al contingut a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Bellpuig dóna suport al Manifest dels Ens locals en la lluita contra el COVID-19

DILLUNS 23 MARÇ 2020

COMUNICAT:

 

L’Ajuntament de Bellpuig dóna suport al Manifest dels Ens locals en la lluita contra el COVID-19

 

Atenent l’actual Estat d’Alarma i les mesures dictades pel Govern de la Generalitat de  Catalunya amb motiu de l’epidèmia de COVID-19 us informem de l’adhesió del nostre Ajuntament al Manifest dels Ens Locals davant la crisi del Coronavirus

 

Atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques(ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) han acordat un manifest conjunt per exposar la posició i les demandes del món local català davant l’actual moment de dificultat, al qual manifest demanen l’adhesió dels ens locals del nostre país.

Ateses les atribucions de representació de l’ajuntament que corresponen a l’alcaldia, en virtut de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de l’article 53.1 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril hem resolt Manifestar el suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Bellpuig al “MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”

Fitxers adjunts