COMUNICAT 85 · Acord imposició de la prestació patrimonial de caràcter no tributari en concepte de tarifes dels serveis de subministrament d'aigua

ANUNCI
El Consorci per a la Gestió Integral de l’Aigua de Catalunya (CONGIAC), del qual l’Ajuntament de
Bellpuig en forma part, té com a objecte i finalitat (Art. 2.2.6 dels estatuts) Promocionar, construir,
explotar i mantenir obres per a l’abastament, sanejament i depuració d’aigües competència dels ens
locals, així com gestionar part o totalitat del cicle de l’aigua i el medi ambient en els municipis
consorciats,
La seva Junta Rectora en sessió extraordinària del dia 17 de gener de 2020, va adoptar l’acord que es
transcriu a continuació:
“Primer. Aprovar inicialment l’acord d’imposició de la prestació patrimonial de caràcter no tributària
en concepte de tarifes dels serveis de subministrament d’aigua, de clavegueram i d’altres serveis del
cicle integral de l’aigua en l’àmbit dels serveis municipals, els quals son gestionats per Consorci
Integral d’Aigües de Catalunya per delegació dels receptius ajuntaments.
Segon. Aprovar inicialment el text de l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública no
tributària en concepte de tarifes dels serveis de subministrament d’aigua, de clavegueram i d’altres
serveis del cicle integral de l’aigua en l’àmbit dels serveis municipals, els quals son gestionats pel
consorci. Tot de conformitat amb el text que figura a l’annex i que forma part íntegrament d’aquests
acords.
Tercer.- Sotmetre l’acord d’imposició i ordenança a informació pública i audiència dels interessats,
amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província de les províncies corresponents als municipis
delegants, i tauler d’anuncis del Consorci, pel termini de trenta dies perquè puguin presentar
reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la Corporació. De no presentar-se reclamacions
o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat
d’acord exprés de la Junta Rectora.
Quart.- Simultàniament, publicar el text de l’ordenança a la seu electrònica del Consorci a fi a donar
audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguin fer-se per altres
persones o entitats.
Cinquè.- Sol·licitar dels ajuntaments afectats la col·laboració per a recaptar directament l’opinió de les
organitzacions o associacions reconegudes per llei que agrupin o representin a les persones els drets
de les quals o interessos legítims es veiessin afectats per la norma i les finalitats de la qual guardin
relació directa amb el seu objecte.
Sisè.- Sol·licitar de la Comissió de Preus de Catalunya l’autorització de les tarifes contingudes a
l’ordenança, ajuntant la documentació que sigui necessària.
Setè.- Facultar el Sr. President per subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb
aquest assumpte.”
La qual cosa s’exposa al públic pel termini de vint dies perquè aquelles persones o entitats
interessades puguin presentar suggeriments.
L’alcalde,
Homenatge a la Vellesa, 6
25250 Bellpuig
Tel. 973 320 408
Fax 973 321 087
www.bellpuig.cat
Annex:

TARIFES SERVEI D'AIGUA
QUOTA FIXA 2019 2020
ÚS DOMÈSTIC 2,1404 €/mes 2,4615 €/mes/abonat
ÚS INDUSTRIAL 5,3457 €/mes 6,1476 €/mes/abonat
ÚS COMERCIAL, AGRÍCOLA I ESPECIAL 2,1404 €/mes 2,4615 €/mes/abonat
ÚS MUNICIPAL 0,0000 €/mes 0,00 €/mes/abonat
ÚS PROVISIONAL I OBRES 7,3457 €/mes 8,4476 €/mes/abonat
ÚS APARELL GIRATÒRIA 0,7513 €/dia 0,8755 €/dia
QUOTA VARIABLE
DOMÈSTICS
1r BLOC (0-6m3) 0,3929 €/m3 0,4518 €/m3
2n BLOC (6-12m3) 0,5170 €/m3 0,5946 €/m3
3r BLOC (12-18 m3) 0,6824 €/m3 0,7848 €/m3
4rt BLOC (més de 18 m3) 0,9842 €/m3 1,1318 €/m3
INDUSTRIALS
1r BLOC (0-6m3) 0,5066 €/m3 0,5826 €/m3
2n BLOC (6-12m3) 0,6204 €/m3 0,7135 €/m3
3r BLOC (12-18 m3) 0,7961 €/m3 0,9155 €/m3
4rt BLOC (més de 18 m3) 1,1975 €/m3 1,3771 €/m3
COMERCIAL, AGRÍCOLA I ALTRES USOS
1r BLOC (0-6m3) 0,4446 €/m3 0,5113 €/m3
2n BLOC (6-12m3) 0,5687 €/m3 0,6540 €/m3
3r BLOC (12-18 m3) 0,7341 €/m3 0,8442 €/m3
4rt BLOC (més de 18 m3) 1,1678 €/m3 1,3430 €/m3
PROVISIONAL OBRES
Bloc únic 0,9968 €/m3 1,1463 €/m3
MUNICIPAL BLOC ÚNIC 0,0000 €/m3 0,0000 €/m3

Més informació a: 

https://omac.bellpuig.cat/validacio?csv=1886c978-46d0-406f-9451-b18a8e222594

Document Actions