al contingut a la navegació Informació de contacte

BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS A FAMILIES QUE ES TROBEN EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA I SOCIAL

DIJOUS 09 JULIOL 2020

BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS A FAMILIES QUE ES TROBEN EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA I SOCIAL

 

 1. Objecte de les bases

L’objecte de les bases és regular la concessió d’ajuts econòmics (extraordinaris i puntuals) per ajudar les unitats familiars del municipi que vulguin gaudir dels casals d’estiu per al seus fills i filles, que responguin a situacions d’emergència i urgència social o que hagin vist reduïda la seva capacitat econòmica com a conseqüència de la Pandèmia de COVID19, o amb infants/adolescents en situació de risc social.

 

 1. Beneficiaris

Són beneficiaris qualsevol unitat familiar que visqui i estigui empadronada al municipi de Bellpuig (amb un període de permanència d’un any mínim) i que es trobin immerses en les següents situacions:

 1. a) Situacions de necessitats socials greus sobrevingudes i de caràcter inajornable o urgent.
 2. b) Situacions produïdes per emergències greus i imprevisibles que fa que una persona/família es trobi de sobte en una situació de necessitat a causa dels efectes de la pandèmia de COVID19 o per altres causes imprevisibles (incendis, accidents, catàstrofes, etc.)
 3. c) Tindran accés prioritari les persones en situació de vulnerabilitat o exclusió social i amb presència d’infants o adolescents en famílies o unitats de convivència.
 4. d) També seran objecte d’ajut les persones en risc d’exclusió residencial, d’acord amb l’article 5.10 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i que estiguin valorades pels serveis socials bàsics.

 

 1. Requisits

3.1. Segons estableix l’article 4 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic:

Són beneficiàries de les prestacions socials de caràcter econòmic les persones residents legalment a Catalunya que es troben en situació de necessitat, a les quals s’atorga la prestació amb la finalitat de pal·liar aquesta situació. En el cas de les prestacions econòmiques d’urgència social a què fa referència l’article 5.4 (les prestacions econòmiques d’urgència social tenen la finalitat d’atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència) poden ésser beneficiàries, també, les persones que viuen o que es troben a Catalunya.

3.2. Els beneficiaris han de complir els requisits següents:

 1. a) Persones que estiguin empadronades i al municipi de Bellpuig , amb un mínim d’un any d’antiguitat i residència (continuada i efectiva)al municipi de manera ininterrompuda.
 2. b) Ser major de divuit anys, o bé menor amb càrregues familiars.
 3. c) Haver presentat la sol·licitud i la documentació requerida (la documentació està referida al nucli de convivència) :

- DNI o NIE i passaport.

- Volant d’empadronament històric i de convivència municipal.

- Llibre de família.

- Sentència de separació o divorci, si s’escau.

-Comprovant de la pensió compensatòria que es rep i/ola demanda si no es rep

- Declaració de la renda de l’últim exercici de tots els membres majors de 16 anys(no escolaritzats).

- 6 últimes nòmines

- Aturats: certificat de l’OTG que acrediti la situació d’atur i import de la prestació/subsidi d’atur, o certificat de no rebre cap prestació.

- Pensionistes: certificat de la pensió

- Vida laboral.

- Llibretes bancàries o extracte bancari dels últims 6 mesos.

- Justificant de qualsevol ajut i/o prestació que percebi o que hi tingui dret (ajut de lloguer, etc.)

- Qualsevol altra documentació que es consideri necessària per valorar la situació socioeconòmica de la família.

 

 1. Import dels ajuts i tipologia

4.1. En els ajuts econòmics puntuals per la cobertura de les necessitats bàsiques es poden realitzar a través de prestacions econòmiques i/o especies.

4.2. Modalitats de prestació:

 1. a) Ajuts per a l’assistència a activitats de lleure, educatives i/o esportives d’infants i joves.

 

 1. Barems de la situació econòmica i social

5.1. Per al càlcul de la situació econòmica s’utilitzarà Índex de Renda de Suficiència de

Catalunya de la Generalitat de Catalunya.

 1. A. El llindar d’ingressos per a percebre l’ajuda, és, quan es tracti d’una unitat familiar d’un sol membre, del 100% de la quantia de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya.
 2. B. En el cas que la unitat familiar consti de dos membres, l’import màxim mensual, és del 150% de la quantia de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya.
 3. C. En el cas que la unitat familiar consti de més de dos membres, s’incrementa l’import

mensual en cent euros per membre, fins al cinquè membre.

