al contingut a la navegació Informació de contacte

Exposició dels Comptes Generals de l'Ajuntament de l'any 2019

DIMARTS 04 AGOST 2020

El passat dimecres 29 de juliol va tenir lloc,  a l’edifici de la Llotja,  l’exposició informativa dels comptes generals de l’Ajuntament de l’any 2019. L’objectiu de la sessió era facilitar que la ciutadania estigui informada i complir amb la Llei de Transparència. Es va parlar de la situació econòmica actual de l’ajuntament, així com també de les previsions i projectes de futur.

L’actual normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera), defineix una sèrie de variables i objectius que cal que es compleixin,  i que són els que es van explicar durant la sessió:

  • Hi ha d’haver compliment de l’estabilitat pressupostaria, és a dir, objectiu de dèficit estructural zero: els ingressos “ordinaris” han de ser superiors a les despeses “ordinàries”.
  • Cal mantenir una posició d’equilibri o de superàvit computada en termes de capacitat de finançament, que es va aconseguir tenint un superàvit de 485,75€.
  • També s’ha de complir amb la regla de la despesa que marca una limitació al creixement anual de la despesa. La “despesa computable” (principalment la despesa no financera de la liquidació del pressupost del 2019, excloent la despesa en interessos i la despesa finançada amb ingressos finalistes), no podrà créixer més d’un determinat tant per cent en relació a l’exercici anterior. A efectes pràctics, per al 2020, la regla de la despesa marca el límit en el 2,8%. Les despeses no financeres no poden incrementar-se més del 2,8% respecte a l’any 2019, s’acompleix la Regla de la Despesa: Marge d’excés de 24.997,80 € 
  • Com a mesures d’equilibri econòmic, l’ objectiu  és que el termini de pagament a proveïdors no ha de ser superior a 30 dies. El 2019 el termini va ser de 22,5 dies. A finals de l’any passat, el consistori tenia com a factures pendents a proveïdors un import de 246.000 euros, que es van liquidar entre els mesos de gener i febrer d’aquest 2020.
  • Pel que fa a la liquiditat, que també es compleix l’any 2019, és que el romanent de tresoreria (que és l’import dels fons líquids de tresoreria, més els deutes pendents de cobrament menys les obligacions pendents de pagament) sigui superior al 30% del pressupost ordinari.
  • Una mesura més a complir, és el tant per cent d’endeutament sobre els ingressos ordinaris, amb el límit del 75% d’ingressos corrents liquidats a l’últim exercici tancat. A 31/12/2019 hi havia un deute amb entitats bancàries d’1,5 milions d’euros i amb ens públics de 142.069 euros, així es situa l’endeutament a un 39.41%. L’objectiu de l’actual equip de govern és mantenir aquest endeutament. Durant el 2019 es van amortitzar 300.000 euros de préstecs.

Podem concloure que la situació econòmica actual de l’ajuntament és estable i hi ha una bona previsió i control de la tresoreria.

Les previsions de futur, donat l’escenari de recessió econòmica del país,  fan preveure una caiguda dels ingressos de l’Estat via model de finançament local.  A la vegada, la crisi sanitària i la crisi econòmica i social derivada dels efectes del Covid-19, exigirà a l’Ajuntament més recursos per fer front a les necessitats de la ciutadania i per minorar els efectes econòmics i socials de la pandèmia. Caldrà, doncs, prioritzar les polítiques destinades a la recuperació econòmica i social i reactivar els sectors econòmics més perjudicats per la pandèmia.