al contingut a la navegació Informació de contacte

BELLPUIG CELEBRARÀ PROPERAMENT LA PRIMERA CONSULTA POPULAR NO REFERENDÀRIA PER DECIDIR SOBRE LA INSTAL·LACIÓ D'UN NOU TANATORI AMB SALA ECUMÈNICA I FORN CREMATORI A LA POBLACIÓ

DILLUNS 05 OCTUBRE 2020

ACORD DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG PER A LA CELEBRACIÓ D'UNA CONSULTA POPULAR NO REFERENDÀRIA PER DECIDIR SOBRE LA INSTAL·LACIÓ D’UN TANATORI AMB SALA ECUMÈNICA I FORN CREMATORI A LA POBLACIÓ

L’Associació d’Empreses Funeràries de Catalunya (ASFUNCAT) representa el 90% de les empreses amb activitat funerària a Catalunya. Segons les dades facilitades per aquesta associació a Catalunya  els serveis funeraris d’incineració van augmentar un 77% entre els anys 2008 i 2018.

Aquesta associació va gestionar a Catalunya 60.122 defuncions durant el 2018, 25.755 de les quals van ser  incineracions, això implicava un creixement del 7,9% respecte l'any anterior. La previsió d’aquesta associació és que l’any 2025 s'incinerin sis de cada deu difunts.

Per demarcacions l’any 2018, les empreses de Barcelona van gestionar 46.206 defuncions (44,5% incineracions); les de Tarragona, 6.842 (42,5% incineracions); les de Girona, 4.271 (39% incineracions) i les de Lleida, 2.803 (22,3% incineracions).

Catalunya té actualment uns 294 tanatoris, dels quals la gestió i inversió de gairebé el 84% es fa a través d'una empresa privada o mixta. En total hi ha unes 814 sales de vetlla i uns 32 crematoris.

Tradicionalment a Catalunya només s’ha contemplat la celebració dels funerals a través d’una cerimònia religiosa cristiana. Els darrers anys, la incorporació de persones de nova ciutadania han enriquit i han fet créixer tant el mapa de creences religioses a Catalunya com la necessitat de celebrar cerimònies religioses fora dels temples cristians. D’altra banda cada any creix el nombre de persones que volen desvincular les seves cerimònies (naixements, matrimonis, funerals) de qualsevol tipus de creença religiosa i, aquest fet, fa créixer la demanda de cerimònies funeràries civils en el si de la nostra societat.

Aquesta realitat creixent posa de manifest la idoneïtat de disposar d’espais aconfessionals, a les nostres poblacions per poder celebrar qualsevol tipus de cerimònia, com el cas de les sales ecumèniques per poder celebrar funerals.

L’empresa de Bellpuig Gestió i Serveis Funeraris 97, SL amb NIF B25395435 i amb seu social a l’Av/del Bosc número 2 de Bellpuig el dia 6 de juliol de 2020 va presentar un document a registre a l’ajuntament de Bellpuig en què exposava el següent:

En relació amb la reunió mantinguda amb el Sr. Alcalde i la 1a. Tinent d'alcalde d'aquest ajuntament, el divendres dia 3 de l'actual; com a continuació de la mateixa i per tal d'acomplir amb el compromís adquirit, adjuntem amb la present, memòria del projecte per la construcció d'un edifici destinat a tanatori amb sala ecumènica i forn crematori, al solar de la nostra propietat, situat al carrer Puntaires, sn de Bellpuig, amb referència cadastral 207802CG3150N0000LO”

 

 

Al mateix document l’empresa sol·licitava el següent:

 

“Els tràmits oportuns, per tal d'aconseguir l'autorització necessària per la construcció de l'esmentat edifici i la posada en funcionament de l'activitat projectada i demanada”.

 

L’empresa també va presentar com a document annex a la sol·licitud un Projecte de construcció de vetllatori que s’adjunta a aquest acord de ple

El solar on es vol dur a terme aquesta construcció  del carrer Puntaires s/n amb referència cadastral 207802CG3150N0000LO, segons el POUM vigent al nostre municipi rep la classificació de sòl urbà i té la qualificació de CLAU 7, que es defineix de la següent manera:

 

“Art 132. Zona d’Edificació industrial. CLAU 7.

 1. Definició

Comprèn les àrees de desenvolupament d’activitats econòmiques, amb usos industrials i de serveis.

 

 1. Subzones

S’estableixen les següents subzones atenent a la ubicació de l’edificació en la parcel·la.

- Subzona d’edificació industrial entre mitgeres, Clau 7a

- Subzona d’edificació industrial aïllada, Clau 7b

 

 

Entre les dues subzones que té establertes la CLAU 7, la parcel·la esmentada té la qualificació de CLAU 7a, que es defineix de la següent manera:

 

“Art 133. Zona d’Edificació industrial entre mitgeres. CLAU 7a.

 

 1. Definició

Comprèn les àrees adscrites prioritàriament a l’ús industrial i de magatzems de dimensió petita i mitjana, en edificis entre mitgeres i alineats al vial.

 

 1. Condicions de parcel·lació

- Superfície de parcel·la mínima : 500,00 m2.