5.2. La fórmula per valorar la situació econòmica i donar accés o denegar l’ajut serà:

I-D=R

I: Ingressos mensuals. Com a ingressos es comptabilitzaran tots els de la unitat de convivència.

D: Despesa habitatge (lloguer o hipoteca, sempre que no estigui finançada). Com a despeses de lloguer o hipoteca únicament les d’habitatge habitual (no es descompten segones residències) fins a un màxim de 400 euros(d’acord amb l’apartat c) de la base reguladora 4 de l’annex de la resolució GAH/867/2018, de 2 de maig, import màxim de lloguer o renda mensual per l’habitatge no pot ser superior a la demarcació de Lleida a 400€)

R: Renda mensual. Quan la renda mensual resultant sigui inferior a l’import de l’índex de Renda de Suficiència de Catalunya, aprovada per la Generalitat de Catalunya i actualitzada en el moment de presentar la sol·licitud.

5.3. També es tindrà en compte el criteri del nivell de renda de la unitat familiar (IRPF del darrer any i extracte de comptes bancaris) per tenir accés a l’ajut.

 

 1. Procediment

6.1. L’Ajut l’ha de sol·licitar la família a l’Ajuntament de Bellpuig. Per a l’atorgament de l’ajut es tindrà en compte la situació econòmica i social de la persona i/o família sol·licitant, segons la documentació que es detalla en aquestes bases. Aquesta documentació s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud i presentar-la al Registre de l’Ajuntament de Bellpuig on es registrarà.

6.2. Les regidories d’Educació i de Política Social i Convivència de l’Ajuntament de Bellpuig, d’acord amb els recursos econòmics disponibles i amb la valoració feta de cada sol·licitud dictaran propostes sobre la distribució dels ajuts Aquesta proposta s’elevarà a la Junta de Govern de l’Ajuntament qui emetrà la resolució d’atorgament o denegació dels ajuts.

6.3.-Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Bellpuig, faran la valoració d’aquelles sol·licituds de casos ja coneguts pels Serveis Socials. A aquests efectes, s’habilitarà una casella al formulari de petició on es farà constar si la unitat familiar peticionària ja és usuària dels serveis socials. En aquests casos, el Serveis Socials de l’Ajuntament de Bellpuig d’acord amb els recursos econòmics disponibles i amb la valoració feta de cada sol·licitud dictaran propostes sobre la distribució dels ajuts. Aquesta proposta s’elevarà a la Junta de Govern de l’Ajuntament qui emetrà la resolució d’atorgament o denegació dels ajuts.

 

 1. Suspensió de l’ajuda.

7.1. Si el beneficiari de l’ajut no el destina al motiu pel que s’ha concedit es revocarà l’ajut i el beneficiari estarà obligat a retornar-lo.

7.2. En cas de produir-se un canvi en la situació de les circumstàncies que ha originat l’ajut i no s’hagi notificat en el termini de 10 dies, es suspendrà l’ajuda i s’haurà de tornar a sol·licitar i valorar amb les noves condicions.

7.3. Aportar dades o documents falsejats o inexactes serà motiu de suspensió i es deixarà sense efecte la sol·licitud o l’atorgament de serveis, sense perjudici que es puguin emprendre les accions legals procedents.

 

 1. Abonament de la prestació.

8.1.L’Ajuntament de Bellpuig, de forma general farà el pagament de l’ajut amb targetes moneder que facilitarà l’Ajuntament i amb les quals es podrà realitzar compres de productes i serveis als establiments del municipi de forma que l’ajut reverteixi en el nostre teixit comercial.

8.2.En aquells casos d’especial vulnerabilitat de la unitat familiar que ha fet la petició i amb una informació prèvia dels Serveis Socials en què així ho aconsellin es podrà realitzar el pagament de l’import de l’ajut de manera directa al subministrador del servei.

 

9.-Terminis.

El termini de presentació de sol·licituds i documentació serà des de la publicació d’aquestes bases fins el divendres 24 de juliol de 2020.

 

10.-Dotació econòmica.

La dotació econòmica per a aquesta línia d’ajut és de 6.000 euros i es concediran ajuts fins que s’exhaureixin els recursos. En cas que no s’exhaureixin els 6.000 euros es podrà obrir una nou període de sol·licituds a l’inici del curs escolar per ajuts a activitats esportives extraescolars d’infants i joves

 

Bellpuig, 6 de juliol de 2020

Fitxers adjunts