al contingut a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre l’entrada en vigor de les mesures de la Fase de Represa que ha aprovat el govern de la Generalitat de Catalunya.

DIVENDRES 19 JUNY 2020

COMUNICAT:

 

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre l’entrada en vigor de les mesures de la Fase de Represa que ha aprovat el govern de la Generalitat de Catalunya.

 

L’Estat d’alarma, decretat per l’Estat espanyol el passat 14 de març i les fases instaurades pel govern espanyol per a la “Transición a la Nueva Normalidad” amb motiu de la lluita contra l’epidèmia de COVID-19 han finalitzat a Catalunya. Així us informem que ha entrat en vigor la Fase de Represa decretada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que consta de noves mesures d’obligat compliment per la ciutadania.

 

Distància de seguretat

*.-Tant en espais tancats com a l’aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat s’estableix en 1,5 m en general.

*.-Cal garantir un espai de seguretat equivalent a 2,5 m2 per persona, excepte que per la tipologia de l’activitat hi hagi vigents valors més restrictius.

 

Ús de mascaretes obligatori

*.-Per a totes les persones de 6 anys en endavant.

*.-A la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que estigui obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància física interpersonal de seguretat d’1,5 m entre persones que no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual.

*.-En tots els mitjans de transport de viatgers per carretera, per ferrocarril i per cable de competència de la Generalitat. En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions, no és necessari dins de la cabina i a les cobertes o espais exteriors si es pot mantenir una distància física interpersonal de seguretat d’1,5 metres.

*.-Ocupants d’un vehicle de turisme si són persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual, no serà necessari l’ús de mascareta.

*.-No estan obligades al seu ús les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per la utilització de la mascareta, justificada mèdicament.

*.-Tampoc si, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposen d’autonomia per treure’s la mascareta o bé presenten alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

*.-No serà exigible en el cas d’exercici físic esportiu a l’aire lliure ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan per la mateixa naturalesa de les activitats l’ús de la mascareta sigui incompatible, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.

 

Reunions i trobades

*.-Es permeten les reunions i trobades entre persones, incloent-hi la pràctica esportiva no professional ni federada, sempre que no comportin aglomeracions ni superin els aforaments vigents en cada cas.

 

Protecció de la població especialment vulnerable

*.-Les persones titulars de les diverses activitats han de garantir l’atenció preferent que minimitzi el temps d’estada a l’interior dels locals o establiments i que faciliti la mobilitat a l’interior a les persones vulnerables d’acord amb el criteri de les autoritats sanitàries, o bé quan per les seves característiques personals no puguin usar mascareta.

 

Fins al 24 de juny inclòs, espais de concurrència pública

*.-A més, fins al 24 de juny inclòs, als espais de concurrència pública s’han de mantenir les limitacions d’aforament següents:

- Les que marquin els plans sectorials d’activitats elaborats d’acord amb el que preveu el Pla de transició del confinament ratificat pel Govern el 25 d’abril de 2020 relatius a: llocs de treball, desplaçament i transport públic, educació, cultura i esport.

Si no hi ha pla sectorial:

- Edificis i espais tancats: 50% del màxim autoritzat en situació de normalitat.

- Espais a l’aire lliure: 75% del màxim autoritzat en situació de normalitat.

 

A partir del 25 de juny inclòs, aforaments als espais de concurrència pública

*.-En edificis i espais tancats:

-Hi podrà haver un aforament màxim de 1.000 persones de peu o 2.000 persones totes en seients preassignats i garantint un espai de seguretat corresponent a 2,5 metres2 per persona.

-L’espai de seguretat de 2,5 m2 per persona es podrà reduir si hi ha ús de mascareta si es porta un registre d’assistents o es fa preassignació de localitats i si es preveuen mesures de circulació que evitin aglomeracions.

*.-En activitats a l’aire lliure:

-Hi podrà haver un aforament màxim de 2.000 persones de peu o 3.000 persones totes en seients preassignats per sector (espais limitats no permeables entre sí) i cal garantir un espai de seguretat corresponent a 2,5 m2 per persona.

-L’espai de seguretat de 2,5 m2 per persona es podrà reduir si hi ha ús de mascareta, es porta un registre d’assistents i hi ha control d’accés i sortida i dels fluxos interns.

 

Establiments d’hostaleria i restauració

En els establiments d’hostaleria i restauració, així com en qualsevol activitat oberta al públic, tant a l’aire lliure com en edificis i espais tancats, en què es preveu el consum d’aliments i begudes que facin inviable l’ús de mascareta constant, s’ha de garantir la distància de seguretat interpersonal d’1,5 metres entre persones.