- Front mínim de parcel·la : 12,00 m.

- Fons mínim de parcel·la : 16,00 m.

 

 1. Condicions d’ús

- Ús principal : Industrial en les categories 1a, 2a, 3a, 4a, 5a i magatzem.

- Els altres usos queden condicionats o declarats incompatibles en el quadre general d’usos de l’Article 86.

- Proporció d’usos: Els usos compatibles es podran autoritzar fins a una ocupació màxima del 30% del sostre; si es supera aquesta ocupació caldrà acompanyar al projecte d’obra un estudi d’usos del conjunt de l’illa que acrediti que no s’excedeix aquesta proporció.

 

 1. Condicions d’edificació

-Tipus d’edificació : Alineada a vial.

-Índex d’edificabilitat net màxim : 1,80 m2 sostre/m2 sòl. Amb excepció del Pla Parcial 04 aprovat (PAU-25 en el document del POUM) l’índex d’edificabilitat net del qual serà 1,00 m2 sostre/m2 sòl.

-Ocupació màxima de parcel·la: 100%.

-Nombre màxim de plantes : El fixat en els plànols d’ordenació, corresponent a:

PB + 1PP.

-Soterranis i semisoterranis : Es permeten d’acord amb els articles 89 i 90 d’aquestes normes.

-Sotacoberta : No es permet.

-Alçades mínimes de les plantes :

 1. Soterrani i Semisoterrani : ≥ 2,40 m.
 2. Baixa : ≥ 3,00 m.
 3. Pis : ≥ 2,40 m.

-Alçada reguladora màxima : 10m. Aquesta alçada es pot superar en el 20% del solar fins un límit de 20m d’altura, de manera que no sobrepassi la línia definida per un pla inclinat a 45º respecte l’horitzontal, traçada per la línia del pla de façana situada a l’alçada de10m.

-Tanques : D’acord amb l’establert en l’article 100 d’aquestes normes, amb les excepcions següents:

En el PPU-13:

Tanques opaques ≤ 1,50 m

Tanques translúcides ≤ 2,20 m

 

El POUM vigent al municipi de Bellpuig defineix tota una sèrie de sistemes, entre els quals hi ha els sistemes d’equipaments comunitaris que només es permeten a les zones qualificades com a CLAU E. Així:

 

“SECCIÓ II. SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS

 

Art 239. Definició i identificació

 1. El sistema d'equipaments comunitaris inclou els sòls que es destinen a usos públics col·lectius o comunitaris i a dotacions d'interès públic o social necessàries en funció de les característiques

socioeconòmiques de la població.

 

Art 240. Tipus d’equipament

 1. a) E1. Docent
 2. b) E2. Sanitari – Assistencial
 3. c) E3. Administratiu / Proveïment
 4. d) E4. Cultural – Social – Religiós
 5. e) E5. Esportiu
 6. f) Funerari / Cementiri
 7. g) E7. Reserva / Sense ús assignat
 8. h) E8. Transport
 9. i) E9. Seguretat i defensa”

 

D’acord amb el quadre general d’usos, en l’actualitat, els usos funeraris E6 no estan permesos a la CLAU 7a, industrial entre mitgeres, on està ubicada la parcel·la del carrer Puntaires, s/n de Bellpuig, amb referència cadastral 207802CG3150N0000LO, on l’empresa Gestió i Serveis Funeraris 97, SL vol construir el tanatori amb sala ecumènica i forn crematori. Per tal que els usos funeraris puguin estar permesos a la CLAU 7a s’hauria de dur a terme una modificació del POUM actual a través del seu article 6.2.d), així:

 

“Art 6. Modificació i revisió del Pla d’ordenació urbanística municipal

 1. La modificació de qualsevol dels elements d’aquest Pla d’ordenació urbanística municipal es regirà pel que disposa la Llei d’Urbanisme, i els reglaments que li siguin d’aplicació.
 2. Procedirà la revisió del Pla d’ordenació urbanística municipal quan es donin algunes de les següents circumstàncies:

a)El transcurs de 15 anys des de la data d'aprovació definitiva.

b)Si en el termini de 8 anys les previsions de creixement del Pla s'han consolidat amb un índex superior al 66% o inferior al 33%.

c)Quan disposicions urbanístiques de rang superior així ho determinin.

d)Quan la concurrència de circumstàncies sobrevingudes respecte a factors bàsics del planejament, tal com de noves exigències de tipus sociològics, de protecció de medi ambient o de sanejament, etc., així com l'alteració o variació substancial en les previsions de població, renda que incideixin substancialment sobre l’ordenació o per l’esgotament de la capacitat de les normes.”

 

L’actual equip de govern municipal considera adient consultar la població de Bellpuig perquè pugui manifestar la seva opinió respecte de la construcció d’aquest tipus d’equipament al nostre municipi.

