Concurs Logotip Consell Esportiu de l'Urgell

Base 1 Objecte de la convocatòria
Disseny del nou logotip destinat a ser la imatge representativa del Consell Esportiu de l’Urgell en tota la difusió d’informació sobre la mateixa, a través del web i d’altres documents i elements físics.
Base 2 Participants
2.1. Podrà participar qualsevol persona major de 14 anys.
2.2. Les propostes podran realitzar-se de forma individual o en grup (p.e. en família).
2.3. Cada participant podrà presentar totes les propostes que vulgui.
Base 3 Requisits i condicions tècniques
3.1. El logotip haurà de reflectir els trets d’identitat de la institució:
- esportiva i participava
- pluralista i inclusiva
- arrelada a la comarca
- educativa
3.2. Els dissenys hauran de ser originals. Els participants hauran d’assegurar
que el disseny de la seva proposta és fruit de la seva creativitat
personal i que no s’han infringit els drets d’autor d’altres persones i/o entitats.
3.3. És aconsellable la utilització de colors que siguin fàcilment traslladables a escala de grisos per facilitar la realització tant en color com en blanc i negre. És recomana l’ús de màxim 3 colors.
3.4. La tècnica serà lliure. Tanmateix, els participants hauran de tenir en compte que el disseny presentat i que resulti guanyador del concurs serà després reproduït en diferents formats i materials.
3.5. Preferiblement es presentarà el logotip en versió a color i versió monocroma (blanc i negre o en escala de grisos) que possibiliti la reproducció a una tinta.
3.6. Els dissenys podran ser presentats en format paper o en format digital, sent preferible el format vectorial escalable per aquests últims (.ai,
.svg, .pdf, .eps). En cas que el disseny sigui digital en format de resolució fixa (.psd, .png, .jpg, .tiff), la mida mínima del disseny será de 2.000x2.000 píxels (recomanable la major resolució possible).
3.7. Preferiblement, el disseny pot anar acompanyat de la tipografia detallada (font, mida, color).
3.8. Quedaran exclosos tots aquells dissenys que tinguin connotacions sexistes, xenòfobes, racistes, homòfobes i ofensives contra persones i institucions.
3.9. Els dissenys presentats podran no ser retornats a les persones candidates. Per aquest motiu es recomana que les persones participants es guardin una còpia abans del lliurament de l’original.
Base 4 Propietat Intel·lectual i Drets de Reproducció
4.1. La propietat del logotip guanyador serà cedida al Consell Esportiu de l’Urgell, entitat organitzadora del concurs. El Consell Esportiu de l’Urgell es reserva tots els drets de propietat i d’ús de la proposta guanyadora.
4.2. El Consell Esportiu de l’Urgell es reserva el dret de reproducció mitjançant els formats a través dels mitjans que consideri oportuns, el dret de modificar el logotip amb l’objectiu d’optimitzar-lo per a la seva posterior impressió, el
d’adaptar el logotip sempre que les condicions del material o objecte sobre el qual es vagi a reproduir no permetin fer-ho de manera completa i també podrà fer ús per separat dels elements del logotip.
Base 5 Presentació 

5.1. El termini de presentació serà del 17 de febrer de a les 00:00 fins les 00:00 de 17 de març de 2020.
5.2. Les propostes podran ser enviades o presentades a:
a) Presencialment a la Secretaria del Consell Esportiu de l’Urgell.
Carrer Agoders, 16 (Tàrrega). Els dimarts de 18h a 20h i els dimecres i divendres de 9.30h a 12.30h.
b) Electrònicament a l’adreça de correu de la Secretaria del Consell Esportiu de l’Urgell
ceurgell@gmail.com
En l’assumpte del correu electrònic caldrà especificar “Concurs logotip Consell Esportiu de l’Urgell” perquè sigui fàcilment identificable.
Base 6 Jurat seleccionador i votació de les propostes
6.1. Els membres del jurat seran les persones assistents a la Junta del 24 de març de 2020, que tindrà lloc concretament a les dependències del Consell en horari de 19.30h a 21h.
6.2. Cap dels membres del jurat podrà presentar-se com a participant.
6.3. El jurat podrà decidir quines propostes són admeses i quines són excloses sempre basant-se en allò establert en l’apartat 3 de les presents bases reguladores.
Es valoraran també aspectes com l’originalitat, la creativitat, la relació amb els valors de Consell Esportiu de l’Urgell, etc.
Totes les propostes excloses aniran acompanyades dels motius que
han provocat l’exclusió.
6.4. L’elecció del disseny guanyador es farà per consens dels membres del jurat. En cas de no arribar a un acord, els dissenys candidats es sotmetran a votació sent el guanyador final el disseny que hagi obtingut més vots.
6.5. El jurat podrà declarar el concurs nul o sense disseny guanyador si considera que cap de les propostes s’ajusta als requisits establerts en la base 3 del present document.
Base 7 Exclusions
7.1. Quedaran exclosos del concurs aquells dissenys que:
- Siguin lliurats fora de termini.
- No compleixin els requisits i/o condicions tècniques establertes en la base 3.
- Presentin contradiccions essencials, inexactituds o aspectes incomprensibles.
- Facin referència o siguin còpia d’altres marques i logotips.
7.2. Quedaran excloses també aquelles persones que intentin influir en la decisió del jurat.
Base 8 Resolució
Es comunicarà, per correu electrònic a tots els interessats, el logotip
guanyador així com la persona/es creadora del mateix.
Així mateix, el resultat es publicarà a les xarxes socials gestionades des del Consell Esportiu i en els altres suports que el jurat consideri adequats per donar a conèixer el resultat del concurs.
El jurat es reserva el dret de suspendre, ampliar o modificar aquest concurs i fins i tot la seva possible anul·lació, sempre que hi hagi una causa justificada i es compromet a comunicar amb antelació suficient les noves bases,
condicions o, si escau, l’anul·lació definitiva del concurs, sense que això comporti cap tipus de responsabilitat per al jurat ni cap tipus d’indemnització per a les persones participants.
Base 9 Premi
Aquest concurs te un premi de 120€ a gastar en material esportiu a la botiga Truga Esports.
Base 10 Acceptació de les bases
La participació en el concurs representa implícitament l’acceptació de totes
les bases així com també la fallada del jurat.
Qualsevol cas no previst en les presents bases serà resolt pel jurat i comunicada la decisió a cada participant.

Document Actions