al contingut a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre les mesures de prestació de serveis funeraris

DILLUNS 06 ABRIL 2020

COMUNICAT:

 

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre les mesures de prestació de serveis funeraris

 

Atenent l’Estat d’Alarma amb motiu de la lluita contra l’epidèmia de COVID-19 us informem sobre les mesures decretades pel que fa a la gestió dels cossos de les persones que hagin mort com a conseqüència de l’epidèmia i de les mesures de prestació dels serveis funeraris:

 

Pel que fa al trasllat en cas de defunció, el cos serà traslladat immediatament des de l’Hospital al domicili mortuori, instal·lacions de la funerària.

Per motius de seguretat sanitària, no està permès realitzar actuacions de neteja, tanatopràxia, tanatoestètica o intervencions per motius religiosos sobre el cos.

El cos pot ser traslladat cap al tanatori o altre domicili mortuori, en un fèretre normal sense que calgui adoptar precaucions especials.

Les vetlles i cerimònies de comiat estan prohibides en tot tipus d’instal·lacions públiques o privades així com també en els domicilis particulars. Les cerimònies religioses o civils de comiat es posposen fins a la finalització de l’estat d’alarma. L’acompanyament del cos a la seva destinació final queda reduït a un màxim de tres familiars o propparents a banda del membre de la confessió religiosa del finat, encarregat de dur a terme el ritus de comiat. Caldrà respectar les distancies de seguretat d’un a dos metres entre els assistents, i adoptar altres mesures de protecció individual per evitar els contagis.

La destinació final del cos pot ser l'enterrament o la incineració que podran realitzar-se sense haver d'esperar que es compleixin 24 hores des de la defunció, sempre que aquest fet no sigui contrari a la voluntat del difunt o de la dels seus hereus. Aquestes mesures són aplicables a totes les persones difuntes independentment de la causa de la mort, i es mantindran fins a la finalització de l'estat d'alarma, incloent les seves possibles pròrrogues. Les cendres poden ser objecte de manipulació sense que suposin cap risc.

S’ha de respectar, sempre que sigui possible, la pluralitat de conviccions religioses, filosòfiques o culturals que en tot cas s’hauran d’adequar a les condicions establertes per les autoritats sanitàries en matèria de policia sanitària mortuòria i qualsevol altra que resulti aplicable.

Els Serveis Funeraris tenen la condició de servei essencial d'interès i això implica obligacions amb relació a l’accés al servei, i el cost i la qualitat amb què es presta. Els serveis funeraris han estat declarats per la consellera de salut, serveis de prestació forçosa que comporta:

  1. a) La possibilitat d'assignar a cada hospital, centre residencial o altres locals i espais medicalitzats una empresa funerària per a la prestació del servei, quan existeixin raons justificades.
  2. b) La determinació d'un preu màxim que s'ha d'oferir a les persones usuàries, en funció de la modalitat de servei, i que abasti la prestació bàsica imposada legalment. El preu de la prestació bàsica no exclou el dret de les persones usuàries de pactar un servei superior amb el preu corresponent al servei pactat, prenent com a referència els preus vigents amb anterioritat al 14 de març de 2020. Es considera prestació bàsica :
  3. Assessorament sobre el servei
  4. Subministrament de bossa funerària biodegradable estanca, bossa funerària biodegradable impermeable o doble sudari impermeable no estanc amb tancament lateral de seguretat
  5. Subministrament de fèretre per inhumació o cremació
  6. Recollida del difunt al centre hospitalari, centre sociosanitari, residència o domicili particular
  7. Enferetrament; trasllat i dipòsit del difunt a les dependències funeràries.
  8. Trasllat del difunt al destí final
  9. Tramitació de la documentació per a la inscripció al Registre Civil i obtenció de la llicència de sepultura o incineració

Mentre duri l’estat d’alarma, els preus dels serveis funeraris en tots els municipis en cap cas podran ser superiors als vigents amb anterioritat al 14 de març de 2020. Les empreses de serveis funeraris facilitaran al usuari, abans de la contractació el servei, un pressupost desglossat de cada un dels conceptes que inclou així com una llista dels preus vigents abans del 14 de març de 2020. En el cas de Bellpuig és al voltant d’uns 1800 euros