al contingut a la navegació Informació de contacte

COMUNICAT 91 · Mesures per al funcionament de les piscines municipals de Bellpuig temporada de bany 2020

Mesures per al funcionament de les piscines municipals de Bellpuig temporada
de bany 2020
L’actual situació derivada de la pandèmia mundial de COVID19 ens obliga a replantejar el servei de les
piscines municipals per a aquesta temporada de bany 2020. La principal via de transmissió del virus
SARS-CoV-2 entre persones és la via aèria, a través de petites gotes que es produeixen quan una
persona infectada tus, esternuda o parla, a distàncies curtes.
A les piscines, atesa la presència de desinfectant residual a l’aigua, garantint un correcte funcionament
i manteniment de la instal·lació hauria de ser suficient per inactivar el virus. El risc principal a aquest
tipus d’instal·lacions no és, per tant, l’aigua dels vasos, sinó que ve donat per la confluència de persones
que comparteixen un mateix espai i serveis.
Per minimitzar el risc de transmissió de COVID-19 a les piscines i a les instal·lacions adjuntes, i tenint
en compte les restriccions i mesures d’higiene i de distanciament de seguretat determinades per a la
nova etapa de represa, s’estableixen les següents indicacions per a les piscines municipals de Bellpuig.
Aquests criteris poden ser modificats en funció de l’evolució de la pandèmia a cada territori.
• No podran fer ús de les instal·lacions les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament
domiciliari degut a un diagnòstic per COVID-19, o que es trobin en període de quarantena domiciliària
per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.
• Les instal·lacions estaran obertes els mesos de juliol i agost de 2020. L’horari d’obertura serà a les
11 del matí i s’amplia l’horari d’obertura fins a les 9 del vespre.
• Només es podrà accedir a les piscines si es disposa d’un abonament de temporada i queda suprimit
l’accés amb entrades.
• S’habilitaran espais diferenciats per a l’entrada i per a la sortida del recinte. L’entrada al recinte de les
piscines es farà per la banda dreta de la porta i la sortida es farà per la banda esquerra i es respectarà
en tot moment la distància de seguretat d’1,5 metres per evitar aglomeracions a l’entrada i la sortida del
recinte.
• No hi ha torns de bany establerts i l’accés amb abonament és lliure i sense cita prèvia, amb la única
limitació de l’aforament màxim. Només continua vigent el torn de 13:30 a 16:00 hores en què les
instal·lacions estaran dedicades preferentment a la pràctica de la natació per carrers habilitats i per a
les activitats aquàtiques de naturalesa esportiva com l’Aquagym.
• Els usuaris tindran a la seva disposició un dispensador de gel hidroalcohòlic a l’entrada de la
instal·lació i s’hauran de desinfectar obligatòriament les mans abans d’accedir al recinte.
• Es recomana l’ús de calçat exclusiu per al recinte de la piscina.
• S’instal·laran cartells amb les normes d´ús al recinte de les piscines que els usuaris han de respectar.
Els usuaris també hauran de respectar en tot moment les indicacions dels personal laboral de les
piscines i dels socorristes.
• Tant en espais tancats com a l'aire lliure, cal que es respecti la distància física interpersonal de
seguretat d’1,5 metres. Sota la seva responsabilitat, els usuaris s’han d’assegurar que en tot moment,
respecten aquesta distància mínima de seguretat d’1,5 metres respecte de les altres persones. Quan
no es pugui respectar aquesta distància mínima caldrà fer ús de mascareta de protecció a partir dels 6
anys d’edat.
• A la zona de la gespa s’han habilitat espais de 2 metres per 2 metres amb 1 metre de separació entre
cadascun dels espais. Reconeixereu els espais disponibles i els passadissos d’un metre de seguretat
entre espais per unes marques de colors pintades a la gespa. D’aquesta manera es garanteix els 4m2
d’espai que la normativa marca per a les persones usuàries de les piscines
• S’ha de respectar la distància mínima de seguretat d’1,5 metres amb altres persones usuàries tant a
l’entrada com a la sortida de l’aigua i evitar aglomeracions a la zona de les escales. Tots els objectes
personals (tovallola, cremes, calçat d’ús exclusiu per a la piscina, motxilles, etc.) han de romandre dins
el perímetre de seguretat establert de 4 m2
, evitant el contacte amb la resta d’usuaris.
• Els vestidors i les dutxes interiors estaran fora de servei.
• La dutxa prèvia a l’entrada a la piscina és obligatòria. Quan estiguin disponibles, s’instal·laran dutxes
amb dispositius automatitzats d’accionament no manual.
• Es faran desinfeccions dels espais i elements d’ús comú tres vegades al dia. Quan el personal de les
piscines hagi de fer la desinfecció dels espais i els elements comuns, els usuaris de les instal·lacions
seguiran les seves indicacions per facilitar-los la tasca.
• L’aforament del recinte de les piscines no podrà superar, en cap cas, les 900 persones.
• L’aforament de l’aigua a la piscina gran no podrà superar, en cap cas, les 200 persones.
• L’aforament de l’aigua a la piscina petita no podrà superar, en cap cas, les 30 persones.
• Caldrà seguir en tot moment les indicacions del personal laboral i dels socorristes pel que fa als
aforaments
• Estarà vigent un règim sancionador que permetrà vetar l’entrada a les instal·lacions d’aquelles
persones que, de manera reiterada, incompleixin les normes de seguretat establertes a les piscines
municipals. Es deixarà constància d’aquest incompliment en un full d’incidències que elaborarà el
personal laboral encarregat de la gestió de les piscines. Tres incompliments comportaran una sanció
que consistirà en prohibir l’entrada a la persona infractora durant una setmana. Si aquesta persona
reincideix en aquest incompliments quan n’hagi acumulat 9 se li impedirà l’entrada per tota la resta de
la temporada, sense que això doni dret a la devolució de l’import de l’abonament.

Document Actions