 

És per aquest motiu que el grup municipal Acord Municipal Republicà-Esquerra Republicana de Catalunya proposa a aquest Ple municipal l’adopció dels següents

ACORDS:

 1. Convocar una consulta popular no referendària d'iniciativa institucional per tal que la població de Bellpuig pugui pronunciar-se en relació a la petició de l’empresa Gestió i Serveis Funeraris de construcció d’un tanatori, amb sala ecumènica i forn crematori al municipi de Bellpuig (L’Urgell). Segons allò establert en la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana.
 2. Establir el cens de població amb dret a vot en aquesta consulta, en totes aquelles persones físiques residents a Bellpuig, que hagin complert els 16 anys el dia 1 d’octubre de 2020 i que estiguin residint al municipi, com a mínim, des de l’1 de gener de 2016. Per poder votar caldrà la identificació inequívoca de la persona. A aquest efecte caldrà aportar en el moment d'emetre el vot qualsevol tipus de document oficial que n’acrediti la identitat i que estigui dotat de fotografia: DNI/NIF, passaport, NIE o permís de conduir. S’admetrà la votació presencial i s'estudiarà la possibilitat poder disposar de formes de vot telemàtic i en cap cas es permetrà la delegació de vot.
 3. Facultar l'òrgan municipal corresponent per elaborar el llistat de persones legitimades a partir de les dades existents al Padró municipal d'habitants, d'acord amb les indicacions detallades.
 4. Donar màxima publicitat a aquest acord de ple i informar-ne la ciutadania a través de la seva publicació a la pàgina web de l’ajuntament, al dispositiu Vilaconnect, a les xarxes socials de l’Ajuntament Instagram i Facebook i a la revista local “El Pregoner d’Urgell”.
 5. En correspondència amb la naturalesa de les consultes populars en general i aquesta en particular, el resultat no pot ser vinculant per l'Ajuntament. Tanmateix, malgrat que el resultat d'aquest tipus de consultes té caràcter jurídicament no vinculant, a través d’aquest acord es pren el compromís que l’equip de govern municipal assumirà com a propi el resultat de la consulta i per tant atorgarà a aquell resultat la consideració de políticament vinculant.
 6. Constituir una Comissió de seguiment amb seu a l'Ajuntament de Bellpuig, c/Homenatge a la Vellesa núm.9, amb les funcions que estableix l'article 16.1 de la Llei 10/2014. Aquesta Comissió estarà formada per tres membres: el jutge de pau, la secretària municipal i una persona que treballi en el departament d’administració de l’Ajuntament de Bellpuig, que actuarà com a secretària de la Comissió.
 7. Acordar que la pregunta a realitzar en aquella consulta serà la següent:

“Voleu que es construeixi a Bellpuig un tanatori amb sala ecumènica i forn crematori a l’emplaçament proposat per l’empresa Gestió i Serveis Funeraris SL?”.

Les respostes possibles seran:

(  ) Si (  ) No

 El sentit del vot, en resposta a la pregunta formulada, es realitzarà marcant una creu en la casella corresponent. El fet de no marcar cap casella de la papereta computarà com a vot en blanc. Computarà com a vot nul el fet de marcar més d'una casella, ja que les opcions són excloents. Qualsevol papereta que inclogui alguna altra opció o que inclogui qualsevol tipus de comentari computarà com a vot nul.

Les paperetes es confeccionaran en suport paper i caldrà que les interessats les dipositin en una urna precintada que s'obrirà en la data i hora fixada per a l'escrutini.

 1. La consulta se celebrarà un dissabte del mes de novembre o de desembre de 2020. El lloc habilitat per a la consulta serà el Casal d’Entitats Carme Serra situat a la plaça de Sant Roc 23 i l’horari de votació serà el següent de 9 a 20:00 hores
 2. Facultar l’alcalde de Bellpuig perquè s’aprovin les bases de la consulta seguint els punts d’aquest acord de ple. Una vegada aprovades aquestes bases, se’n donarà compte a la Comissió de Control que és el principal òrgan encarregat de vetllar perquè les consultes populars no referendàries s’ajustin als principis, regles i requisits que estableix la Llei i perquè es duguin a terme amb ple respecte al procediment que estableix i a les regles específiques de la convocatòria. També s’iniciarà un període d’informació pública en el qual aquestes bases es faran públiques a través de la pàgina web de l’ajuntament, del dispositiu Vilaconnect, de les xarxes socials de l’Ajuntament Instagram i Facebook i de la revista local “El Pregoner d’Urgell” i la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. Es podran presentar al·legacions a aquelles bases pel termini de 15 dies naturals a comptar des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al BOP.
 3. El cens de la consulta també es podrà consultar a la recepció de l’Ajuntament pel mateix període de temps per tal que s’hi puguin presentar al·legacions sobre inclusions i/o exclusions, prèvia identificació de la persona que vol fer les al·legacions amb la documentació oficial acreditativa en la que aparegui la fotografia de la persona interessada en la consulta.

Aquest acord es va aprovar al ple municipal ordinari del dia 5 d'octubre de 2020 amb sis vots a favor del grup municipal Acord Municipal Republicà-Esquerra Republicana de Catalunya i dos vots a favor del grup municipal CUP-Amunt i cinc vots en contra del grup municipal Junts per Bellpuig.

Podeu consultar el projecte de l'empresa com a document adjunt a aquesta notícia

 

Fitxers adjunts