene i prevenció en establiments i locals de joc i apostes

*.-S’instal·laran dispensadors de gels hidroalcohòlics o un altre desinfectant autoritzat a disposició dels usuaris a l’entrada del local i a cada taula de joc.

*.-Entre un client i un altre es netejarà i desinfectarà qualsevol màquina o dispositiu que s’hagi manipulat en l’activitat de joc i també cadires, taules i qualsevol superfície de contacte.

*.-Disposaran de mecanismes i processos per poder higienitzar cada dues hores, cartes, fitxes de casino i qualsevol altre element d’intercanvi entre jugadors.

*.-Es faran tasques de ventilació periòdica de les instal·lacions dues vegades al dia com a mínim.

*.-Els usuaris de les activitats de joc en què s’intercanviïn diners, fitxes de casino, cartes o altres elements de joc i els treballadors que hi interactuïn hauran d’utilitzar de forma recurrent els gels hidroalcohòlics o altres desinfectants mentre es desenvolupi el joc

*.-Sempre que sigui possible s’evitarà l’ús de materials comuns i s’optarà per dispositius electrònics, pissarres, cartells o altres estris similars.

 

Mesures per a la realització d’activitats de temps lliure destinades a la població infantil i juvenil

*.-Per realitzar aquestes activitats caldrà garantir el compliment de les recomanacions de prevenció higiene, disposar d’un procediment per manejar casos possibles de COVID19 i complir qualsevol altra condició que estableixin les autoritats autonòmiques respecte d’aquestes activitats.

*.-Si es desenvolupen a l’aire lliure caldrà limitar el nombre de participants al 50% del que està previst en condicions normals i no superar mai les 200 persones incloent els monitors.

*.-Si es desenvolupen en espais tancats, s’han de limitar els participants a una tercera part del que està previst en condicions normals i no superar mai les 80 persones incloent els monitors.

*.-Les activitats es duran a terme en grups separats de màxim 10 persones inclosos els monitors i es recomana restringir les activitats i interaccions als components de cadascun d’aquests grups.